Riisgaard: fonde må forholde sig til negative bivirkninger

Fonde har et ansvar for at forholde sig til de utilsigtede bivirkninger af deres aktiviteter. Det siger Steen Riisgaard, som er næstformandi to af landets største fonde. På PwC’s fondskonference slog han til lyd for en mere holistisk tilgang til løsningen af samfundets problemer, og kom med eksempler på, hvordan Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden har gjort i praksis.

Steen Riisgaard, næstformand i Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden
Ste­en Ri­is­gaard, næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den, hol­der op­læg om fon­de­nes sam­funds­ansvar på PwC's fond­s­kon­fe­ren­ce 2017.

“Der sker en ud­vik­ling i øje­blik­ket, som be­ty­der, at der bli­ver me­re og me­re in­ter­es­se for fon­dene,” si­ger Ste­en Ri­is­gaard, der er næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den. Fon­de­nes ud­de­lings­ni­veau er ha­stigt sti­gen­de sam­ti­dig med at pres­set på vel­færds­sam­fundet øges, og den ud­vik­ling be­ty­der, at fon­de­ne må vi­se de­res in­ter­es­sen­ter, hvor­dan de ta­ger an­svar for samfundet.

“På linje med al­le an­dre ak­tø­rer i sam­fun­det har fon­de­ne et an­svar for sam­fun­det, for dets sam­men­hængs­kraft og po­si­ti­ve ud­vik­ling,” si­ger han, og frem­hæ­ver, at fon­de­ne selv­føl­ge­lig først og frem­mest er for­plig­tet på at væ­re an­svar­li­ge over­for de­res fun­dat­ser. Men de er og­så af­hæn­gi­ge af, at of­fent­lig­he­den og po­li­ti­ker­ne ser dem som an­svar­li­ge og go­de for sam­fun­det. Det er iføl­ge Ri­is­gaard fon­de­nes sam­funds­ansvar, der gi­ver dem le­gi­ti­mi­tet – de­res ‘li­cen­se to operate’.

Til det for­mål har der i fonds­ver­de­nen især væ­ret fo­kus på trans­pa­rens og på syn­lig­gø­rel­se af ud­de­lin­ger­nes ef­fekt. På PwC’s fond­s­kon­fe­ren­ce, som blev af­holdt den 16. novem­ber, slog Ste­en Ri­is­gaard et slag for, at fon­de­ne an­læg­ger en ho­li­stisk til­gang til løs­nin­gen af sam­fund­ets komp­lek­se pro­ble­mer – og blandt an­det og­så be­gyn­der at for­hol­de sig ak­tivt til de util­sig­tede ef­fek­ter af de­res aktiviteter:

“Vi skal væ­re klar over, at hvis vi gør no­get godt ét sted, så kan det væ­re med til at no­get til­græn­sen­de må­ske bli­ver nød­li­den­de, og som man bli­ver nødt til at fin­de an­dre må­der at til­go­de­se,” si­ger han.

“Vi skal væ­re adap­ti­ve, ved­hol­den­de og tæn­ke ho­li­stisk om­kring det at adres­se­re pro­ble­mer­ne. Der kan væ­re nog­le af­led­te ef­fek­ter, som en­ten kan væ­re me­get go­de og for­nuf­ti­ge, men som og­så kan væ­re uhen­sigts­mæs­si­ge. Og så må man spør­ge sig selv, om man vil gø­re no­get ved det, el­ler om man vil la­de an­dre ak­tø­rer gø­re no­get ved det.”

Kompetenceudtynding og timeglas-problematik

Et ek­sem­pel på util­sig­te­de bi­virk­nin­ger stød­te No­vo Nor­disk Fon­den på un­der ar­bej­det med et af de se­ne­ste, sto­re projekter.

I 2016 be­vil­ge­de fon­den 2,9 mia. til Re­gion Ho­ved­sta­den til etab­le­ring og drift af Steno Dia­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen. Det før­ste cen­ter kom­mer til at lig­ge i Her­lev, og fon­den har des­u­den la­vet af­ta­ler om etab­le­ring af til­sva­ren­de ini­ti­a­ti­ver i Re­gion Midt og Re­gion Syd, og er for øje­blik­ket ved at for­hand­le med Re­gion Nord. Men etab­le­rin­gen af dis­se cen­tre kan og­så gi­ve ud­for­drin­ger for de små hospitaler.

“Man ri­si­ke­rer som af­ledt ef­fekt, at de små ho­spi­ta­ler, der lig­ger de­cen­tralt i for­hold til cen­te­ret, får udtyn­det de­res di­a­be­tes-læ­ge­fag­li­ge kom­pe­ten­cer. Det fandt vi ud af, da vi gik i dia­log med re­gio­ner­ne. Her hav­de vi fo­kus på at un­der­støt­te et løft af det de­cen­tra­le behand­lings­niveau. Så der­for har vi øget bevillings­niveauet, så­dan at vi net­op fra star­ten kan af­bø­de de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser, som en center­konstruktion kun­ne have.”

Det vil i prak­sis fo­re­gå ved, at al­le de øv­ri­ge re­gions­sy­ge­hu­se får sta­tus af at væ­re Steno Part­ner. Som Steno Part­ner får man en drifts­be­vil­ling, som skal un­der­støt­te et sam­ar­bej­de med det re­gio­na­le Steno Di­a­be­tes Cen­ter. For­må­let er at spre­de vi­den og me­to­der til he­le re­gio­nen, så den forsk­ning og ud­vik­ling, der fo­re­går på cen­tre­ne, og­så kom­mer til gavn på de øv­ri­ge sy­ge­hu­se i re­gio­ner­ne. No­vo Nor­disk Fon­den har des­u­den la­vet et nyt forsknings­pro­gram, Steno Col­la­bo­ra­ti­ve Grants, som skal gå til forsk­nings­sam­ar­bej­der mel­lem Steno Dia­be­tes Cen­tre­ne og an­dre ek­ster­ne forskningsmiljøer.

Et an­det ek­sem­pel på bi­virk­nin­ger af fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter hand­ler om ud­de­lin­ger­ne på uni­ver­si­te­terne. Ste­en Ri­is­gaard for­tæl­ler, at den må­de blandt an­dre No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den i man­ge år har do­ne­ret pen­ge til forsk­ning har bi­dra­get til en så­kaldt timeglas-problematik.

“Vi har gi­vet vel­e­tab­le­re­de og me­get dyg­ti­ge for­ske­re – man­ge fra ud­lan­det – sto­re be­løb, så de kun­ne kom­me til Dan­mark og star­te et forsk­nings­pro­gram af høj in­ter­na­tio­nal stan­dard. Sam­ti­dig har vi og­så in­tenst støt­tet vækst­la­get i dansk forsk­ning. Ek­sem­pel­vis har vi støt­tet un­ge for­ske­re, der skul­le til at etab­le­re de­res før­ste for­sker­grup­per el­ler de­res før­ste stør­re forsk­nings­ind­sats på eg­ne ben,” si­ger Ste­en Ri­is­gaard og hen­vi­ser til No­vo Nor­disk Fon­dens nye ud­vi­de­de Hal­las Møl­ler-pro­gram, som sær­ligt har fo­kus på mel­lem­grup­pen af for­ske­re, der hidtil har haft svært ved at skaf­fe forsk­nings­mid­ler. I pro­gram­met er der af­sat 600 mil­lio­ner kro­ner til ud­de­ling over de næ­ste fem år.

“Så hvis man er en ung, hå­be­fuld, loven­de for­sker, så kan man godt få pen­ge, og hvis man er en vel­e­tab­le­ret for­sker med et højt ci­ta­tion h-in­deks, så kan man og­så få pen­ge. Men den sto­re grup­pe i mid­ten har haft det svæ­re­re i kon­kur­ren­cen om forsk­nings­mid­ler­ne. Og vi vil ger­ne gø­re det mu­ligt for mel­lem­grup­pen som ud­fø­rer forsk­ning af høj kva­li­tet og­så at op­nå støt­te,” si­ger Ste­en Riisgaard.

Han næv­ner Vil­lum Eks­pe­ri­men­tet som et an­det ek­sem­pel på, hvor­dan Vil­lum Fon­den har ar­bej­det på at mod­vir­ke nog­le af de uhen­sigts­mæs­si­ge bi­virk­nin­ger – her især af det han kal­der kon­sensus-ef­fek­ten. Han bru­ger det sam­ti­dig som ek­sem­pel på, hvor­dan fon­de kan ud­nyt­te de­res sær­li­ge po­si­tion i sam­fun­det til at eks­pe­ri­men­te­re. Vil­lum Eks­pe­ri­men­tet har til for­mål at støt­te dri­sti­ge forsk­nin­gidéer, der har det van­ske­ligt i et klas­sisk pe­er review-bevillingssystem.

“Vi har la­vet en ud­de­lings­form, hvor man som an­sø­ger skal skri­ve en re­la­tivt kort be­skri­vel­se af, hvad det er man vil – og det skal væ­re no­get in­nova­tivt. Det skal væ­re på en el­ler an­den må­de ba­ne­bry­den­de. In­den for det giv­ne spe­ci­a­le er der 3-4 pe­ers, der eva­lu­e­rer pro­jek­tet, men de sid­der ik­ke i sam­me lo­ka­le og snak­ker sig til kon­sensus. De sid­der der­hjem­me og find­er ud af, om tom­mel­finge­ren skal op el­ler ned. Og så bli­ver det til sidst lagt sam­men og af­gjort ved stem­me­f­ler­tal. Men det er sta­dig­væk ik­ke helt godt nok. Der­for har de al­le sam­men en jo­ker – de kan væl­ge én, som de vil ha­ve igen­nem,” si­ger Ste­en Ri­is­gaard og fortsætter:

“Hvis vi skal fin­de no­get rig­tig nyt, er det nok nød­ven­digt at vi be­væ­ger os væk fra den kon­sen­sus­struktur der er om­kring ud­de­lin­ger i dag,“

Un­der en eva­lu­e­ring af pro­jek­tet hav­de me­re end halv­de­len af mod­ta­ger­ne sagt, at de al­drig vil­le ha­ve få­et pen­ge i det nor­ma­le sy­stem. Og det be­ty­der iføl­ge be­sty­rel­ses­med­lem­met fra No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den to ting:

“Det ene er, at det er vildt. Det an­det er, at der nok og­så er et stort spild. Men på besty­rel­ses­mødet i Vil­lum Fon­den har vi sagt, at det er her vi fin­der de næ­ste nobelprismodtagere.”

Se præ­sen­ta­tio­ner­ne fra op­lægs­hol­der­ne på PwC’s fond­s­kon­fe­ren­ce 2017 her.

Læs even­tu­elt me­re om, hvor­dan fag­fæl­ler­ne i Vil­lum Eks­pe­ri­men­tet væl­ger pro­jek­ter­ne på bag­grund af ano­ny­me an­søg­nin­ger – i ar­tik­len For­sker­ud­valg i Vil­lum Fon­den trum­fer ano­ny­me an­søg­nin­ger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer