Annoncespot_img

Danmarks Underholdningsorkester ude af eksistenskrisen

Der lød et ramaskrig, da DR i 2014 meddelte, at man ville nedlægge Danmarks Radios Und­er­hold­nings­or­kes­ter. En af de politikere, der kæmpede hårdest for or­kes­trets over­le­vel­se var Lars Barfoed (K). Store fonde og en sær­bevilling på finans­loven reddede i sidste time det, der i dag er blevet til Danmarks Under­holdnings­orkes­ter, som Barfoed nu er be­sty­rel­ses­for­mand for. Danmarks Fonde har talt med ham om skiftet fra statslig insti­tu­tion til privat­drevet virk­somhed.

Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester
Se­ne­re på for­å­ret præ­sen­te­rer Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster sam­men med chef­di­ri­gent Adam Fi­s­cher de sam­le­de ind­spil­nin­ger af Be­et­ho­vens symfonier.

Det er de sam­me mu­si­ke­re, den sam­me di­ri­gent og den sam­me de­di­ke­re­de ånd, der er ker­nen i Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster. Men der­u­d­over er al­le de for­mel­le om­stæn­dig­he­der æn­dret: Un­der­hold­nings­or­ke­stret lig­ger ik­ke læn­ge­re trygt un­der Dan­marks Ra­dio, men er en virk­som­hed, der skal fun­ge­re på mar­keds­vil­kår. Selv­om Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster er støt­tet af fonds­mid­ler og har få­et en sær­be­vil­ling på fi­nans­lo­ven, der sik­rer den dag­li­ge drift, er en af vi­sio­ner­ne på læn­ge­re sigt at væ­re en ‘at­trak­tiv er­hvervs­part­ner der sig­ter mod ud­vik­ling og nye initiativer’.

Orkestrets mission

Det var en hjer­tesag for Lars Bar­fo­ed, at Dan­marks Ra­dio be­va­re­de Un­der­hold­nings­or­ke­stret, bå­de for­di det var en del af Dan­marks Ra­dios hi­sto­rie, og for­di det hav­de en væ­sent­lig pu­blic ser­vi­ce-funk­tion sam­me sted, for­kla­rer han:

“Det er og har al­tid væ­ret or­ke­strets mis­sion at for­mid­le den klas­si­ske mu­sik til den bre­de be­folk­ning sam­men med den ryt­mi­ske og po­pu­læ­re mu­sik. At man he­le ti­den ud­vik­ler må­der at ram­me folks ører med den klas­si­ske mu­sik på.” Han un­der­stre­ger, at for­mid­lin­gen af mu­sik­ken sta­dig er en væ­sent­lig del af or­ke­strets ar­bej­de. Det sker ved for ek­sem­pel at mø­de folk med mu­sik på ga­der­ne og ved at præ­sen­te­re mu­sik for børn og unge:

“I øje­blik­ket har vi et stør­re pro­jekt i gang i Vi­borg, der blandt an­det går ud på at fin­de pæ­da­go­gi­ske me­to­der til at for­mid­le klas­sisk mu­sik. Or­ke­stret for­står at gø­re det po­pu­læ­re eli­tært og det eli­tæ­re po­pu­lært. Der­for sy­nes jeg, det pas­se­de så godt ind i DR, og der­for var jeg for­tør­net over, at det skul­le spa­res væk. Man kan si­ge, at vi fort­sæt­ter den mis­sion, or­ke­stret hav­de i Dan­marks Ra­dio, og den er sta­dig at for­mid­le den klas­si­ske mu­sik til folk sam­men med den ryt­mi­ske mu­sik. Det hø­je ni­veau skal gå igen beg­ge ste­der,” si­ger Barfoed.

Man kan ikke rulle tiden tilbage

På spørgs­må­let om, hvor­vidt han øn­sker, at or­ke­stret igen kom­mer un­der DR, sva­rer han, at det er ren fan­ta­si at fo­re­stil­le sig:

Lars Barfoed
Lars Bar­fo­ed

“Det kom­mer ik­ke til at ske. Men jeg sy­nes, at DR mang­ler en di­men­sion, for­di der mang­ler et bin­de­led mel­lem mu­si­kar­ter­ne. Man kan ik­ke rul­le ti­den til­ba­ge. Vi gør alt, hvad vi kan for at fun­ge­re på mar­ke­dets præ­mis­ser. Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at der vil væ­re det mini­mum af stats­li­ge res­sour­cer, der skal til, for at det kan la­de sig gø­re, men og­så at der er fon­de, der vil fi­nan­si­e­re de sto­re klas­si­ske oplevelser.”

Iføl­ge Lars Bar­fo­ed er det sær­ligt de klas­si­ske kon­cer­ter, der er svæ­re at gø­re øko­no­misk bæ­re­dyg­ti­ge. Det er nem­lig en be­ko­ste­lig af­fæ­re at spil­le klas­si­ske vær­ker på højt ni­veau med 42 pro­fes­sio­nel­le mu­si­ke­re og en in­ter­na­tio­nalt kendt dirigent.

Fra statsradiofoni til markedsvilkår

Selv­om mu­si­ker­ne og di­ri­gen­ten er de sam­me, fun­ge­rer or­ke­stret alt­så på helt an­dre præ­mis­ser end tid­li­ge­re. Hvor det før var statskro­ner, der be­tal­te mu­si­ker­nes løn, er det i dag et ak­tie­sel­skab ejet af mu­si­ker­ne selv i for­e­nin­gen DUO.

Der­u­d­over er or­ke­stret støt­tet af sto­re fonds­be­vil­lin­ger fra Au­gusti­nus Fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og A.P. Møl­ler Fon­den. Or­ke­strets se­kre­ta­ri­at er dog fi­nan­si­e­ret gen­nem før­nævn­te sær­be­vil­ling. De æn­dre­de øko­no­mi­ske for­hold har tvun­get or­ke­stret til at væ­re me­re op­sø­gen­de og til at tæn­ke me­re kom­merci­elt – og det har og­så væ­ret po­si­tivt, for­kla­rer Barfoed:

”Det har bi­dra­get til, at or­ke­stret har få­et en an­den dy­na­mik. Når det skal fun­ge­re på mar­keds­vil­kår, må man fin­de på nye til­tag, for ek­sem­pel kul­tur­til­ta­get med børn og un­ge. Men vi har og­så ud­vik­let fle­re sam­ar­bej­der med for­skel­li­ge dan­ske kunst­ne­re, og det vil man må­ske og­så se me­re af i frem­ti­den. Vi skal tje­ne pen­ge til or­ke­ste­ret, og vi skal så vidt mu­ligt kla­re os selv som kul­tur­virk­som­hed. Men det er væ­sent­ligt, at vi får et øko­no­misk bi­drag til at ska­be de sto­re op­le­vel­ser med klas­sisk musik.”

I dag er mu­si­ker­ne i or­ke­stret alt­så ble­vet bå­de me­de­je­re af og me­d­ar­bej­de­re i de­res egen virk­som­hed. Hvor de før var fa­stan­sat­te i DR, er de i dag an­sat på kon­trakt og på overenskomst­mæs­si­ge vil­kår un­der Dansk Mu­si­ker­for­bund. At eje sin egen ar­bejds­plads er en mo­ti­ve­ren­de fak­tor, si­ger Lars Barfoed:

“Det gør selv­føl­ge­lig, at de (mu­si­ker­ne, red.) er mindst li­ge så de­di­ke­re­de i de­res ar­bej­de, som de var før. Vi kan ik­ke til­by­de dem et fuld­tidsjob, som det er nu, men al­le gør, hvad de kan, for at få det til at fungere.”

Ude af eksistenskrisen

Fonds­mid­ler­ne har iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den be­ty­det, at man har kun­net op­ret­hol­de det hø­je kunst­ne­ri­ske ni­veau i al­le genrer:

“Den ryt­mi­ske og po­pu­læ­re mu­sik er og­så med. Vi hol­der bå­de kon­cer­ter og ar­ran­ge­men­ter og prø­ver at ska­be sam­men­hæng mel­lem ind­tæg­ter og ud­gif­ter, for så vidt an­går den del af virk­som­he­den. De før­ste par år, har det væ­ret et spørgs­mål om over­le­vel­se. Nu er vi ude af ek­si­stenskri­sen. Vi har et fun­da­ment. Vi har få­et en stør­re be­vil­ling til se­kre­ta­ri­a­tet, og det gør, at vi har øget vo­res ak­ti­vi­tets­ni­veau, pri­mært på den ryt­mi­ske og po­pu­læ­re mu­sik,” si­ger Lars Barfoed.

Hvor sær­be­vil­lin­gen før har væ­ret på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner om året, er der nu en sam­let be­vil­ling på 3,6 mil­li­o­ner. Det gi­ver luft til nye til­tag og til at væ­re end­nu me­re op­sø­gen­de i for­hold til nye samarbejdspartnere:

“Det er jo al­tid så­dan, at fon­de gi­ver mid­ler til de kon­kre­te pro­jek­ter og ik­ke til drift. Med en sam­let be­vil­ling på nu 3,6 mil­li­o­ner kan man løf­te de op­ga­ver, der er og det, ar­ran­ge­men­ter­ne kræ­ver. Selv­om vi har bil­le­tind­tæg­ter, er der en del, der er sponso­re­ret af fonde.”

Med fonds­mid­ler­ne har det væ­ret mu­ligt at fast­hol­de or­ke­strets di­ri­gent, Adam Fi­s­cher, som til for­å­ret ta­ger med or­ke­stret på tur­né til Graz, Ma­ri­bor, Bu­da­pe­st og Wien.

“Der bli­ver og­så lagt mær­ke til or­ke­stret i ud­lan­det. Det klas­si­ske kan ik­ke bæ­re sig selv øko­no­misk. Der skal væ­re fon­de, der me­ner, at det er vig­tigt, at vi har den del af den klas­si­ske mu­sik og­så,” for­kla­rer Lars Bar­fo­ed og til­fø­jer, at Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster sam­men med chef­di­ri­gent Adam Fi­s­cher se­ne­re på for­å­ret præ­sen­te­rer de sam­le­de ind­spil­nin­ger af Be­et­ho­vens sym­fo­ni­er. Det hav­de al­drig kun­net la­de sig gø­re uden fondsmidler:

“Fon­de­ne har gen­nem de se­ne­ste år ydet helt af­gø­ren­de be­løb til at kun­ne gen­nem­fø­re de klas­si­ske kon­cer­ter med Adam Fi­s­cher som di­ri­gent. Det er do­mi­ne­ren­de be­løb, vi ta­ler om.”

Selv­om Bar­fo­ed af­vi­ser, at fon­de­ne har haft ind­fly­del­se på de kunst­ne­ri­ske valg – for ek­sem­pel net­op val­get af den ef­ter­s­purg­te di­ri­gent til at le­de or­ke­stret, med­gi­ver han, at det er et godt kort at ha­ve en så an­er­kendt chef­di­ri­gent i spidsen:

“Vi har fo­re­lagt vo­res pla­ner for fon­de­ne. Det er ik­ke så­dan, at de har valgt at støt­te os ud fra val­get af di­ri­gen­ten. På den an­den si­de be­ty­der det nok al­li­ge­vel no­get, at det net­op er Adam Fi­s­cher. Med ham gi­ver det sig selv, at det her er et or­ke­ster på et me­get højt ni­veau. Og det vil de ger­ne bak­ke op om.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Kat. Sekjær
Kat. Sekjær
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer