Annoncespot_img

Nye erhvervsfonde vil fremme biodiversitet og støtte kræftramte

Danmark blev i 2022 kun beriget med 16 nye erhvervsdrivende fonde. Der er tale om fonde med vidt forskellige økonomiske muskler og vidt forskellige formål: Lige fra at sætte fokus på klima- og biodiversitetskrisen over at yde økonomisk bistand til kræftramte til at støtte lokalt kulturliv.

16 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de så da­gens lys i Dan­mark i sid­ste år - men langt fra al­le er ble­vet stif­tet for at kun­ne for­gyl­de an­sø­ge­re med uddelinger.

Der blev i 2022 kun stif­tet 16 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Danmark.

Det vi­ser et ud­træk fra cvr-re­gi­ste­ret, som Fun­dats har foretaget.

An­tal­let af nye nå­le på dan­marks­kor­tet over er­hvervs­fon­de end­te der­med no­get la­ve­re end i de se­ne­ste år. I pe­ri­o­den 2018 til 2021 blev der år­ligt stif­tet hen­holds­vis 28, 30, 29 og 20 nye er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Når man kig­ger nær­me­re på de 16 se­ne­st stif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de vi­ser det sig li­ge­som de for­ri­ge år, at kon­struk­tio­nen bli­ver an­vendt til me­get an­det og me­re end at dri­ve erhvervsvirksomhed.

Se den kom­plet­te li­ste over de 16 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de i ta­bel­len un­der artiklen.

Sam­ti­dig er der en me­get stor spænd­vid­de i bå­de de øko­no­mi­ske mus­k­ler, de nye fon­de har, og ik­ke mindst i de ud­de­lings­mæs­si­ge for­mål, stif­ter­ne har formuleret.

Vil plante træer i nationalparker

På li­sten over nye er­hvervs­fon­de står blandt an­dre Fon­den Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion, der har som for­mål ”på al­men­nyt­tigt grund­lag at ska­be en grøn­ne­re, sun­de­re og min­dre foru­re­net frem­tid ved at be­va­re, be­skyt­te og genop­byg­ge vo­res na­tur­li­ge ver­den glo­balt, hvor­ved der genop­ret­tes en bæ­re­dyg­tig ba­lan­ce mel­lem men­ne­sker og natur.”

Bag fon­den står det i Eng­land bo­sid­den­de ejen­doms­ud­vik­ler­par An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find, hvis fir­ma i for­som­me­ren 2022 i for­bin­del­se med en in­ter­na­tio­nal eks­pan­sion skif­te­de navn fra Elf De­ve­l­op­ment til Al­fa De­ve­l­op­ment. I sam­me om­bæ­ring stif­te­de par­ret den nye er­hvervs­dri­ven­de fond.

”Fon­dens mis­sion er at plan­te hjem­me­hø­ren­de træ­er i ud­kan­ten af na­tio­nal­par­ker i om­rå­der med høj bi­o­di­ver­si­tet for der­med at gi­ve jor­den til­ba­ge til na­tu­ren og ind­kaps­le kul­stof. Sam­ti­dig vil fon­den ska­be en in­ter­na­tio­nal di­gi­tal plat­form, hvor med­lem­mer­ne kan ud­bre­de kend­ska­bet til in­nova­ti­ve og bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger i ejen­doms­bran­chen,” lød det i maj fra An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find iføl­ge me­di­et EjendomsWatch.

Her blev det sam­ti­dig op­lyst, at virk­som­he­der­ne un­der Al­fa De­ve­l­op­ment-pa­raply­en har for­plig­tet sig til at over­fø­re op imod 100 mil­li­o­ner kro­ner til fon­dens ak­ti­vi­te­ter over de næ­ste 10 år.

Fon­dens mis­sion er at plan­te hjem­me­hø­ren­de træ­er i ud­kan­ten af na­tio­nal­par­ker i om­rå­der med høj bi­o­di­ver­si­tet for der­med at gi­ve jor­den til­ba­ge til na­tu­ren og ind­kaps­le kulstof

An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find – Stif­te­re af Fon­den Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Foundation

Fon­den Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion er ik­ke den ene­ste af de nystif­te­de fon­de, der har filan­tro­pisk blik for bi­o­di­ver­si­tet og bæ­re­dyg­tig­hed. Det gæl­der og­så Fon­den The Sa­vory Fo­un­da­tion, der iføl­ge fun­dat­sen øn­sker at ”støt­te ini­ti­a­ti­ver, der imø­de­går jor­dens kli­ma­kri­se, genop­ret­ter og re­ge­ne­rer jor­den, frem­mer bi­o­di­ver­si­te­ten og ska­ber le­ven­de jord samt sundt vand.”

For­man­den for The Sa­vory Fo­un­da­tion er den i USA bo­sid­den­de ar­gen­tin­ske agro­nom Da­ni­ela Ibar­ra-Howell. Hun er sam­ti­dig CEO på Sa­vory In­sti­tu­te, som iføl­ge in­sti­tut­tets hjem­mesi­de ar­bej­der for at ”fa­ci­li­te­re re­ge­ne­re­rin­gen af ver­dens græs­a­re­a­ler og de­res ind­byg­ge­re gen­nem ho­li­stisk ledelse”.

Penge til kræftramte og julearrangementer

Lis og Jens Ove Sø­ren­sens Fond er nav­net på en er­hvervs­fond, der så da­gens lys i april 2022 i Fre­de­riks­havn med en re­gi­stre­ret ka­pi­tal på 26,5 mil­li­o­ner kroner.

Fon­dens ud­de­lings­mæs­si­ge for­mål er iføl­ge op­lys­nin­ger­ne i cvr-re­gi­stret at yde øko­no­misk bi­stand til kræftram­te per­so­ner og de­res fa­mi­li­er bo­sid­den­de i Brøn­der­s­lev og Fre­de­riks­havn kom­mu­ne. Der­u­d­over vil fon­den støt­te ju­lear­ran­ge­men­ter for hjem­lø­se og en­som­me samt kul­tu­rel­le ar­ran­ge­men­ter i de sam­me to kommuner.

Når det gæl­der for­valt­ning af fon­dens for­mue, er for­må­let at eje ka­pi­ta­lan­de­le i Nep­tun Hol­ding i Dybvad og der­i­gen­nem be­sid­de og udø­ve den be­stem­men­de ind­fly­del­se i dat­ter­sel­ska­ber­ne Va­ske­ri­et Nep­tun og ejen­doms­sel­ska­bet Top­he­den samt at sik­re frem­gang, ud­vik­ling af og drift i Va­ske­ri­et Neptun.

For­mand for be­sty­rel­sen i bå­de Lis og Jens Ove Sø­ren­sens Fond og Va­ske­ri­et Nep­tun er ad­vo­kat Kar­sten Mad­sen, der sam­ti­dig er med­lem af be­sty­rel­sen i ad­vo­kat­fir­ma­et Hjul­mand­Kap­tain og en ræk­ke nord­jy­ske virksomheder.

Fon­dens navn er selvsagt ik­ke no­gen til­fæl­dig­hed. Den nord­jy­ske er­hvervs­mand Jens Ove Sø­ren­sen er di­rek­tør i sel­ska­bet Lis Sø­ren­sen Hol­ding, som i 2015 over­tog samt­li­ge ak­ti­ver i Va­ske­ri­et Nep­tun, hvor Jens Ove Sø­ren­sen og­så i en kort pe­ri­o­de var direktør.

At ejer­ska­bet af va­ske­ri­et, som sør­ger for rent sen­ge­lin­ned og hånd­klæ­der til nord- og midtjy­ske ho­tel­ler og re­stau­ran­ter, skul­le over­gå til en er­hvervs­dri­ven­de fond, løf­te­de Kar­sten Mad­sen al­le­re­de slø­ret for i en pres­se­med­del­el­se, der blev gen­gi­vet i fle­re lo­kal­me­di­er i Fre­de­riks­havn i juli 2021.

Her for­kla­re­de Kar­sten Mad­sen, at bå­de cor­ona­kri­sen og en brand i som­me­ren 2020 hav­de væ­ret hård ved va­ske­ri­ets øko­no­mi, og der­for blev der iføl­ge va­ske­ri­ets for­mand i ef­ter­å­ret 2020 sat gang i ar­bej­det med en turnaround.

”Glæ­de­lig­vis har virk­som­he­dens ejer haft den nød­ven­di­ge øko­no­mi og tå­l­mo­dig­hed til at tæn­ke lang­sig­tet, og det er år­sa­gen til, at virk­som­he­den med 20 vig­ti­ge ar­bejds­plad­ser i Dybvad nu kan fort­sæt­te og end­da eks­pan­de­re i de kom­men­de år,” sag­de Kar­sten Mad­sen og til­fø­je­de, at den iværk­sat­te plan in­de­bæ­rer, at ejer­ska­bet af va­ske­ri­et over­går til den nye er­hvervs­dri­ven­de fond.

Tobakspenge til glæde for Svendborg-området

Mens Lis og Jens Ove Sø­ren­sens Fond har sit al­men­nyt­ti­ge fo­kus i Nord­jyl­land, vil en an­den af de nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, Hal­berg-Fon­den, sær­ligt til­go­de­se lo­kal­sam­fun­det i Svend­borg og omegn.

Bag fon­den, der er re­gi­stre­ret med en ka­pi­tal på næ­sten en halv mil­li­ard kro­ner, helt præ­cis 486 mil­li­o­ner kro­ner, står to­baks­fa­mi­li­en Hal­berg, som er kendt for Mac Ba­ren To­bac­co Com­pa­ny opkaldt ef­ter virk­som­he­dens be­røm­te pibetobak.

I be­gyn­del­sen af 2021 dø­de to­baks­mil­li­ar­dæ­ren Hen­rik HaI­berg, der var fjer­de­ge­ne­ra­tions­e­jer af fa­mi­lie­virk­som­he­den Hal­berg A/S, og ef­ter­lod et fa­mi­lieim­pe­ri­um gen­nem kon­cer­nen Ha­rald Hal­berg Holding.

Og så er der det al­men­nyt­ti­ge, som har me­re at gø­re med kul­tur, kunst, mu­sik og foreninger

Fre­de­rik Hal­berg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Ha­rald Hal­berg Holding

Hol­dings­el­ska­bets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fre­de­rik Hal­berg for­tal­te i marts 2022 til Jyl­lands-Po­stens er­hvervs­me­die Fi­nans, at fon­den vil de­le ud til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål, uden at det på det tids­punkt end­nu var ble­vet for­mu­le­ret, hvad det me­re kon­kret er for ini­ti­a­ti­ver i Svend­borg og om­egn, der kan bli­ve tilgodeset.

”Der er et so­ci­alt aspekt. Det vil si­ge, at det for ek­sem­pel kan væ­re ta­le om ud­sat­te fa­mi­li­er og børn. Og så er der det al­men­nyt­ti­ge, som har me­re at gø­re med kul­tur, kunst, mu­sik og for­e­nin­ger,” sag­de Fre­de­rik Hal­berg til Fi­nans og fø­je­de til, at der for­ment­lig bli­ver ta­le om år­li­ge ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen fi­re-fem mil­li­o­ner kroner.

Skaber oplevelser ved gammel vikingeborg

Kul­tur er og­så om­drej­nings­punk­tet for Bor­gring Fon­den, som spe­ci­fikt skal fø­re et mu­se­ums­pro­jekt kal­det Bor­gring Op­le­vel­ses­cen­ter i Lel­lin­ge vest for Kø­ge ud i livet.

Fon­dens for­mål er at op­fø­re, eje og stå for drif­ten af de byg­nin­ger og an­læg, der skal op­fø­res i for­bin­del­se med den tid­li­ge­re be­lig­gen­de vikingeborg.

Det øko­no­mi­ske fun­da­ment for Bor­gring Op­le­vel­ses­cen­ter er blandt an­det ba­se­ret på fonds­støt­te. Op­le­vel­ses­cen­tret har et bud­get på 50 mil­li­o­ner kro­ner og har tid­li­ge­re ud over mas­siv støt­te fra Kø­ge Kom­mu­ne få­et 15 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den og tre mil­li­o­ner kro­ner fra Knud Høj­gaards Fond.

Det 1.800 kva­drat­me­ter sto­re op­le­vel­ses- og forsk­nings­cen­ter i Lel­lin­ge åb­ner iføl­ge dets hjem­mesi­de i for­å­ret 2024.

En an­den af de nye er­hvervs­fon­de fra 2022, som sprin­ger i øj­ne­ne, er Den Er­hvervs­dri­ven­de Fond Frysehuset.

Fryse­hu­set er nav­net på en ejen­dom i Hjør­ring, der tid­li­ge­re har fun­ge­ret som re­mi­se og si­den som fryse­hus. Fon­dens for­mål er at om­dan­ne hu­set til et al­men­nyt­tigt sam­lings­punkt sær­ligt for bor­ger­ne i Vend­sy­s­sel. Og står det til den nye fond, kan Fryse­hu­set bli­ve den fy­si­ske ram­me for dels børn og un­ges fy­si­ske, sport­s­li­ge og kre­a­ti­ve kul­tu­rel­le ud­fol­del­ser, dels for en bred vif­te af kul­tu­rel­le og so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter, kon­fe­ren­cer, kon­cer­ter, kir­ke­li­ge ar­ran­ge­men­ter og udstillinger.

Vil fremme mental sundhed

I Roskil­de har Fon­den Sct. Hans Ha­ve set da­gens lys.

Den har som for­mål at frem­me men­tal sund­hed gen­nem na­tur, kul­tur og in­klu­de­ren­de ar­bejds­fæl­les­ska­ber – samt at ”frem­me af­stig­ma­ti­se­ring, re­ha­bi­li­te­ring og mod­virk­ning af in­sti­tu­tions­ska­der for pa­tien­ter fra psy­ki­a­tri­en,” som det hed­der i formålsparagraffen.

Be­sty­rel­sen har vur­de­ret, at en fond er en me­re ro­bust kon­struk­tion end en forening

Ti­na Un­ger – Di­rek­tør, Fon­den Sct. Hans Have

Ind­til 31. de­cem­ber 2022 var Sct. Hans Ha­ve en for­e­ning. Når der nu i ste­det er stif­tet en er­hvervs­dri­ven­de fond, skyl­des det iføl­ge fon­dens di­rek­tør Ti­na Un­ger, at det er en me­re ”ro­bust konstruktion”.

”Sct. Hans Ha­ve har væ­ret i ud­vik­ling si­den 2014 og er nu af en så­dan stør­rel­se, at der er be­hov for at styr­ke grund­la­get for ha­vens ak­ti­vi­te­ter, som om­fat­ter en café, et gart­ne­ri, en bu­tik og en ræk­ke for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter. Vi er op­pe på at ha­ve 12 an­sat­te og 50 me­get ak­ti­ve fri­vil­li­ge, som blandt an­dre er nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re pa­tien­ter fra det psy­ki­a­tri­ske ho­spi­tal Sankt Hans, samt le­di­ge. Be­sty­rel­sen har vur­de­ret, at en fond er en me­re ro­bust kon­struk­tion end en for­e­ning,” si­ger Ti­na Unger.

Hun po­in­te­r­er, at med­lem­s­de­mo­kra­ti i en for­e­ning be­ty­der, at det er de med­lem­mer, der mø­der op, der be­stem­mer retningen.

”Vi vil rig­tig ger­ne sam­ar­bej­de med de bor­ge­re, hvis hjer­te ban­ker for Sct. Hans Ha­ve, men de skal ik­ke kun­ne be­stem­me ha­vens frem­tid. Så der­for er der stif­tet en fond og ud­pe­get en ny be­sty­rel­se for fon­den, som sæt­ter ret­nin­gen fremad­ret­tet ud fra det bund­ne for­mål, der er ble­vet for­mu­le­ret i for­bin­del­se med stif­tel­sen,” for­kla­rer Ti­na Unger.

Fon­den Sct. Hans Ha­ve kom­mer ik­ke til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger, og den kan ik­ke an­sø­ges om pen­ge, un­der­stre­ger di­rek­tø­ren. Be­stræ­bel­ser­ne på at frem­me men­tal sund­hed vil ske gen­nem ak­ti­vi­te­ter, som fon­dens be­sty­rel­se og me­d­ar­bej­der­ne i Sct. Hans Ha­ve ta­ger ini­ti­a­tiv til.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer