Fondsforsker tiltræder nyt Novo Nordisk Fond-professorat på CBS

Professor Steen Thomsen er tiltrådt det nye Novo Nordisk Fond Profes­sorat i Er­hvervs­fonds­le­del­se på CBS. Med profes­soratet vil Steen Thomsen intensivere sit fokus på forsk­ning i erhvervs­drivende fonde.

Steen Thomsen, professor ved Copenhagen Business School
Ste­en Thom­sens ti­tel bli­ver frem­over ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions at the Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce (CCG)'.

Med virk­ning fra den 1. april 2019 er pro­fes­sor Ste­en Thom­sen til­t­rå­dt et nyt pro­fes­sorat i er­hvervs­fonds­le­del­se på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS). Pro­fes­sora­tet er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på 10 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den fra fe­bru­ar 2018, li­ge­som CBS selv bi­dra­ger med 5 mio. kr.

“Jeg er na­tur­lig­vis glad og be­æ­ret over ud­næv­nel­sen, som gør, at jeg nu får mu­lig­hed for at kon­cen­tre­re mig om forsk­nin­gen i er­hvervs­fon­de,” si­ger Ste­en Thomsen.

I det nye pro­fes­sorat vil Ste­en Thom­sen blandt an­det fo­ku­se­re på de in­ter­na­tio­na­le aspek­ter af er­hvervs­fonds­be­gre­bet, for­tæl­ler han:

“Der er man­ge te­ma­er at dæk­ke, men vi­den om er­hvervs­fon­de uden for Dan­mark bli­ver gi­vet­vis et cen­tralt emne.”

Med ud­næv­nel­sen bli­ver Ste­en Thom­sens ti­tel frem­over ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions at the Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce (CCG).’

Hos No­vo Nor­disk Fon­den ud­ta­ler He­ad of Im­pact, Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, cand.polit & ph.d.:

“Er­hvervs­dri­ven­de fon­de spil­ler en cen­tral og vok­sen­de rol­le i det dan­ske sam­fund. Der­for er det vig­tigt med me­re vi­den, forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for er­hvervs­fonds­le­del­se. Det­te er bag­grun­den for, at No­vo Nor­disk Fon­den har sagt ja til at med­fi­nan­si­e­re pro­fes­sora­tet på CBS.”

No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker og­så CBS til­lyk­ke med val­get af Ste­en Thom­sen til det nye professorat:

“CBS lag­de i fonds­an­søg­nin­gen vægt på at gen­nem­fø­re en an­sæt­tel­se af pro­fes­sora­tet ef­ter en åben in­ter­na­tio­nal re­k­rut­te­rings­pro­ces med et fler­tal af ud­læn­din­ge i an­sæt­tel­ses­ud­val­get. Kri­te­ri­et var at få pro­fes­sora­tet be­sat med en for­sker, der har ud­ført vel­do­ku­men­te­ret in­ter­na­tio­nal og dansk forsk­ning på om­rå­det. Ud­val­get har på den bag­grund indstil­let Ste­en Thom­sen til pro­fes­sora­tet. Vi øn­sker CBS til­lyk­ke med val­get,” si­ger Tho­mas Als­lev Christensen.

Pro­fes­sora­tet har få­et den en­gel­ske ti­tel ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion En­dowed Pro­fes­sors­hip in En­ter­pri­se Fo­un­da­tion Gover­nan­ce,’ mens nav­net på dansk er ‘No­vo Nor­disk Fond Pro­fes­sorat i Erhvervsfondsledelse.’

Ste­en Thom­sen stif­te­de og har si­den stå­et i spid­sen for Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS i 2005. Han har i sin kar­ri­e­re især fo­ku­se­ret på cor­pora­te gover­nan­ce bå­de som un­der­vi­ser, for­sker, kon­su­lent, kom­men­ta­tor og prak­ti­ker. Han har pu­bli­ce­ret 38 vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler om em­net i in­ter­na­tio­na­le tids­skrif­ter og der­til fle­re bøger.

Til­træ­del­ses­fo­re­læs­nin­gen er plan­lagt til 29. maj 2019 kl. 16-18 på Po­r­ce­læns­ha­ven 22, lo­ka­le PHRS20.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer