Alle tre grene af fondsdynasti i Silkeborg er nu blandt landets mest uddelende fonde

Samfonden, MP Fonden og Borg-fonden, der alle er hjemmehørende i Silkeborg og har Søren Toft-Jensen som bestyrelsesformand, er på listen over Danmarks 100 mest uddelende fonde. Fundats fortæller her historien om fondene, hvis formuer stammer fra reservedele til biler, og hvor Folketingets formand har sæde i en af bestyrelserne.

Der er ik­ke kun smukt ved Sil­ke­borgsø­er­ne - by­en er og­så hjem­sted for tre fon­de med plads på li­sten over Dan­marks 100 mest ud­de­len­de fonde.

En ny og for rig­tig man­ge dan­ske­re for­ment­lig fuld­stæn­dig ukendt fond er hop­pet ind på op­gø­rel­sen over de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Danmark.

Sam­fon­den hed­der fon­den, der med 32,8 ud­del­te mil­li­o­ner kro­ner i 2021 ind­ta­ger po­si­tio­nen som Dan­marks 54. mest ud­de­len­de fond jævn­før Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters år­li­ge op­gø­rel­se – en li­ste, som Sam­fon­den ik­ke før har væ­ret med på.

Og med cir­ka 25 mil­li­o­ner kro­ner ud­delt i 2022 og frem­ti­di­ge for­vent­nin­ger hos fon­dens di­rek­tør om at til­go­de­se pro­jek­ter og ide­er med 20-30 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt, er Sam­fon­dens pla­ce­ring på top-100 sand­syn­lig­vis ik­ke en éngangsfornøjelse.

Sil­ke­borg-fon­de­ne og mæn­de­ne bag
    • Sam­fon­den: Al­men fond stif­tet i 2019. Ud­del­te i 2021 32,8 mio. kr.
    • MP Fon­den: Er­hvervs­dri­ven­de fond stif­tet i 2019. Ud­del­te i 2021 21,4 mio. kr.
    • Borg-fon­den: Er­hvervs­dri­ven­de fond stif­tet i 2011. Ud­del­te i 2021 11,3 mio. kr.
    • Sø­ren Ul­rik Toft Jen­sen: 73 år, stif­ter af Borg Au­to­mo­ti­ve-kon­cer­nen. Ud­dan­net elek­tro­me­ka­ni­ker. Be­sty­rel­ses­for­mand i Sam­fon­den, MP Fon­den og Borg-fon­den. Der­u­d­over blandt an­det ene­parts­ha­ver i Toft-Jen­sen In­vest ApS kon­cer­nen og Pro­fo­und Part­ners A/S kon­cer­nen samt be­sty­rel­ses­med­lem i Borg Automotive.
    • Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen: 67 år. Di­rek­tør i Sam­fon­den og MP Fon­den. Ud­dan­net cand.oecon. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. For­mand for be­sty­rel­sen i Ener­gy Clu­ster Den­mark og Bi­bel­sel­ska­bet. Tid­li­ge­re blandt an­det ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ener​gi​net​.dk, di­rek­tør for for­ret­nings­ud­vik­ling og IT i ATP og di­rek­tør i TDC.

Der­med er al­le tre gre­ne af et fonds­dyna­sti med hjem­sted på sam­me adres­se i Sil­ke­borg at fin­de på top-100-li­sten. Her be­fin­der sig nem­lig og­så MP Fon­den og Borg-fon­den med pla­ce­rin­ger på den se­ne­ste li­ste som hen­holds­vis Dan­marks 65. og 87. mest ud­de­len­de fond.

Al­le tre Sil­ke­borg-fon­de har Sø­ren Ul­rik Toft-Jen­sen som be­sty­rel­ses­for­mand, og i be­sty­rel­sen for Sam­fon­den fin­der man blandt an­dre og­så Fol­ke­tin­gets for­mand, Sø­ren Ga­de fra Venstre.

De man­ge pen­ge i de tre fon­de kan hen­fø­res til re­ser­ve­de­le til bi­ler. 73-åri­ge Sø­ren Toft-Jen­sen, der er ud­dan­net elek­tro­me­ka­ni­ker, stif­te­de i 1975 Borg Au­to­mo­ti­ve-kon­cer­nen, den­gang un­der nav­net Toft-Jen­sen Elek­tro, i Rud­kø­bing. 12 år se­ne­re flyt­te­de virk­som­he­den til Silkeborg.

I 2017 blev Borg Au­to­mo­ti­ve med 1.400 me­d­ar­bej­de­re i pri­mært Dan­mark og Po­len solgt til in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Schouw & Co. med ho­ved­sæ­de i Aar­hus i det, som det lo­ka­le Sil­ke­borg-dag­blad Midtjyl­lands Avis be­teg­ne­de som en ’mil­li­ard­han­del’.

Schouw & Co køb­te bå­de æg­te­par­ret Han­ne og Sø­ren Toft-Jen­sens ak­tier og de 19 pro­cent ak­tier, som Borg-fon­den eje­de. Og i de­cem­ber sam­me år kun­ne Jyl­lands-Po­stens bu­si­nes­sme­die Fi​nans​.dk fø­je den krøl­le til hi­sto­ri­en om hand­len, at Sø­ren Toft-Jen­sen selv var ble­vet 700 mil­li­o­ner kro­ner ri­ge­re på salget.

To år se­ne­re, i 2019, stif­te­de Sø­ren Toft-Jen­sen Sam­fon­den og MP Fon­den, mens den tred­je fond i dy­na­sti­et, Borg-fon­den, al­le­re­de hav­de set da­gens lys i 2011.

Motto: ’Midler til mennesker’

I filan­tro­pisk op­tik er kun to af de tre fon­de, Sam­fon­den og Borg-fon­den, in­ter­es­san­te. Samt­li­ge af de mid­ler, MP Fon­den ud­del­te i 2020 og 2021, til­faldt så­le­des søster­fon­den Samfonden.

”MP Fon­den gør ale­ne det, at den ad­mi­ni­stre­rer for­mu­en og sik­rer af­kast af den, og så sen­der MP Fon­den pen­ge vi­de­re til Sam­fon­den, som er den, der ud­de­ler mid­ler til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. I ud­de­lings­mæs­sig sam­men­hæng er MP Fon­den uden be­tyd­ning,” for­kla­rer Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen, der er di­rek­tør i bå­de Sam­fon­den og MP Fonden.

Den æld­ste af de af Sø­ren Toft-Jen­sen stif­te­de fon­de, Borg-fon­den, støt­ter på ud­de­lings­si­den sær­ligt ’kir­ke­li­ge ak­ti­vi­te­ter gen­nem evan­ge­li­ske kirkesamfund’.

’Fon­den vil fjer­ne hin­drin­ger for, at evan­ge­li­et ska­ber livs­for­an­dring i Dan­mark,’ frem­går det af Borg-fon­dens hjem­mesi­de. ’Det sker gen­nem opkva­li­fi­ce­ring af for­kyn­del­se og le­del­se i kir­ke­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og ved at styr­ke di­a­ko­na­le ind­sat­ser. Fon­dens mot­to er ’Mid­ler til men­ne­sker’. Fon­den støt­ter men­ne­sker i or­ga­ni­sa­tio­ner, der hjæl­per mennesker.’

Sam­fon­den, ta­ger ud­gangs­punkt i et, som der står på fon­dens hjem­mesi­de, ’kri­stent livs- og men­ne­ske­syn’. Her hed­der det, at Sam­fon­dens mis­sion er ’med af­sæt i et kri­stent livs- og men­ne­ske­syn af ud­vik­le og un­der­støt­te ini­ti­a­ti­ver, der gen­nem vær­di- og ka­rak­ter­dan­nel­se gør men­ne­sker livs­du­e­li­ge og eg­ne­de til at ind­gå som an­svar­li­ge, frie bor­ge­re i for­plig­ten­de re­la­tio­ner og fællesskaber’.

Vi er ik­ke ’højsko­le­be­væ­gel­sen ver­sion 2’, men vil ger­ne støt­te op om ini­ti­a­ti­ver, så al­min­de­li­ge bor­ge­re i det dan­ske sam­fund bli­ver du­e­li­ge til at ind­gå i re­la­tio­ner og fællesskaber

Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen – Di­rek­tør, Sam­fon­den og MP Fonden

På spørgs­må­let om, hvad det me­re kon­kret er for en for­skel, Sam­fon­den øn­sker at gø­re, si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen:

”Sam­fon­den øn­sker at gø­re men­ne­sker du­e­li­ge og vel­eg­ne­de til at ind­gå i de re­la­tio­ner, som sam­fun­det be­står af. Det sker blandt an­det med in­spira­tion fra højsko­le­be­væ­gel­sen og Grundtvigs ide­er om dan­nel­se. Vi er ik­ke ’højsko­le­be­væ­gel­sen ver­sion 2’, men vil ger­ne støt­te op om ini­ti­a­ti­ver, så al­min­de­li­ge bor­ge­re i det dan­ske sam­fund bli­ver du­e­li­ge til at ind­gå i re­la­tio­ner og fæl­les­ska­ber og der­med bi­dra­ger po­si­tivt og kon­struk­tivt til ud­vik­lin­gen af det dan­ske samfund.”

- Hvor me­get be­ty­der det, I kal­der det krist­ne livs- og men­ne­ske­syn, for, hvil­ke pro­jek­ter I øn­sker at tilgodese?

”Det be­ty­der no­get i den for­stand, at vi hyl­der et klas­sisk syn på men­ne­sket og de klas­si­ske dy­der, som er ud­vik­let i det dan­ske sam­fund. Det dan­ske de­mo­kra­ti, fri­heds­be­greb og so­ci­al­be­greb ud­sprin­ger jo af den krist­ne tænk­ning, så det er dér, det kom­mer til ud­tryk. Man­ge af de an­søg­nin­ger, vi til­go­de­ser, støt­ter op om fa­mi­li­en som bæ­ren­de in­sti­tu­tion, li­ge­som vi be­trag­ter sko­len som en bæ­ren­de in­sti­tu­tion. Vi øn­sker at støt­te det dan­nel­ses­i­de­al, der op­rin­de­ligt var sko­lens va­re­mær­ke, som alt­så ik­ke ba­re er at ud­dan­ne børn, men og­så dan­ne dem og gø­re dem livs­du­e­li­ge. Men det de­ci­de­ret krist­ne men­ne­ske­syn er me­re frem­træ­den­de i Borg­fon­den,” si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen.

Samarbejder med universiteter

Sam­fon­den støt­ter iføl­ge di­rek­tø­ren slet ik­ke kir­ke­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner på no­gen måde.

”Vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re er ty­pisk uni­ver­si­te­ter­ne, og de går ik­ke ind og vær­di­ba­se­rer og si­ger, at forsk­nin­gen skal væ­re ba­se­ret på et kri­stent grund­lag,” si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen.

Hvor Borg-fon­den især un­der­støt­ter det kir­ke­li­ge ar­bej­de, er Sam­fon­den så at si­ge me­re på sam­fund­s­klin­gen, hvil­ket og­så ud­sprin­ger af Sø­ren Toft-Jen­sens sto­re en­ga­ge­ment i samfundet

Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen – Di­rek­tør, Sam­fon­den og MP Fonden

- I hvor høj grad skal de tre fon­de ses som en en­hed, i og med de har sam­me adres­se, sam­me stif­ter og sam­me bestyrelsesformand?

”Man kan si­ge, at Borg-fon­den og Sam­fon­den har det vær­di­mæs­sigt sam­me ud­spring, men sig­ter to for­skel­li­ge ste­der hen: Hvor Borg-fon­den især un­der­støt­ter det kir­ke­li­ge ar­bej­de, er Sam­fon­den så at si­ge me­re på sam­fund­s­klin­gen, hvil­ket og­så ud­sprin­ger af Sø­ren Toft-Jen­sens sto­re en­ga­ge­ment i sam­fun­det. Han har ik­ke ba­re en kir­ke­lig bag­grund, men og­så en sam­fund­s­ø­ko­no­misk bag­grund. Han in­ter­es­se­rer sig for den sam­funds­mæs­si­ge ud­vik­ling og øn­sker en po­si­tiv ud­vik­ling i sam­fun­det,” si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen.

