Nyt bestyrelsesmedlem i Knud Højgaards Fond

Anne Louise Eberhard afløser Peter Straarup i Knud Højgaards Fond.

Anne Louise Eberhard
An­ne Lou­i­se Eber­hard (fo­to: Fi­nan­si­el Stabilitet)

An­ne Lou­i­se Eber­hard er pr. 11. april ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Knud Høj­gaards Fond.

An­ne Lou­i­se Eber­hard er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem og sid­der i be­sty­rel­ser­ne for FL­Smidth A/S, Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet samt Top­dan­mark A/S.

Hun af­lø­ser Pe­ter Straarup, der har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2015.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Knud Høj­gaards Fond, Sten Schei­bye ud­ta­ler til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde:

”Vi tak­ker Pe­ter Straarup for en me­get ak­tiv og kyn­dig op­ga­ve­va­re­ta­gel­se i be­sty­rel­sen i Knud Høj­gaards Fond m.fl. Sam­ti­dig glæ­der vi os over at ha­ve få­et An­ne Lou­i­se Eber­hard som af­lø­ser for Pe­ter. An­ne har stor er­fa­ring in­den­for det fi­nan­si­el­le om­rå­de, hun har in­ter­es­sen i vo­res ar­bejds­om­rå­der i Knud Høj­gaards Fond, og hun vil kun­ne bi­dra­ge til at vi kan ud­le­ve vo­res strategi.”

An­ne Lou­i­se Eber­hard ind­træ­der sam­ti­dig i be­sty­rel­sen for Ejen­domsak­tie­sel­ska­bet Knud Høj­gaards Hus, Høj­gaard Ejen­dom­me A/S samt Knud Høj­gaards Medarbejderlegat.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer