DivestInvest-løftet lanceres i Danmark

Eu­ro­pæ­i­ske, in­sti­tu­tio­nel­le og filan­tro­pi­ske in­ve­sto­rer kan bli­ve bed­re til at und­gå kli­ma­ska­de­lige in­ve­ste­rin­ger. Sam­ti­dig ud­gør de fos­si­le ak­ti­ver en sta­dig sti­gen­de øko­no­misk ri­si­ko for for­mu­er­ne. Det me­ner Di­ve­st­In­vest-be­væ­gel­sen af formue­ejere, der nu lan­ce­rer et dansk ini­ti­a­tiv. Det sker på Christians­borg i for­bin­del­se med en kon­fe­ren­ce om FN’s ver­dens­mål og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger.

Dan­ske fon­de kan del­ta­ge me­re i ak­tivt i kam­pen mod den glo­ba­le op­varm­ning, og de kan til­med sik­re sig bed­re af­kast, hvis de slip­per af med de be­skid­te fos­si­le ak­tier i kapital­for­valt­ning­en. Det me­ner kli­ma­be­væ­gel­sen af for­mu­e­e­je­re Di­ve­stIn­vest, der nu lan­ce­rer sig på dansk for at få filan­tro­pi­ske fon­de og in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer til at sæl­ge de­res ak­tier i olie-, gas- og kul­sel­ska­ber.

Hidtil har Di­ve­stIn­vest-be­væ­­gel­­sen haft stor suc­ces med at få sær­ligt ame­ri­kan­ske filan­tro­piske fon­de til at afin­ve­ste­re fra de fos­si­le ak­tier og pla­ce­re pen­ge­ne i kli­ma­ven­li­ge og CO2-re­du­ce­ren­de in­ve­ste­rin­ger i ste­det.

Så­le­des har ek­sem­pel­vis Ro­ck­e­fel­ler Bro­t­hers Fund af­lagt løf­te om at sæl­ge ud af de CO2-for­urenende ak­tier og i ste­det sæt­te pen­ge­ne i sel­ska­ber, der ar­bej­der for bæ­re­dyg­ti­ge klima­løs­ninger.

Uden for USA og Stor­bri­tan­ni­en har det der­i­mod væ­ret småt med op­bak­nin­gen fra fonds­ver­denens mil­li­ard­for­mu­er, og i Dan­mark er det hidtil kun fon­de­ne i Ve­lux-fa­­mi­li­en, der har brugt Di­ve­stIn­vest-be­­teg­­nel­­sen for at skil­le sig af med in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le brænd­stof­fer og di­ri­ge­ret fle­re pen­ge i ret­ning af in­ve­ste­rin­ger, der kan ned­brin­ge ver­dens CO2-ud­led­ning.

Fon­de­ne i den eu­ro­pæ­i­ske del af be­væ­gel­sen, Eu­ro­pe­ans for Di­ve­stIn­vest ar­bej­der der­for for at øge til­slut­nin­gen og in­tro­du­ce­rer som det før­ste ini­ti­a­tiv et dansk­spro­get Di­ve­stIn­vest-si­te. Her kan for­mu­e­for­val­te­re og fonds­be­sty­rel­ser få vej­led­ning og go­de råd, om hvor­for og hvor­dan man kon­ver­te­rer si­ne in­ve­ste­rin­ger til for­del for kli­maind­sat­sen uden at ta­be af­kast. For ud over at fon­de­ne kan ta­ge me­dansvar for at op­fyl­de for­plig­tel­ser­ne i Pa­ris-af­ta­­len, er der nu og­så kom­met god øko­no­mi i at afin­ve­ste­re fra olie­sel­ska­ber.

”Selv hvis man kig­ger på de hi­sto­ri­ske da­ta, så skal man til­ba­ge før årtu­sind­skif­tet for at olie- og ga­sak­tier var en vir­ke­lig god for­ret­ning. Det er ble­vet rin­ge­re og rin­ge­re, og de se­ne­ste fem år er det gå­et dår­ligt. Mar­ke­det for fos­si­le brænds­ler vil jo for­svin­de i takt med, at vi får løst den grøn­ne om­stil­ling. Så fremad­ret­tet vil mar­ke­det se dår­li­ge­re ud, end det har gjort hi­sto­risk,” si­ger se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker i or­ga­ni­sa­tio­nen Ved­va­ren­de Ener­gi, Lars N. Jen­sen, der le­der den dan­ske del af Di­ve­stIn­vest-ini­ti­a­ti­­vet.

Sainsbury-fonde: Alle fonde bør afinvestere

Fle­re af fon­de­ne i Sains­bury Fa­mily Cha­ri­tab­le Trusts er blandt de bri­ti­ske fon­de, der har af­lagt det så­kald­te Di­ve­stIn­vest-løf­te om en fos­sil­fri in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. De fi­re fon­de – the As­h­den Trust, the Mark Leo­nard Trust, the J.J. Cha­ri­tab­le Trust og the Tedworth Cha­ri­tab­le Trust – er gå­et sam­men i et fæl­les ini­ti­a­tiv kal­det, The Cli­ma­te Chan­ge Col­la­bo­ra­tion. Og her har det væ­ret en god for­ret­ning at drop­pe in­ve­ste­rin­ger i de fos­si­le ener­gi­sel­ska­ber – bå­de for fon­de­ne og for de­res do­na­tions­mod­ta­ge­re.

”Rent fi­nan­si­elt har Di­ve­stIn­vest væ­ret sær­de­les ud­byt­te­rigt for os. Vi har over­gå­et vo­res bench­marks uden yder­li­ge­re om­kost­nin­ger og uden næv­ne­vær­dig for­ø­gel­se af den kort­sig­te­de ri­si­ko. Vi tror på, at den­ne investe­rings­tilgang vil bli­ve me­re ud­bredt i takt med om­stil­lin­gen til en CO2-fri sam­fund­s­ø­ko­no­mi. Det vil be­ty­de fle­re pen­ge til ud­de­lin­ger,” si­ger Se­ni­or Pro­ject and Re­search Of­fi­cer, Tom Har­ri­son på veg­ne af de fi­re fon­de i kli­ma­sam­ar­bej­det.

Filan­tro­pi­ske fon­de har til­med en for­plig­tel­se til at bi­dra­ge til at ned­brin­ge CO2-ud­led­nin­gen, næ­sten uan­set hvil­ken ty­pe al­men­nyt­ti­ge el­ler vel­gø­ren­de for­mål, fon­de­nes vedtæg­ter fast­sæt­ter, me­ner Tom Har­ri­son.

“Det er uomt­vi­ste­ligt, at fos­si­le ener­gi­sel­ska­ber gør kli­ma­for­an­drin­ger­ne vær­re, der­for er in­ve­ste­ringer i de sel­ska­ber i strid med fon­des for­mål og de bør der­for afin­ve­ste­re. Det gæl­der ik­ke kun for vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der har et eks­pli­cit kli­ma­for­mål, men og­så de or­ga­ni­sa­tioner, som har for­mål in­den­for om­rå­der, som bli­ver på­vir­ket af kli­ma­for­an­drin­ger så­som bre­de­re na­­tur- el­ler mil­jø­mæs­si­ge for­mål som f.eks. bi­o­di­ver­si­tet og na­tur­be­va­rel­se, sund­hed og man­ge an­dre om­rå­der, som vil bli­ve for­vær­ret på grund af kli­ma­for­an­drin­ger,” si­ger han.

Tom Har­ri­son har des­u­den ik­ke stor til­tro til, at den di­a­log­ba­se­re­de til­gang som ak­tiv in­ve­stor, så­kaldt acti­ve en­gage­ment, gi­ver me­ning i for­hold til at få de sto­re in­ter­na­tio­na­le olie­sel­skaber til at di­ver­si­fi­ce­re de­res pro­duk­tion i ret­ning af me­re bæ­re­dyg­ti­ge ener­gi.

”Vi støt­ter acti­ve en­­ga­­ge­­ment-ini­ti­a­ti­ver i fle­re for­skel­li­ge sek­to­rer, hvor der er po­ten­ti­a­le for for­bed­rin­ger. Men kul, olie og gas er an­der­le­des ef­ter­som den­ne sek­tor står over­for en eksi­sten­tiel ri­si­ko på grund af over­gan­gen til bæ­re­dyg­tig ener­gi, og sam­ti­dig har sel­ska­ber­ne næg­tet at an­er­ken­de be­ho­vet for at om­stil­le sig. Vi har et tæt sam­arbejde med Rocke­feller Bro­t­hers Fund, hvis stif­te­re er efter­kommere af grund­læggeren af Exxon Mo­bil. Fon­den prø­ve­de igen­nem me­re end et år­ti men gav til sidst op i 2015. DONG, nu Ør­sted, er und­ta­gel­sen, der be­kræf­ter reg­len: in­tet an­det sel­skab har væ­ret i nær­he­den af at mag­te en omstil­ling på en ret­ti­dig og omkostnings­effektiv må­de. Hvor­for skul­le man ��nske at opret­holde si­ne inve­ste­ring­er, når den lang­sigtede økono­miske bu­si­ness ca­se i så over­bevisende grad vi­ser for­de­lene ved at afinve­stere?”, spør­ger Tom Har­ri­son.

Den nye dan­ske Di­ve­stIn­vest-hjem­­mesi­­de præ­sen­te­res of­fi­ci­elt på Chri­sti­ans­borg den 23. novem­ber i for­bin­del­se med kon­fe­ren­cen, Ver­dens­mål og Bæ­re­dyg­ti­ge In­ve­ste­rin­ger. Her ta­ler fhv. for­mand for FN’s ge­ne­ral­for­sam­ling, Mo­gens Lyk­ke­toft, om be­ho­vet for bære­dyg­tige in­ve­ste­rin­ger og ver­dens­må­le­nes be­tyd­ning for in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer.

Der­u­d­over bli­ver der mu­lig­hed for at få af­kla­ret et af de spørgs­mål, der læn­ge har væ­ret gen­stand for dis­kus­sion i de med­lem­se­je­de pen­sions­kas­ser: Hvor­vidt det over­ho­ve­det er lov­ligt at fra­sæl­ge de sto­re in­ter­na­tio­na­le ener­gi­sel­ska­ber, hvis det sker på be­kost­ning af pen­sions­op­spa­rer­nes for­mu­e­af­kast.

Vi­ce­di­rek­tør i Fi­nan­stil­sy­net, Jan Par­ner for­tæl­ler på kon­fe­ren­cen om de mu­lig­he­der, den ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning for pen­sions­kas­ser rum­mer for at afin­ve­ste­re fra fos­si­le ak­tier.

Der­u­d­over kom­mer He­ad of Im­pa­ct In­ve­st­ments i Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den, An­ders Kri­stof­fer­sen og for­tæl­ler om fon­de­nes er­fa­rin­ger med im­pa­ct in­ve­st­ments og grøn­ne in­ve­ste­ringer.

Ind­til vi­de­re har me­re 700 or­ga­ni­sa­tio­ner fra me­re end 76 lan­de til­slut­tet sig Di­ve­stIn­vest-be­væ­­gel­­sen. Der­med har de for­plig­tet for­mu­er for 5.500 mil­li­ar­der dol­lars på at væ­re fri for in­ve­ste­rin­ger i fos­si­le brænds­ler. Her­af er 1.500 mil­li­ar­der dol­lars de­di­ke­ret til in­ve­ste­rin­ger i kli­ma­løs­nin­ger.

Se he­le pro­gram­met for kon­fe­ren­cen, Ver­dens­mål og Bæ­re­dyg­ti­ge In­ve­ste­rin­ger her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.