Annoncespot_img

Bikubenfonden støtter unges livsmestring med tre nye koncepter

Bikubenfonden har udvalgt tre koncepter, der over de kommende år hver modtager 8-10 mio. kr. Ambitionen er at forbedre udsatte unges livsmestring, så de lykkes med job eller uddannelse. Koncepterne er valgt, fordi de er nytænkende i forhold til samarbejde og løs­ning­er, og fordi de har potentiale til at kunne udbredes.

Tre kon­cep­ter er nu valgt på bag­grund af de 94 an­søg­nin­ger, som Bi­ku­ben­fon­den modt­og sid­ste år ved an­søg­nings­run­den ‘Un­ge på kan­ten uden job og uddannelse’.

De tre kon­cep­ter er ’Stem­mer fra Blok­ken’, ’Sportuca­tion’ og ’Højsko­le uden mu­re’. Hvert kon­cept mod­ta­ger mel­lem 8-10 mio. kr for­delt over de kom­men­de fem år, op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

Ind­dra­gel­se af un­ge-må­l­grup­pen har væ­ret af­gø­ren­de i fon­dens ud­væl­gel­se af kon­cep­ter­ne, for­tæl­ler Si­ne Ege­de, chef for det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden:

”De tre kon­cep­ter er for­skel­li­ge, men fæl­les for dem er, at de præ­sen­te­rer ny­ska­ben­de, kva­li­fi­ce­re­de bud på, hvor­dan vi styr­ker ud­sat­te un­ges livs­me­string og ska­ber nye for­mer for læ­rings­rum, som kan byg­ge bro til job el­ler ud­dan­nel­se. Alt for man­ge un­ge står fort­sat uden job el­ler ud­dan­nel­se, og det kal­der på, at vi lyt­ter til de un­ge og tør at af­prø­ve nye ind­sat­ser. Her har al­le tre kon­cep­ter et re­a­li­stisk og over­be­vi­sen­de bud på, hvor­dan de kan gø­re en for­skel for ud­sat­te un­ge,” si­ger Si­ne Ege­de og uddyber:

”I Bi­ku­ben­fon­den me­ner vi, at det er af­gø­ren­de, at vi lyt­ter til de un­ge selv, når der ud­vik­les og af­prø­ves nye ini­ti­a­ti­ver. Hver af de tre kon­cep­ter har en sy­ste­ma­tisk plan for, hvor­dan de vil ind­dra­ge de un­ge i ud­vik­lin­gen af ind­sat­ser­ne, og det har vi væg­tet højt i ud­væl­gel­sen af dem,” si­ger Si­ne Egede.

Ved at fo­ku­se­re på så­kald­te kon­cep­ter frem for en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter har Bi­ku­ben­fon­den valgt en ny må­de at ar­bej­de med an­søg­nings­run­der på. Hå­bet er at me­to­den vil fø­re til nye sam­ar­bej­der på tværs af ak­tø­rer og sek­to­rer, for­tæl­ler di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaare-Andersen:

”Vi bli­ver nødt til at in­si­ste­re på de lang­sig­te­de løs­nin­ger, og der­for støt­ter vi ik­ke læn­ge­re en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter. Ud­vik­lin­gen af lang­sig­te­de, bæ­re­dyg­ti­ge kon­cep­ter kræ­ver gan­ske en­kelt, at fle­re par­ter og sek­to­rer for­plig­ter sig på at vil­le forandringen.”

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen hå­ber, at kon­cep­ter­ne med ti­den kan gen­bru­ges i nye sammenhænge:

”Bag hver af de tre kon­cep­ter står en stærk kreds af sam­ar­bejds­part­ne­re fra bå­de ci­vil­sam­fund, of­fent­lig- og pri­vat sek­tor. Det ska­ber gro­bund – ik­ke ba­re for for­ank­ring, men og­så for ska­le­ring, så­dan at kon­cep­ter­ne på læn­ge­re sigt kan ud­bre­des, fx til an­dre de­le af lan­det,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Par­ter­ne bag de tre kon­cep­ter mø­des til et fæl­les ki­ck­off-mø­de i Bi­ku­ben­fon­den den 13. maj.

Dis­se tre kon­cep­ter skal nu realiseres
  • ’Stem­mer fra Blok­ken’ er ud­vik­let af Tur­ning Tab­les Dan­mark i sam­ar­bej­de med de bo­ligso­ci­a­le se­kre­ta­ri­a­ter i Brønd­by Strand og Æblehaven/Rønnebærparken (Roskil­de), Brønd­by Bo­ligsel­skab, Bo­ligsel­ska­bet Sjæl­land, Red Bar­net, Roskil­de Festi­val, Co­pen­ha­gen Pho­to Festi­val, Ci­ne­ma­te­ket, Jo­han Borups Højsko­le, Te­le­sel­ska­bet 3, Arc­gen­cy samt BL (Dan­marks Al­me­ne Bo­li­ger). Par­ter­ne øn­sker at ska­be un­ged­rev­ne kul­tur­la­bo­ra­to­ri­er, hvor un­ge får mu­lig­hed for at del­ta­ge i kunst- og kul­tur­pro­duk­tion, dér hvor de bor. Det er Bi­ku­ben­fon­dens vur­de­ring, at ’Stem­mer fra Blok­ken’ er ny­ska­ben­de i den må­de, par­ter­ne vil ar­bej­de med bro­byg­ning, sam­ar­bej­de og for­ank­ring på i og uden for de ud­sat­te boligområder.
  • ’Sportuca­tion’ er ud­vik­let af DGI Sy­dø­stjyl­land i sam­ar­bej­de med Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne, Vej­le Kom­mu­ne, Vej­le Bold­klub, FC Fre­de­ri­cia og Jan Tøn­nesvang, pro­fes­sor på Aar­hus Uni­ver­si­tet. ’Sportuca­tion’ til­by­der de un­ge et fæl­les­skab med fod­bold som om­drej­nings­punkt og pro­fes­sio­nel­le træ­ne­re, som age­rer rol­lemo­del­ler. Bi­ku­ben­fon­den me­ner, at kon­cep­tets par­ter har et stærkt og ny­ska­ben­de pæ­da­go­gisk fo­kus på de un­ges ud­vik­ling og læ­re­pro­ces­ser, bl.a. for­di de sam­ar­bej­der med bå­de sko­len, hvor de un­ge går og kom­mu­nen, hvor de bor. Sam­ti­dig ar­bej­der par­ter­ne med bro­byg­nings­for­løb til bå­de fri­tids- og for­e­nings­li­vet og fritidsjob.
  • ’Højsko­le uden mu­re’ er ud­vik­let af Mey­ers Mad­hus, den pri­va­te ak­tør A2B, Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon og Ho­tel- og Re­stau­rantsko­len. Kon­cep­tet vil med mad som om­drej­nings­punkt op­byg­ge et støt­ten­de og for­plig­ten­de læ­rings­fæl­les­skab for ud­sat­te un­ge. I hvert for­løb vil de un­ge del­ta­ge i en ræk­ke kva­li­fi­ce­ren­de ak­ti­vi­te­ter, her­un­der prak­tik­for­løb. Hvert for­løb af­slut­tes med af­vik­ling af en mad­fag­ligt event fx fol­ke­køk­ken el­ler pop-up café. Bi­ku­ben­fon­den vur­de­rer, at par­ter­ne har et vig­tigt og ny­ska­ben­de fo­kus på fæl­les­ska­bet som vir­ke­mid­del til at in­spi­re­re og fast­hol­de de un­ge i de­res ud­vik­ling. Her­u­d­over væg­ter det po­si­tivt, at af­slut­nin­gen af et for­løb ik­ke nød­ven­dig­vis be­ty­der, at den en­kel­te un­ges del­ta­gel­se slut­ter. I ste­det er fo­kus på fast­hol­del­se i fæl­les­ska­bet på ’højsko­len’ med ud­gangs­punkt i den en­kel­te un­ges behov.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer