Nyt bestyrelsesmedlem i Knud Højgaards Fond

An­ne Lou­i­se Eber­hard af­lø­ser Pe­ter Straarup i Knud Høj­gaards Fond.

Anne Louise Eberhard
An­ne Lou­i­se Eber­hard (fo­to: Fi­nan­si­el Stabilitet)

An­ne Lou­i­se Eber­hard er pr. 11. april ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Knud Høj­gaards Fond.

An­ne Lou­i­se Eber­hard er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem og sid­der i be­sty­rel­ser­ne for FL­Smidth A/S, Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet samt Top­dan­mark A/S.

Hun af­lø­ser Pe­ter Straarup, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2015.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Knud Høj­gaards Fond, Sten Schei­bye ud­ta­ler til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde:

”Vi tak­ker Pe­ter Straarup for en me­get ak­tiv og kyn­dig op­ga­ve­va­re­ta­gel­se i be­sty­rel­sen i Knud Høj­gaards Fond m.fl. Sam­ti­dig glæ­der vi os over at ha­ve få­et An­ne Lou­i­se Eber­hard som af­lø­ser for Pe­ter. An­ne har stor er­fa­ring in­den­for det fi­nan­si­el­le om­rå­de, hun har in­ter­es­sen i vo­res ar­bejds­om­rå­der i Knud Høj­gaards Fond, og hun vil kun­ne bi­dra­ge til at vi kan ud­le­ve vo­res strategi.”

An­ne Lou­i­se Eber­hard ind­træ­der sam­ti­dig i be­sty­rel­sen for Ejen­domsak­tie­sel­ska­bet Knud Høj­gaards Hus, Høj­gaard Ejen­dom­me A/S samt Knud Høj­gaards Medarbejderlegat.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…