Og­så Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen har en stærk kir­ke­lig til­knyt­ning. Si­den 2018 har Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen væ­ret for­mand for be­sty­rel­sen i den al­men­nyt­ti­ge, kir­ke­li­ge in­sti­tu­tion Bi­bel­sel­ska­bet og har der­u­d­over iføl­ge et in­ter­view i In­dre Mis­sions blad sin fa­ste gang i Vej­le In­dre Mission.

Vil nedbringe antallet af skilsmisser

Som il­lu­stra­ti­ve ek­semp­ler på sto­re pro­jek­ter, Sam­fon­den for ny­lig har valgt at støt­te, næv­ner fonds­di­rek­tø­ren to. Det før­ste er et pro­jekt fra Cen­ter for Fa­mi­lie­ud­vik­ling og Psy­ko­lo­gisk in­sti­tut på Aar­hus Universitet.

’Pro­jek­tet har’, hed­der det i pro­jekt­be­skri­vel­sen, ’til for­mål at ud­vik­le en bæ­re­dyg­tig og ska­ler­bar stra­te­gi til styr­kel­se af trivs­len i dan­ske fa­mi­li­er og på den lan­ge ba­ne at ned­brin­ge an­tal­let af skilsmisser’.

”Når man spør­ger er­hvervs- og sko­lep­sy­ko­lo­ger om, hvad ud­for­drin­gen i det dan­ske sam­fund er, så si­ger de brud­te re­la­tio­ner. Det er en svø­be, som gri­ber ind i man­ge fa­mi­li­ers og børns liv, når far og mor går fra hin­an­den. Det har om­kost­nin­ger for sam­fun­det, for fa­mi­li­er­ne og ik­ke mindst for bør­ne­ne. Der­for støt­ter vi det­te ini­ti­a­tiv, der skal støt­te småbørns­fa­mi­li­er, hvor skils­mis­se­ra­ten er høj, i fi­re kom­mu­ner. Og vi hå­ber, det kan bli­ve en må­de at ned­brin­ge skils­mis­se­ra­ten mar­kant på,” si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen.

Når man spør­ger er­hvervs- og sko­lep­sy­ko­lo­ger om, hvad ud­for­drin­gen i det dan­ske sam­fund er, så si­ger de brud­te relationer

Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen – Di­rek­tør, Sam­fon­den og MP Fonden

Et an­det ek­sem­pel på et pro­jekt, som Sam­fon­den har støt­tet mas­sivt, hand­ler om at hjæl­pe børn og un­ge, som en­ten har al­vor­ligt sy­ge for­æl­dre el­ler hvis mor el­ler far er død.

’Pro­jek­tet har til for­mål at styr­ke børn og un­ges ån­de­li­ge-ek­si­sten­ti­el­le sprog og dan­nel­se,’ hed­der det på Sam­fon­dens hjem­mesi­de. Det er for­ank­ret ved Forsk­nings­en­he­den for Al­men Prak­sis ved In­sti­tut for Sund­hed­s­tje­ne­ste­forsk­ning på Syd­dansk Universitet.

Stifter ikke synlig i medierne

Ras­mus Munch, der er part­ner i fun­dra­i­sing­virk­som­he­den Fun­dra­i­se­ren, som blandt an­det står bag ’Hånd­bog i fun­dra­i­sing’ og si­tet fon​de​.dk, har ik­ke kun en stor vi­den om fondsland­ska­bet i Dan­mark, men ar­bej­der og­så med fy­sisk ud­gangs­punkt i net­op Silkeborg.

Iføl­ge Ras­mus Munch er Sø­ren Toft-Jen­sens fon­de kend­te i de kir­ke­li­ge mil­jø­er bå­de i Sil­ke­borg-om­rå­det og i re­sten af landet.

”Til gen­gæld er der næ­sten in­gen blandt me­nig­mand i Sil­ke­borg, som ken­der hver­ken Sam­fon­den, MP Fon­den el­ler Borg-fon­den. Hvis du spør­ger 10 men­ne­sker på ga­den i Sil­ke­borg, om de ken­der en el­ler fle­re af de tre fon­de, tror jeg, at mindst ni vil si­ge, at de al­drig har hørt om dem,” si­ger Ras­mus Munch.

Han har sam­ti­dig no­te­ret sig, at fon­de­ne er me­get luk­ke­de om­kring sig selv.

”De mar­keds­fø­rer ik­ke sig selv med pres­se­med­del­el­ser og den slags. Det er min helt kla­re op­fat­tel­se, at de – på linje med man­ge an­dre ni­che­fon­de – helt be­vidst ik­ke er syn­li­ge. Og Sø­ren Toft-Jen­sen er hel­ler ik­ke en kendt mand i of­fent­lig­he­den i Sil­ke­borg. Der er selv­føl­ge­lig nog­le, der ken­der den virk­som­hed, han solg­te, Borg Au­to­mo­ti­ve, men selv vir­ker han ik­ke til at væ­re én, som øn­sker at væ­re syn­lig i me­di­er­ne og an­dre ste­der,” si­ger Ras­mus Munch.

Hvis du spør­ger 10 men­ne­sker på ga­den i Sil­ke­borg, om de ken­der en el­ler fle­re af de tre fon­de, tror jeg, at mindst ni vil si­ge, at de al­drig har hørt om dem

Ras­mus Munch – Part­ner, Fundraiseren

Pe­der Øs­ter­mark An­drea­sen er­klæ­rer sig enig i, at hver­ken fon­de­ne el­ler de­res stif­ter er spe­ci­elt synlige.

”Sø­ren Toft-Jen­sen og hans ko­ne Han­ne op­træ­der ik­ke i me­di­er­ne og har ik­ke brug for at gø­re et stort væ­sen af sig. De er for­holds­vis ano­ny­me i bil­le­det. Og Sam­fon­den er hel­ler ik­ke syn­lig i lo­kal­bil­le­det i Sil­ke­borg,” si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at Sam­fon­den hel­ler ik­ke har no­gen sær­lig ud­de­lings­mæs­sig for­kær­lig­hed for Sil­ke­borg og omegn.

”Vi støt­ter pro­jek­ter i he­le Dan­mark – til gen­gæld støt­ter vi ik­ke uden­for lan­dets græn­ser,” si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen.

Søger at opskalere gode ideer

Di­rek­tø­ren er godt til­freds med de cir­ka 20 an­søg­nin­ger per kvar­tal, som Sam­fon­den mod­ta­ger. Og er de re­le­van­te pro­jek­ter, der sø­ges om støt­te til, ik­ke am­bi­tiø­se nok, hjæl­per fon­den ger­ne med at ud­vi­de perspektivet.

”Hvis der er en idé, som vi sy­nes er god, men må­ske er slå­et lidt for­sig­tigt op, prø­ver vi at mo­ti­ve­re og sæt­te an­sø­ge­ren sam­men med an­dre for at få pro­jek­tet op i en stør­re ska­la. Vi vil ger­ne ram­me og på­vir­ke i stor ska­la, det vil si­ge plus 100.000 men­ne­sker, med de ind­sat­ser, vi støt­ter. Det be­ty­der og­så, at hvis vi præ­sen­te­res for en idé, der er lo­kalt for­ank­ret, prø­ver vi at fin­de acting arms, som er go­de til at ek­se­kve­re på den sto­re ska­la. Der­med kan et lil­le, lo­kalt pro­jekt bli­ve til et stort na­tio­nalt pro­jekt,” si­ger direktøren.

Sam­fon­den har til gen­gæld ik­ke no­gen in­ten­tio­ner om at gø­re yder­li­ge­re ind­sat­ser for at ani­me­re uni­ver­si­te­ter og an­dre in­ter­es­sen­ter til at sø­ge fon­den om midler.

”Men vi har vo­res egen selv­stæn­di­ge tan­ke­virk­som­hed, In­sti­tut for sam­funds­fæl­les­skab, hvor vo­res ud­vik­lings­di­rek­tør Jes­per Oe­h­lens­chlä­ger sid­der. To-tre gan­ge om året sam­ler han nog­le go­de, klo­ge folk, som så sid­der og dis­ku­te­rer, hvor sam­funds­ud­vik­lin­gen be­væ­ger sig hen, og hvor­dan Sam­fon­den kan gø­re størst nyt­te,” si­ger Pe­der Øs­ter­mark Andreasen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer