I år er det 30 år si­den, at loven om spa­re­kas­sers om­dan­nel­se til ak­tie­sel­ska­ber trå­d­te i kraft. Som føl­ge af loven be­slut­te­de en lang ræk­ke koo­pe­ra­ti­ve pen­ge­in­sti­tut­ter at ned­læg­ge sig selv og fort­sæt­te drif­ten i et ak­tie­sel­skab.

Det var sam­ti­dig star­ten på et nyt og væ­sent­ligt ka­pi­tel i den filan­tro­pi­ske fonds­sek­tors hi­sto­rie. Den gam­le spa­re­kas­se­ka­pi­tal, som ik­ke hav­de no­gen her­re, blev nem­lig lagt i fon­de, som si­den har ud­delt pen­ge til ty­pisk kul­tu­rel­le og so­ci­a­le for­mål i de gam­le spa­re­kas­sers vir­ke­om­rå­der.

I 2018 blev det til tæt ved en mil­li­ard kr. som tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af spa­re­kas­se­kun­der, via fond­s­kon­struk­tio­nen, så­le­des har vi­de­re­gi­vet til al­men­nyt­ti­ge for­mål.

Lig­nen­de ud­vik­lin­ger er sket blandt de kun­de­e­je­de gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber og i fle­re re­al­kre­dit­for­e­nin­ger. Og­så her er de år­li­ge af­kast på koo­pe­ra­ti­ve for­mu­er grund­la­get for be­ty­de­li­ge sam­funds­gavn­li­ge ud­de­lin­ger.

Sid­ste år ud­del­te 39 fi­nans­filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger næ­sten 2,4 mia. kr. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se på bag­grund af års­regn­ska­ber­ne for 2018 (se ta­bel­len ne­den­for).

Op­gø­rel­sen vi­ser des­u­den, at fi­nans­filan­tro­per­nes sam­le­de ud­de­lings­ni­veau har lig­get sta­bilt over 2 mia. kr. om året si­den 2015, hvor vi sid­ste gang op­gjor­de ud­de­lings­tal­le­ne. Der­med har fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne fra den koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le sek­tor ud­delt 9,2 mia. kr. de sid­ste fi­re år.

Sparekassefond overtager førstepladsen

I åre­ne 2015-2017 har Re­al­da­nia stå­et for de stør­ste år­li­ge ud­de­lings­be­løb, som nå­e­de 985 mio. kr. i 2017. Men sid­ste år måt­te for­e­nin­gen med den 21 mia. kr. sto­re for­mue over­la­de før­ste­plad­sen til Nor­dea-fon­den, som sat­te ud­de­lings­re­kord med 707,5 mio. kr.

Nor­dea-fon­den er net­op en af de fon­de, som blev stif­tet for 30 år si­den. Det ske­te da re­præ­sen­tant­ska­bet i Spa­re­kas­sen SDS be­slut­te­de at la­de sig om­dan­ne til et ak­tie­sel­skab og læg­ge den op­byg­ge­de her­re­lø­se ka­pi­tal i en fond.

Det fort­sæt­ten­de bankak­tie­sel­skab Spa­re­kas­sen SDS A/S er del af fu­sio­nen, som blev til Uni­bank, som se­ne­re via en ny fu­sion blev til Nor­dea. Nor­dea-fon­den ejer i dag 3,9 pct. af ak­tier­ne i Nor­dea Abp. Vær­di­en af ak­tie­be­hold­nin­gen (8,6 mia. kr. ul­ti­mo 2018) ud­gør 80 pct. af fon­dens ak­ti­ver på 10,8 mia. kr.

Og­så Spar Nord Fon­den, hvis ud­de­lin­ger har væ­ret mar­kant sti­gen­de de se­ne­ste 4 år, ejer i dag en væ­sent­lig del (ca. 19 pct.) af ak­tier­ne i Spar Nord Bank. På sam­me må­de har ek­sem­pel­vis Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land og Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den be­va­ret re­la­tio­nen til den fort­sæt­ten­de bank, hvor­fra stør­ste­delen af fon­de­nes ind­tæg­ter stam­mer.

Om­vendt har fon­de som Bi­ku­ben­fon­den (Spa­re­kas­sen Bi­ku­ben), Fre­de­riks­berg Fon­den (Fre­de­riks­berg Spa­re­kas­se) og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond skilt sig af med de­res bankak­tier.

Velliv er ny markant finansfilantrop

Tryg­fon­den er med si­ne ud­de­lin­ger på 600 mio. kr. den an­den mest ud­de­len­de fi­nans­filan­trop i 2018. Tryg­heds­grup­pen, som ud­sprin­ger af det gam­le gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab Tryg g/s, er ho­ve­d­ak­tio­nær i Tryg A/S og fik sid­ste år godt 1,7 mia. kr. i ak­tieud­byt­te fra for­sik­rings­sel­ska­bet.

I 2015 be­gynd­te Tryg­heds­grup­pen at ud­be­ta­le bonus til med­lem­mer­ne, som er kun­der­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet. I alt er 3 mia. kr. gå­et til­ba­ge til kun­der­ne i pe­ri­o­den, mens Tryg­fon­den har ud­delt 2,3 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål i de fi­re år.

2015 var og­så året, hvor en af de ny­e­ste fi­nans­filan­tro­per blev stif­tet, nem­lig For­e­nin­gen Vel­liv, som stam­mer fra en spalt­ning af net­op Tryg­heds­grup­pen, hvor­fra de ca. 330.000 kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion (nu Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­ring) tog 8 mia. kr. med sig over i de­res egen nye for­e­ning.

Si­den har for­e­nin­gen op­købt en stor del af pen­sions­sel­ska­bet og gen­nem­ført en po­li­tik for ud­be­ta­ling af kun­de­bonus. For­e­nin­gen be­slut­te­de end­vi­de­re at ar­bej­de filan­tro­pisk og gen­nem­før­te der­for en om­fat­ten­de be­hovs­a­na­ly­se, som re­sul­te­re­de i en hel ny filan­tro­pisk stra­te­gi. Stra­te­gi­en er si­den ud­mønt­et i en ud­de­lings­po­li­tik, og for­e­nin­gen har etab­le­ret et fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­stem til hånd­te­ring af an­søg­nin­ger. Og sid­ste år ud­del­te for­e­nin­gen godt 38 mio. kr. til 50 pro­jek­ter i re­la­tion til men­tal sund­hed, stress og psy­kisk ar­bejds­mil­jø.

Større uddelinger fra realkredit

Knap så hur­tigt er det gå­et i en af de helt sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ud­sprin­ger af re­al­kre­dit­sek­to­ren, BRF­fon­den. I fe­bru­ar 2014 solg­te BRF­fon­den sin re­al­kre­ditvirk­som­hed BRF­kre­dit til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft an­dre er­hvervs­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter. Der­for har be­sty­rel­sen ar­bej­det på at for­mu­le­re en ny vi­sion og mis­sion for fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, som kan fi­nan­si­e­res bl.a. af ind­tæg­ter fra fon­dens nye ak­tie­be­hold­ning på ca. 20 pct. af ak­tier­ne i Jy­ske Bank A/S.

I 2016 of­fent­lig­gjor­de fon­den, at den vil ar­bej­de for at etab­le­re kol­le­gi­er, og som vi har om­talt tid­li­ge­re i år, er det nu pla­nen at etab­le­re det før­ste hånds­værks­kol­le­gie i Hor­sens. Fon­den har end­nu ik­ke ud­delt mid­ler til at ind­fri am­bi­tio­ner­ne, men in­den for de kom­men­de år for­ven­ter fon­den at ud­de­le tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb. I lø­bet af maj 2019 for­ven­ter BRF­fon­den des­u­den at lan­ce­re en hjem­mesi­de.

En an­den fond, der er byg­get på pen­ge fra re­al­kre­dit­sek­to­ren, er In­du­stri­ens Fond. Fon­den er stif­tet på bag­grund af en for­mue, der har rød­der til­ba­ge i 1898, hvor Kre­dit­for­e­nin­gen for In­du­stri­el­le Ejen­dom­me blev grund­lagt for at gi­ve med­lem­mer­ne i er­hvervs­li­vet bed­re mu­lig­he­der for at fi­nan­si­e­re ud­vik­lings- og ejen­doms­pro­jek­ter.

Af hi­sto­ri­ske år­sa­ger var en stor del af fon­dens for­mue ind­til for ny­lig bun­det i Nykre­di­tak­tier. Men ef­ter be­sty­rel­sen solg­te stør­ste­delen af ak­tier­ne for ca. 3 mia. kr. har fon­den få­et mu­lig­hed for at øge ud­de­lin­ger­ne be­trag­te­ligt. Sid­ste år ud­del­te fon­den så­le­des 255 mio. kr. Dan­marks Sta­ti­stik har op­gjort de sam­le­de ud­de­lin­ger for he­le fonds­sek­to­ren i 2016 og 2017. De 39 fi­nans­filan­tro­pers ud­de­lin­ger ud­gør i beg­ge år 14 pct. af det sam­le­de be­vil­lings­be­løb i sek­to­ren.

Finansfilantroper – uddelinger 2016-2018 (i mio kr.)

Koo­pe­ra­tivt op­hav 2018
(mio. kr)
2017
(mio. kr)
2016
(mio. kr)
Fi­nans­filan­tro­per­nes an­del14,14%13,77%
Spa­re­kas­ser
Nor­dea-fon­den707,0404,5587,5
Bi­ku­ben­fon­den73,0113,892,0
Spar Nord Fon­den62,757,732,3
Spar Vest Fon­den25,612,88,5
Syd­bank Fon­den [se no­te]14,2
Fre­de­riks­berg Fon­den9,99,68,0
Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land8,62,83,1
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den5,34,54,2
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond4,23,23,8
Trel­le­borg Fon­den3,22,22,4
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jer­s­lev2,52,22,6
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Brovst1,91,81,3
Jel­ling Spa­re­kas­ses Fond1,71,21,6
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond1,61,00,9
Fio­nia Fond1,63,44,8
Fon­den Spa­re­kas­sen Midtd­jurs1,3
St. Brøn­dum Spa­re­kas­ses Fond0,30,30,3
Fon­den for Spa­re­kas­sen Far­sø0,10,40,4
Spar Hvet­bo Fon­den0,20,20,2
Spa­re­kas­sen Midt Vest Fon­den-0,32,00,5
Durup Spa­re­kas­ses Fond3,00,7
Fon­den for Fyn­s­ke Bank5,97,15,2
Fuur Spa­re­kas­ses Fond0,50,00,0
Ros­lev Spa­re­kas­ses Fond0,10,0
Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fon­den2,21,5
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Klok­ker­holm0,80,6
I alt931,0636,8762,4
Gen­si­di­ge for­sik­rings og pen­sions­sel­ska­ber
Tryg­heds­grup­pen / Tryg­fon­den600,0600,0550,0
For­e­nin­gen Vel­liv38,00,00,0
Østif­ter­ne fm­ba.17,910,28,5
Brand af 1848 Fond2,73,42,4
GF Fon­den1,51,80,9
Ærø Brand Fond0,10,1
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 18440,80,3
Stevns Brand Fond0,90,8
Ber­gia Fon­den2,82,92,4
I alt662,9620,1565,4
Re­al­kre­dit­for­e­nin­ger
Re­al­da­nia fm­ba533,0985,0806,0
In­du­stri­ens Fond255,5170,5161,2
Nykre­dits Fond2,12,3
BRF Fon­den0,00,00,0
I alt790,61.155,5969,5
I alt2.384,52.412,42.297,3
He­le fonds­sek­to­ren iflg. Dan­marks Sta­ti­stik17.05316.685
Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber.
No­te: Syd­bank Fon­den er pr. ja­nu­ar 2018 fu­sio­ne­ret med Syd­bank Søn­derjyl­lands Fond.
An­mærk­ning: Cel­ler­ne uden tal skyl­des, at fon­de­ne end­nu ik­ke har of­fent­lig­gjort tal­le­ne.

– re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakob­sen