Oticon Fonden skifter navn

Wil­li­am De­mant Fon­den er det nye navn for fon­den bag hø­re­ap­pa­rat­pro­du­cen­ten De­mant A/S.

William Demant Fonden
 
Oti­con Fon­den har til­pas­set sit navn for at ska­be en ty­de­lig nav­ne­struk­tur for he­le Wil­li­am De­­mant-grup­­pen. Wil­li­am De­mant Fon­den er det nye of­fi­ci­el­le navn, som er trå­dt i kraft den 20. marts 2019. 

”Nav­neskif­tet til Wil­li­am De­mant Fon­den ska­ber en kla­re­re og me­re lo­gisk struk­tur for he­le Wil­li­am De­­mant-grup­­pen. Vi bi­be­hol­der den per­son­li­ge for­bin­del­se til grund­læg­ge­ren og driv­kraf­ten bag den op­rin­de­li­ge virk­som­hed, sam­ti­dig med at vi nu har et ty­de­li­ge­re virk­som­heds­hie­rar­ki,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Nør­by Jo­han­sen, i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­regn­ska­bet for Wil­li­am De­mant Fonden.

Wil­li­am De­mant Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at sik­re og ud­byg­ge De­mant A/S. Det gø­res via fon­dens 100 pct. eje­de dat­ter­sel­skab, Wil­li­am De­mant In­vest A/S, som og­så er hol­dings­el­skab for Wil­li­am De­mant Fon­dens øv­ri­ge er­hvervs­mæs­si­ge investeringer

Wil­li­am De­mant Fon­den har i 2018 fo­re­ta­get 2.155 ud­de­lin­ger for et sam­let be­løb på 111,5 mio. kr. Knap 40 pct. af fon­dens ud­de­lin­ger må­lt på an­tal går til støt­te af ud­lands­op­hold for stu­de­ren­de. Fon­den har i 2018 mod­ta­get og be­hand­let 4.655 an­søg­nin­ger mod 4.398 i 2017.

Stu­di­e­le­ga­ter­ne stod for 12,7 mio. kr. af ud­de­lings­be­lø­bet. I 2018 ud­del­te fon­den des­u­den 10,4 mio. til støt­te af i alt 288 min­dre musikprojekter.

Med 62,5 mio. kr. gik stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger til pro­jek­ter re­la­te­ret til at af­hjæl­pe hø­re­tab for men­ne­sker i he­le verden. 

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…