Fondsforsker tiltræder nyt Novo Nordisk Fond-professorat på CBS

Pro­fes­sor Ste­en Thom­sen er til­t­rå­dt det nye No­vo Nor­disk Fond Profes­sorat i Er­hvervs­fonds­le­del­se på CBS. Med profes­soratet vil Ste­en Thom­sen in­ten­si­ve­re sit fo­kus på forsk­ning i erhvervs­drivende fon­de.

Steen Thomsen, professor ved Copenhagen Business School
Ste­en Thom­sens ti­tel bli­ver frem­over ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions at the Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce (CCG)'.

Med virk­ning fra den 1. april 2019 er pro­fes­sor Ste­en Thom­sen til­t­rå­dt et nyt pro­fes­sorat i er­hvervs­fonds­le­del­se på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS). Pro­fes­sora­tet er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på 10 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den fra fe­bru­ar 2018, li­ge­som CBS selv bi­dra­ger med 5 mio. kr.

“Jeg er na­tur­lig­vis glad og be­æ­ret over ud­næv­nel­sen, som gør, at jeg nu får mu­lig­hed for at kon­cen­tre­re mig om forsk­nin­gen i er­hvervs­fon­de,” si­ger Ste­en Thom­sen.

I det nye pro­fes­sorat vil Ste­en Thom­sen blandt an­det fo­ku­se­re på de in­ter­na­tio­na­le aspek­ter af er­hvervs­fonds­be­gre­bet, for­tæl­ler han:

“Der er man­ge te­ma­er at dæk­ke, men vi­den om er­hvervs­fon­de uden for Dan­mark bli­ver gi­vet­vis et cen­tralt em­ne.”

Med ud­næv­nel­sen bli­ver Ste­en Thom­sens ti­tel frem­over ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions at the Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce (CCG).’

Hos No­vo Nor­disk Fon­den ud­ta­ler He­ad of Im­pact, Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, cand.polit & ph.d.:

“Er­hvervs­dri­ven­de fon­de spil­ler en cen­tral og vok­sen­de rol­le i det dan­ske sam­fund. Der­for er det vig­tigt med me­re vi­den, forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for er­hvervs­fonds­le­del­se. Det­te er bag­grun­den for, at No­vo Nor­disk Fon­den har sagt ja til at med­fi­nan­si­e­re pro­fes­sora­tet på CBS.”

No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker og­så CBS til­lyk­ke med val­get af Ste­en Thom­sen til det nye pro­fes­sorat:

“CBS lag­de i fonds­an­søg­nin­gen vægt på at gen­nem­fø­re en an­sæt­tel­se af pro­fes­sora­tet ef­ter en åben in­ter­na­tio­nal re­k­rut­te­rings­pro­ces med et fler­tal af ud­læn­din­ge i an­sæt­tel­ses­ud­val­get. Kri­te­ri­et var at få pro­fes­sora­tet be­sat med en for­sker, der har ud­ført vel­do­ku­men­te­ret in­ter­na­tio­nal og dansk forsk­ning på om­rå­det. Ud­val­get har på den bag­grund indstil­let Ste­en Thom­sen til pro­fes­sora­tet. Vi øn­sker CBS til­lyk­ke med val­get,” si­ger Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen.

Pro­fes­sora­tet har få­et den en­gel­ske ti­tel ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion En­dowed Pro­fes­sors­hip in En­ter­pri­se Fo­un­da­tion Gover­nan­ce,’ mens nav­net på dansk er ‘No­vo Nor­disk Fond Pro­fes­sorat i Er­hvervs­fonds­le­del­se.’

Ste­en Thom­sen stif­te­de og har si­den stå­et i spid­sen for Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS i 2005. Han har i sin kar­ri­e­re især fo­ku­se­ret på cor­pora­te gover­nan­ce bå­de som un­der­vi­ser, for­sker, kon­su­lent, kom­men­ta­tor og prak­ti­ker. Han har pu­bli­ce­ret 38 vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler om em­net i in­ter­na­tio­na­le tids­skrif­ter og der­til fle­re bø­ger.

Til­træ­del­ses­fo­re­læs­nin­gen er plan­lagt til 29. maj 2019 kl. 16-18 på Po­r­ce­læns­ha­ven 22, lo­ka­le PHRS20.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.