Bikubenfonden støtter unges livsmestring med tre nye koncepter

Bi­ku­ben­fon­den har ud­valgt tre kon­cep­ter, der over de kom­men­de år hver mod­ta­ger 8-10 mio. kr. Am­bi­tio­nen er at for­bed­re ud­sat­te un­ges livs­me­string, så de lyk­kes med job el­ler ud­dan­nel­se. Kon­cep­ter­ne er valgt, for­di de er nytæn­ken­de i for­hold til sam­ar­bej­de og løs­ning­er, og for­di de har po­ten­ti­a­le til at kun­ne udbredes.

Tre kon­cep­ter er nu valgt på bag­grund af de 94 an­søg­nin­ger, som Bi­ku­ben­fon­den modt­og sid­ste år ved an­søg­nings­run­den ‘Un­ge på kan­ten uden job og uddannelse’.

De tre kon­cep­ter er ’Stem­mer fra Blok­ken’, ’Sportuca­tion’ og ’Højsko­le uden mu­re’. Hvert kon­cept mod­ta­ger mel­lem 8-10 mio. kr for­delt over de kom­men­de fem år, op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

Ind­dra­gel­se af un­­ge-må­l­­grup­­pen har væ­ret af­gø­ren­de i fon­dens ud­væl­gel­se af kon­cep­ter­ne, for­tæl­ler Si­ne Ege­de, chef for det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden:

”De tre kon­cep­ter er for­skel­li­ge, men fæl­les for dem er, at de præ­sen­te­rer ny­ska­ben­de, kva­li­fi­ce­re­de bud på, hvor­dan vi styr­ker ud­sat­te un­ges livs­me­string og ska­ber nye for­mer for læ­rings­rum, som kan byg­ge bro til job el­ler ud­dan­nel­se. Alt for man­ge un­ge står fort­sat uden job el­ler ud­dan­nel­se, og det kal­der på, at vi lyt­ter til de un­ge og tør at af­prø­ve nye ind­sat­ser. Her har al­le tre kon­cep­ter et re­a­li­stisk og over­be­vi­sen­de bud på, hvor­dan de kan gø­re en for­skel for ud­sat­te un­ge,” si­ger Si­ne Ege­de og uddyber:

”I Bi­ku­ben­fon­den me­ner vi, at det er af­gø­ren­de, at vi lyt­ter til de un­ge selv, når der ud­vik­les og af­prø­ves nye ini­ti­a­ti­ver. Hver af de tre kon­cep­ter har en sy­ste­ma­tisk plan for, hvor­dan de vil ind­dra­ge de un­ge i ud­vik­lin­gen af ind­sat­ser­ne, og det har vi væg­tet højt i ud­væl­gel­sen af dem,” si­ger Si­ne Egede.

Ved at fo­ku­se­re på så­kald­te kon­cep­ter frem for en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter har Bi­ku­ben­fon­den valgt en ny må­de at ar­bej­de med an­søg­nings­run­der på. Hå­bet er at me­to­den vil fø­re til nye sam­ar­bej­der på tværs af ak­tø­rer og sek­to­rer, for­tæl­ler di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaare-Andersen:

”Vi bli­ver nødt til at in­si­ste­re på de lang­sig­te­de løs­nin­ger, og der­for støt­ter vi ik­ke læn­ge­re en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter. Ud­vik­lin­gen af lang­sig­te­de, bæ­re­dyg­ti­ge kon­cep­ter kræ­ver gan­ske en­kelt, at fle­re par­ter og sek­to­rer for­plig­ter sig på at vil­le forandringen.”

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen hå­ber, at kon­cep­ter­ne med ti­den kan gen­bru­ges i nye sammenhænge:

”Bag hver af de tre kon­cep­ter står en stærk kreds af sam­ar­bejds­part­ne­re fra bå­de ci­vil­sam­fund, of­­fent­lig- og pri­vat sek­tor. Det ska­ber gro­bund – ik­ke ba­re for for­ank­ring, men og­så for ska­le­ring, så­dan at kon­cep­ter­ne på læn­ge­re sigt kan ud­bre­des, fx til an­dre de­le af lan­det,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Par­ter­ne bag de tre kon­cep­ter mø­des til et fæl­les ki­ck­­off-mø­­de i Bi­ku­ben­fon­den den 13. maj.

Dis­se tre kon­cep­ter skal nu realiseres
  • ’Stem­mer fra Blok­ken’ er ud­vik­let af Tur­ning Tab­les Dan­mark i sam­ar­bej­de med de bo­ligso­ci­a­le se­kre­ta­ri­a­ter i Brønd­by Strand og Æblehaven/Rønnebærparken (Roskil­de), Brønd­by Bo­ligsel­skab, Bo­ligsel­ska­bet Sjæl­land, Red Bar­net, Roskil­de Festi­val, Co­pen­ha­gen Pho­to Festi­val, Ci­ne­ma­te­ket, Jo­han Borups Højsko­le, Te­le­sel­ska­bet 3, Arc­gen­cy samt BL (Dan­marks Al­me­ne Bo­li­ger). Par­ter­ne øn­sker at ska­be un­ged­rev­ne kul­tur­la­bo­ra­to­ri­er, hvor un­ge får mu­lig­hed for at del­ta­ge i kunst- og kul­tur­pro­duk­tion, dér hvor de bor. Det er Bi­ku­ben­fon­dens vur­de­ring, at ’Stem­mer fra Blok­ken’ er ny­ska­ben­de i den må­de, par­ter­ne vil ar­bej­de med bro­byg­ning, sam­ar­bej­de og for­ank­ring på i og uden for de ud­sat­te boligområder.
  • ’Sportuca­tion’ er ud­vik­let af DGI Sy­dø­stjyl­land i sam­ar­bej­de med Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne, Vej­le Kom­mu­ne, Vej­le Bold­klub, FC Fre­de­ri­cia og Jan Tøn­nesvang, pro­fes­sor på Aar­hus Uni­ver­si­tet. ’Sportuca­tion’ til­by­der de un­ge et fæl­les­skab med fod­bold som om­drej­nings­punkt og pro­fes­sio­nel­le træ­ne­re, som age­rer rol­lemo­del­ler. Bi­ku­ben­fon­den me­ner, at kon­cep­tets par­ter har et stærkt og ny­ska­ben­de pæ­da­go­gisk fo­kus på de un­ges ud­vik­ling og læ­re­pro­ces­ser, bl.a. for­di de sam­ar­bej­der med bå­de sko­len, hvor de un­ge går og kom­mu­nen, hvor de bor. Sam­ti­dig ar­bej­der par­ter­ne med bro­byg­nings­for­løb til bå­de fri­­tids- og for­e­nings­li­vet og fritidsjob.
  • ’Højsko­le uden mu­re’ er ud­vik­let af Mey­ers Mad­hus, den pri­va­te ak­tør A2B, Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon og Ho­tel- og Re­stau­rantsko­len. Kon­cep­tet vil med mad som om­drej­nings­punkt op­byg­ge et støt­ten­de og for­plig­ten­de læ­rings­fæl­les­skab for ud­sat­te un­ge. I hvert for­løb vil de un­ge del­ta­ge i en ræk­ke kva­li­fi­ce­ren­de ak­ti­vi­te­ter, her­un­der prak­tik­for­løb. Hvert for­løb af­slut­tes med af­vik­ling af en mad­fag­ligt event fx fol­ke­køk­ken el­ler pop-up café. Bi­ku­ben­fon­den vur­de­rer, at par­ter­ne har et vig­tigt og ny­ska­ben­de fo­kus på fæl­les­ska­bet som vir­ke­mid­del til at in­spi­re­re og fast­hol­de de un­ge i de­res ud­vik­ling. Her­u­d­over væg­ter det po­si­tivt, at af­slut­nin­gen af et for­løb ik­ke nød­ven­dig­vis be­ty­der, at den en­kel­te un­ges del­ta­gel­se slut­ter. I ste­det er fo­kus på fast­hol­del­se i fæl­les­ska­bet på ’højsko­len’ med ud­gangs­punkt i den en­kel­te un­ges behov.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…