Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Be­sty­rel­sen i Hem­pel Fon­den har net­op re­vi­de­ret sin stra­te­gi for fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. Be­va­rel­se af na­tu­rens mang­fol­dig­hed er et nyt fo­ku­s­om­rå­de.

Hempel Fonden
Ta­bet af ar­ter fo­re­går i dag i et tem­po som er mel­lem 1.000 og 10.000 gan­ge hø­je­re end den na­tur­li­ge ud­ryd­del­ses­ra­te. Blandt an­det der­for har Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at ar­bej­de for na­tur­be­va­rel­se.

Hem­pel Fon­den ud­vi­der sin filan­tro­pi­ske ud­de­lings­stra­te­gi med et nyt og tred­je fo­ku­s­om­rå­de. Fon­den vil frem­over og­så ar­bej­de for at be­va­re pla­ne­tens bi­o­di­ver­si­tet og ska­be øget op­mærk­som­hed om ”en af men­ne­ske­he­dens stør­ste ud­for­drin­ger.”

Hidtil har Hem­pel Fon­den haft to stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der – nem­lig in­den for ud­dan­nel­se af fat­ti­ge børn samt forsk­ning i bæ­re­dyg­ti­ge co­at­ing-ma­te­ri­a­­ler. Forsk­nings­om­rå­det lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af ak­ti­vi­te­ter­ne i fon­dens he­le­je­de dat­ter­sel­skab, Hem­pel A/S, der pro­du­ce­rer ma­ling til in­du­stri og ma­ri­ne.

Fon­den ar­bej­der i sti­gen­de om­fang part­ner­skabs­ba­se­ret og i høj grad og­så i ud­lan­det. Sid­ste år ud­del­te fon­den 152 mio. kr. til 66 for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, halv­de­len i Dan­mark og halv­de­len i ud­lan­det.

Det nye ud­de­lings­po­li­ti­ske fo­kus på na­tur­be­va­rel­se vil og­så pri­mært væ­re må­l­ret­tet ind­sat­ser i ud­lan­det, for­tæl­ler fon­dens di­rek­tør.

”Det nye fo­ku­s­om­rå­de re­la­te­rer sig til den pro­ble­ma­tik, som fon­den og­så er me­get op­ta­get af, nem­lig tab af bi­o­di­ver­si­tet og det for­hold, at vi iføl­ge WWF i de sid­ste fi­re år­ti­er al­le­re­de kan ha­ve mi­stet op mod 60 pct. af vil­de dyr på jor­den. Det får enor­me kon­se­kven­ser for men­ne­skers ad­gang til rent vand, luft og fø­de­va­rer,” si­ger di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm.

Ta­bet af ar­ter fo­re­går i dag i et tem­po som er mel­lem 1.000 og 10.000 gan­ge hø­je­re end den na­tur­li­ge ud­ryd­del­ses­ra­te.

Nye partnerskaber

På ud­dan­nel­ses­om­rå­det ar­bej­der fon­den for at gi­ve børn i fat­tig­dom mu­lig­hed for at ud­dan­ne sig til et bed­re liv. Ud­dan­nel­se stod for 73 mio. kr. af ud­de­lin­ger­ne i 2018, og fon­den ind­gik 4 nye part­ner­ska­ber med nye ud­dan­nel­ses­pro­jek­ter i Bo­li­via, Gu­a­te­ma­la, Bang­la­desh, Rwan­da og Syd­afri­ka

På forsk­nings­om­rå­det ar­bej­der fon­den for at gø­re co­at­ing me­re ef­fek­tiv og mil­jø­mæs­sigt bæ­re­dyg­tig. I 2018 hav­de fon­den of­fi­ci­el ind­vi­el­se af forsk­nings­cen­tret Hem­pel Fo­un­da­tion Co­at­ing Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy Cen­ter (CoaST) på DTU.

Hempel Fondens filantropiske strategi

Hempel Fonden – filantropisk strategi

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.