Fondes CVR-fejl skaber kaos før tidsfrist for reelle ejere

Fraværet af et officielt fondsregister med kobling til CVR giver nu problemer både for fon­de og for myndigheder. Inden 1. december skal også be­sty­rel­serne i ikke-er­hvervs­driven­de fonde regi­stre­res som reelle ejere for at over­holde EU’s hvidvask­regler. Men på grund af fejl i regi­stre­ringerne og lang sags­behand­lings­tid hos regi­stre­rings­myndig­heden vil mange fonde ikke nå at kom­me i mål. Erhvervs­styrelsen har endnu ikke fast­sat stør­rel­sen af bøden for at over­skride fristen.

Reelle ejere – et eksempel
Al­le virk­som­heds­ty­per skal ha­ve re­gi­stre­ret og of­fent­lig­gjort de­res så­kaldt re­el­le eje­re se­ne­st den 1. de­cem­ber – og­så sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de. Få uger in­den tids­fri­sten står det klart, at man­ge fonds­be­sty­rel­ser ik­ke kan nå at få re­gi­stre­rin­ger­ne på plads.

I Dan­mark ved vi ik­ke hvor man­ge fon­de, der fin­des. Og som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har vist, er man­ge af de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Det Cen­tra­le Virksom­heds­register (CVR) ik­ke kor­rekt re­gi­stre­re­de. Fle­re fond­s­eks­per­ter har kri­ti­se­ret de spar­som­me og ufuld­stæn­di­ge re­gi­ste­ro­p­lys­nin­ger på fonds­om­rå­det.

Nu gi­ver de hi­sto­ri­ske fejl og det om­fat­ten­de rod i fonds­re­gi­stre­rin­ger­ne pro­ble­mer i for­hold til Dan­marks for­plig­tel­se til at op­fyl­de EU’s-hvidvaskningsdirektiv og de reg­ler, som blandt an­det skal for­hin­dre hvid­vask af pen­ge fra kri­mi­nel­le aktiviteter.

”En af de sto­re ud­for­drin­ger er, at der er en hel del le­ga­ter og fonds­ty­per, der for man­ge år si­den i CVR-re­gi­stret er ble­vet re­gi­stre­ret som for­e­nin­ger, selv­om de er fon­de el­ler sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner. Man­ge af de fon­de står sta­dig re­gi­stre­ret i CVR-re­gi­stret som for­e­nin­ger. Og det vol­der en del van­ske­lig­he­der, når man skal re­gi­stre­re de re­el­le eje­re,” si­ger se­ni­or ma­na­ger og statsau­to­ri­se­ret re­visor i PwC, Mar­tin Kristensen.

PwC har som et af de stør­ste re­vi­sions­hu­se en be­ty­de­lig del af lan­dets mel­lem 10.000 og 13.000 fon­de som kunder.

Iføl­ge reg­ler­ne skal al­le virk­som­heds­ty­per ha­ve re­gi­stre­ret og of­fent­lig­gjort de­res så­kaldt re­el­le eje­re se­ne­st den 1. de­cem­ber for at sik­re, at Dan­mark le­ver op til de in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser i kam­pen mod lys­sky pen­ge. Reg­ler­ne gæl­der og­så sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de, som el­lers er ka­rak­te­ri­se­ret ved ik­ke at ha­ve no­gen ejere.

”Gen­nem­sig­tig­he­den skal mod­vir­ke, at mid­ler skju­les i skat­te­lylan­de, og væ­re med til at for­hindre hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring,” står der i Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om ejer-registreringerne.

Men her kun få uger in­den tids­fri­sten står det klart, at man­ge fonds­be­sty­rel­ser ik­ke kan nå at få re­gi­stre­rin­ger­ne på plads, og at der for­ment­ligt vil kom­me til at gå man­ge må­ne­der in­den, der er ryd­det op i jung­len af fejl­re­gi­stre­re­de fon­de, og de nye ejer-re­gi­stre­rin­ger der­med kan kom­me på plads.

En af ud­for­drin­ger­ne er blandt an­det, at grun­dre­gi­stre­rin­ger­ne om re­el­le eje­re i en ’for­e­ning’ er an­der­le­des end i fon­de. I for­e­nin­ger re­gi­stre­res ty­pisk de per­so­ner, der ud­gør den dag­li­ge le­del­se, da der ik­ke er re­el­le eje­re, hvor­i­mod det for fon­de­ne er lov­giv­nings­mæs­sigt be­stemt, at be­sty­rel­sen skal re­gi­stre­res som re­el­le eje­re, for­kla­rer Mar­tin Kri­sten­sen fra PwC.

”Den ty­pe sig­nal­for­vir­ring er pro­ble­ma­tisk for fle­re fonds­be­sty­rel­ser. Så­dan som cvr-sy­ste­­met fun­ge­rer, kan man som ud­gangs­punkt ik­ke uden vi­de­re om­re­gi­stre­re fra for­e­ning til fond på det sam­me cvr-num­mer. Nog­le gan­ge kan så­dan­ne fon­de bli­ve mødt med et krav om at ned­lægge fon­den ’som for­e­ning’ for at op­ret­te den med et nyt cvr-num­mer som fond – hvil­ket kan ha­ve om­fat­ten­de kon­se­kven­ser og­så skat­te­mæs­sigt. Det er der­for nød­ven­digt, at så­dan­ne fon­de går i di­a­log med fonds­myndigheden og registrerings­myndigheden, Erhvervs­sty­rel­sen, og an­mo­der om en om­re­gi­stre­ring. For man­ge min­dre fon­de an­ses det­te selv­føl­ge­lig for en om­stæn­de­lig pro­ces,” si­ger Mar­tin Kristensen.

Lang sagsbehandlingstid

I Er­hvervs­sty­rel­sen er man op­mærk­som på pro­ble­met, som blandt an­det skyl­des, at ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de ik­ke har væ­ret re­gi­stre­rings­plig­ti­ge si­den det of­fi­ci­el­le fonds­re­gi­ster blev ned­lagt i 1991.

”Det er rig­tigt, at der er nog­le fon­de og an­dre virk­som­heds­ty­per, der står fejl­ag­tigt re­gi­stre­ret i CVR, f.eks. ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der ale­ne har en skat­te­mæs­sig re­gi­stre­ring,” si­ger fuld­mæg­tig i Er­hvervs­sty­rel­sens af­de­ling for virk­som­heds­re­gu­le­ring, Anja Lamp Vrang.

Men da re­gi­stre­rin­ger af fon­de er den en­kel­te fonds­be­sty­rel­ses an­svar har Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke ta­get skridt til at for­be­re­de cvr-sy­ste­met på fond­spro­ble­met for­ud for im­ple­men­te­rin­gen af EU’s hvid­va­sk­di­rek­tiv fra maj 2015.

”Vi har i for­bin­del­se med im­ple­men­te­rin­gen af reg­ler­ne om re­el­le eje­re ik­ke for­holdt os til om virk­som­he­der og fon­de er kor­rekt re­gi­stre­ret, for det an­ta­ger vi, at de er. I an­led­ning af de nye reg­ler er der fon­de, der op­da­ger, at de ik­ke har ad­gang til at re­gi­stre­re re­el­le eje­re. Ved at hen­vende sig til os fin­der de så ud af, at det må­ske skyl­des, at de ik­ke er kor­rekt re­gi­stre­ret,” si­ger Anja Lamp Vrang.

Hun un­der­stre­ger, at Erhvervs­styrelsen me­get ger­ne vil væ­re be­hjæl­pe­lig med at få løst pro­ble­merne, når fon­de­ne hen­ven­der sig. Sty­rel­sen kan og­så hjæl­pe med at få re­gi­stre­rin­gen æn­dret fra for­e­ning til fond, uden at det in­de­bæ­rer, at man skal ha­ve nyt cvr-nummer.

”Hvis det er en ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fond, der står re­gi­stre­ret som en for­e­ning kræ­ver det, at man ind­sen­der fon­dens vedtæg­ter til os. Når re­gi­stre­rin­gen af fon­den er på plads, kan fon­den re­gi­stre­re de re­el­le eje­re. Der vil dog væ­re no­get sags­be­hand­lings­tid for­bun­det med det,” si­ger Anja Lamp Vrang.

Vær­re bli­ver pro­ble­met dog, hvis der er tvivl om hvor­vidt en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion hø­rer und­er fonds­lo­ven el­ler ej. Her bli­ver det nød­ven­digt at ko­or­di­ne­re med fondsmyn­dig­he­den for ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de, Ci­vilsty­rel­sen. I de til­fæl­de kan den sam­le­de sags­behandlings­tid træk­ke ud over 3-6 må­ne­der før det er mu­ligt at re­gi­stre­re de re­el­le ejere.

Kortere frist fremover

Og­så hos en an­den af de sto­re re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­virk­som­he­der, EY, op­le­ver man i øje­blikket at få man­ge hen­ven­del­ser om re­gi­stre­ring af re­el­le eje­re i bå­de fon­de og de sel­ska­ber, som er helt el­ler del­vist ejet af fon­de. De nye re­gi­stre­rings­reg­ler har nem­lig og­så kon­se­kven­ser for de fon­de, der har eje­ran­de­le i un­der­lig­gen­de sel­ska­ber i en fonds­struk­tur. Hvis en fond har me­re end 25 pct. di­rek­te el­ler in­di­rek­te ejer­skab i et un­der­lig­gen­de sel­skab, så skal fonds­bestyrelsen og­så re­gi­stre­res som re­el­le eje­re i selskabet.

Her er det den dag­li­ge le­del­se i de en­kel­te sel­ska­ber, der skal sør­ge for at væ­re op­mærk­som på at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne bli­ver re­gi­ste­ret. Og og­så på det­te om­rå­de er det en god idé at kom­me i gang så hur­tigt som mu­ligt. Det for­tæl­ler fonds­ret­s­eks­pert hos EY, Mar­tin Poulsen.

”Hvis det ek­sem­pel­vis er en fond med man­ge un­der­lig­gen­de sel­ska­ber, så er det no­get af et pus­le­spil, og det bli­ver en me­re om­fat­ten­de re­gi­stre­rings­pligt. Så­dan som vi har for­stå­et det, så er re­gi­stre­rings­sy­ste­met i øje­blik­ket ik­ke ind­ret­tet så­le­des, at æn­drin­ger i fonds­be­sty­rel­sen slår igen­nem på re­gi­stre­rin­ger af de re­el­le eje­re i for ek­sem­pel dat­ter- el­ler dat­ter-dat­ter­­sel­­ska­ber. Det vil na­tur­lig­vis gø­re det me­re smi­digt, hvis der bli­ver etab­le­ret en så­dan auto­ma­tisk løs­ning,” si­ger Mar­tin Poulsen.

Han pe­ger des­u­den på, at fonds­be­sty­rel­ser­ne bør væ­re op­mærk­som­me, at de nye reg­ler om re­el­le eje­re og­så æn­drer kra­ve­ne til frem­ti­di­ge re­gi­stre­rin­ger af nye bestyrelsesmedlemmer.

”Det er vig­tigt at se på den kon­tekst som re­gi­stre­rings­kra­ve­ne er op­stå­et i. Det er reg­ler, der stam­mer fra hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen, og der­med pri­mært er ret­tet mod den fi­nan­si­el­le sek­tor. Det be­ty­der, at vi ik­ke kan ta­ge ud­gangs­punkt i de al­min­de­li­ge prin­cip­per i erhvervs­fonds­lo­ven. Det gæl­der ek­sem­pel­vis anmeldelses­fristen, som i erhvervs­fondsloven er på 14 da­ge, når der skal re­gi­stre­res nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer hos Er­hvervs­sty­rel­sen. Grun­det regel­sæt­tets bag­grund skal et nyt be­sty­rel­ses­med­lem nu frem­over re­gi­stre­res hos Erhvervs­styrelsen som re­el ejer – og der­med og­så som bestyrelses­medlem – hur­tigst mu­ligt – hvil­ket i prak­sis for­ment­ligt ik­ke er me­re end 1-2 da­ge. Der­med er anmeldelses­fristen de fa­cto for­kor­tet be­ty­de­ligt,” si­ger fonds­rå­d­gi­ver hos EY, Mar­tin Poulsen.

Endnu ingen bøder på vej

Iføl­ge loven, der im­ple­men­te­rer hvid­va­sk­di­rek­ti­vet, kan Er­hvervs­sty­rel­sen ud­ste­de bø­de, hvis fri­ster­ne ik­ke over­hol­des. Det gæl­der i prin­cip­pet al­le­re­de for re­gi­stre­rings­fri­sten den 1. de­cem­ber. Men iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen er det ik­ke ud­ste­del­se af bø­der til fejl­re­gi­stre­re­de fon­de og de­res be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der vil væ­re sty­rel­sens hø­je­ste pri­o­ri­tet i den kom­men­de tid.

”Det vig­tig­ste er, at fon­de­ne bli­ver op­mærk­som­me på, at de ik­ke står kor­rekt re­gi­stre­ret og der­for så hur­tigt som mu­ligt får ret­tet hen­ven­del­se, så vi kan få virk­som­heds­ty­pen på plads, og fon­den der­ef­ter kan re­gi­stre­re de re­el­le eje­re,” si­ger fuld­mæg­tig i Erhvervs­styrelsens af­de­ling for virksomheds­regulering, Anja Lamp Vrang.

Der er end­nu ik­ke ta­get stil­ling til hvor stor bø­de­straf, man frem­over kan for­ven­te, hvis de nye kor­te fri­ster ik­ke overholdes.

”Vi har end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor­dan vi vil føl­ge op sanktions­mæssigt. I øje­blik­ket føl­ger vi ud­vik­lin­gen og har fo­kus på, at fon­de­ne får re­gi­stre­re­de de­res re­el­le eje­re,” si­ger Anja Lamp Vrang.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer