Veteranfonde får færre ansøgere

En halv snes dan­ske fon­de hjæl­per sol­da­ter­ve­te­ra­ner. De mær­ker, at Dan­mark ik­ke læn­ge­re ud­sen­der så man­ge sol­da­ter me­re, og at de skar­pe kamp­mis­sio­ner er er­stat­tet af rå­d­giv­nings­op­ga­ver og be­vogt­ning. For fle­re fon­de er det i dag en svær ba­lan­ce bå­de at hjæl­pe fær­re an­sø­ge­re – og sam­ti­dig væ­re klar til et nyt Bal­kan, Irak el­ler Af­g­ha­ni­stan. En­kel­te skal og­så fin­de ba­lan­cen mel­lem for man­ge ud­de­lings­mid­ler og for få ansøgere.

oberst Nicolas T. Veicherts, chef for Hærens Officersskole på Forsvarsakademiet
”Vi skal bru­ge fon­de­nes pen­ge for­nuf­tigt, men det kræ­ver at no­gen sø­ger,” fast­slår oberst Ni­co­las T. Vei­cherts, chef for Hæ­rens Of­fi­cer­s­sko­le på For­svar­sa­ka­de­mi­et, som ad­mi­ni­stre­rer de to fon­de, Den Over­or­dent­li­ge In­va­li­de­fonds Le­gat (DOIL) og For­sva­rets Vel­færds­fond (FVF).
Ve­te­ra­ner & fonde

Dis­se fon­de støt­ter veteraner

 • For­sva­rets Vel­færds­fond (ad­mi­ni­stre­res af Forsvarsakademiet)
 • Den Over­or­dent­li­ge In­va­li­de­fonds Le­gat (ad­mi­ni­stre­res af Forsvarsakademiet)
 • Hæ­rens ju­­bilæums- og hjælpefond
 • Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjælpefond
 • Hæ­rens Li­nieof­fi­cer­skor­ps Jubilæumsfond
 • Kap­ta­jn H. Ro­t­hes og Hu­strus legat
 • Det Lewring-Holste­in­­ske legat
 • Sol­da­ter­le­ga­tet (Fon­den til Støt­te for Dan­ske Sol­da­ter i In­ter­na­tio­na­le Mi­li­tæ­re Missioner)
 • Fon­den Dan­ske Veteranhjem
 • Vi­et Ja­cob­sen Fonden

An­dre mi­li­tær­re­la­te­re­de fonde

 • Støt­te til sol­da­ter og på­rø­ren­de (STSOP)
 • Dra­gon­fon­den
 • Den Clas­sen­ske Legatskole
 • Den af hæ­rens fa­ste of­fi­ce­rer og li­ge­stil­le­de op­ret­te­de un­der­støt­tel­ses­for­e­ning, Legatfonden
 • An­ders Las­sens Fonden

Der var vi­deo­hils­ner fra of­fi­ce­rer og fag­for­e­nin­ger, da Sol­da­ter­le­ga­tet den 29. ja­nu­ar i år kun­ne fejre 10 års ju­bilæum. Fon­den har i sin le­ve­tid ud­delt støt­te til cir­ka 1.400 ve­te­ra­ner og pro­jek­ter for i alt over 75 mil­li­o­ner kroner.

Men an­tal­let af an­søg­nin­ger til Sol­da­ter­le­ga­tet og en ræk­ke an­dre dan­ske ve­te­ran­fon­de er nu støt faldende.

De­res nye vir­ke­lig­hed er, at Dan­mark – ind­til vi­de­re – pri­o­ri­te­rer mi­li­tæ­re ind­sat­ser an­der­le­des med fær­re sol­da­ter ude. Og de sol­da­ter, som er til­ba­ge ude i fel­ten, har stort set æn­dret op­ga­ver fra skar­pe kamp­mis­sio­ner til rå­d­giv­ning, ob­ser­va­tion og be­vogt­ning. Ik­ke mindst på de sto­re op­ga­ver i Af­g­ha­ni­stan og Irak.

Hos Sol­da­ter­le­ga­tet er fon­dens egen­ka­pi­tal nu i frit fald. Den er fal­det med 11 mil­li­o­ner kro­ner på blot fi­re år: Fra 27 mio. kro­ner i 2013 til kun 16 mio. kro­ner ved se­ne­ste års­rap­port for 2017.

”Fal­det er be­vidst og pas­ser med vo­res mål om at gø­re os selv over­flø­di­ge. Vi ar­bej­der må­l­ret­tet mod en af­vik­ling af fon­den. Vi vil ik­ke sæt­te da­to på, for vi ved al­drig, hvad der sker,” si­ger Tho­re Clau­sen, se­kre­ta­ri­ats­chef for Soldaterlegatet.

Sam­ti­dig mær­ker Sol­da­ter­le­ga­tet det ge­ne­relt fal­den­de an­søg­nings­tal. I 2017 kom 373 an­søg­nin­ger, hvil­ket var 70 an­søg­nin­ger fær­re end i 2016. I 2018 er an­søg­nin­ger­ne fal­det yder­li­ge­re med godt 23 til om­kring 350.

”I 2018 er der dog om­kring 100 unik­ke le­gat­mod­ta­ge­re, som vi ik­ke har set før. Og vi har sta­dig man­ge gam­le ‘kun­der’. De er hårdt ramt. Man hjæl­per dem ik­ke ba­re over en we­e­kend. Det er et langt, sejt træk,” for­tæl­ler Tho­re Clau­sen om de fort­sat­te opgaver.

Uforudsigelige behov

In­gen ve­te­ran­fon­de hæv­der i dag, at pro­ble­mer­ne for ve­te­ra­ner er løst. Fon­de­ne hø­rer sta­dig dag­ligt om gru­ful­de op­le­vel­ser i krig fra ste­der som Ge­res­hk og Musa Qa­la i Af­g­ha­ni­stan, Bas­ra og Al Asad i Irak, Fre­e­town i Si­er­ra Leo­ne, Tuzla i Bos­ni­en, Ve­stsa­ha­ra, Al­ba­ni­en, Eri­trea, Ma­kedo­ni­en, Su­dan, Li­ba­non, So­ma­lia og Afri­kas Horn.

Nog­le ve­te­ra­ner be­der først om hjælp man­ge år ef­ter trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser. For­sin­kel­sen mel­lem ud­sen­del­se og be­hov for hjælp gør ve­te­ran­fon­de­nes frem­tid lidt ufor­ud­si­ge­lig. Der er hel­ler in­tet en­ty­digt svar fra vi­den­ska­ben på, hvor­når en PTSD gør det svært at pas­se et ar­bej­de, fun­ge­re i en fa­mi­lie el­ler væ­re sam­men med an­dre mennesker.

In­gen fon­de, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har talt med, tror på, at be­ho­ve­ne for in­di­vi­du­el hjælp der­for for­svin­der li­ge med det samme.

Tre gange så mange penge end ansøgt

Hos to min­dre og gam­le fon­de, Den Over­or­dent­li­ge In­va­li­de­fonds Le­gat (DOIL) og For­sva­rets Vel­færds­fond (FVF), var der ale­ne i 2018 over tre gan­ge så man­ge pen­ge til dis­po­si­tion som der blev uddelt.

”Vi skal bru­ge fon­de­nes pen­ge for­nuf­tigt, men det kræ­ver, at no­gen sø­ger. Nu er der ik­ke nok an­sø­ge­re,” fast­slår oberst Ni­co­las T. Vei­cherts, chef for Hæ­rens Of­fi­cer­s­sko­le på For­svar­sa­ka­de­mi­et, som ad­mi­ni­stre­rer de to fonde.

An­tal­let af an­sø­ge­re styrt­dyk­ke­de et par år ef­ter de sto­re, dan­ske til­ba­ge­træk­nin­ger fra Af­g­ha­ni­stan fra 2014. DOIL-fon­­den har stort set få­et hal­ve­ret an­tal­let af an­sø­ge­re. I 2015 var der 44 og i 2018 blot 26 ansøgere.

FVF har et par og ty­ve an­sø­ge­re om året, men og­så her har fon­den nu man­ge fle­re pen­ge til rå­dig­hed, end der kan uddeles.

Oberst Ni­co­las T. Vei­cherts me­ner, at det er svært at må­le sam­men­hæng mel­lem de fær­re skar­pe mis­sio­ner og an­tal­let af folk, der skal ha­ve hjælp som for­kla­ring på ned­gan­gen. Ve­te­ra­ner fra Bal­kan fik det ek­sem­pel­vis me­get dår­ligt på grund af af­mag­ten, der fulg­te de­res man­dat. I Af­g­ha­ni­stan kun­ne sol­da­ter­ne bed­re sva­re igen med vå­ben, og så gav far­li­ge si­tu­a­tio­ner ik­ke nød­ven­dig­vis sam­me ef­fek­ter senere.

”Men med be­ty­de­ligt fær­re ud­send­te sol­da­ter i dag og fal­det i an­sø­ge­re til det hal­ve er der må­ske en sam­men­hæng,” si­ger Ni­co­las T. Veicherts.

”Des­u­den er For­sva­rets eget Ve­te­ran­cen­ter og­så kom­met me­re i om­drej­nin­ger – li­ge­som an­dre ve­te­ra­nor­ga­ni­sa­tio­ner. Må­ske dæk­ker de bed­re be­ho­ve­ne, så det er min­dre re­le­vant at sø­ge hos os. Det vil væ­re flot hvis en ve­te­ran­fond som vo­res kan bli­ve se­­mi-over­­flø­­dig,” si­ger Ni­co­las T. Veicherts.

To fonde har nu tre gange flere penge end der uddeles

  20152016201720182019
DOILud­mønt­et i kr.320.600262.000109.200186.000
til dis­po­si­tion570.000423.000370.000600.000540.000
FVFud­mønt­et i kr.131.70056.30075.00086.000
til dis­po­si­tion230.000193.000265.000300.000350.000

DOIL og FVF ned­læg­ges i mod­sæt­ning til Sol­da­ter­le­ga­tet ik­ke med ti­den. De er nem­lig en sam­ling af min­dre og gam­le fon­de. Selv­om for­mu­er­ne er små, har ef­ter­spørgs­len ef­ter ud­de­lin­ger­ne ik­ke væ­ret stor nok i for­hold til ind­tæg­ter­ne. De ak­ku­mu­le­re­de for­mu­er i FVF er nu 4,1 mio. kr. og DOIL har godt 7,5 mio. kr. No­get skal der­for ske frem­over, på­pe­ger Ni­co­las T. Veicherts.

”Der er in­gen grund til, at vi ska­ber for­mu­er. Vi har et mis­for­hold nu. Vi har ik­ke et stort se­kre­ta­ri­at, men ud­vik­lin­gen kan pe­ge i ret­ning af, at vi skal bru­ge pen­ge på at gø­re fon­de­ne me­re kend­te via en bed­re kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi,” me­ner Ni­co­las T. Veicherts.

Fremgang for halvoffentlig fond

Mens de pri­va­te fon­de har fær­re an­sø­ge­re, er det end­nu ik­ke til­fæl­det for For­sva­rets og der­med Sta­tens eg­ne ini­ti­a­ti­ver så­som den hal­vof­fent­li­ge Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjem, som især er of­fent­ligt støt­tet via For­sva­rets Veterancenter.

Egen­ka­pi­ta­len i Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjem er vok­set fra 15,5 mio. i 2016 til 19,7 mio. i 2017. Til gen­gæld er der kom­met min­dre fo­kus på pri­vat fun­dra­i­sing. Det vil Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjem iføl­ge års­rap­por­ten fra 2017 la­ve om på.

Fon­den støt­ter kom­mu­na­le ve­te­ran­hjem, der er fri­ste­der dre­vet af fri­vil­li­ge. Der kan ve­te­ra­ner og på­rø­ren­de få mid­ler­ti­digt tag over ho­ve­d­et, og del­ta­ge i lø­be­klub­ber og ar­ran­ge­men­ter som juleaften.

Stadig brug for veteranhjælp

Og­så Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjems over­byg­ning, For­sva­rets Ve­te­ran­cen­ter, hol­der fa­nen højt. I mod­sæt­ning til ve­te­ran­hjem­me­ne til­by­der Ve­te­ran­cen­tret be­hand­ling. Den er der fort­sat brug for, me­ner oberst Sus­an­ne Ki­holm Lund, chef for Ve­te­ran­cen­tret, som be­hand­ler bå­de ve­te­ra­ner og på­rø­ren­de. Til­bud­de­ne er livslan­ge, for ud­for­drin­ger­ne kan vi­se sig før­ste gang fle­re år ef­ter en ud­sen­del­se, og de kan va­re ved i man­ge år.

”Vi ser ik­ke umid­del­bart et dyk i kli­en­ter­ne. Det er ik­ke så man­ge år si­den vi hav­de de hår­de mis­sio­ner i Af­g­ha­ni­stan. Der­fra duk­ker sta­dig nye kli­en­ter op. Helt til­ba­ge fra nog­le af de før­ste hold. Men får vi ik­ke hår­de kamp­mis­sio­ner de næ­ste 15 år, så vil der selv­føl­ge­lig på et tids­punkt kom­me et dyk i kli­en­ter­ne,” si­ger Sus­an­ne Ki­holm Lund.

Ve­te­ran­cen­tret fik og­så travlt i 2018: 945 blev vi­si­te­re­de til psy­ko­log­s­am­ta­ler – bå­de sol­da­ter og på­rø­ren­de. Her­til blev der gen­nem­ført 8.000 psy­ko­log­s­am­ta­ler. Og 14.000 hen­vend­te sig til so­ci­al­rå­d­gi­ve­re via Veterancentret.

”Vi dros­ler ik­ke ned. Den dag vi går i krig igen på den hår­de må­de, så må vi ik­ke stå som ef­ter Bal­kan og ik­ke ha­ve til­bud. Vi skal væ­re klar til næ­ste gang,” fast­slår oberst Sus­an­ne Ki­holm Lund.

Staten får flere roller – og fonde færre

End­nu en for­kla­ring på de pri­va­te ve­te­ran­fon­des fær­re rol­ler er net­op, at Sta­ten og der­med For­sva­ret på­ta­ger sig me­re an­svar. Fol­ke­tin­get fulg­te og­så op ved sats­pul­je­for­li­get i novem­ber 2017, hvor af­ta­le­par­ti­er­ne af­sat­te 22,4 mio. kro­ner til i pe­ri­o­den 2018-2021 at for­bed­re sags­be­hand­lin­gen, så ve­te­ra­ner­ne hur­tigst mu­ligt får den er­stat­ning, som de har krav på. Par­ti­er­ne gav des­u­den 125 mio. kro­ner år­ligt til er­stat­ning til tid­li­ge­re ud­send­te sol­da­ter med PTSD.

Mens For­sva­ret hol­der liv i eg­ne, sto­re ve­te­ra­nind­sat­ser, så er det van­ske­li­ge­re med fort­sat­te an­sø­ge­re til tre min­dre fon­de, som Hærkom­man­do­en el­lers selv ad­mi­ni­stre­rer di­rek­te. Det er Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond, Kap­ta­jn H. Ro­t­he og Hu­strus Le­gat og Hæ­rens Li­nieof­fi­cer­skor­ps Ju­bilæums­fond, som i fe­bru­ar blev slå­et sam­men med Det Lewring-Holste­in­­ske Legat.

Især Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond til­go­de­ser ve­te­ra­ner. Der hå­ber man på fle­re an­søg­nin­ger ef­ter et mar­kant dyk til un­der halv­de­len på tre år. I 2016 var der 19 an­sø­ge­re. An­tal­let af an­sø­ge­re faldt til 14 i 2017 og be­sked­ne 8 sid­ste år.

”For­di vi fort­sat le­ver op til fun­dat­sen, over­ve­jer vi ik­ke at sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om en æn­dring af vedtæg­ter­ne. Be­sty­rel­sen vur­de­rer, at og­så psy­kisk sår­e­de ve­te­ra­ner er om­fat­tet af fun­dat­sen. Vi ser der­for ger­ne fle­re an­søg­nin­ger og indstil­lin­ger til le­ga­ter,” si­ger Ken­neth Pe­der­sen, ge­ne­ral­ma­jor, chef for Hærkom­man­do­en og for­mand for Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjælpefond.

Den er stif­tet i 1995 ved sam­men­læg­ning af tre æl­dre le­ga­ter så­som Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Fre­de­rik Carl Chri­sti­ans Le­gat af 4. maj 1836.

Ken­neth Pe­der­sen be­ret­ter, at den ak­tu­el­le egen­ka­pi­tal hos Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond nu er ne­de på om­kring en mil­li­on kro­ner. An­dre pri­va­te fon­de har el­lers tid­li­ge­re støt­tet til en stør­re volumen.

Bl.a. gav Jyl­lands-Po­­­stens Fond i 2010 1,5 mio. kr. til Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond med or­de­ne: ”Vi har med sti­gen­de forun­dring set, hvor­dan det dan­ske sam­fund ta­ger imod hjemvend­te sol­da­ter fra de in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner, ak­tu­elt fra Af­g­ha­ni­stan. Det kan vi ik­ke væ­re be­kendt.” Si­den har pen­ge­ne ik­ke sid­det så løst.

”Det er be­stemt en mu­lig­hed, at vi sø­ger fle­re do­na­tio­ner,” si­ger Ken­neth Pedersen.

”Det er sta­dig mu­ligt at op­fyl­de for­må­le­ne i Hæ­rens Re­gi­men­ters Hjæl­pe­fond. Især om at støt­te in­va­li­de­re­de og ef­ter­lad­te og be­løn­ne per­so­nel, der i sær­lig grad har ud­mær­ket sig. Må­ske med va­ri­e­ren­de an­tal an­sø­ge­re, som vi og­så har op­le­vet ef­ter vo­res mis­sio­ner har skif­tet ka­rak­ter,” si­ger Ken­neth Pedersen.

Sejr og ændret bevidsthed om veteraner

Sta­ten og For­sva­rets æn­dre­de be­vidst­hed om ve­te­ra­ner sy­nes bå­de at væ­re en sejr og stopklods for ve­te­ran­fon­de­nes ud­vik­ling. Ek­sem­pel­vis er Sol­da­ter­le­ga­tets fonds­mid­ler min­dre aku­t­te nu end for 10 år siden.

”Ver­den ser an­der­le­des ud 10 år ef­ter vi star­te­de Sol­da­ter­le­ga­tet. For­sva­ret har stram­met sit sik­ker­heds­net. Det er svæ­re­re for en ve­te­ran i dag at fal­de igen­nem end for 10 år si­den. Og­så sam­fun­det har æn­dret be­vidst­hed om ve­te­ra­ner fra no­get, de fær­re­ste tal­te om, til at de fle­ste i dag har en fo­re­stil­ling om, hvad ve­te­ra­ner er. Og­så kom­mu­ner­ne. De fle­ste har nu til­bud. Mu­lig­he­der­ne for støt­te er me­get bed­re end for 10 år si­den,” fast­slår Tho­re Clau­sen, se­kre­ta­ri­ats­chef for Sol­da­ter­le­ga­tet, hvor ud­de­lings­po­li­tik­ken der­for og­så er ændret.

”For 10 år si­den var vi hur­ti­ge til at gi­ve le­ga­ter til dem, som hen­vend­te sig. I dag har vi me­re fo­kus på, at vi ik­ke skal bli­ve et pa­ral­lelt støt­te­sy­stem ved si­den af det of­fent­li­ge. Man fin­der ik­ke læn­ge­re en po­li­ti­ker, som neg­li­ge­rer an­sva­ret for ve­te­ra­ner. I prak­sis er der sta­dig et par skridt at gå. Så læn­ge ar­bejds­ska­desa­ger ik­ke al­tid be­hand­les grun­digt nok – og så læn­ge der er kom­mu­ner, som sover lidt i ti­men, så er der er ar­bej­de for os,” på­pe­ger Tho­re Clausen.

Fak­ta om veteraner
 • 32.953 dan­ske sol­da­ter har haft op­ga­ver i krig si­den 1991. Nog­le fle­re gan­ge. Dan­mark har ud­sendt folk i alt 77.163 gan­ge. Mænd teg­ner sig for 30.906 sol­da­ter. 2.047 kvin­der var ude, vi­ser tal fra For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Per­so­na­lesty­rel­se. Der­med har hver sol­dat i snit væ­ret ud­sendt 2,34 gan­ge i de se­ne­ste 27 år.
 • ”For­sva­rets ve­te­ra­nun­der­sø­gel­se” fra 2013 kon­klu­de­re­de bl.a., at kun 4 pct. af ve­te­ra­ner­ne fra 1992-2009 fik en psy­ki­a­trisk di­ag­no­se. Det er la­ve­re end i den øv­ri­ge be­folk­ning. En tred­je­del fik di­ag­no­sen seks el­ler fle­re år ef­ter hjemkomst.
 • Af­g­ha­­ni­­stan-ud­­sen­­del­­ser­­ne har ko­stet 43 dræb­te og 214 sår­e­de blandt dan­ske sol­da­ter. Her­til et ukendt an­tal psy­ki­ske ef­ter­virk­nin­ger, her­un­der PTSD. I Irak er fo­re­lø­big 8 dø­de og 19 sårede.
 • I Af­g­ha­ni­stan er der nu kun godt 150 dan­ske sol­da­ter i og om­kring Ka­bul, hvor de for NATO’s Re­so­lu­te Sup­port Mis­sion i Af­g­ha­ni­stan ud­fø­rer es­kor­te og be­vogt­ning for NA­TO-rå­d­­gi­ve­re og rå­d­gi­ver af­g­han­ske in­sti­tu­tio­ner. Der­til mi­li­tær­po­li­ti-op­­ga­ver. Før­hen hav­de Dan­mark i pe­ri­o­der over 800 ude ad gan­gen. I Irak er der og­så fær­re ud­send­te: Kun 250 dan­ske sol­da­ter, mest på Al Asad-luft­­ba­­sen samt i Kuwait og De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Si­den Sad­dam Hus­se­ins fald i 2003 har der der­i­mod væ­ret i alt godt 10.000 i Irak. Sol­da­ter­ne er nu i Ope­ra­tion In­he­rent Re­sol­ve, der si­den 2014 har be­kæm­pet ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen ISIL i Irak og Sy­ri­en. Dan­sker­ne træ­ner og ud­dan­ner iraki­ske sol­da­ter og gi­ver et ra­d­ar­bi­drag, et kirurg­hold, et trans­port­fly og logistik.

Ændrede kommunikationsstrategier uden mediefokus

Ve­te­ran­fon­de­nes pro­fil er ef­ter den ud­vik­ling ble­vet la­ve­re i of­fent­lig­he­den og medierne.

Dra­be­li­ge over­skrif­ter om døds­fald, sår­e­de og psy­ki­ske trau­mer duk­ker ik­ke så tit op læn­ge­re. Sol­da­ter­le­ga­tet læn­ges ik­ke ef­ter sto­re over­skrif­ter og kamp­hand­lin­ger, men kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi­er­ne skal tæn­kes an­der­le­des nu.

”Vi er nu op­ta­ge­de af at for­tæl­le om ud­for­drin­ger­ne for ska­de­de ve­te­ra­ner. Må­ske er det ik­ke et sær­ligt se­xet em­ne me­re, men det er vig­tigt, at fo­kus fast­hol­des, så po­li­ti­ker­ne sta­dig ser en me­ning i at gø­re no­get ved det. Der skal fort­sat væ­re pres fra of­fent­lig­he­den. Det hand­ler nu om at få fak­tu­el­le op­lys­nin­ger frem og be­vidst­hed om ve­te­ra­ner. Vi skal hol­de fo­kus på vo­res må­l­grup­per – ek­sem­pel­vis via fag­bla­de for HKKF (Hæ­rens Kon­sta­­bel- og Kor­poral­for­e­ning, red.), For­sva­ret, so­ci­al­rå­d­gi­ve­re med fle­re,” si­ger Tho­re Clausen.

Skri­bent

Keld Broksø
Keld Brok­sø
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…