Ny direktør i Færchfonden

Den erhvervsdrivende familiefond Færchfonden henter salgs- og marketingsdirektør i Verdo Claus Omann Jensen ind som ny direktør.

Claus Omann Jensen
Claus Om­ann Jen­sen (fo­to: Ran­ders Kommune)

For­hen­væ­ren­de borg­me­ster i Ran­ders Kom­mu­ne, Claus Om­ann Jen­sen, til­træ­der som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Færchfonden.

Han kom­mer fra en stil­ling som salgs- og mar­ke­tings­di­rek­tør i Verdo.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Fær­ch­fon­den, An­ne­met­te Færch, ser me­get frem til det nye samarbejde:

”Fær­ch­fon­dens kla­re mål er at ska­be et øko­sy­stem i ver­dens­klas­se for iværk­sæt­te­ri og vækst i Nord­ve­stjyl­land. Vi har en stærk plat­form med bl.a. So­und­Hub Den­mark og Holste­bro Ud­vik­ling P/S, og med Claus Om­ann Jen­sen har vi fun­det den helt rig­ti­ge pro­fil til at fol­de vo­res stra­te­gi fuldt ud. Claus har stor er­fa­ring med ud­vik­lings­pro­jek­ter og har haft le­den­de rol­ler i de­res fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der. Han har og­så be­vist, at han kan ska­be by­ud­vik­ling i stor ska­la via hans er­fa­ring i Ran­ders Kom­mu­ne. Han kom­mer i den grad til at kun­ne bi­dra­ge med sin bre­de er­fa­ring og hel­heds­tænk­ning til vo­res ek­si­ste­ren­de og frem­ti­di­ge pro­jek­ter, som skal un­der­støt­te fo­re­tagsom­hed, vækst og til­træk­nings­kraft i Nordvestjylland.”

Claus Om­ann Jen­sen star­te­de sin kar­ri­e­re hos IBM, hvor han hav­de en ræk­ke le­den­de stil­lin­ger, før han i 2007 stod i spid­sen for fa­mi­li­ens mø­bel­virk­som­he­der. Nu, 12 år, en borg­me­ster- og di­rek­tør­post se­ne­re, skal Claus Om­ann Jen­sen igen ha­ve fo­kus på en­tre­pre­nør­ska­bet og væk­sten nu i Nord­ve­stjyl­land, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Claus Om­ann Jen­sen ser frem til at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet og byg­ge bro mel­lem er­hvervs­li­vet og det kom­mu­na­le, som han me­ner er cen­tralt for at for­lø­se vækst­po­ten­ti­a­let i området:

”Fær­ch­fon­den har en klar stra­te­gi om at ska­be vækst, iværk­sæt­te­ri og lo­kal til­træk­nings­kraft i Nord­ve­stjyl­land. Jeg ser me­get frem til at byg­ge vi­de­re på et stærkt fun­da­ment og byg­ge bro mel­lem er­hvervs­li­vet og det kom­mu­na­le for at gø­re det end­nu me­re at­trak­tivt at bo­sæt­te sig i Nord­ve­stjyl­land, bå­de som virk­som­hed og privatperson.”

Claus Om­ann Jen­sen til­træ­der i Fær­ch­fon­den d. 1. au­gust 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer