Veteranfonde får færre ansøgere

En halv snes danske fonde hjælper soldaterveteraner. De mærker, at Danmark ikke læn­ge­re udsender så mange soldater mere, og at de skarpe kampmissioner er erstattet af rådgivningsopgaver og bevogtning. For flere fonde er det i dag en svær balance både at hjælpe færre ansøgere – og samtidig være klar til et nyt Balkan, Irak eller Afghanistan. Enkelte skal også finde balancen mellem for mange uddelingsmidler og for få ansøgere.

oberst Nicolas T. Veicherts, chef for Hærens Officersskole på Forsvarsakademiet
”Vi skal bru­ge fon­de­nes pen­ge for­nuf­tigt, men det kræ­ver at no­gen sø­ger,” fast­slår oberst Ni­co­las T. Vei­cherts, chef for Hæ­rens Of­fi­cer­s­sko­le på For­svar­sa­ka­de­mi­et, som ad­mi­ni­stre­rer de to fon­de, Den Over­or­dent­li­ge In­va­li­de­fonds Le­gat (DOIL) og For­sva­rets Vel­færds­fond (FVF).
Ve­te­ra­ner & fonde

Dis­se fon­de støt­ter veteraner

 • For­sva­rets Vel­færds­fond (ad­mi­ni­stre­res af Forsvarsakademiet)
 • Den Over­or­dent­li­ge In­va­li­de­fonds Le­gat (ad­mi­ni­stre­res af Forsvarsakademiet)
 • Hæ­rens ju­bilæums- og hjælpefond
 • Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjælpefond
 • Hæ­rens Li­nieof­fi­cer­skor­ps Jubilæumsfond
 • Kap­ta­jn H. Ro­t­hes og Hu­strus legat
 • Det Lewring-Holste­in­ske legat
 • Sol­da­ter­le­ga­tet (Fon­den til Støt­te for Dan­ske Sol­da­ter i In­ter­na­tio­na­le Mi­li­tæ­re Missioner)
 • Fon­den Dan­ske Veteranhjem
 • Vi­et Ja­cob­sen Fonden

An­dre mi­li­tær­re­la­te­re­de fonde

 • Støt­te til sol­da­ter og på­rø­ren­de (STSOP)
 • Dra­gon­fon­den
 • Den Clas­sen­ske Legatskole
 • Den af hæ­rens fa­ste of­fi­ce­rer og li­ge­stil­le­de op­ret­te­de un­der­støt­tel­ses­for­e­ning, Legatfonden
 • An­ders Las­sens Fonden

Der var vi­deo­hils­ner fra of­fi­ce­rer og fag­for­e­nin­ger, da Sol­da­ter­le­ga­tet den 29. ja­nu­ar i år kun­ne fejre 10 års ju­bilæum. Fon­den har i sin le­ve­tid ud­delt støt­te til cir­ka 1.400 ve­te­ra­ner og pro­jek­ter for i alt over 75 mil­li­o­ner kroner.

Men an­tal­let af an­søg­nin­ger til Sol­da­ter­le­ga­tet og en ræk­ke an­dre dan­ske ve­te­ran­fon­de er nu støt faldende.

De­res nye vir­ke­lig­hed er, at Dan­mark – ind­til vi­de­re – pri­o­ri­te­rer mi­li­tæ­re ind­sat­ser an­der­le­des med fær­re sol­da­ter ude. Og de sol­da­ter, som er til­ba­ge ude i fel­ten, har stort set æn­dret op­ga­ver fra skar­pe kamp­mis­sio­ner til rå­d­giv­ning, ob­ser­va­tion og be­vogt­ning. Ik­ke mindst på de sto­re op­ga­ver i Af­g­ha­ni­stan og Irak.

Hos Sol­da­ter­le­ga­tet er fon­dens egen­ka­pi­tal nu i frit fald. Den er fal­det med 11 mil­li­o­ner kro­ner på blot fi­re år: Fra 27 mio. kro­ner i 2013 til kun 16 mio. kro­ner ved se­ne­ste års­rap­port for 2017.

”Fal­det er be­vidst og pas­ser med vo­res mål om at gø­re os selv over­flø­di­ge. Vi ar­bej­der må­l­ret­tet mod en af­vik­ling af fon­den. Vi vil ik­ke sæt­te da­to på, for vi ved al­drig, hvad der sker,” si­ger Tho­re Clau­sen, se­kre­ta­ri­ats­chef for Soldaterlegatet.

Sam­ti­dig mær­ker Sol­da­ter­le­ga­tet det ge­ne­relt fal­den­de an­søg­nings­tal. I 2017 kom 373 an­søg­nin­ger, hvil­ket var 70 an­søg­nin­ger fær­re end i 2016. I 2018 er an­søg­nin­ger­ne fal­det yder­li­ge­re med godt 23 til om­kring 350.

”I 2018 er der dog om­kring 100 unik­ke le­gat­mod­ta­ge­re, som vi ik­ke har set før. Og vi har sta­dig man­ge gam­le ‘kun­der’. De er hårdt ramt. Man hjæl­per dem ik­ke ba­re over en we­e­kend. Det er et langt, sejt træk,” for­tæl­ler Tho­re Clau­sen om de fort­sat­te opgaver.

Uforudsigelige behov

In­gen ve­te­ran­fon­de hæv­der i dag, at pro­ble­mer­ne for ve­te­ra­ner er løst. Fon­de­ne hø­rer sta­dig dag­ligt om gru­ful­de op­le­vel­ser i krig fra ste­der som Ge­res­hk og Musa Qa­la i Af­g­ha­ni­stan, Bas­ra og Al Asad i Irak, Fre­e­town i Si­er­ra Leo­ne, Tuzla i Bos­ni­en, Ve­stsa­ha­ra, Al­ba­ni­en, Eri­trea, Ma­kedo­ni­en, Su­dan, Li­ba­non, So­ma­lia og Afri­kas Horn.

Nog­le ve­te­ra­ner be­der først om hjælp man­ge år ef­ter trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser. For­sin­kel­sen mel­lem ud­sen­del­se og be­hov for hjælp gør ve­te­ran­fon­de­nes frem­tid lidt ufor­ud­si­ge­lig. Der er hel­ler in­tet en­ty­digt svar fra vi­den­ska­ben på, hvor­når en PTSD gør det svært at pas­se et ar­bej­de, fun­ge­re i en fa­mi­lie el­ler væ­re sam­men med an­dre mennesker.

In­gen fon­de, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har talt med, tror på, at be­ho­ve­ne for in­di­vi­du­el hjælp der­for for­svin­der li­ge med det samme.

Tre gange så mange penge end ansøgt

Hos to min­dre og gam­le fon­de, Den Over­or­dent­li­ge In­va­li­de­fonds Le­gat (DOIL) og For­sva­rets Vel­færds­fond (FVF), var der ale­ne i 2018 over tre gan­ge så man­ge pen­ge til dis­po­si­tion som der blev uddelt.

”Vi skal bru­ge fon­de­nes pen­ge for­nuf­tigt, men det kræ­ver, at no­gen sø­ger. Nu er der ik­ke nok an­sø­ge­re,” fast­slår oberst Ni­co­las T. Vei­cherts, chef for Hæ­rens Of­fi­cer­s­sko­le på For­svar­sa­ka­de­mi­et, som ad­mi­ni­stre­rer de to fonde.

An­tal­let af an­sø­ge­re styrt­dyk­ke­de et par år ef­ter de sto­re, dan­ske til­ba­ge­træk­nin­ger fra Af­g­ha­ni­stan fra 2014. DOIL-fon­den har stort set få­et hal­ve­ret an­tal­let af an­sø­ge­re. I 2015 var der 44 og i 2018 blot 26 ansøgere.

FVF har et par og ty­ve an­sø­ge­re om året, men og­så her har fon­den nu man­ge fle­re pen­ge til rå­dig­hed, end der kan uddeles.

Oberst Ni­co­las T. Vei­cherts me­ner, at det er svært at må­le sam­men­hæng mel­lem de fær­re skar­pe mis­sio­ner og an­tal­let af folk, der skal ha­ve hjælp som for­kla­ring på ned­gan­gen. Ve­te­ra­ner fra Bal­kan fik det ek­sem­pel­vis me­get dår­ligt på grund af af­mag­ten, der fulg­te de­res man­dat. I Af­g­ha­ni­stan kun­ne sol­da­ter­ne bed­re sva­re igen med vå­ben, og så gav far­li­ge si­tu­a­tio­ner ik­ke nød­ven­dig­vis sam­me ef­fek­ter senere.

”Men med be­ty­de­ligt fær­re ud­send­te sol­da­ter i dag og fal­det i an­sø­ge­re til det hal­ve er der må­ske en sam­men­hæng,” si­ger Ni­co­las T. Veicherts.

”Des­u­den er For­sva­rets eget Ve­te­ran­cen­ter og­så kom­met me­re i om­drej­nin­ger – li­ge­som an­dre ve­te­ra­nor­ga­ni­sa­tio­ner. Må­ske dæk­ker de bed­re be­ho­ve­ne, så det er min­dre re­le­vant at sø­ge hos os. Det vil væ­re flot hvis en ve­te­ran­fond som vo­res kan bli­ve se­mi-over­flø­dig,” si­ger Ni­co­las T. Veicherts.

To fonde har nu tre gange flere penge end der uddeles

20152016201720182019
DOILud­mønt­et i kr.320.600262.000109.200186.000
til dis­po­si­tion570.000423.000370.000600.000540.000
FVFud­mønt­et i kr.131.70056.30075.00086.000
til dis­po­si­tion230.000193.000265.000300.000350.000

DOIL og FVF ned­læg­ges i mod­sæt­ning til Sol­da­ter­le­ga­tet ik­ke med ti­den. De er nem­lig en sam­ling af min­dre og gam­le fon­de. Selv­om for­mu­er­ne er små, har ef­ter­spørgs­len ef­ter ud­de­lin­ger­ne ik­ke væ­ret stor nok i for­hold til ind­tæg­ter­ne. De ak­ku­mu­le­re­de for­mu­er i FVF er nu 4,1 mio. kr. og DOIL har godt 7,5 mio. kr. No­get skal der­for ske frem­over, på­pe­ger Ni­co­las T. Veicherts.

”Der er in­gen grund til, at vi ska­ber for­mu­er. Vi har et mis­for­hold nu. Vi har ik­ke et stort se­kre­ta­ri­at, men ud­vik­lin­gen kan pe­ge i ret­ning af, at vi skal bru­ge pen­ge på at gø­re fon­de­ne me­re kend­te via en bed­re kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi,” me­ner Ni­co­las T. Veicherts.

Fremgang for halvoffentlig fond

Mens de pri­va­te fon­de har fær­re an­sø­ge­re, er det end­nu ik­ke til­fæl­det for For­sva­rets og der­med Sta­tens eg­ne ini­ti­a­ti­ver så­som den hal­vof­fent­li­ge Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjem, som især er of­fent­ligt støt­tet via For­sva­rets Veterancenter.

Egen­ka­pi­ta­len i Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjem er vok­set fra 15,5 mio. i 2016 til 19,7 mio. i 2017. Til gen­gæld er der kom­met min­dre fo­kus på pri­vat fun­dra­i­sing. Det vil Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjem iføl­ge års­rap­por­ten fra 2017 la­ve om på.

Fon­den støt­ter kom­mu­na­le ve­te­ran­hjem, der er fri­ste­der dre­vet af fri­vil­li­ge. Der kan ve­te­ra­ner og på­rø­ren­de få mid­ler­ti­digt tag over ho­ve­d­et, og del­ta­ge i lø­be­klub­ber og ar­ran­ge­men­ter som juleaften.

Stadig brug for veteranhjælp

Og­så Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjems over­byg­ning, For­sva­rets Ve­te­ran­cen­ter, hol­der fa­nen højt. I mod­sæt­ning til ve­te­ran­hjem­me­ne til­by­der Ve­te­ran­cen­tret be­hand­ling. Den er der fort­sat brug for, me­ner oberst Sus­an­ne Ki­holm Lund, chef for Ve­te­ran­cen­tret, som be­hand­ler bå­de ve­te­ra­ner og på­rø­ren­de. Til­bud­de­ne er livslan­ge, for ud­for­drin­ger­ne kan vi­se sig før­ste gang fle­re år ef­ter en ud­sen­del­se, og de kan va­re ved i man­ge år.

”Vi ser ik­ke umid­del­bart et dyk i kli­en­ter­ne. Det er ik­ke så man­ge år si­den vi hav­de de hår­de mis­sio­ner i Af­g­ha­ni­stan. Der­fra duk­ker sta­dig nye kli­en­ter op. Helt til­ba­ge fra nog­le af de før­ste hold. Men får vi ik­ke hår­de kamp­mis­sio­ner de næ­ste 15 år, så vil der selv­føl­ge­lig på et tids­punkt kom­me et dyk i kli­en­ter­ne,” si­ger Sus­an­ne Ki­holm Lund.

Ve­te­ran­cen­tret fik og­så travlt i 2018: 945 blev vi­si­te­re­de til psy­ko­log­s­am­ta­ler – bå­de sol­da­ter og på­rø­ren­de. Her­til blev der gen­nem­ført 8.000 psy­ko­log­s­am­ta­ler. Og 14.000 hen­vend­te sig til so­ci­al­rå­d­gi­ve­re via Veterancentret.

”Vi dros­ler ik­ke ned. Den dag vi går i krig igen på den hår­de må­de, så må vi ik­ke stå som ef­ter Bal­kan og ik­ke ha­ve til­bud. Vi skal væ­re klar til næ­ste gang,” fast­slår oberst Sus­an­ne Ki­holm Lund.

Staten får flere roller – og fonde færre

End­nu en for­kla­ring på de pri­va­te ve­te­ran­fon­des fær­re rol­ler er net­op, at Sta­ten og der­med For­sva­ret på­ta­ger sig me­re an­svar. Fol­ke­tin­get fulg­te og­så op ved sats­pul­je­for­li­get i novem­ber 2017, hvor af­ta­le­par­ti­er­ne af­sat­te 22,4 mio. kro­ner til i pe­ri­o­den 2018-2021 at for­bed­re sags­be­hand­lin­gen, så ve­te­ra­ner­ne hur­tigst mu­ligt får den er­stat­ning, som de har krav på. Par­ti­er­ne gav des­u­den 125 mio. kro­ner år­ligt til er­stat­ning til tid­li­ge­re ud­send­te sol­da­ter med PTSD.

Mens For­sva­ret hol­der liv i eg­ne, sto­re ve­te­ra­nind­sat­ser, så er det van­ske­li­ge­re med fort­sat­te an­sø­ge­re til tre min­dre fon­de, som Hærkom­man­do­en el­lers selv ad­mi­ni­stre­rer di­rek­te. Det er Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond, Kap­ta­jn H. Ro­t­he og Hu­strus Le­gat og Hæ­rens Li­nieof­fi­cer­skor­ps Ju­bilæums­fond, som i fe­bru­ar blev slå­et sam­men med Det Lewring-Holste­in­ske Legat.

Især Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond til­go­de­ser ve­te­ra­ner. Der hå­ber man på fle­re an­søg­nin­ger ef­ter et mar­kant dyk til un­der halv­de­len på tre år. I 2016 var der 19 an­sø­ge­re. An­tal­let af an­sø­ge­re faldt til 14 i 2017 og be­sked­ne 8 sid­ste år.

”For­di vi fort­sat le­ver op til fun­dat­sen, over­ve­jer vi ik­ke at sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om en æn­dring af vedtæg­ter­ne. Be­sty­rel­sen vur­de­rer, at og­så psy­kisk sår­e­de ve­te­ra­ner er om­fat­tet af fun­dat­sen. Vi ser der­for ger­ne fle­re an­søg­nin­ger og indstil­lin­ger til le­ga­ter,” si­ger Ken­neth Pe­der­sen, ge­ne­ral­ma­jor, chef for Hærkom­man­do­en og for­mand for Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjælpefond.

Den er stif­tet i 1995 ved sam­men­læg­ning af tre æl­dre le­ga­ter så­som Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Fre­de­rik Carl Chri­sti­ans Le­gat af 4. maj 1836.

Ken­neth Pe­der­sen be­ret­ter, at den ak­tu­el­le egen­ka­pi­tal hos Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond nu er ne­de på om­kring en mil­li­on kro­ner. An­dre pri­va­te fon­de har el­lers tid­li­ge­re støt­tet til en stør­re volumen.

Bl.a. gav Jyl­lands-Po­stens Fond i 2010 1,5 mio. kr. til Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond med or­de­ne: ”Vi har med sti­gen­de forun­dring set, hvor­dan det dan­ske sam­fund ta­ger imod hjemvend­te sol­da­ter fra de in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner, ak­tu­elt fra Af­g­ha­ni­stan. Det kan vi ik­ke væ­re be­kendt.” Si­den har pen­ge­ne ik­ke sid­det så løst.

”Det er be­stemt en mu­lig­hed, at vi sø­ger fle­re do­na­tio­ner,” si­ger Ken­neth Pedersen.

”Det er sta­dig mu­ligt at op­fyl­de for­må­le­ne i Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond. Især om at støt­te in­va­li­de­re­de og ef­ter­lad­te og be­løn­ne per­so­nel, der i sær­lig grad har ud­mær­ket sig. Må­ske med va­ri­e­ren­de an­tal an­sø­ge­re, som vi og­så har op­le­vet ef­ter vo­res mis­sio­ner har skif­tet ka­rak­ter,” si­ger Ken­neth Pedersen.

Sejr og ændret bevidsthed om veteraner

Sta­ten og For­sva­rets æn­dre­de be­vidst­hed om ve­te­ra­ner sy­nes bå­de at væ­re en sejr og stopklods for ve­te­ran­fon­de­nes ud­vik­ling. Ek­sem­pel­vis er Sol­da­ter­le­ga­tets fonds­mid­ler min­dre aku­t­te nu end for 10 år siden.

”Ver­den ser an­der­le­des ud 10 år ef­ter vi star­te­de Sol­da­ter­le­ga­tet. For­sva­ret har stram­met sit sik­ker­heds­net. Det er svæ­re­re for en ve­te­ran i dag at fal­de igen­nem end for 10 år si­den. Og­så sam­fun­det har æn­dret be­vidst­hed om ve­te­ra­ner fra no­get, de fær­re­ste tal­te om, til at de fle­ste i dag har en fo­re­stil­ling om, hvad ve­te­ra­ner er. Og­så kom­mu­ner­ne. De fle­ste har nu til­bud. Mu­lig­he­der­ne for støt­te er me­get bed­re end for 10 år si­den,” fast­slår Tho­re Clau­sen, se­kre­ta­ri­ats­chef for Sol­da­ter­le­ga­tet, hvor ud­de­lings­po­li­tik­ken der­for og­så er ændret.

”For 10 år si­den var vi hur­ti­ge til at gi­ve le­ga­ter til dem, som hen­vend­te sig. I dag har vi me­re fo­kus på, at vi ik­ke skal bli­ve et pa­ral­lelt støt­te­sy­stem ved si­den af det of­fent­li­ge. Man fin­der ik­ke læn­ge­re en po­li­ti­ker, som neg­li­ge­rer an­sva­ret for ve­te­ra­ner. I prak­sis er der sta­dig et par skridt at gå. Så læn­ge ar­bejds­ska­desa­ger ik­ke al­tid be­hand­les grun­digt nok – og så læn­ge der er kom­mu­ner, som sover lidt i ti­men, så er der er ar­bej­de for os,” på­pe­ger Tho­re Clausen.

Fak­ta om veteraner
 • 32.953 dan­ske sol­da­ter har haft op­ga­ver i krig si­den 1991. Nog­le fle­re gan­ge. Dan­mark har ud­sendt folk i alt 77.163 gan­ge. Mænd teg­ner sig for 30.906 sol­da­ter. 2.047 kvin­der var ude, vi­ser tal fra For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Per­so­na­lesty­rel­se. Der­med har hver sol­dat i snit væ­ret ud­sendt 2,34 gan­ge i de se­ne­ste 27 år.
 • ”For­sva­rets ve­te­ra­nun­der­sø­gel­se” fra 2013 kon­klu­de­re­de bl.a., at kun 4 pct. af ve­te­ra­ner­ne fra 1992-2009 fik en psy­ki­a­trisk di­ag­no­se. Det er la­ve­re end i den øv­ri­ge be­folk­ning. En tred­je­del fik di­ag­no­sen seks el­ler fle­re år ef­ter hjemkomst.
 • Af­g­ha­ni­stan-ud­sen­del­ser­ne har ko­stet 43 dræb­te og 214 sår­e­de blandt dan­ske sol­da­ter. Her­til et ukendt an­tal psy­ki­ske ef­ter­virk­nin­ger, her­un­der PTSD. I Irak er fo­re­lø­big 8 dø­de og 19 sårede.
 • I Af­g­ha­ni­stan er der nu kun godt 150 dan­ske sol­da­ter i og om­kring Ka­bul, hvor de for NATO’s Re­so­lu­te Sup­port Mis­sion i Af­g­ha­ni­stan ud­fø­rer es­kor­te og be­vogt­ning for NA­TO-rå­d­gi­ve­re og rå­d­gi­ver af­g­han­ske in­sti­tu­tio­ner. Der­til mi­li­tær­po­li­ti-op­ga­ver. Før­hen hav­de Dan­mark i pe­ri­o­der over 800 ude ad gan­gen. I Irak er der og­så fær­re ud­send­te: Kun 250 dan­ske sol­da­ter, mest på Al Asad-luft­ba­sen samt i Kuwait og De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Si­den Sad­dam Hus­se­ins fald i 2003 har der der­i­mod væ­ret i alt godt 10.000 i Irak. Sol­da­ter­ne er nu i Ope­ra­tion In­he­rent Re­sol­ve, der si­den 2014 har be­kæm­pet ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen ISIL i Irak og Sy­ri­en. Dan­sker­ne træ­ner og ud­dan­ner iraki­ske sol­da­ter og gi­ver et ra­d­ar­bi­drag, et kirurg­hold, et trans­port­fly og logistik.

Ændrede kommunikationsstrategier uden mediefokus

Ve­te­ran­fon­de­nes pro­fil er ef­ter den ud­vik­ling ble­vet la­ve­re i of­fent­lig­he­den og medierne.

Dra­be­li­ge over­skrif­ter om døds­fald, sår­e­de og psy­ki­ske trau­mer duk­ker ik­ke så tit op læn­ge­re. Sol­da­ter­le­ga­tet læn­ges ik­ke ef­ter sto­re over­skrif­ter og kamp­hand­lin­ger, men kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi­er­ne skal tæn­kes an­der­le­des nu.

”Vi er nu op­ta­ge­de af at for­tæl­le om ud­for­drin­ger­ne for ska­de­de ve­te­ra­ner. Må­ske er det ik­ke et sær­ligt se­xet em­ne me­re, men det er vig­tigt, at fo­kus fast­hol­des, så po­li­ti­ker­ne sta­dig ser en me­ning i at gø­re no­get ved det. Der skal fort­sat væ­re pres fra of­fent­lig­he­den. Det hand­ler nu om at få fak­tu­el­le op­lys­nin­ger frem og be­vidst­hed om ve­te­ra­ner. Vi skal hol­de fo­kus på vo­res må­l­grup­per – ek­sem­pel­vis via fag­bla­de for HKKF (Hæ­rens Kon­sta­bel- og Kor­poral­for­e­ning, red.), For­sva­ret, so­ci­al­rå­d­gi­ve­re med fle­re,” si­ger Tho­re Clausen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Keld Broksø
Keld Broksø
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer