Annoncespot_img

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Herreløs kapital fra sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger er en stabil hjørnesten i den almennyttige fondssektor. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,4 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over ud­de­ling­er­ne fra 39 filantropiske fonde fra den finansielle sektor.

Finansfilantroper
 
I år er det 30 år si­den, at loven om spa­re­kas­sers om­dan­nel­se til ak­tie­sel­ska­ber trå­d­te i kraft. Som føl­ge af loven be­slut­te­de en lang ræk­ke koo­pe­ra­ti­ve pen­ge­in­sti­tut­ter at ned­læg­ge sig selv og fort­sæt­te drif­ten i et aktieselskab.

Det var sam­ti­dig star­ten på et nyt og væ­sent­ligt ka­pi­tel i den filan­tro­pi­ske fonds­sek­tors hi­sto­rie. Den gam­le spa­re­kas­se­ka­pi­tal, som ik­ke hav­de no­gen her­re, blev nem­lig lagt i fon­de, som si­den har ud­delt pen­ge til ty­pisk kul­tu­rel­le og so­ci­a­le for­mål i de gam­le spa­re­kas­sers virkeområder.

I 2018 blev det til tæt ved en mil­li­ard kr. som tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af spa­re­kas­se­kun­der, via fond­s­kon­struk­tio­nen, så­le­des har vi­de­re­gi­vet til al­men­nyt­ti­ge formål.

Lig­nen­de ud­vik­lin­ger er sket blandt de kun­de­e­je­de gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber og i fle­re re­al­kre­dit­for­e­nin­ger. Og­så her er de år­li­ge af­kast på koo­pe­ra­ti­ve for­mu­er grund­la­get for be­ty­de­li­ge sam­funds­gavn­li­ge uddelinger.

Sid­ste år ud­del­te 39 fi­nans­filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger næ­sten 2,4 mia. kr. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se på bag­grund af års­regn­ska­ber­ne for 2018 (se ta­bel­len nedenfor).

Op­gø­rel­sen vi­ser des­u­den, at fi­nans­filan­tro­per­nes sam­le­de ud­de­lings­ni­veau har lig­get sta­bilt over 2 mia. kr. om året si­den 2015, hvor vi sid­ste gang op­gjor­de ud­de­lings­tal­le­ne. Der­med har fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne fra den koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le sek­tor ud­delt 9,2 mia. kr. de sid­ste fi­re år.

Sparekassefond overtager førstepladsen

I åre­ne 2015-2017 har Re­al­da­nia stå­et for de stør­ste år­li­ge ud­de­lings­be­løb, som nå­e­de 985 mio. kr. i 2017. Men sid­ste år måt­te for­e­nin­gen med den 21 mia. kr. sto­re for­mue over­la­de før­ste­plad­sen til Nor­dea-fon­den, som sat­te ud­de­lings­re­kord med 707,5 mio. kr.

Nor­dea-fon­den er net­op en af de fon­de, som blev stif­tet for 30 år si­den. Det ske­te da re­præ­sen­tant­ska­bet i Spa­re­kas­sen SDS be­slut­te­de at la­de sig om­dan­ne til et ak­tie­sel­skab og læg­ge den op­byg­ge­de her­re­lø­se ka­pi­tal i en fond.

Det fort­sæt­ten­de bankak­tie­sel­skab Spa­re­kas­sen SDS A/S er del af fu­sio­nen, som blev til Uni­bank, som se­ne­re via en ny fu­sion blev til Nor­dea. Nor­dea-fon­den ejer i dag 3,9 pct. af ak­tier­ne i Nor­dea Abp. Vær­di­en af ak­tie­be­hold­nin­gen (8,6 mia. kr. ul­ti­mo 2018) ud­gør 80 pct. af fon­dens ak­ti­ver på 10,8 mia. kr.

Og­så Spar Nord Fon­den, hvis ud­de­lin­ger har væ­ret mar­kant sti­gen­de de se­ne­ste 4 år, ejer i dag en væ­sent­lig del (ca. 19 pct.) af ak­tier­ne i Spar Nord Bank. På sam­me må­de har ek­sem­pel­vis Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land og Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den be­va­ret re­la­tio­nen til den fort­sæt­ten­de bank, hvor­fra stør­ste­delen af fon­de­nes ind­tæg­ter stammer.

Om­vendt har fon­de som Bi­ku­ben­fon­den (Spa­re­kas­sen Bi­ku­ben), Fre­de­riks­berg Fon­den (Fre­de­riks­berg Spa­re­kas­se) og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond skilt sig af med de­res bankaktier.

Velliv er ny markant finansfilantrop

Tryg­fon­den er med si­ne ud­de­lin­ger på 600 mio. kr. den an­den mest ud­de­len­de fi­nans­filan­trop i 2018. Tryg­heds­grup­pen, som ud­sprin­ger af det gam­le gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab Tryg g/s, er ho­ve­d­ak­tio­nær i Tryg A/S og fik sid­ste år godt 1,7 mia. kr. i ak­tieud­byt­te fra forsikringsselskabet.

I 2015 be­gynd­te Tryg­heds­grup­pen at ud­be­ta­le bonus til med­lem­mer­ne, som er kun­der­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet. I alt er 3 mia. kr. gå­et til­ba­ge til kun­der­ne i pe­ri­o­den, mens Tryg­fon­den har ud­delt 2,3 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål i de fi­re år.

2015 var og­så året, hvor en af de ny­e­ste fi­nans­filan­tro­per blev stif­tet, nem­lig For­e­nin­gen Vel­liv, som stam­mer fra en spalt­ning af net­op Tryg­heds­grup­pen, hvor­fra de ca. 330.000 kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion (nu Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­ring) tog 8 mia. kr. med sig over i de­res egen nye forening.

Si­den har for­e­nin­gen op­købt en stor del af pen­sions­sel­ska­bet og gen­nem­ført en po­li­tik for ud­be­ta­ling af kun­de­bonus. For­e­nin­gen be­slut­te­de end­vi­de­re at ar­bej­de filan­tro­pisk og gen­nem­før­te der­for en om­fat­ten­de be­hovs­a­na­ly­se, som re­sul­te­re­de i en hel ny filan­tro­pisk stra­te­gi. Stra­te­gi­en er si­den ud­mønt­et i en ud­de­lings­po­li­tik, og for­e­nin­gen har etab­le­ret et fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­stem til hånd­te­ring af an­søg­nin­ger. Og sid­ste år ud­del­te for­e­nin­gen godt 38 mio. kr. til 50 pro­jek­ter i re­la­tion til men­tal sund­hed, stress og psy­kisk arbejdsmiljø.

Større uddelinger fra realkredit

Knap så hur­tigt er det gå­et i en af de helt sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ud­sprin­ger af re­al­kre­dit­sek­to­ren, BRF­fon­den. I fe­bru­ar 2014 solg­te BRF­fon­den sin re­al­kre­ditvirk­som­hed BRF­kre­dit til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft an­dre er­hvervs­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter. Der­for har be­sty­rel­sen ar­bej­det på at for­mu­le­re en ny vi­sion og mis­sion for fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, som kan fi­nan­si­e­res bl.a. af ind­tæg­ter fra fon­dens nye ak­tie­be­hold­ning på ca. 20 pct. af ak­tier­ne i Jy­ske Bank A/S.

I 2016 of­fent­lig­gjor­de fon­den, at den vil ar­bej­de for at etab­le­re kol­le­gi­er, og som vi har om­talt tid­li­ge­re i år, er det nu pla­nen at etab­le­re det før­ste hånds­værks­kol­le­gie i Hor­sens. Fon­den har end­nu ik­ke ud­delt mid­ler til at ind­fri am­bi­tio­ner­ne, men in­den for de kom­men­de år for­ven­ter fon­den at ud­de­le tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb. I lø­bet af maj 2019 for­ven­ter BRF­fon­den des­u­den at lan­ce­re en hjemmeside.

En an­den fond, der er byg­get på pen­ge fra re­al­kre­dit­sek­to­ren, er In­du­stri­ens Fond. Fon­den er stif­tet på bag­grund af en for­mue, der har rød­der til­ba­ge i 1898, hvor Kre­dit­for­e­nin­gen for In­du­stri­el­le Ejen­dom­me blev grund­lagt for at gi­ve med­lem­mer­ne i er­hvervs­li­vet bed­re mu­lig­he­der for at fi­nan­si­e­re ud­vik­lings- og ejendomsprojekter.

Af hi­sto­ri­ske år­sa­ger var en stor del af fon­dens for­mue ind­til for ny­lig bun­det i Nykre­di­tak­tier. Men ef­ter be­sty­rel­sen solg­te stør­ste­delen af ak­tier­ne for ca. 3 mia. kr. har fon­den få­et mu­lig­hed for at øge ud­de­lin­ger­ne be­trag­te­ligt. Sid­ste år ud­del­te fon­den så­le­des 255 mio. kr. Dan­marks Sta­ti­stik har op­gjort de sam­le­de ud­de­lin­ger for he­le fonds­sek­to­ren i 2016 og 2017. De 39 fi­nans­filan­tro­pers ud­de­lin­ger ud­gør i beg­ge år 14 pct. af det sam­le­de be­vil­lings­be­løb i sektoren.

Finansfilantroper – uddelinger 2016-2018 (i mio kr.)

Koo­pe­ra­tivt op­hav2018
(mio. kr)
2017
(mio. kr)
2016
(mio. kr)
Spa­re­kas­ser
Nor­dea-fon­den707,0404,5587,5
Bi­ku­ben­fon­den73,0113,892,0
Spar Nord Fonden62,757,732,3
Spar Vest Fonden25,612,88,5
Syd­bank Fon­den [se note]14,2
Fre­de­riks­berg Fonden9,99,68,0
Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland8,62,83,1
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fonden5,34,54,2
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond4,23,23,8
Trel­le­borg Fonden3,22,22,4
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jerslev2,52,22,6
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Brovst1,91,81,3
Jel­ling Spa­re­kas­ses Fond1,71,21,6
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond1,61,00,9
Fio­nia Fond1,63,44,8
Fon­den Spa­re­kas­sen Midtdjurs1,3
St. Brøn­dum Spa­re­kas­ses Fond0,30,30,3
Fon­den for Spa­re­kas­sen Farsø0,10,40,4
Spar Hvet­bo Fonden0,20,20,2
Spa­re­kas­sen Midt Vest Fonden-0,32,00,5
Durup Spa­re­kas­ses Fond3,00,7
Fon­den for Fyn­s­ke Bank5,97,15,2
Fuur Spa­re­kas­ses Fond0,50,00,0
Ros­lev Spa­re­kas­ses Fond0,10,0
Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fonden2,21,5
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Klokkerholm0,80,6
I alt931,0636,8762,4
Gen­si­di­ge for­sik­rings og pensionsselskaber
Tryg­heds­grup­pen / Trygfonden600,0600,0550,0
For­e­nin­gen Velliv38,00,00,0
Østif­ter­ne fmba.17,910,28,5
Brand af 1848 Fond2,73,42,4
GF Fon­den1,51,80,9
Ærø Brand Fond0,10,1
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 18440,80,3
Stevns Brand Fond0,90,8
Ber­gia Fonden2,82,92,4
I alt662,9620,1565,4
Re­al­kre­dit­for­e­nin­ger
Re­al­da­nia fmba533,0985,0806,0
In­du­stri­ens Fond255,5170,5161,2
Nykre­dits Fond2,12,3
BRF Fon­den0,00,00,0
I alt790,61.155,5969,5
I alt2.384,52.412,42.297,3
He­le fonds­sek­to­ren iflg. Dan­marks Statistik17.05316.685
Fi­nans­filan­tro­per­nes an­del14,14%13,77%
Kil­de: Fon­de­nes årsregnskaber.
No­te: Syd­bank Fon­den er pr. ja­nu­ar 2018 fu­sio­ne­ret med Syd­bank Søn­derjyl­lands Fond.
An­mærk­ning: Cel­ler­ne uden tal skyl­des, at fon­de­ne end­nu ik­ke har of­fent­lig­gjort tallene.

– re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer