Fondes CVR-fejl skaber kaos før tidsfrist for reelle ejere

Fra­væ­ret af et of­fi­ci­elt fonds­re­gi­ster med kob­ling til CVR gi­ver nu pro­ble­mer bå­de for fon­de og for myn­dig­he­der. In­den 1. de­cem­ber skal og­så be­sty­rel­serne i ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­­de fon­de regi­stre­res som re­el­le eje­re for at over­holde EU’s hvidvask­regler. Men på grund af fejl i regi­stre­ringerne og lang sags­behand­lings­tid hos regi­stre­rings­myndig­heden vil man­ge fon­de ik­ke nå at kom­me i mål. Erhvervs­styrelsen har end­nu ik­ke fast­sat stør­rel­sen af bø­den for at over­skride fri­sten.

Reelle ejere – et eksempel
Al­le virk­som­heds­ty­per skal ha­ve re­gi­stre­ret og of­fent­lig­gjort de­res så­kaldt re­el­le eje­re se­ne­st den 1. de­cem­ber – og­så sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de. Få uger in­den tids­fri­sten står det klart, at man­ge fonds­be­sty­rel­ser ik­ke kan nå at få re­gi­stre­rin­ger­ne på plads.

I Dan­mark ved vi ik­ke hvor man­ge fon­de, der fin­des. Og som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har vist, er man­ge af de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de i Det Cen­tra­le Virksom­heds­register (CVR) ik­ke kor­rekt re­gi­stre­re­de. Fle­re fond­s­eks­per­ter har kri­ti­se­ret de spar­som­me og ufuld­stæn­di­ge re­gi­ste­ro­p­lys­nin­ger på fonds­om­rå­det.

Nu gi­ver de hi­sto­ri­ske fejl og det om­fat­ten­de rod i fonds­re­gi­stre­rin­ger­ne pro­ble­mer i for­hold til Dan­marks for­plig­tel­se til at op­fyl­de EU’s-hvidvaskningsdirektiv og de reg­ler, som blandt an­det skal for­hin­dre hvid­vask af pen­ge fra kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter.

”En af de sto­re ud­for­drin­ger er, at der er en hel del le­ga­ter og fonds­ty­per, der for man­ge år si­den i CVR-re­­gi­­stret er ble­vet re­gi­stre­ret som for­e­nin­ger, selv­om de er fon­de el­ler sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner. Man­ge af de fon­de står sta­dig re­gi­stre­ret i CVR-re­­gi­­stret som for­e­nin­ger. Og det vol­der en del van­ske­lig­he­der, når man skal re­gi­stre­re de re­el­le eje­re,” si­ger se­ni­or ma­na­ger og statsau­to­ri­se­ret re­visor i PwC, Mar­tin Kri­sten­sen.

PwC har som et af de stør­ste re­vi­sions­hu­se en be­ty­de­lig del af lan­dets mel­lem 10.000 og 13.000 fon­de som kun­der.

Iføl­ge reg­ler­ne skal al­le virk­som­heds­ty­per ha­ve re­gi­stre­ret og of­fent­lig­gjort de­res så­kaldt re­el­le eje­re se­ne­st den 1. de­cem­ber for at sik­re, at Dan­mark le­ver op til de in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser i kam­pen mod lys­sky pen­ge. Reg­ler­ne gæl­der og­så sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og fon­de, som el­lers er ka­rak­te­ri­se­ret ved ik­ke at ha­ve no­gen eje­re.

”Gen­nem­sig­tig­he­den skal mod­vir­ke, at mid­ler skju­les i skat­te­lylan­de, og væ­re med til at for­hindre hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring,” står der i Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning om ejer-re­­gi­­­stre­ring­er­­ne.

Men her kun få uger in­den tids­fri­sten står det klart, at man­ge fonds­be­sty­rel­ser ik­ke kan nå at få re­gi­stre­rin­ger­ne på plads, og at der for­ment­ligt vil kom­me til at gå man­ge må­ne­der in­den, der er ryd­det op i jung­len af fejl­re­gi­stre­re­de fon­de, og de nye ejer-re­­gi­­stre­rin­­ger der­med kan kom­me på plads.

En af ud­for­drin­ger­ne er blandt an­det, at grun­dre­gi­stre­rin­ger­ne om re­el­le eje­re i en ’for­e­ning’ er an­der­le­des end i fon­de. I for­e­nin­ger re­gi­stre­res ty­pisk de per­so­ner, der ud­gør den dag­li­ge le­del­se, da der ik­ke er re­el­le eje­re, hvor­i­mod det for fon­de­ne er lov­giv­nings­mæs­sigt be­stemt, at be­sty­rel­sen skal re­gi­stre­res som re­el­le eje­re, for­kla­rer Mar­tin Kri­sten­sen fra PwC.

”Den ty­pe sig­nal­for­vir­ring er pro­ble­ma­tisk for fle­re fonds­be­sty­rel­ser. Så­dan som cvr-sy­ste­­­met fun­ge­rer, kan man som ud­gangs­punkt ik­ke uden vi­de­re om­re­gi­stre­re fra for­e­ning til fond på det sam­me cvr-num­­mer. Nog­le gan­ge kan så­dan­ne fon­de bli­ve mødt med et krav om at ned­lægge fon­den ’som for­e­ning’ for at op­ret­te den med et nyt cvr-num­­mer som fond – hvil­ket kan ha­ve om­fat­ten­de kon­se­kven­ser og­så skat­te­mæs­sigt. Det er der­for nød­ven­digt, at så­dan­ne fon­de går i di­a­log med fonds­myndigheden og registrerings­myndigheden, Erhvervs­sty­rel­sen, og an­mo­der om en om­re­gi­stre­ring. For man­ge min­dre fon­de an­ses det­te selv­føl­ge­lig for en om­stæn­de­lig pro­ces,” si­ger Mar­tin Kri­sten­sen.

Lang sagsbehandlingstid

I Er­hvervs­sty­rel­sen er man op­mærk­som på pro­ble­met, som blandt an­det skyl­des, at ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­­de fon­de ik­ke har væ­ret re­gi­stre­rings­plig­ti­ge si­den det of­fi­ci­el­le fonds­re­gi­ster blev ned­lagt i 1991.

”Det er rig­tigt, at der er nog­le fon­de og an­dre virk­som­heds­ty­per, der står fejl­ag­tigt re­gi­stre­ret i CVR, f.eks. ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, der ale­ne har en skat­te­mæs­sig re­gi­stre­ring,” si­ger fuld­mæg­tig i Er­hvervs­sty­rel­sens af­de­ling for virk­som­heds­re­gu­le­ring, Anja Lamp Vrang.

Men da re­gi­stre­rin­ger af fon­de er den en­kel­te fonds­be­sty­rel­ses an­svar har Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke ta­get skridt til at for­be­re­de cvr-sy­ste­­met på fond­spro­ble­met for­ud for im­ple­men­te­rin­gen af EU’s hvid­va­sk­di­rek­tiv fra maj 2015.

”Vi har i for­bin­del­se med im­ple­men­te­rin­gen af reg­ler­ne om re­el­le eje­re ik­ke for­holdt os til om virk­som­he­der og fon­de er kor­rekt re­gi­stre­ret, for det an­ta­ger vi, at de er. I an­led­ning af de nye reg­ler er der fon­de, der op­da­ger, at de ik­ke har ad­gang til at re­gi­stre­re re­el­le eje­re. Ved at hen­vende sig til os fin­der de så ud af, at det må­ske skyl­des, at de ik­ke er kor­rekt re­gi­stre­ret,” si­ger Anja Lamp Vrang.

Hun un­der­stre­ger, at Erhvervs­styrelsen me­get ger­ne vil væ­re be­hjæl­pe­lig med at få løst pro­ble­merne, når fon­de­ne hen­ven­der sig. Sty­rel­sen kan og­så hjæl­pe med at få re­gi­stre­rin­gen æn­dret fra for­e­ning til fond, uden at det in­de­bæ­rer, at man skal ha­ve nyt cvr-num­­mer.

”Hvis det er en ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­­de fond, der står re­gi­stre­ret som en for­e­ning kræ­ver det, at man ind­sen­der fon­dens vedtæg­ter til os. Når re­gi­stre­rin­gen af fon­den er på plads, kan fon­den re­gi­stre­re de re­el­le eje­re. Der vil dog væ­re no­get sags­be­hand­lings­tid for­bun­det med det,” si­ger Anja Lamp Vrang.

Vær­re bli­ver pro­ble­met dog, hvis der er tvivl om hvor­vidt en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion hø­rer und­er fonds­lo­ven el­ler ej. Her bli­ver det nød­ven­digt at ko­or­di­ne­re med fondsmyn­dig­he­den for ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­­de fon­de, Ci­vilsty­rel­sen. I de til­fæl­de kan den sam­le­de sags­behandlings­tid træk­ke ud over 3-6 må­ne­der før det er mu­ligt at re­gi­stre­re de re­el­le eje­re.

Kortere frist fremover

Og­så hos en an­den af de sto­re re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­virk­som­he­der, EY, op­le­ver man i øje­blikket at få man­ge hen­ven­del­ser om re­gi­stre­ring af re­el­le eje­re i bå­de fon­de og de sel­ska­ber, som er helt el­ler del­vist ejet af fon­de. De nye re­gi­stre­rings­reg­ler har nem­lig og­så kon­se­kven­ser for de fon­de, der har eje­ran­de­le i un­der­lig­gen­de sel­ska­ber i en fonds­struk­tur. Hvis en fond har me­re end 25 pct. di­rek­te el­ler in­di­rek­te ejer­skab i et un­der­lig­gen­de sel­skab, så skal fonds­bestyrelsen og­så re­gi­stre­res som re­el­le eje­re i sel­ska­bet.

Her er det den dag­li­ge le­del­se i de en­kel­te sel­ska­ber, der skal sør­ge for at væ­re op­mærk­som på at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne bli­ver re­gi­ste­ret. Og og­så på det­te om­rå­de er det en god idé at kom­me i gang så hur­tigt som mu­ligt. Det for­tæl­ler fonds­ret­s­eks­pert hos EY, Mar­tin Po­ul­sen.

”Hvis det ek­sem­pel­vis er en fond med man­ge un­der­lig­gen­de sel­ska­ber, så er det no­get af et pus­le­spil, og det bli­ver en me­re om­fat­ten­de re­gi­stre­rings­pligt. Så­dan som vi har for­stå­et det, så er re­gi­stre­rings­sy­ste­met i øje­blik­ket ik­ke ind­ret­tet så­le­des, at æn­drin­ger i fonds­be­sty­rel­sen slår igen­nem på re­gi­stre­rin­ger af de re­el­le eje­re i for ek­sem­pel dat­ter- el­ler dat­ter-dat­ter­­­sel­­ska­­ber. Det vil na­tur­lig­vis gø­re det me­re smi­digt, hvis der bli­ver etab­le­ret en så­dan auto­ma­tisk løs­ning,” si­ger Mar­tin Po­ul­sen.

Han pe­ger des­u­den på, at fonds­be­sty­rel­ser­ne bør væ­re op­mærk­som­me, at de nye reg­ler om re­el­le eje­re og­så æn­drer kra­ve­ne til frem­ti­di­ge re­gi­stre­rin­ger af nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

”Det er vig­tigt at se på den kon­tekst som re­gi­stre­rings­kra­ve­ne er op­stå­et i. Det er reg­ler, der stam­mer fra hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen, og der­med pri­mært er ret­tet mod den fi­nan­si­el­le sek­tor. Det be­ty­der, at vi ik­ke kan ta­ge ud­gangs­punkt i de al­min­de­li­ge prin­cip­per i erhvervs­fonds­lo­ven. Det gæl­der ek­sem­pel­vis anmeldelses­fristen, som i erhvervs­fondsloven er på 14 da­ge, når der skal re­gi­stre­res nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer hos Er­hvervs­sty­rel­sen. Grun­det regel­sæt­tets bag­grund skal et nyt be­sty­rel­ses­med­lem nu frem­over re­gi­stre­res hos Erhvervs­styrelsen som re­el ejer – og der­med og­så som bestyrelses­medlem – hur­tigst mu­ligt – hvil­ket i prak­sis for­ment­ligt ik­ke er me­re end 1-2 da­ge. Der­med er anmeldelses­fristen de fa­cto for­kor­tet be­ty­de­ligt,” si­ger fonds­rå­d­gi­ver hos EY, Mar­tin Po­ul­sen.

Endnu ingen bøder på vej

Iføl­ge loven, der im­ple­men­te­rer hvid­va­sk­di­rek­ti­vet, kan Er­hvervs­sty­rel­sen ud­ste­de bø­de, hvis fri­ster­ne ik­ke over­hol­des. Det gæl­der i prin­cip­pet al­le­re­de for re­gi­stre­rings­fri­sten den 1. de­cem­ber. Men iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen er det ik­ke ud­ste­del­se af bø­der til fejl­re­gi­stre­re­de fon­de og de­res be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der vil væ­re sty­rel­sens hø­je­ste pri­o­ri­tet i den kom­men­de tid.

”Det vig­tig­ste er, at fon­de­ne bli­ver op­mærk­som­me på, at de ik­ke står kor­rekt re­gi­stre­ret og der­for så hur­tigt som mu­ligt får ret­tet hen­ven­del­se, så vi kan få virk­som­heds­ty­pen på plads, og fon­den der­ef­ter kan re­gi­stre­re de re­el­le eje­re,” si­ger fuld­mæg­tig i Erhvervs­styrelsens af­de­ling for virksomheds­regulering, Anja Lamp Vrang.

Der er end­nu ik­ke ta­get stil­ling til hvor stor bø­de­straf, man frem­over kan for­ven­te, hvis de nye kor­te fri­ster ik­ke over­hol­des.

”Vi har end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor­dan vi vil føl­ge op sanktions­mæssigt. I øje­blik­ket føl­ger vi ud­vik­lin­gen og har fo­kus på, at fon­de­ne får re­gi­stre­re­de de­res re­el­le eje­re,” si­ger Anja Lamp Vrang.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.