Annoncespot_img

Industriens Fond afslutter princi­piel kamp for udbytte til filantropi

Med salget af aktierne i Nykredit kan Industriens Fond endeligt lægge låg på en gammel kamp om at få udbytte på sine aktier. Fondens historisk betingede ejerandel bliver nu rea­liseret, og fonden får tilført tre milliarder kroner i frie midler. Frigørelsen af kapital falder sammen med en planlagt strategiudviklingsproces, der blandt andet skal afklare, om der fremover skal nye virkemidler i spil for at udmønte den stærkt forøgede filan­tro­pis­ke kapital til fordel for erhvervsøkonomisk forskning og kon­kur­ren­ce­evnen for små og mellemstore virksomheder.

En ak­tie skal gi­ve ud­byt­te. Det var på­stan­den i en rets­sag, som In­du­stri­ens Fond for cir­ka 15 år si­den an­lag­de mod Nykre­dit A/S. For hvad er en filan­tro­pisk, ud­de­len­de fond hvis for­mu­en kun ek­si­ste­rer på pa­pir, og der ik­ke er pen­ge til uddelinger?

Kon­flik­t­ni­veau­et er si­den ned­trap­pet, men det grund­lig­gen­de pro­blem ek­si­ste­rer end­nu og bli­ver først en­de­ligt løst, hvis et fler­tal blandt de kun­de­valg­te re­præ­sen­tan­ter i For­e­net Kre­dit stem­mer for at sæl­ge en del af ak­tier­ne i de­res re­al­kre­dit­kon­cern, Nykre­dit A/S til et kon­sor­ti­um af pensionsselskaber.

”Vi sy­nes det er en fin løs­ning, for vi kan på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke se tegn på, at der rundt om hjør­net kom­mer en børsno­te­ring af Nykre­dit,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Mads Lebech.

In­du­stri­ens Fond kan træk­ke sin hi­sto­rie som kre­dit­for­mid­ler til dansk er­hvervs­liv til­ba­ge til 1898. Via fu­sio­ner, liberali­seringer og ud­vik­lin­gen af de fi­nan­si­el­le su­per­mar­ke­der kom fon­den hen mod årtu­sin­de­skif­tet i klem­me mel­lem de to væsens­forskellige ejerskabs­former, som realkredit­foreningen Nykre­dit hav­de pla­ce­ret sig selv i: Det tra­di­tio­nel­le koo­pe­ra­ti­ve ejer­skab på ene si­de, og slut­fir­ser­nes stør­ste erhvervs­trend – et om­dan­net finans­aktieselskab – på den an­den side.

I 1990, hvor fon­den hed In­du­stri­ens Re­al­kre­dit­fond, fra­solg­te den sin ud­låns­for­ret­ning til IRF In­du­stri­fi­nan­si­e­ring, som kort tid ef­ter ind­gik i en ræk­ke fu­sio­ner, der end­te med det, man i dag ken­der som Nykre­dit A/S

”Vi fik ak­tier som be­ta­ling, men det var ak­tier, der ik­ke gav no­get ud­byt­te. Ef­ter en år­ræk­ke vil­le vi ger­ne ha­ve nog­le pen­ge til ud­de­ling nu, hvor vi var ble­vet en rent ud­de­len­de fond,” for­tæller Mads Le­bech om ti­den før fon­den hav­de en direktion.

Men som min­dre­talsak­tio­nær hav­de In­du­stri­ens Fond ik­ke sam­me in­ter­es­ser som lån­ta­ger­ne i For­e­nin­gen Nykre­dit, der sam­ti­dig har ho­ve­d­ak­tio­næ­rens be­stem­men­de ind­fly­del­se i Ny­kre­dit A/S.

Kapper de historiske bånd – næsten

Kun­der­ne og lån­ta­ger­ne i For­e­nin­gen Nykre­dit hav­de som ho­ve­d­ak­tio­nær i de­res eget real­kre­dit­selskab ik­ke et øn­ske om at ud­be­ta­le ak­tieud­byt­te til sig selv. På den må­de stri­der for­må­let med at væ­re en kun­de­e­jet låne­formidler – bil­li­ge lån – mod for­må­let med sam­ti­dig at væ­re ak­tio­nær i aktie­selskabet – ud­byt­te til ak­tio­næ­rer­ne. Det gi­ver ik­ke me­ning at bli­ve fod­ret med sin egen ha­le. Og da kun­der­ne hav­de mag­ten i aktie­selskabet, blev der hel­ler ik­ke ud­byt­te til mindre­tals­aktionæren, In­du­stri­ens Fond.

”Der­for kør­te der gen­nem seks år en rets­sag mod Nykre­dit med på­stand om, at når man er et ak­tie­sel­skab, så skal man be­ta­le ud­byt­te, når man kan,” si­ger Mads Lebech.

Rets­sa­gen blev for­ligt i 2008 og af­ta­len blev, at Nykre­dit be­tal­te ek­stra­or­di­nært ud­byt­te til si­ne ak­tio­næ­rer, og at ho­ve­d­ak­tio­næ­ren – For­e­nin­gen Nykre­dit brug­te sit ud­byt­te til at kø­be en del af In­du­stri­ens Fonds ak­tier. Der­med fik fon­den frem til 2012 et sam­let prove­nu på 1,3 mia. kr.

I 2009 kun­ne fon­den an­sæt­te Mads Le­bech som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør til at va­re­ta­ge det vedtægts­be­stem­te for­mål med år­li­ge ud­de­lin­ger for 100 mio. kr.

Si­den freds­af­ta­len med Nykredit­koncernen har fon­den be­holdt en ak­tiepost på 4,75 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Nykre­dit. Og der­for er det og­så først når repræsentants­kabet i For­e­net Kre­dit (som For­e­nin­gen Nykre­dit er ble­vet om­døbt til) for­ven­te­ligt si­ger ja til køb­stil­bud­det fra et kon­sor­ti­um af pensions­selskaber, at In­du­stri­ens Fond en­de­ligt kan luk­ke hi­sto­ri­e­bo­gen og ud­fol­de sit ful­de po­ten­ti­a­le som filan­tro­pisk svær­væg­ter på et om­rå­de, hvor kun me­get få an­dre fon­de opererer.

Med et salgs­prove­nu af si­ne Nykre­di­tak­tier på 3 mil­li­ar­der kan fonds­le­del­sen se frem mod en ny stra­te­gi­pe­ri­o­de, hvor ek­se­kve­rin­gen frem­over kan gen­nem­fø­res med ud­de­lin­ger på 200-300 mio. kr. om året.

”Det er en stor suc­ces. Vi har i rig­tig man­ge år ar­bej­det på at få af­kast på vo­res pen­ge. Der­for har vi sagt ja til at sæl­ge ak­tier­ne til det, vi vur­de­rer, er pri­sen for det el­lers il­lik­vi­de ak­tiv,” si­ger Mads Lebech.

For at op­ti­me­re fon­dens sam­le­de in­ve­ste­rings­por­te­føl­je har be­sty­rel­sen dog be­slut­tet at be­holde for 230 mio. kr. ak­tier i Nykre­dit. Som en del af af­ta­len med pen­sions­sel­ska­ber­ne er det nem­lig me­nin­gen, at re­al­kre­dit­kon­cer­nen frem­over skal gi­ve ud­byt­te til aktionærerne.

100 års bidragssatser bliver til uddelinger

Med re­ster­ne af ak­tie­ka­pi­ta­len i re­al­kre­dit­kon­cer­nen be­va­rer In­du­stri­ens Fond sam­ti­dig en lil­le del af de hi­sto­ri­ske bånd, som er år­sa­gen til de ud­de­lings­stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­der, som fon­den ar­bej­der ud fra i dag.

”Pen­ge­ne stam­mer fra de bi­drags­sat­ser som in­du­stri­virk­som­he­der har spa­ret op gen­nem 100 år. Der­for er in­du­stri­en det rum, vi har valgt at gå ind i. Det er og­så su­per vig­tigt, hvor­dan land­bruget har det, og det er vig­tigt, at vo­res ban­ker og fi­nan­si­el­le sek­tor fun­ge­rer, men det må an­dre ta­ge sig af, vi har fo­kus på in­du­stri­virk­som­he­der,” si­ger Mads Lebech.

Helt ef­ter pla­nen skal be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Fond snart i gang med en ny strate­gi­ud­vik­lings­proces. Og med den fri­gjor­te ka­pi­tal bli­ver fon­dens egen ud­vik­ling et af de cen­tra­le ele­men­ter i den kom­men­de omverdensanalyse.

”Mis­sio­nen er ufor­an­dret, for den lig­ger op ad vo­res fun­dats. Men hvor­dan vi kom­mer der­hen og med hvil­ke mus­k­ler, er det, vi skal til at ana­ly­se­re. For en ting er, at vi har flyt­tet os: vo­res må­de at ar­bej­de på og om­fan­get af ud­de­lin­ger si­den vi vedt­og grund­stra­te­gi­en i 2009. Men hvor­dan har land­ska­bet om­kring os ud­vik­let sig? Hvis nu der ek­sem­pel­vis var kom­met fem fon­de, der gør det sam­me som os. Så skal vi over­ve­je, om vi vil ’batt­le’ med dem om, hvem der gør mest, el­ler bli­ver mest om­talt, el­ler om vi i ste­det skal for­hol­de os til no­get an­det vig­tigt, der kan væ­re med til frem­me kon­kur­ren­ce­ev­nen for små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der,” si­ger Mads Lebech.

Strategisk input fra erhvervsfolk legitimerer uddelinger

In­du­stri­ens Fond støt­ter vi­den, ud­vik­ling og nytænk­ning gen­nem in­nova­ti­ve pro­jek­ter, der kan frem­me kon­kur­ren­ce­ev­nen i dansk in­du­stri. En stor del af den nu­væ­ren­de po­r­te­føl­je er er­hverv­s­ø­ko­no­mi­ske forsk­nings­pro­jek­ter, som in­vol­ve­rer virk­som­he­der in­den for den indu­stri­elle sek­tor i dansk erhvervsliv.

Der­med ope­re­rer fon­den og­så in­den for et om­rå­de, hvor of­fent­li­ge pul­jer og ord­nin­ger of­te åb­ner og luk­ker alt ef­ter de po­li­ti­ske pri­o­ri­te­rin­ger af sta­tens erhvervs­fremme­indsatser. Men In­du­stri­ens Fond har, som så man­ge an­dre filan­tro­pi­ske fon­de, den op­fat­tel­se at der er græn­ser for fonds­ver­de­nens bi­drag til of­fent­li­ge opgaver.

”Hidtil har det væ­ret vo­res hold­ning, at vi ik­ke fyl­der hul­ler ud for det of­fent­li­ge. Vi går ik­ke ind og sub­sti­tu­e­rer drif­ten af en stats­lig pul­je, der er ble­vet luk­ket, for­di en ny mi­ni­ster øn­sker an­dre pri­o­ri­te­rin­ger,” si­ger Mads Lebech.

Et af de grund­læg­gen­de stra­te­gi­ske valg, som hidtil har væ­ret gæl­den­de, er spørgs­må­let om im­pact in­ve­ste­rin­ger. Et in­stru­ment, som el­lers kun­ne væ­re op­lagt at ha­ve i den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se, når man ar­bej­der in­den for in­nova­tion og kon­kur­ren­ce­ev­ne i erhvervslivet.

”Vi har hidtil ik­ke ar­bej­det med vo­res for­mue som ven­tu­re- og equi­ty­ka­pi­tal. Vi har valgt at son­dre mel­lem der hvor vi tje­ner pen­ge­ne, og der hvor vi bru­ger pen­ge­ne. Vi blan­der ik­ke blod mel­lem vo­res ind­tæg­ter og ud­de­lin­ger,” si­ger Mads Lebech.

Fon­den ar­bej­der i vis­se til­fæl­de og­så ka­ta­ly­tisk, men stør­ste­delen af ud­de­lin­ger­ne fo­re­går an­søg­nings­dre­vet via te­maind­kal­del­ser, som er ba­se­ret på vi­den om hvil­ke be­hov, der er i må­l­grup­pen af aftagere.

”Hvert an­det år sæt­ter vi os med en kreds af af­ta­ge­re af vi­den i er­hvervs­li­vet. Sid­ste gang hav­de vi få­et In­sti­tut for Frem­tids­forsk­ning til at la­ve en me­ga­trend-ana­ly­se af de ten­den­ser, der på­vir­ker kon­kur­ren­ce­ev­nen for in­du­stri­en. Den ana­ly­se dis­ku­te­rer vi over en hel dag med en kreds er­hvervs­le­de­re, for at fin­de frem til de om­rå­der, hvor de ser de mest på­træn­gen­de udfordringer.”

De in­put dan­ner ud­gangs­punkt for be­sty­rel­sens drøf­tel­ser, som mun­der ud i én til to år­li­ge temaindkaldelser.

”På den må­de får vi sik­ret et an­søg­nings­flow på bag­grund af no­get, der har en re­le­vans in­den for vo­res for­måls­om­rå­de. Der­med ska­ber vi os en le­gi­ti­mi­tet i for­hold til, at det er re­le­van­te om­rå­der, vi gi­ver ud­de­lin­ger til,” si­ger Mads Lebech.

Ud­over In­du­stri­ens Fond har For­e­nin­gen Østif­ter­ne og­så ind­gå­et en salgs­af­ta­le med kon­sor­tiet af pensions­selskaber. Beg­ge af­ta­ler er be­tin­get af, at For­e­net Kre­dits repræ­sen­tant­skab på et mø­de den 23. novem­ber ac­cep­te­rer at sæl­ge en del af fore­ning­ens ak­tier til pensionsselskaberne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer