Bevica Fonden evaluerer ny filantropistrategi

Fon­den, der støt­ter men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap, ud­del­te knap 15 mio. kr i 2018. Des­u­den eva­lu­e­re­de fon­den sin nye pro­blem­drev­ne og pro­ak­ti­ve til­gang til filantropi.

“Be­vi­ca Fon­dens vi­sion er at gi­ve men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap den størst mu­li­ge selv­stæn­dig­hed og uaf­hæn­gig­hed,” skri­ver fon­den i sin års­rap­port for 2018.

Med det­te for øje valg­te fon­den i 2015 at om­læg­ge sin til­gang til filan­tro­pi. Fra at væ­re en fond dre­vet af an­søg­nin­ger, til en fond, der gen­nem di­a­log om part­ner­ska­ber og ud­vik­ling af nye ini­ti­a­ti­ver for­sø­ger at væ­re proaktiv. 

I 2018 gen­nem­før­te fon­den en eva­lu­e­ring af den nye til­gang ba­se­ret på fe­ed­ba­ck fra fon­dens pri­mæ­re sam­ar­bejds­part­ne­re. Her lød kon­klu­sio­nen, at stra­te­gi­en er vær­di­ska­ben­de for fonden.

I års­rap­por­ten skri­ver be­sty­rel­sen, at “Fon­den vur­de­res så­le­des at ska­be vær­di in­den for fon­dens tre stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­der ved at væ­re op­sø­gen­de, fa­ci­li­te­ren­de og engageret.” 

De tre fo­ku­s­om­rå­der for fon­den er ‘krop­pen’, ‘til­gæn­ge­lig­hed’ og ‘ar­bejds­mar­ked’.

Be­sty­rel­sen be­slut­te­de der­for at byg­ge vi­de­re på den nu­væ­ren­de stra­te­gi ved at medtæn­ke FN’s Ver­dens­mål. Her er det sær­ligt vær­di­en ‘Leaving no one be­hind’, som Be­vi­ca Fon­den fo­ku­se­rer på. For fon­den hand­ler vær­di­en sær­ligt om at ar­bej­de med uni­ver­selt de­sign, der skal ska­be li­ge­vær­di­ge løs­nin­ger for al­le i må­den, vo­res sam­fund ind­ret­tes på.

Øko­no­misk set var 2018 et år præ­get af usik­ker­hed på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der for fon­den. Årets re­sul­tat er et un­der­skud på 0,7 mio. kr mod 44,9 mio. kr i over­skud i 2017. Ud­de­lin­ger­ne blev øget fra 9,9 mio. kr i 2017 til knap 15 mio. i 2018. For­delt på fo­ku­s­om­rå­der­ne bli­ver det til 9,3 mio. kr til ‘krop­pen’, 3 mio. kr til ‘til­gæn­ge­lig­hed’ og 2,6 mio. kr til ‘ar­bejds­mar­ked’.

Blandt de støt­te­de og igang­s­at­te pro­jek­ter kan næv­nes Move Gre­en. Pro­jek­tet er ver­dens før­ste forsk­nings­ba­se­re­de be­væ­gel­ses­la­bo­ra­to­ri­um, der skal gi­ve ny vi­den om hvor­dan na­tu­ren kan gø­res me­re til­gæn­ge­lig for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. La­bo­ra­to­ri­et gen­nem­fø­res i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Universitet.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…