Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Bestyrelsen i Hempel Fonden har netop revideret sin strategi for fondens filantropiske aktiviteter. Bevarelse af naturens mangfoldighed er et nyt fokusområde.

Hempel Fonden
Ta­bet af ar­ter fo­re­går i dag i et tem­po som er mel­lem 1.000 og 10.000 gan­ge hø­je­re end den na­tur­li­ge ud­ryd­del­ses­ra­te. Blandt an­det der­for har Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at ar­bej­de for naturbevarelse.

Hem­pel Fon­den ud­vi­der sin filan­tro­pi­ske ud­de­lings­stra­te­gi med et nyt og tred­je fo­ku­s­om­rå­de. Fon­den vil frem­over og­så ar­bej­de for at be­va­re pla­ne­tens bi­o­di­ver­si­tet og ska­be øget op­mærk­som­hed om ”en af men­ne­ske­he­dens stør­ste udfordringer.”

Hidtil har Hem­pel Fon­den haft to stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der – nem­lig in­den for ud­dan­nel­se af fat­ti­ge børn samt forsk­ning i bæ­re­dyg­ti­ge co­at­ing-ma­te­ri­a­ler. Forsk­nings­om­rå­det lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af ak­ti­vi­te­ter­ne i fon­dens he­le­je­de dat­ter­sel­skab, Hem­pel A/S, der pro­du­ce­rer ma­ling til in­du­stri og marine.

Fon­den ar­bej­der i sti­gen­de om­fang part­ner­skabs­ba­se­ret og i høj grad og­så i ud­lan­det. Sid­ste år ud­del­te fon­den 152 mio. kr. til 66 for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, halv­de­len i Dan­mark og halv­de­len i udlandet.

Det nye ud­de­lings­po­li­ti­ske fo­kus på na­tur­be­va­rel­se vil og­så pri­mært væ­re må­l­ret­tet ind­sat­ser i ud­lan­det, for­tæl­ler fon­dens direktør.

”Det nye fo­ku­s­om­rå­de re­la­te­rer sig til den pro­ble­ma­tik, som fon­den og­så er me­get op­ta­get af, nem­lig tab af bi­o­di­ver­si­tet og det for­hold, at vi iføl­ge WWF i de sid­ste fi­re år­ti­er al­le­re­de kan ha­ve mi­stet op mod 60 pct. af vil­de dyr på jor­den. Det får enor­me kon­se­kven­ser for men­ne­skers ad­gang til rent vand, luft og fø­de­va­rer,” si­ger di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm.

Ta­bet af ar­ter fo­re­går i dag i et tem­po som er mel­lem 1.000 og 10.000 gan­ge hø­je­re end den na­tur­li­ge udryddelsesrate.

Nye partnerskaber

På ud­dan­nel­ses­om­rå­det ar­bej­der fon­den for at gi­ve børn i fat­tig­dom mu­lig­hed for at ud­dan­ne sig til et bed­re liv. Ud­dan­nel­se stod for 73 mio. kr. af ud­de­lin­ger­ne i 2018, og fon­den ind­gik 4 nye part­ner­ska­ber med nye ud­dan­nel­ses­pro­jek­ter i Bo­li­via, Gu­a­te­ma­la, Bang­la­desh, Rwan­da og Sydafrika

På forsk­nings­om­rå­det ar­bej­der fon­den for at gø­re co­at­ing me­re ef­fek­tiv og mil­jø­mæs­sigt bæ­re­dyg­tig. I 2018 hav­de fon­den of­fi­ci­el ind­vi­el­se af forsk­nings­cen­tret Hem­pel Fo­un­da­tion Co­at­ing Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy Cen­ter (CoaST) på DTU.

Hempel Fondens filantropiske strategi

Hempel Fonden – filantropisk strategi

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer