Annoncespot_img

Bevica Fonden evaluerer ny filantropistrategi

Fonden, der støtter mennesker med bevægelseshandicap, uddelte knap 15 mio. kr i 2018. Desuden evaluerede fonden sin nye problemdrevne og proaktive tilgang til filantropi.

“Be­vi­ca Fon­dens vi­sion er at gi­ve men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap den størst mu­li­ge selv­stæn­dig­hed og uaf­hæn­gig­hed,” skri­ver fon­den i sin års­rap­port for 2018.

Med det­te for øje valg­te fon­den i 2015 at om­læg­ge sin til­gang til filan­tro­pi. Fra at væ­re en fond dre­vet af an­søg­nin­ger, til en fond, der gen­nem di­a­log om part­ner­ska­ber og ud­vik­ling af nye ini­ti­a­ti­ver for­sø­ger at væ­re proaktiv. 

I 2018 gen­nem­før­te fon­den en eva­lu­e­ring af den nye til­gang ba­se­ret på fe­ed­ba­ck fra fon­dens pri­mæ­re sam­ar­bejds­part­ne­re. Her lød kon­klu­sio­nen, at stra­te­gi­en er vær­di­ska­ben­de for fonden.

I års­rap­por­ten skri­ver be­sty­rel­sen, at “Fon­den vur­de­res så­le­des at ska­be vær­di in­den for fon­dens tre stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­der ved at væ­re op­sø­gen­de, fa­ci­li­te­ren­de og engageret.” 

De tre fo­ku­s­om­rå­der for fon­den er ‘krop­pen’, ‘til­gæn­ge­lig­hed’ og ‘ar­bejds­mar­ked’.

Be­sty­rel­sen be­slut­te­de der­for at byg­ge vi­de­re på den nu­væ­ren­de stra­te­gi ved at medtæn­ke FN’s Ver­dens­mål. Her er det sær­ligt vær­di­en ‘Leaving no one be­hind’, som Be­vi­ca Fon­den fo­ku­se­rer på. For fon­den hand­ler vær­di­en sær­ligt om at ar­bej­de med uni­ver­selt de­sign, der skal ska­be li­ge­vær­di­ge løs­nin­ger for al­le i må­den, vo­res sam­fund ind­ret­tes på.

Øko­no­misk set var 2018 et år præ­get af usik­ker­hed på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der for fon­den. Årets re­sul­tat er et un­der­skud på 0,7 mio. kr mod 44,9 mio. kr i over­skud i 2017. Ud­de­lin­ger­ne blev øget fra 9,9 mio. kr i 2017 til knap 15 mio. i 2018. For­delt på fo­ku­s­om­rå­der­ne bli­ver det til 9,3 mio. kr til ‘krop­pen’, 3 mio. kr til ‘til­gæn­ge­lig­hed’ og 2,6 mio. kr til ‘ar­bejds­mar­ked’.

Blandt de støt­te­de og igang­s­at­te pro­jek­ter kan næv­nes Move Gre­en. Pro­jek­tet er ver­dens før­ste forsk­nings­ba­se­re­de be­væ­gel­ses­la­bo­ra­to­ri­um, der skal gi­ve ny vi­den om hvor­dan na­tu­ren kan gø­res me­re til­gæn­ge­lig for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. La­bo­ra­to­ri­et gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer