Annoncespot_img

Oticon Fonden skifter navn

William Demant Fonden er det nye navn for fonden bag høreapparatproducenten Demant A/S.

William Demant Fonden
 
Oti­con Fon­den har til­pas­set sit navn for at ska­be en ty­de­lig nav­ne­struk­tur for he­le Wil­li­am De­mant-grup­pen. Wil­li­am De­mant Fon­den er det nye of­fi­ci­el­le navn, som er trå­dt i kraft den 20. marts 2019. 

”Nav­neskif­tet til Wil­li­am De­mant Fon­den ska­ber en kla­re­re og me­re lo­gisk struk­tur for he­le Wil­li­am De­mant-grup­pen. Vi bi­be­hol­der den per­son­li­ge for­bin­del­se til grund­læg­ge­ren og driv­kraf­ten bag den op­rin­de­li­ge virk­som­hed, sam­ti­dig med at vi nu har et ty­de­li­ge­re virk­som­heds­hie­rar­ki,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Nør­by Jo­han­sen, i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­regn­ska­bet for Wil­li­am De­mant Fonden.

Wil­li­am De­mant Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at sik­re og ud­byg­ge De­mant A/S. Det gø­res via fon­dens 100 pct. eje­de dat­ter­sel­skab, Wil­li­am De­mant In­vest A/S, som og­så er hol­dings­el­skab for Wil­li­am De­mant Fon­dens øv­ri­ge er­hvervs­mæs­si­ge investeringer

Wil­li­am De­mant Fon­den har i 2018 fo­re­ta­get 2.155 ud­de­lin­ger for et sam­let be­løb på 111,5 mio. kr. Knap 40 pct. af fon­dens ud­de­lin­ger må­lt på an­tal går til støt­te af ud­lands­op­hold for stu­de­ren­de. Fon­den har i 2018 mod­ta­get og be­hand­let 4.655 an­søg­nin­ger mod 4.398 i 2017.

Stu­di­e­le­ga­ter­ne stod for 12,7 mio. kr. af ud­de­lings­be­lø­bet. I 2018 ud­del­te fon­den des­u­den 10,4 mio. til støt­te af i alt 288 min­dre musikprojekter.

Med 62,5 mio. kr. gik stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger til pro­jek­ter re­la­te­ret til at af­hjæl­pe hø­re­tab for men­ne­sker i he­le verden. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer