DivestInvest-løftet lanceres i Danmark

Europæiske, institutionelle og filantropiske investorer kan blive bedre til at undgå kli­ma­ska­de­lige investeringer. Samtidig udgør de fossile aktiver en stadig stigende økonomisk risiko for formuerne. Det mener Divest­Invest-bevægelsen af formue­ejere, der nu lancerer et dansk initiativ. Det sker på Christians­borg i forbindelse med en konference om FN’s verdensmål og bæredygtige investeringer.

Dan­ske fon­de kan del­ta­ge me­re i ak­tivt i kam­pen mod den glo­ba­le op­varm­ning, og de kan til­med sik­re sig bed­re af­kast, hvis de slip­per af med de be­skid­te fos­si­le ak­tier i kapital­for­valt­ning­en. Det me­ner kli­ma­be­væ­gel­sen af for­mu­e­e­je­re Di­ve­stIn­vest, der nu lan­ce­rer sig på dansk for at få filan­tro­pi­ske fon­de og in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer til at sæl­ge de­res ak­tier i olie-, gas- og kulselskaber.

Hidtil har Di­ve­stIn­vest-be­væ­gel­sen haft stor suc­ces med at få sær­ligt ame­ri­kan­ske filan­tro­piske fon­de til at afin­ve­ste­re fra de fos­si­le ak­tier og pla­ce­re pen­ge­ne i kli­ma­ven­li­ge og CO2-re­du­ce­ren­de in­ve­ste­rin­ger i stedet.

Så­le­des har ek­sem­pel­vis Ro­ck­e­fel­ler Bro­t­hers Fund af­lagt løf­te om at sæl­ge ud af de CO2-for­urenende ak­tier og i ste­det sæt­te pen­ge­ne i sel­ska­ber, der ar­bej­der for bæ­re­dyg­ti­ge klimaløsninger.

Uden for USA og Stor­bri­tan­ni­en har det der­i­mod væ­ret småt med op­bak­nin­gen fra fonds­ver­denens mil­li­ard­for­mu­er, og i Dan­mark er det hidtil kun fon­de­ne i Ve­lux-fa­mi­li­en, der har brugt Di­ve­stIn­vest-be­teg­nel­sen for at skil­le sig af med in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le brænd­stof­fer og di­ri­ge­ret fle­re pen­ge i ret­ning af in­ve­ste­rin­ger, der kan ned­brin­ge ver­dens CO2-ud­led­ning.

Fon­de­ne i den eu­ro­pæ­i­ske del af be­væ­gel­sen, Eu­ro­pe­ans for Di­ve­stIn­vest ar­bej­der der­for for at øge til­slut­nin­gen og in­tro­du­ce­rer som det før­ste ini­ti­a­tiv et dansk­spro­get Di­ve­stIn­vest-si­te. Her kan for­mu­e­for­val­te­re og fonds­be­sty­rel­ser få vej­led­ning og go­de råd, om hvor­for og hvor­dan man kon­ver­te­rer si­ne in­ve­ste­rin­ger til for­del for kli­maind­sat­sen uden at ta­be af­kast. For ud over at fon­de­ne kan ta­ge me­dansvar for at op­fyl­de for­plig­tel­ser­ne i Pa­ris-af­ta­len, er der nu og­så kom­met god øko­no­mi i at afin­ve­ste­re fra olieselskaber.

”Selv hvis man kig­ger på de hi­sto­ri­ske da­ta, så skal man til­ba­ge før årtu­sind­skif­tet for at olie- og ga­sak­tier var en vir­ke­lig god for­ret­ning. Det er ble­vet rin­ge­re og rin­ge­re, og de se­ne­ste fem år er det gå­et dår­ligt. Mar­ke­det for fos­si­le brænds­ler vil jo for­svin­de i takt med, at vi får løst den grøn­ne om­stil­ling. Så fremad­ret­tet vil mar­ke­det se dår­li­ge­re ud, end det har gjort hi­sto­risk,” si­ger se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker i or­ga­ni­sa­tio­nen Ved­va­ren­de Ener­gi, Lars N. Jen­sen, der le­der den dan­ske del af DivestInvest-initiativet.

Sainsbury-fonde: Alle fonde bør afinvestere

Fle­re af fon­de­ne i Sains­bury Fa­mily Cha­ri­tab­le Trusts er blandt de bri­ti­ske fon­de, der har af­lagt det så­kald­te Di­ve­stIn­vest-løf­te om en fos­sil­fri in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. De fi­re fon­de – the As­h­den Trust, the Mark Leo­nard Trust, the J.J. Cha­ri­tab­le Trust og the Tedworth Cha­ri­tab­le Trust – er gå­et sam­men i et fæl­les ini­ti­a­tiv kal­det, The Cli­ma­te Chan­ge Col­la­bo­ra­tion. Og her har det væ­ret en god for­ret­ning at drop­pe in­ve­ste­rin­ger i de fos­si­le ener­gi­sel­ska­ber – bå­de for fon­de­ne og for de­res donationsmodtagere.

”Rent fi­nan­si­elt har Di­ve­stIn­vest væ­ret sær­de­les ud­byt­te­rigt for os. Vi har over­gå­et vo­res bench­marks uden yder­li­ge­re om­kost­nin­ger og uden næv­ne­vær­dig for­ø­gel­se af den kort­sig­te­de ri­si­ko. Vi tror på, at den­ne investe­rings­tilgang vil bli­ve me­re ud­bredt i takt med om­stil­lin­gen til en CO2-fri sam­fund­s­ø­ko­no­mi. Det vil be­ty­de fle­re pen­ge til ud­de­lin­ger,” si­ger Se­ni­or Pro­ject and Re­search Of­fi­cer, Tom Har­ri­son på veg­ne af de fi­re fon­de i klimasamarbejdet.

Filan­tro­pi­ske fon­de har til­med en for­plig­tel­se til at bi­dra­ge til at ned­brin­ge CO2-ud­led­nin­gen, næ­sten uan­set hvil­ken ty­pe al­men­nyt­ti­ge el­ler vel­gø­ren­de for­mål, fon­de­nes vedtæg­ter fast­sæt­ter, me­ner Tom Harrison.

“Det er uomt­vi­ste­ligt, at fos­si­le ener­gi­sel­ska­ber gør kli­ma­for­an­drin­ger­ne vær­re, der­for er in­ve­ste­ringer i de sel­ska­ber i strid med fon­des for­mål og de bør der­for afin­ve­ste­re. Det gæl­der ik­ke kun for vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der har et eks­pli­cit kli­ma­for­mål, men og­så de or­ga­ni­sa­tioner, som har for­mål in­den­for om­rå­der, som bli­ver på­vir­ket af kli­ma­for­an­drin­ger så­som bre­de­re na­tur- el­ler mil­jø­mæs­si­ge for­mål som f.eks. bi­o­di­ver­si­tet og na­tur­be­va­rel­se, sund­hed og man­ge an­dre om­rå­der, som vil bli­ve for­vær­ret på grund af kli­ma­for­an­drin­ger,” si­ger han.

Tom Har­ri­son har des­u­den ik­ke stor til­tro til, at den di­a­log­ba­se­re­de til­gang som ak­tiv in­ve­stor, så­kaldt acti­ve en­gage­ment, gi­ver me­ning i for­hold til at få de sto­re in­ter­na­tio­na­le olie­sel­skaber til at di­ver­si­fi­ce­re de­res pro­duk­tion i ret­ning af me­re bæ­re­dyg­ti­ge energi.

”Vi støt­ter acti­ve en­ga­ge­ment-ini­ti­a­ti­ver i fle­re for­skel­li­ge sek­to­rer, hvor der er po­ten­ti­a­le for for­bed­rin­ger. Men kul, olie og gas er an­der­le­des ef­ter­som den­ne sek­tor står over­for en eksi­sten­tiel ri­si­ko på grund af over­gan­gen til bæ­re­dyg­tig ener­gi, og sam­ti­dig har sel­ska­ber­ne næg­tet at an­er­ken­de be­ho­vet for at om­stil­le sig. Vi har et tæt sam­arbejde med Rocke­feller Bro­t­hers Fund, hvis stif­te­re er efter­kommere af grund­læggeren af Exxon Mo­bil. Fon­den prø­ve­de igen­nem me­re end et år­ti men gav til sidst op i 2015. DONG, nu Ør­sted, er und­ta­gel­sen, der be­kræf­ter reg­len: in­tet an­det sel­skab har væ­ret i nær­he­den af at mag­te en omstil­ling på en ret­ti­dig og omkostnings­effektiv må­de. Hvor­for skul­le man ��nske at opret­holde si­ne inve­ste­ring­er, når den lang­sigtede økono­miske bu­si­ness ca­se i så over­bevisende grad vi­ser for­de­lene ved at afinve­stere?”, spør­ger Tom Harrison.

Den nye dan­ske Di­ve­stIn­vest-hjem­mesi­de præ­sen­te­res of­fi­ci­elt på Chri­sti­ans­borg den 23. novem­ber i for­bin­del­se med kon­fe­ren­cen, Ver­dens­mål og Bæ­re­dyg­ti­ge In­ve­ste­rin­ger. Her ta­ler fhv. for­mand for FN’s ge­ne­ral­for­sam­ling, Mo­gens Lyk­ke­toft, om be­ho­vet for bære­dyg­tige in­ve­ste­rin­ger og ver­dens­må­le­nes be­tyd­ning for in­sti­tu­tio­nel­le investorer.

Der­u­d­over bli­ver der mu­lig­hed for at få af­kla­ret et af de spørgs­mål, der læn­ge har væ­ret gen­stand for dis­kus­sion i de med­lem­se­je­de pen­sions­kas­ser: Hvor­vidt det over­ho­ve­det er lov­ligt at fra­sæl­ge de sto­re in­ter­na­tio­na­le ener­gi­sel­ska­ber, hvis det sker på be­kost­ning af pen­sions­op­spa­rer­nes formueafkast.

Vi­ce­di­rek­tør i Fi­nan­stil­sy­net, Jan Par­ner for­tæl­ler på kon­fe­ren­cen om de mu­lig­he­der, den ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning for pen­sions­kas­ser rum­mer for at afin­ve­ste­re fra fos­si­le aktier.

Der­u­d­over kom­mer He­ad of Im­pact In­ve­st­ments i Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den, An­ders Kri­stof­fer­sen og for­tæl­ler om fon­de­nes er­fa­rin­ger med im­pact in­ve­st­ments og grøn­ne investeringer.

Ind­til vi­de­re har me­re 700 or­ga­ni­sa­tio­ner fra me­re end 76 lan­de til­slut­tet sig Di­ve­stIn­vest-be­væ­gel­sen. Der­med har de for­plig­tet for­mu­er for 5.500 mil­li­ar­der dol­lars på at væ­re fri for in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le brænds­ler. Her­af er 1.500 mil­li­ar­der dol­lars de­di­ke­ret til in­ve­ste­rin­ger i klimaløsninger.

Se he­le pro­gram­met for kon­fe­ren­cen, Ver­dens­mål og Bæ­re­dyg­ti­ge In­ve­ste­rin­ger her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer