Fondsforsker tiltræder nyt Novo Nordisk Fond-professorat på CBS

Pro­fes­sor Ste­en Thom­sen er til­t­rå­dt det nye No­vo Nor­disk Fond Profes­sorat i Er­hvervs­fonds­le­del­se på CBS. Med profes­soratet vil Ste­en Thom­sen in­ten­si­ve­re sit fo­kus på forsk­ning i erhvervs­drivende fonde.

Steen Thomsen, professor ved Copenhagen Business School
Ste­en Thom­sens ti­tel bli­ver frem­over ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions at the Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce (CCG)'.

Med virk­ning fra den 1. april 2019 er pro­fes­sor Ste­en Thom­sen til­t­rå­dt et nyt pro­fes­sorat i er­hvervs­fonds­le­del­se på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS). Pro­fes­sora­tet er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på 10 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den fra fe­bru­ar 2018, li­ge­som CBS selv bi­dra­ger med 5 mio. kr.

“Jeg er na­tur­lig­vis glad og be­æ­ret over ud­næv­nel­sen, som gør, at jeg nu får mu­lig­hed for at kon­cen­tre­re mig om forsk­nin­gen i er­hvervs­fon­de,” si­ger Ste­en Thomsen.

I det nye pro­fes­sorat vil Ste­en Thom­sen blandt an­det fo­ku­se­re på de in­ter­na­tio­na­le aspek­ter af er­hvervs­fonds­be­gre­bet, for­tæl­ler han:

“Der er man­ge te­ma­er at dæk­ke, men vi­den om er­hvervs­fon­de uden for Dan­mark bli­ver gi­vet­vis et cen­tralt emne.”

Med ud­næv­nel­sen bli­ver Ste­en Thom­sens ti­tel frem­over ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Pro­fes­sor of En­ter­pri­se Fo­un­da­tions at the Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce (CCG).’

Hos No­vo Nor­disk Fon­den ud­ta­ler He­ad of Im­pact, Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, cand.polit & ph.d.:

“Er­hvervs­dri­ven­de fon­de spil­ler en cen­tral og vok­sen­de rol­le i det dan­ske sam­fund. Der­for er det vig­tigt med me­re vi­den, forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for er­hvervs­fonds­le­del­se. Det­te er bag­grun­den for, at No­vo Nor­disk Fon­den har sagt ja til at med­fi­nan­si­e­re pro­fes­sora­tet på CBS.”

No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker og­så CBS til­lyk­ke med val­get af Ste­en Thom­sen til det nye professorat:

“CBS lag­de i fonds­an­søg­nin­gen vægt på at gen­nem­fø­re en an­sæt­tel­se af pro­fes­sora­tet ef­ter en åben in­ter­na­tio­nal re­k­rut­te­rings­pro­ces med et fler­tal af ud­læn­din­ge i an­sæt­tel­ses­ud­val­get. Kri­te­ri­et var at få pro­fes­sora­tet be­sat med en for­sker, der har ud­ført vel­do­ku­men­te­ret in­ter­na­tio­nal og dansk forsk­ning på om­rå­det. Ud­val­get har på den bag­grund indstil­let Ste­en Thom­sen til pro­fes­sora­tet. Vi øn­sker CBS til­lyk­ke med val­get,” si­ger Tho­mas Als­lev Christensen.

Pro­fes­sora­tet har få­et den en­gel­ske ti­tel ‘No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion En­dowed Pro­fes­sors­hip in En­ter­pri­se Fo­un­da­tion Gover­nan­ce,’ mens nav­net på dansk er ‘No­vo Nor­disk Fond Pro­fes­sorat i Erhvervsfondsledelse.’

Ste­en Thom­sen stif­te­de og har si­den stå­et i spid­sen for Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS i 2005. Han har i sin kar­ri­e­re især fo­ku­se­ret på cor­pora­te gover­nan­ce bå­de som un­der­vi­ser, for­sker, kon­su­lent, kom­men­ta­tor og prak­ti­ker. Han har pu­bli­ce­ret 38 vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler om em­net i in­ter­na­tio­na­le tids­skrif­ter og der­til fle­re bøger.

Til­træ­del­ses­fo­re­læs­nin­gen er plan­lagt til 29. maj 2019 kl. 16-18 på Po­r­ce­læns­ha­ven 22, lo­ka­le PHRS20.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…