Ny direktør i Færchfonden

Den er­hvervs­dri­ven­de fa­mi­lie­fond Fær­ch­fon­den hen­ter salgs- og mar­ke­tings­di­rek­tør i Ver­do Claus Om­ann Jen­sen ind som ny direktør. 

Claus Omann Jensen
Claus Om­ann Jen­sen (fo­to: Ran­ders Kommune)

For­hen­væ­ren­de borg­me­ster i Ran­ders Kom­mu­ne, Claus Om­ann Jen­sen, til­træ­der som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Færchfonden.

Han kom­mer fra en stil­ling som salgs- og mar­ke­tings­di­rek­tør i Verdo.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Fær­ch­fon­den, An­ne­met­te Færch, ser me­get frem til det nye samarbejde:

”Fær­ch­fon­dens kla­re mål er at ska­be et øko­sy­stem i ver­dens­klas­se for iværk­sæt­te­ri og vækst i Nord­ve­stjyl­land. Vi har en stærk plat­form med bl.a. So­und­Hub Den­mark og Holste­bro Ud­vik­ling P/S, og med Claus Om­ann Jen­sen har vi fun­det den helt rig­ti­ge pro­fil til at fol­de vo­res stra­te­gi fuldt ud. Claus har stor er­fa­ring med ud­vik­lings­pro­jek­ter og har haft le­den­de rol­ler i de­res fa­mi­lie­e­je­de virk­som­he­der. Han har og­så be­vist, at han kan ska­be by­ud­vik­ling i stor ska­la via hans er­fa­ring i Ran­ders Kom­mu­ne. Han kom­mer i den grad til at kun­ne bi­dra­ge med sin bre­de er­fa­ring og hel­heds­tænk­ning til vo­res ek­si­ste­ren­de og frem­ti­di­ge pro­jek­ter, som skal un­der­støt­te fo­re­tagsom­hed, vækst og til­træk­nings­kraft i Nordvestjylland.”

Claus Om­ann Jen­sen star­te­de sin kar­ri­e­re hos IBM, hvor han hav­de en ræk­ke le­den­de stil­lin­ger, før han i 2007 stod i spid­sen for fa­mi­li­ens mø­bel­virk­som­he­der. Nu, 12 år, en borg­­me­­ster- og di­rek­tør­post se­ne­re, skal Claus Om­ann Jen­sen igen ha­ve fo­kus på en­tre­pre­nør­ska­bet og væk­sten nu i Nord­ve­stjyl­land, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

Claus Om­ann Jen­sen ser frem til at træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet og byg­ge bro mel­lem er­hvervs­li­vet og det kom­mu­na­le, som han me­ner er cen­tralt for at for­lø­se vækst­po­ten­ti­a­let i området:

”Fær­ch­fon­den har en klar stra­te­gi om at ska­be vækst, iværk­sæt­te­ri og lo­kal til­træk­nings­kraft i Nord­ve­stjyl­land. Jeg ser me­get frem til at byg­ge vi­de­re på et stærkt fun­da­ment og byg­ge bro mel­lem er­hvervs­li­vet og det kom­mu­na­le for at gø­re det end­nu me­re at­trak­tivt at bo­sæt­te sig i Nord­ve­stjyl­land, bå­de som virk­som­hed og privatperson.”

Claus Om­ann Jen­sen til­træ­der i Fær­ch­fon­den d. 1. au­gust 2019.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…