Forskerudvalg i Villum Fonden trumfer anonyme ansøgninger

Villum Fonden har afprøvet en ny metode til udvælgelse af forsknings­projekter. Fondens internationale fagudvalg har bedømt anonyme ansøgninger, og hver sagkyndig har fået lov at trumfe et favorit-eksperiment igennem.

Vil­lum Fon­den har af­prø­vet en ny ud­væl­gel­ses­me­to­de, der skal sik­re at for­ske­re tør frem­sende de­res vil­de­ste tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge idéer uden at fryg­te at bli­ve ’hængt ud’ af de­res fag­fæl­ler i be­døm­mel­ses­ud­val­get. Det skri­ver Vil­lum Fon­den i en presse­med­del­else om fon­dens ud­de­lin­ger un­der ’Vil­lum Eksperimentet’.

Fon­den har ud­delt 70 mio. kr. til 38 po­ten­ti­elt ba­ne­bry­den­de eks­pe­ri­men­ter på bag­grund af ano­ny­me an­søg­nin­ger. Der­u­d­over har hver af de in­ter­na­tio­na­le, sag­kyn­di­ge be­døm­me­re haft mu­lig­hed for at til­de­le en trumf til en idé, de sy­nes er helt ek­stra­or­di­nær og som bør væl­ges, uan­set hvad an­dre måt­te me­ne om det. Trum­fe­de idéer skal som ud­gangs­punkt støt­tes af fon­dens bestyrelse.

”I et mil­jø med pe­er re­views og stærk kon­kur­ren­ce kan det gø­re for­sker­ne for­sig­ti­ge med at lan­ce­re idéer, der er mar­kant an­der­le­des i de­res tænk­ning. Den der skæ­ve idé, som man må­ske ik­ke tør si­ge højt, og som ik­ke pas­ser ind i de kas­ser, hvor forsk­nings­mid­ler i dag be­fin­der sig. Men hvis du kig­ger til­ba­ge og ser på hvil­ke idéer, der har la­vet re­el­le para­digme­skift, så har de væ­ret svæ­re at for­ud­si­ge. Der skal væ­re plads til for­ske­re med nye idéer og skæ­ve vink­ler – og an­dre ve­je til fi­nan­si­e­ring end gen­nem den an­er­kend­te pe­er re­view pro­ces,” si­ger Tho­mas Sinkjær, pro­fes­sor og forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

De valg­te eks­pe­ri­men­ter spæn­der bredt: Em­ner er alt fra cel­le­bi­o­lo­gi til kvan­te­fy­sik, og for­skerne bag er alt fra po­st­do­cer til pro­fes­so­rer – her­i­blandt sær­ligt man­ge lek­to­rer, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Læs om de 38 eks­pe­ri­men­ter og kon­cep­tet bag ’Vil­lum Eks­pe­ri­men­tet’.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer