Annoncespot_img

Augustinus Fonden øger fokus på helårlige bevillinger til kunsthaller

Med én årlig bevilling til det samlede udstillingsprogram for kunsthaller og andre udstillingssteder ønsker Augustinus Fonden at skabe en bedre planlægningshorisont og en hurtigere afklaring af finansiering for deres ansøgere.

Re­gel­bau 411 er en af de kunst­hal­ler, som Au­gusti­nus Fon­den har støt­tet (Fo­to: Ras­mus Rasborg).

Usik­ker­hed om fi­nan­si­e­ring af ud­stil­lin­ger og et stort tids­for­brug med at sø­ge til en­kel­t­ud­stil­lin­ger hos man­ge for­skel­li­ge fon­de ska­ber of­te fru­stra­tio­ner hos kunst­hal­ler og udstillingssteder.

En af Dan­marks sto­re kul­tur­fon­de Au­gusti­nus Fon­den er i sti­gen­de grad gå­et over til at gi­ve helår­li­ge be­vil­lin­ger til et sam­let ud­stil­lings­pro­gram, så kunst­hal­ler og ud­stil­lings­ste­der på den må­de ved, hvad de kan reg­ne med for et helt år ad gangen.

For at gø­re det end­nu nem­me­re for an­sø­ger­ne har fon­den net­op ind­ført én år­lig an­søg­nings­frist for kunst­hal­ler og ud­stil­lings­ste­der, der øn­sker at sø­ge om støt­te til de­res sam­le­de ud­stil­lings­pro­gram det kom­men­de år.

Vi er en an­sø­ger­dre­ven fond, og vi vil ger­ne gi­ve an­sø­ger­ne en bed­re planlægningshorisont

In­ger Krog – Se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Au­gusti­nus Fonden

”Vi er en an­sø­ger­dre­ven fond, og vi vil ger­ne gi­ve an­sø­ger­ne en bed­re plan­læg­nings­ho­ri­sont. Så de al­le­re­de i det tid­li­ge ef­ter­år ken­der øko­no­mi­en for det kom­men­de år og ik­ke skal hop­pe fra tue til tue, sø­ge fi­nan­si­e­ring til en­kel­t­ud­stil­lin­ger og få fi­nan­si­e­rin­gen på plads i sid­ste øje­blik,” si­ger In­ger Krog, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver in­den for kunst og kul­tur hos Au­gusti­nus Fonden.

Den før­ste år­li­ge an­søg­nings­frist er den 29. ju­ni, hvor kunst­hal­ler og ud­stil­lings­ste­der kan sø­ge om mid­ler til 2024.

”Som fond er vi blot én af man­ge bi­drag­sy­de­re i det sam­le­de pus­le­spil, men ved at støt­te det sam­le­de ud­stil­lings­pro­gram og sæt­te en år­lig an­søg­nings­frist med svar i sep­tem­ber, gi­ver vi dem et bed­re og hur­ti­ge­re over­blik. Så de ik­ke i sid­ste øje­blik må skæ­re i ud­stil­ling­s­am­bi­tio­ner, for­di de ik­ke kom­mer i mål med fi­nan­si­e­rin­gen. Nu vil de al­le­re­de i det tid­li­ge ef­ter­år kun­ne ind­gå bin­den­de af­ta­ler med kunst­ne­re, for­di de der vil ha­ve af­kla­ring fra fon­de som Sta­tens Kunst­fond og fra os,” si­ger hun.

Tydelig kommunikation

Be­slut­nin­gen om at ind­fø­re én år­lig an­søg­nings­frist til sam­le­de ud­stil­lings­pro­gram­mer er og­så ta­get for at ska­be ty­de­lig og klar kom­mu­ni­ka­tion om sø­ge­mu­lig­he­der til po­ten­ti­el­le ansøgere.

”Vi hå­ber, at æn­drin­gen vil gø­re det kla­re­re for an­sø­ge­re, hvor­når de skal sø­ge, og hvor­når de får svar,” si­ger In­ger Krog.

Der­u­d­over læg­ger ud­vik­lin­gen i fon­dens ud­de­lin­ger og­så til grund for be­slut­nin­gen. For 10 år si­den ud­del­te Au­gusti­nus Fon­den un­der en mil­li­on kro­ner i støt­te til kunst­hal­ler og ud­stil­lings­ste­der. Pri­mært i ho­ved­stads­om­rå­det og til en­kel­te udstillinger.

I 2022 lå be­lø­bet til sam­me grup­pe på langt over fem mil­li­o­ner kro­ner. Med en stor stig­ning i støt­te til he­le ud­stil­lings­pro­gram­mer og for­delt over he­le landet.

”Tid­li­ge­re har vi kørt med lø­ben­de an­søg­nin­ger, men så­vel den øge­de geo­gra­fi­ske spred­ning som den sti­gen­de in­ter­es­se for at sø­ge til he­le ud­stil­lings­pro­gram­mer har gjort det in­ter­es­sant at gø­re det me­re sy­ste­ma­tisk til gavn for an­sø­ger­ne,” si­ger In­ger Krog.

Det kunstneriske vækstlag

Au­gusti­nus Fon­den ser kunst­hal­ler­ne som sær­li­ge vig­ti­ge, når det gæl­der for­mid­ling af sam­tids­kun­sten, for­di kunst­hal­ler­ne har en spe­ci­el rol­le for det kunst­ne­ri­ske vækst­lag, der her får mu­lig­hed for at nypro­du­ce­re stør­re vær­ker og steds­spe­ci­fik­ke ud­stil­lin­ger til en pro­fes­sio­nel kon­tekst. Der­med er de til stor gavn for fø­de­kæ­den in­den for bil­led­kunst, for­kla­rer In­ger Krog.

Fon­den har i 2022 støt­tet det sam­le­de ud­stil­lings­pro­gram for 2023 på en ræk­ke kunst­hal­ler og ud­stil­lings­ste­der i he­le lan­det, blandt an­det Co­pen­ha­gen Con­tem­porary, Den Frie Ud­stil­lings­byg­ning, Gl. Hol­te­gaard, Kunst­for­e­nin­gen Gl. Strand, Kunst­hal Aar­hus, Re­gel­bau 411 og Vi­borg Kunsthal.

Fon­den bi­dra­ger ty­pisk til ud­stil­lings­pro­duk­tion, kunst­ner­ho­nora­rer og formidlingsaktiviteter.

Au­gusti­nus Fon­den læg­ger i sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de pri­mært vægt på kunst og kul­tur, men fon­den ud­de­ler og­så til forsk­ning og so­ci­a­le ind­sat­ser i Dan­mark og internationalt.

I 2022 ud­del­te fon­den 477 mil­li­o­ner kro­ner, her­af 353 mil­li­o­ner kro­ner til kunst og kultur.

Der er in­gen fast be­vil­lings­ram­me koblet på den nye år­li­ge an­søg­nings­frist for sam­le­de ud­stil­lings­pro­gram­mer til kunst­hal­ler og udstillingssteder.

Det vil fort­sat væ­re mu­ligt at sø­ge fon­den om støt­te til en­kelt­stå­en­de ud­stil­lin­ger løbende.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer