Bror afløser søster som formand for Færchfonden

Annemette Færch stopper som formand for Færchfonden efter 18 år og bliver afløst af sin bror Rasmus Færch. Fonden er samtidig i gang med at udvide sit sekretariat og har allerede ansat fem nye medarbejdere og har endnu en nyansættelse på trapperne.

Lil­le­bror Ras­mus Færch af­lø­ser sto­re­sø­ster An­ne­met­te Færch for bor­den­den i Fær­ch­fon­dens be­sty­rel­se. (fo­to: Færchfonden)

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den har bå­de skif­tet ud på for­mand­spo­sten i be­sty­rel­sen samt ud­vi­det fon­dens se­kre­ta­ri­at markant.

I be­sty­rel­sen stop­per 64-åri­ge An­ne­met­te Færch ef­ter 18 år som for­mand og bli­ver af­løst af sin bror Ras­mus Færch.

An­ne­met­te Færch fort­sæt­ter som me­nigt med­lem af Fær­ch­fon­dens be­sty­rel­se, og det sam­me gør An­ne­met­te og Ras­mus Fær­chs fæt­ter Po­ul Erik Fran­ca­ti, mens sto­re­søste­ren Lo­ne Færch helt ud­træ­der af bestyrelsen.

61-åri­ge Ras­mus Færch ken­der fon­den sær­de­les godt. Ud over sin plads i be­sty­rel­sen var han i 17 år, frem til april 2015, di­rek­tør i fonden.

An­ne­met­te Færch vars­le­de sit exit fra for­mand­spo­sten al­le­re­de i sep­tem­ber 2022 i et in­ter­view med Fun­dats. Her for­tal­te An­ne­met­te Færch, at hun og re­sten af be­sty­rel­sen har fo­kus på at gen­nem­fø­re et ge­ne­ra­tions­skif­te, og hun un­der­stre­ge­de, at hun ik­ke selv hav­de no­gen in­ten­tio­ner om at bli­ve i for­mands­sto­len i de yder­li­ge­re syv år, som hun på det tids­punkt hav­de mu­lig­hed for.

”Jeg bli­ver ab­so­lut ik­ke sid­den­de, til jeg bli­ver 70, og jeg er me­get be­vidst om, at jeg vil stop­pe in­den for nog­le år. I be­sty­rel­sen for­sø­ger vi så pro­fes­sio­nelt som mu­ligt at plan­læg­ge et ge­ne­ra­tions­skif­te, hvor vi grad­vist for­la­der be­sty­rel­sen. Der sid­der i dag to fra 3. ge­ne­ra­tion i be­sty­rel­sen. Min sø­ster Lo­ne, som er den æld­ste fra fa­mi­li­en i be­sty­rel­sen i dag, bli­ver den næ­ste, der træ­der ud, så kom­mer jeg, og så kom­mer min bror Ras­mus. Se­ne­st om 10 år er et to­talt ge­ne­ra­tions­skif­te gen­nem­ført, for se­ne­st med dét ka­len­der­års ud­gang skal min bror træ­de ud af be­sty­rel­sen,” for­kla­re­de An­ne­met­te Færch i in­ter­viewet sid­ste år.

Som led i foryn­gel­sen af be­sty­rel­sen er den net­op ble­vet op­gra­de­ret med end­nu et med­lem af 3. ge­ne­ra­tion ef­ter stif­ter­ne, Ti­ne Færch Jør­gen­sen, der sup­ple­rer de to øv­ri­ge 3. ge­ne­ra­tions­med­lem­mer, Maya Laurid­sen Færch og Bjar­ke He­de­lund Færch. Det op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Sam­ti­dig ind­træ­der et nyt ek­ster­nt med­lem af be­sty­rel­sen i skik­kel­se af Kurt Car­sten­sen, der har ti­tel af He­ad of Fa­mily Bu­si­nes­ses i Kirk­bi A/S. Han sup­ple­rer de to nu­væ­ren­de ek­ster­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mer, Per Ege­bæk Ha­ve, der er for­mand for be­sty­rel­sen i Bit­ten og Mads Clau­sen Fond, samt Car­sten With Thy­ge­sen, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Cresco Ca­pi­tal Ser­vi­ces og tid­li­ge­re blandt an­det har væ­ret næst­for­mand i Re­al­da­ni­as bestyrelse.

Næst­for­mand i Fær­ch­fon­dens nu ni per­so­ner sto­re be­sty­rel­se er Per Ege­bæk Have.

Ansætter seks nye medarbejdere

Ud over æn­drin­ger­ne i be­sty­rel­sen har fon­den op­gra­de­ret or­ga­ni­sa­tio­nen gen­nem en stri­be nye an­sæt­tel­ser i se­kre­ta­ri­a­tet, der er sket si­den marts un­der le­del­se af ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og tid­li­ge­re borg­me­ster i Ran­ders Kom­mu­ne Claus Om­ann Jensen.

Fær­ch­fon­den op­ly­ser på hjem­mesi­den, at den har budt vel­kom­men til føl­gen­de fem me­d­ar­bej­de­re: Claus Fyn­bo Lar­sen, der er ny øko­no­mi­di­rek­tør, Ane Ka­ri­ne Se­est Jen­sen, ny PA/direktionssekretær, Vi­be­ke Dyr­vig Ei­sen­hardt, ny stra­te­gi- og filan­tro­pi­chef, Ni­ck­las Møl­ler Mi­k­kel­sen, ny pro­jekt- og kom­mu­ni­ka­tions­chef, og Mar­tin Pe­ter­sen, som er ny drifts­chef for fon­dens ejendomme.

Der­u­d­over er der en sjet­te ny me­d­ar­bej­der på vej. Fon­den sø­ger nem­lig en pro­jek­t­chef ved­rø­ren­de dens en­ga­ge­ment i sy­ge­hus­grun­den i Holste­bro. Fær­ch­fon­den har skudt 45 mil­li­o­ner kro­ner ind i ska­bel­sen af en ny bæ­re­dyg­tig by­del i cen­trum af Holste­bro på den gam­le sygehusgrund.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-19]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer