Annoncespot_img

Lone Dybkjær Fonden indgår partnerskabsaftaler med to store fonde

Lone Dybkjær Fonden – med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen i spidsen - har foreløbig indsamlet knap syv millioner kroner fra fonde. Den 23. januar blev fondens første fem legater uddelt på Asian University for Women.

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen over­rak­te den 23. ja­nu­ar de fem før­ste Lo­ne Dybkjær Scho­lars­hips til en ba­chel­or­ud­dan­nel­se på Asi­an Uni­ver­si­ty for Wo­men i Chit­ta­gong i Bang­la­desh. Ef­ter over­ræk­kel­sen af le­ga­ter­ne hav­de Po­ul Nyrup Ras­mus­sen en snak med legatmodtagerne.

Knap ot­te må­ne­der er der gå­et, si­den Lo­ne Dybkjær Fon­den blev lan­ce­ret med det for­mål at frem­me vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se af kvin­der i Asien.

Be­sty­rel­sen med tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Po­ul Nyrup Ras­mus­sen i spid­sen har fo­re­lø­big haft suc­ces med sin fun­dra­i­sing-stra­te­gi, der går ud på at etab­le­re sam­ar­bej­der med en kreds af Dan­marks sto­re filan­tro­pi­ske fonde.

Ind­til vi­de­re er det lyk­ke­des at rej­se syv mil­li­o­ner kro­ner til fon­dens ar­bej­de. Pen­ge­ne kom­mer via to part­ner­skabs­af­ta­ler ind­gå­et med A.P. Møl­ler Fon­den og No­vo Nor­disk Fonden.

”Vi har mødt en me­get stor for­stå­el­se, og li­ge nu for­hand­ler vi med to-tre fon­de me­re, som vi hå­ber at kun­ne lan­de en af­ta­le med i lø­bet af for­å­ret. Vi har me­get be­vidst valgt at hen­ven­de os til fem af de sto­re fon­de – nog­le er­hvervs­dri­ven­de – an­dre al­me­ne fon­de, så vi via af­ta­ler med dem kun­ne vi­se nog­le re­sul­ta­ter og ha­ve en ba­sis at gå vi­de­re med til de stør­re virk­som­he­der,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen.

Si­de­lø­ben­de med for­hand­lin­ger­ne med fon­de­ne er næ­ste skridt i fun­dra­i­sing-stra­te­gi­en der­for og­så at ta­ge fat i en ræk­ke dan­ske virk­som­he­der med et glo­balt ud­syn – og må­ske dat­ter­sel­ska­ber i Asien.

”Her i lø­bet af for­å­ret be­væ­ger vi os over til de sto­re virk­som­he­der, og fle­re har al­le­re­de ud­trykt in­ter­es­se for at op­ret­te in­terns­hips som til­læg til kvin­der­nes ud­dan­nel­se,” for­tæl­ler Po­ul Nyrup Rasmussen.

Til minde om Lone Dybkjær

Lo­ne Dybkjær Fon­den er stif­tet af net­op Po­ul Nyrup Ras­mus­sen, som var gift med Lo­ne Dybkjær, samt af ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Maj In­vest, Jep­pe Christiansen.

Der­u­d­over står en kreds af men­ne­sker, som al­le hav­de en re­la­tion til Lo­ne Dybkjær, bag fon­den – her­i­blandt for­hen­væ­ren­de Dan­ske Bank-for­mand Kar­sten Dybvad og Flem­m­ing Mieth, part­ner i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ro­stra. Al­le ar­bej­der ulønnet.

Ved fon­dens stif­tel­se i maj sid­ste år ind­s­kød Po­ul Nyrup Ras­mus­sen selv en bun­den ka­pi­tal på en mil­li­on kro­ner i fon­den, og Jep­pe Chri­sti­an­sen fra Maj In­vest lag­de en mil­li­on kro­ner til fon­dens før­ste ubund­ne midler.

Med fon­de­nes til­sagn og en ræk­ke pri­va­te bi­drag på i alt om­kring 75.000 kro­ner er Lo­ne Dybkjær Fon­den nu op­pe på at ha­ve cir­ka ot­te mil­li­o­ner kro­ner til at de­le ud.

Lo­ne Dybkjær Fon­den er en så­kaldt gen­nem­strøm­nings­fond, så al­le de ind­sam­le­de pen­ge går ube­skå­ret til fon­dens for­mål, nem­lig at ud­de­le le­ga­ter - ’Lo­ne Dybkjær Scho­lars­hips’ - til kvin­der, som ta­ger en ba­chel­or­ud­dan­nel­se på Asi­an Uni­ver­si­ty for Wo­men i Chit­ta­gong i Bangladesh.

Må­let er at ud­dan­ne kvin­der, som en­ga­ge­rer sig, ska­ber for­an­dring og vil væ­re le­de­re - kvin­der, der kan age­re fyrtår­ne for an­dre kvinder.

Fon­den er grund­lagt som et per­ma­nent min­de om Lo­ne Dybkjær, der gen­nem he­le sit liv var en­ga­ge­ret i li­ge­stil­ling og kvin­ders ret­tig­he­der – med et fo­kus på, at ud­dan­nel­se er en for­ud­sæt­ning for li­ge­stil­ling og udvikling.

Hun var en af ho­ved­kræf­ter­ne bag etab­le­rin­gen af Asi­an Uni­ver­si­ty for Wo­men, som si­den 2012 har sik­ret ud­dan­nel­se til fat­ti­ge kvin­der fra en snes asi­a­ti­ske lan­de – kvin­der fra land­di­strik­ter, krigs­om­rå­der og flygt­nin­ge­lej­re – kvin­der, som el­lers al­drig vil­le få mu­lig­he­den for en vi­de­re­gå­en­de uddannelse.

De første legater er uddelt

De før­ste fem le­ga­ter blev ud­delt i den 23. ja­nu­ar, hvor Po­ul Nyrup Ras­mus­sen selv var ind­budt til års­fest på uni­ver­si­te­tet, hvor han skul­le over­ræk­ke le­ga­ter­ne til de fem un­ge kvin­der – her­af tre fra Af­g­ha­ni­stan, en fra My­an­mar og en fra Bangladesh.

”De er fem stær­ke kvin­der, som trods fat­tig­dom, un­der­tryk­kel­se og of­te flugt har en ild i øj­ne­ne. De vil ud­dan­ne sig, for­an­dre de­res ver­den og hjem­land, og ska­be sig et liv på li­ge fod med mænd,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen.

I lø­bet af for­å­ret for­ven­ter han, at fon­den kan ud­de­le de næ­ste 10 legater.

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen fin­der det bå­de livs­be­kræf­ten­de og per­son­ligt til­freds­stil­len­de at vi­dere­fø­re sin af­dø­de hu­strus ar­bej­de med at hjæl­pe un­ge kvin­der til at få en ud­dan­nel­se, som de uden le­ga­tet al­drig vil­le ha­ve fået.

”Det er et me­get vi­sio­nært pro­jekt at kob­le li­ge­stil­ling og ud­vik­ling med kvin­ders ud­dan­nel­se til bi­stand, som hver­ken er kor­rupt el­ler bu­reau­kra­tisk, og jeg hå­ber man­ge virk­som­he­der vil støt­te op om pro­jek­tet,” po­in­te­r­er han.

Fleksible partnerskabsaftaler

Mod­ta­ger­ne af le­ga­ter­ne bli­ver i sid­ste en­de ud­valgt af Asi­an Uni­ver­si­ty for Wo­men, men Lo­ne Dybkjær Fon­den sen­der spe­ci­fik­ke øn­sker vi­de­re fra de­res bidragsydere.

For ek­sem­pel har No­vo Nor­disk Fon­den øn­sket at støt­te kvin­der, der væl­ger at ta­ge en ba­chel­or­ud­dan­nel­se in­den for Pu­blic Health

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lo­ne Dybkjær Fonden

”For ek­sem­pel har No­vo Nor­disk Fon­den øn­sket at støt­te kvin­der, der væl­ger at ta­ge en ba­chel­or­ud­dan­nel­se in­den for Pu­blic He­alth, og det får de selv­føl­ge­lig lov til, men uni­ver­si­tet ud­væl­ger de en­kel­te le­gat­mod­ta­ge­re,” for­tæl­ler Po­ul Nyrup Rasmussen.

Part­ner­skabs­af­ta­ler­ne er me­get flek­sib­le – alt ef­ter øn­sker fra fon­de og virk­som­he­der, og Lo­ne Dybkjær Fon­den gi­ver må­ned­li­ge el­ler kvar­tals­mæs­si­ge til­ba­ge­mel­din­ger, men øn­sker en bi­drag­sy­der selv at få on­li­ne­kon­takt til en le­gat­mod­ta­ger, er det og­så en mulighed.

Pri­sen for et scho­lars­hip på Asi­an Uni­ver­si­ty for Wo­men er 15.000 dol­lars – el­ler godt 100.000 kro­ner, og det dæk­ker så­vel un­der­vis­ning som for­plej­ning og bolig.

Lo­ne Dybkjær Fon­den ar­bej­der si­de om si­de med an­dre in­ter­na­tio­na­le fon­de, som og­så støt­ter ud­dan­nel­se til kvin­der på Asi­an Uni­ver­si­ty for Wo­men. Blandt an­dre The Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion, The Wil­li­am and Fl­ora Hewlett Fo­un­da­tion, The Jo­hn D. and Cat­he­ri­ne T. Ma­cArt­hur Fo­un­da­tion, The David and Luci­le Pa­ck­ard Fo­un­da­tion, The Ro­ck­e­fel­ler Fo­un­da­tion, IKEA Fo­un­da­tion og Vi­ctor and Wil­li­am Fung Foundation.

Når Po­ul Nyrup Ras­mus­sen ven­der hjem fra Bang­la­desh skal sid­ste led i fun­dra­i­sing-stra­te­gi­en for al­vor og­så sæt­tes i gang: De pri­va­te bidrag.

Jeg mær­ker en stor in­ter­es­se, og vi vil me­get ger­ne skrue op for de pri­va­te bidrag

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lo­ne Dybkjær Fonden

”Jeg mær­ker en stor in­ter­es­se, og vi vil me­get ger­ne skrue op for de pri­va­te bi­drag og­så. Vi ar­bej­der med en form for ven­ne­kreds for dem, der støt­ter fon­den, som skal af­hol­de en ræk­ke events,” for­tæl­ler Po­ul Nyrup Rasmussen.

Du kan læ­se me­re om Lo­ne Dybkjær Fon­den i Fun­dats ar­ti­kel fra maj sid­ste år, da fon­den blev lan­ce­ret ved et ar­ran­ge­ment på Christiansborg.

 

Bestyrelsen i Lone Dybkjær Fonden

- Be­sty­rel­ses­for­mand Po­ul Nyrup Ramus­sen, tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster, pro­tek­tor for Det So­ci­a­le Netværk.
- Pui Ling Lau, COO i Realdania.
- Kar­sten Dybvad, fhv. de­par­te­ments­chef i stats­mi­ni­ste­ri­et og fhv. di­rek­tør for DI.
- Jep­pe Chri­sti­an­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Maj Invest
- Sø­ren Sass, chef­kon­su­lent Dansk Er­hverv. Sø­ren Sass er og­så fon­dens administrator.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer