Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Be­sty­rel­sen i Hem­pel Fon­den har net­op re­vi­de­ret sin stra­te­gi for fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. Be­va­rel­se af na­tu­rens mang­fol­dig­hed er et nyt fokusområde. 

Hempel Fonden
Ta­bet af ar­ter fo­re­går i dag i et tem­po som er mel­lem 1.000 og 10.000 gan­ge hø­je­re end den na­tur­li­ge ud­ryd­del­ses­ra­te. Blandt an­det der­for har Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at ar­bej­de for naturbevarelse.

Hem­pel Fon­den ud­vi­der sin filan­tro­pi­ske ud­de­lings­stra­te­gi med et nyt og tred­je fo­ku­s­om­rå­de. Fon­den vil frem­over og­så ar­bej­de for at be­va­re pla­ne­tens bi­o­di­ver­si­tet og ska­be øget op­mærk­som­hed om ”en af men­ne­ske­he­dens stør­ste udfordringer.”

Hidtil har Hem­pel Fon­den haft to stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der – nem­lig in­den for ud­dan­nel­se af fat­ti­ge børn samt forsk­ning i bæ­re­dyg­ti­ge co­at­ing-ma­te­ri­a­­ler. Forsk­nings­om­rå­det lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af ak­ti­vi­te­ter­ne i fon­dens he­le­je­de dat­ter­sel­skab, Hem­pel A/S, der pro­du­ce­rer ma­ling til in­du­stri og marine.

Fon­den ar­bej­der i sti­gen­de om­fang part­ner­skabs­ba­se­ret og i høj grad og­så i ud­lan­det. Sid­ste år ud­del­te fon­den 152 mio. kr. til 66 for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, halv­de­len i Dan­mark og halv­de­len i udlandet.

Det nye ud­de­lings­po­li­ti­ske fo­kus på na­tur­be­va­rel­se vil og­så pri­mært væ­re må­l­ret­tet ind­sat­ser i ud­lan­det, for­tæl­ler fon­dens direktør.

”Det nye fo­ku­s­om­rå­de re­la­te­rer sig til den pro­ble­ma­tik, som fon­den og­så er me­get op­ta­get af, nem­lig tab af bi­o­di­ver­si­tet og det for­hold, at vi iføl­ge WWF i de sid­ste fi­re år­ti­er al­le­re­de kan ha­ve mi­stet op mod 60 pct. af vil­de dyr på jor­den. Det får enor­me kon­se­kven­ser for men­ne­skers ad­gang til rent vand, luft og fø­de­va­rer,” si­ger di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm.

Ta­bet af ar­ter fo­re­går i dag i et tem­po som er mel­lem 1.000 og 10.000 gan­ge hø­je­re end den na­tur­li­ge udryddelsesrate.

Nye partnerskaber

På ud­dan­nel­ses­om­rå­det ar­bej­der fon­den for at gi­ve børn i fat­tig­dom mu­lig­hed for at ud­dan­ne sig til et bed­re liv. Ud­dan­nel­se stod for 73 mio. kr. af ud­de­lin­ger­ne i 2018, og fon­den ind­gik 4 nye part­ner­ska­ber med nye ud­dan­nel­ses­pro­jek­ter i Bo­li­via, Gu­a­te­ma­la, Bang­la­desh, Rwan­da og Sydafrika

På forsk­nings­om­rå­det ar­bej­der fon­den for at gø­re co­at­ing me­re ef­fek­tiv og mil­jø­mæs­sigt bæ­re­dyg­tig. I 2018 hav­de fon­den of­fi­ci­el ind­vi­el­se af forsk­nings­cen­tret Hem­pel Fo­un­da­tion Co­at­ing Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy Cen­ter (CoaST) på DTU.

Hempel Fondens filantropiske strategi

Hempel Fonden – filantropisk strategi

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…