Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Her­re­løs ka­pi­tal fra spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger er en sta­bil hjør­ne­sten i den al­men­nyt­ti­ge fonds­sek­tor. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,4 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ud­de­ling­er­ne fra 39 filan­tro­pi­ske fon­de fra den fi­nan­si­el­le sektor.

Finansfilantroper
 
I år er det 30 år si­den, at loven om spa­re­kas­sers om­dan­nel­se til ak­tie­sel­ska­ber trå­d­te i kraft. Som føl­ge af loven be­slut­te­de en lang ræk­ke koo­pe­ra­ti­ve pen­ge­in­sti­tut­ter at ned­læg­ge sig selv og fort­sæt­te drif­ten i et aktieselskab.

Det var sam­ti­dig star­ten på et nyt og væ­sent­ligt ka­pi­tel i den filan­tro­pi­ske fonds­sek­tors hi­sto­rie. Den gam­le spa­re­kas­se­ka­pi­tal, som ik­ke hav­de no­gen her­re, blev nem­lig lagt i fon­de, som si­den har ud­delt pen­ge til ty­pisk kul­tu­rel­le og so­ci­a­le for­mål i de gam­le spa­re­kas­sers virkeområder.

I 2018 blev det til tæt ved en mil­li­ard kr. som tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af spa­re­kas­se­kun­der, via fond­s­kon­struk­tio­nen, så­le­des har vi­de­re­gi­vet til al­men­nyt­ti­ge formål.

Lig­nen­de ud­vik­lin­ger er sket blandt de kun­de­e­je­de gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber og i fle­re re­al­kre­dit­for­e­nin­ger. Og­så her er de år­li­ge af­kast på koo­pe­ra­ti­ve for­mu­er grund­la­get for be­ty­de­li­ge sam­funds­gavn­li­ge uddelinger.

Sid­ste år ud­del­te 39 fi­nans­filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger næ­sten 2,4 mia. kr. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se på bag­grund af års­regn­ska­ber­ne for 2018 (se ta­bel­len nedenfor).

Op­gø­rel­sen vi­ser des­u­den, at fi­nans­filan­tro­per­nes sam­le­de ud­de­lings­ni­veau har lig­get sta­bilt over 2 mia. kr. om året si­den 2015, hvor vi sid­ste gang op­gjor­de ud­de­lings­tal­le­ne. Der­med har fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne fra den koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le sek­tor ud­delt 9,2 mia. kr. de sid­ste fi­re år.

Sparekassefond overtager førstepladsen

I åre­ne 2015-2017 har Re­al­da­nia stå­et for de stør­ste år­li­ge ud­de­lings­be­løb, som nå­e­de 985 mio. kr. i 2017. Men sid­ste år måt­te for­e­nin­gen med den 21 mia. kr. sto­re for­mue over­la­de før­ste­plad­sen til Nor­­dea-fon­­den, som sat­te ud­de­lings­re­kord med 707,5 mio. kr.

Nor­­dea-fon­­den er net­op en af de fon­de, som blev stif­tet for 30 år si­den. Det ske­te da re­præ­sen­tant­ska­bet i Spa­re­kas­sen SDS be­slut­te­de at la­de sig om­dan­ne til et ak­tie­sel­skab og læg­ge den op­byg­ge­de her­re­lø­se ka­pi­tal i en fond.

Det fort­sæt­ten­de bankak­tie­sel­skab Spa­re­kas­sen SDS A/S er del af fu­sio­nen, som blev til Uni­bank, som se­ne­re via en ny fu­sion blev til Nor­dea. Nor­­dea-fon­­den ejer i dag 3,9 pct. af ak­tier­ne i Nor­dea Abp. Vær­di­en af ak­tie­be­hold­nin­gen (8,6 mia. kr. ul­ti­mo 2018) ud­gør 80 pct. af fon­dens ak­ti­ver på 10,8 mia. kr.

Og­så Spar Nord Fon­den, hvis ud­de­lin­ger har væ­ret mar­kant sti­gen­de de se­ne­ste 4 år, ejer i dag en væ­sent­lig del (ca. 19 pct.) af ak­tier­ne i Spar Nord Bank. På sam­me må­de har ek­sem­pel­vis Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land og Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den be­va­ret re­la­tio­nen til den fort­sæt­ten­de bank, hvor­fra stør­ste­delen af fon­de­nes ind­tæg­ter stammer.

Om­vendt har fon­de som Bi­ku­ben­fon­den (Spa­re­kas­sen Bi­ku­ben), Fre­de­riks­berg Fon­den (Fre­de­riks­berg Spa­re­kas­se) og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond skilt sig af med de­res bankaktier.

Velliv er ny markant finansfilantrop

Tryg­fon­den er med si­ne ud­de­lin­ger på 600 mio. kr. den an­den mest ud­de­len­de fi­nans­filan­trop i 2018. Tryg­heds­grup­pen, som ud­sprin­ger af det gam­le gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab Tryg g/s, er ho­ve­d­ak­tio­nær i Tryg A/S og fik sid­ste år godt 1,7 mia. kr. i ak­tieud­byt­te fra forsikringsselskabet.

I 2015 be­gynd­te Tryg­heds­grup­pen at ud­be­ta­le bonus til med­lem­mer­ne, som er kun­der­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet. I alt er 3 mia. kr. gå­et til­ba­ge til kun­der­ne i pe­ri­o­den, mens Tryg­fon­den har ud­delt 2,3 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål i de fi­re år.

2015 var og­så året, hvor en af de ny­e­ste fi­nans­filan­tro­per blev stif­tet, nem­lig For­e­nin­gen Vel­liv, som stam­mer fra en spalt­ning af net­op Tryg­heds­grup­pen, hvor­fra de ca. 330.000 kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion (nu Vel­liv, Pen­sion & Livs­for­sik­ring) tog 8 mia. kr. med sig over i de­res egen nye forening.

Si­den har for­e­nin­gen op­købt en stor del af pen­sions­sel­ska­bet og gen­nem­ført en po­li­tik for ud­be­ta­ling af kun­de­bonus. For­e­nin­gen be­slut­te­de end­vi­de­re at ar­bej­de filan­tro­pisk og gen­nem­før­te der­for en om­fat­ten­de be­hovs­a­na­ly­se, som re­sul­te­re­de i en hel ny filan­tro­pisk stra­te­gi. Stra­te­gi­en er si­den ud­mønt­et i en ud­de­lings­po­li­tik, og for­e­nin­gen har etab­le­ret et fondsad­mi­ni­stra­tions­sy­stem til hånd­te­ring af an­søg­nin­ger. Og sid­ste år ud­del­te for­e­nin­gen godt 38 mio. kr. til 50 pro­jek­ter i re­la­tion til men­tal sund­hed, stress og psy­kisk arbejdsmiljø.

Større uddelinger fra realkredit

Knap så hur­tigt er det gå­et i en af de helt sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som ud­sprin­ger af re­al­kre­dit­sek­to­ren, BRF­fon­den. I fe­bru­ar 2014 solg­te BRF­fon­den sin re­al­kre­ditvirk­som­hed BRF­kre­dit til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft an­dre er­hvervs­re­la­te­re­de ak­ti­vi­te­ter. Der­for har be­sty­rel­sen ar­bej­det på at for­mu­le­re en ny vi­sion og mis­sion for fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, som kan fi­nan­si­e­res bl.a. af ind­tæg­ter fra fon­dens nye ak­tie­be­hold­ning på ca. 20 pct. af ak­tier­ne i Jy­ske Bank A/S.

I 2016 of­fent­lig­gjor­de fon­den, at den vil ar­bej­de for at etab­le­re kol­le­gi­er, og som vi har om­talt tid­li­ge­re i år, er det nu pla­nen at etab­le­re det før­ste hånds­værks­kol­le­gie i Hor­sens. Fon­den har end­nu ik­ke ud­delt mid­ler til at ind­fri am­bi­tio­ner­ne, men in­den for de kom­men­de år for­ven­ter fon­den at ud­de­le tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb. I lø­bet af maj 2019 for­ven­ter BRF­fon­den des­u­den at lan­ce­re en hjemmeside.

En an­den fond, der er byg­get på pen­ge fra re­al­kre­dit­sek­to­ren, er In­du­stri­ens Fond. Fon­den er stif­tet på bag­grund af en for­mue, der har rød­der til­ba­ge i 1898, hvor Kre­dit­for­e­nin­gen for In­du­stri­el­le Ejen­dom­me blev grund­lagt for at gi­ve med­lem­mer­ne i er­hvervs­li­vet bed­re mu­lig­he­der for at fi­nan­si­e­re ud­vik­lings- og ejendomsprojekter.

Af hi­sto­ri­ske år­sa­ger var en stor del af fon­dens for­mue ind­til for ny­lig bun­det i Nykre­di­tak­tier. Men ef­ter be­sty­rel­sen solg­te stør­ste­delen af ak­tier­ne for ca. 3 mia. kr. har fon­den få­et mu­lig­hed for at øge ud­de­lin­ger­ne be­trag­te­ligt. Sid­ste år ud­del­te fon­den så­le­des 255 mio. kr. Dan­marks Sta­ti­stik har op­gjort de sam­le­de ud­de­lin­ger for he­le fonds­sek­to­ren i 2016 og 2017. De 39 fi­nans­filan­tro­pers ud­de­lin­ger ud­gør i beg­ge år 14 pct. af det sam­le­de be­vil­lings­be­løb i sektoren.

Finansfilantroper – uddelinger 2016-2018 (i mio kr.)

Koo­pe­ra­tivt op­hav 2018
(mio. kr)
2017
(mio. kr)
2016
(mio. kr)
Spa­re­kas­ser
Nor­­dea-fon­­den707,0404,5587,5
Bi­ku­ben­fon­den73,0113,892,0
Spar Nord Fonden62,757,732,3
Spar Vest Fonden25,612,88,5
Syd­bank Fon­den [se note]14,2
Fre­de­riks­berg Fonden9,99,68,0
Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland8,62,83,1
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fonden5,34,54,2
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond4,23,23,8
Trel­le­borg Fonden3,22,22,4
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Jerslev2,52,22,6
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Brovst1,91,81,3
Jel­ling Spa­re­kas­ses Fond1,71,21,6
Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond1,61,00,9
Fio­nia Fond1,63,44,8
Fon­den Spa­re­kas­sen Midtdjurs1,3
St. Brøn­dum Spa­re­kas­ses Fond0,30,30,3
Fon­den for Spa­re­kas­sen Farsø0,10,40,4
Spar Hvet­bo Fonden0,20,20,2
Spa­re­kas­sen Midt Vest Fonden-0,32,00,5
Durup Spa­re­kas­ses Fond3,00,7
Fon­den for Fyn­s­ke Bank5,97,15,2
Fuur Spa­re­kas­ses Fond0,50,00,0
Ros­lev Spa­re­kas­ses Fond0,10,0
Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fonden2,21,5
Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Klokkerholm0,80,6
I alt931,0636,8762,4
Gen­si­di­ge for­sik­rings og pensionsselskaber
Tryg­heds­grup­pen / Trygfonden600,0600,0550,0
For­e­nin­gen Velliv38,00,00,0
Østif­ter­ne fmba.17,910,28,5
Brand af 1848 Fond2,73,42,4
GF Fon­den1,51,80,9
Ærø Brand Fond0,10,1
Fon­den af Ham­me­rum Her­reds Brand­kas­se for Lø­sø­re af 18440,80,3
Stevns Brand Fond0,90,8
Ber­gia Fonden2,82,92,4
I alt662,9620,1565,4
Re­al­kre­dit­for­e­nin­ger
Re­al­da­nia fmba533,0985,0806,0
In­du­stri­ens Fond255,5170,5161,2
Nykre­dits Fond2,12,3
BRF Fon­den0,00,00,0
I alt790,61.155,5969,5
I alt2.384,52.412,42.297,3
He­le fonds­sek­to­ren iflg. Dan­marks Statistik17.05316.685
Fi­nans­filan­tro­per­nes an­del14,14%13,77%
Kil­de: Fon­de­nes årsregnskaber.
No­te: Syd­bank Fon­den er pr. ja­nu­ar 2018 fu­sio­ne­ret med Syd­bank Søn­derjyl­lands Fond.
An­mærk­ning: Cel­ler­ne uden tal skyl­des, at fon­de­ne end­nu ik­ke har of­fent­lig­gjort tallene.

– re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…