Fondspenge til oversættelse af Bibelen og 22 forskertalenter

Takket være en bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan Det Danske Bibelselskab sætte gang i en ny autoriseret oversættelse af Bibelen, mens Villum Fonden giver i alt 126 mio. kr. til 22 forskertalenter inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning.

En ny fonds­fi­nan­si­e­ret over­sæt­tel­se af Bi­be­len for­ven­tes klar i 2036.

Den nu­væ­ren­de ud­ga­ve af Bi­be­len blev ud­gi­vet i 1992 af Det Dan­ske Bi­bel­sel­skab. Men selv­om kri­sten­dom­men ar­bej­der med evig­he­den som ho­ri­sont, står ti­den ik­ke stille.

Si­den 1992 har bå­de vi­den­ska­ben, spro­get, tra­di­tio­nen og kul­tu­ren ud­vik­let sig. Ek­sem­pel­vis har be­tyd­nin­gen af ’at spot­te Gud’ flyt­tet sig – for hand­ler det om at hå­ne Gud el­ler om at få øje på Gud?

Det er bag­grun­den for, at Det Dan­ske Bi­bel­sel­skab læn­ge har haft et øn­ske om at sæt­te gang i en helt ny, au­to­ri­se­ret over­sæt­tel­se af Bi­be­len, så dan­sker­ne får en bi­be­lover­sæt­tel­se i et op­da­te­ret sprog. Og tak­ket væ­re en be­vil­ling på 16 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, kan pro­jek­tet nu ryk­ke fra tan­ke til handling.

Iføl­ge en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de vil den nye over­sæt­tel­se bi­dra­ge til at styr­ke dan­sker­nes kend­skab til de bi­bel­ske for­tæl­lin­ger og vær­di­er, som si­den den før­ste over­sæt­tel­se i 1550 har haft af­gø­ren­de ind­fly­del­se på, hvor­dan vi ser på hin­an­den og verden.

Den nye over­sæt­tel­se af Bi­be­len for­ven­tes klar i 2036.

Vil øge beskæftigelsen for personer med kræft

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond står og­så bag en ny ud­de­ling i en helt an­den boldgade.

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at per­so­ner, som bli­ver ramt af kræft, har en la­ve­re be­skæf­ti­gel­ses­grad end den øv­ri­ge ar­bejds­styr­ke, og sær­ligt per­so­ner med hår­de fy­si­ske job har svært ved at kom­me til­ba­ge på ar­bej­det ef­ter et kræftforløb.

Vi har en fæl­les in­ter­es­se i at un­der­støt­te, at kræftram­te har de bed­ste mu­lig­he­der for at bli­ve fast­holdt på arbejdsmarkedet

Le­ne Krab­be Da­hl – For­bunds­se­kre­tær, 3F

Det skal et nyt pi­lot­pro­jekt fra fag­for­bun­det 3F, Pen­sionDan­mark og Kræf­tens Be­kæm­pel­se for­sø­ge at æn­dre på, og det sker med seks mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Den A. P. Møl­ler­ske Støttefond.

”Vi har en fæl­les in­ter­es­se i at un­der­støt­te, at kræftram­te har de bed­ste mu­lig­he­der for at bli­ve fast­holdt på ar­bejds­mar­ke­det. For det før­ste er det vig­tigt for den en­kel­te, for­di til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det gi­ver iden­ti­tet og livskva­li­tet. Det er vig­tigt at ha­ve no­get at stå op til. For det an­det er det vig­tigt for sam­fun­det, for­di vi al­le har en in­ter­es­se i, at de go­de men­ne­ske­li­ge og fag­li­ge res­sour­cer kom­mer i spil på et ar­bejds­mar­ked, hvor der er brug for det,” si­ger for­bunds­se­kre­tær i 3F Le­ne Krab­be Da­hl i en pres­se­med­del­el­se fra fagforeningen.

Til pro­jek­tet re­k­rut­te­res 120 med­lem­mer af 3F og Pen­sionDan­mark med kræft, som får til­knyt­tet to fast­hol­del­ses­ko­or­di­na­to­rer. Pro­jek­tet lø­ber frem til mid­ten af 2026.

Støtte til nytænkende klassiske koncerter

Spænd­vid­den i Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fonds støt­te un­der­stre­ges i ugens tred­je ud­de­lings­nyhed, som hand­ler om, at selv­sam­me fond net­op har be­vil­get 10,2 mil­li­o­ner kro­ner til Co­pen­ha­gen Phils ud­vik­ling af et nyt klas­sisk koncerttilbud.

Pen­ge­ne går til fo­re­stil­lings­ræk­ken ’Me­lodra­ma’, der i en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de be­skri­ves som Co­pen­ha­gen Phils stør­ste sats­ning til da­to. Kon­cert­til­bud­det kom­bi­ne­rer klas­si­ske sym­fo­ni­ske vær­ker med den dra­ma­tur­gi­ske for­tæl­ling til­sat ana­lo­ge og di­gi­ta­le me­di­er så­som vi­deo, nye visu­el­le vir­ke­mid­ler og bio­me­tri­ske instrumenter. 

Co­pen­ha­gen Phil, der tid­li­ge­re hed Sjæl­lands Sym­fo­ni­o­r­ke­ster, vil op­fø­re fi­re stør­re kon­cer­ter, hvor et kendt klas­sisk sym­fo­nisk værk ud­gør ram­men. Mel­lem sat­ser­ne frem­fø­res ny­kom­po­ne­ret mu­sik og tekst, som re­ci­te­res af sku­e­spil­le­re og san­ge­re. Hand­lin­gen vil kred­se om væ­sent­li­ge sam­funds­re­le­van­te temaer.

Me­lodra­ma får pre­mi­e­re i 2024.

Trecifret millionbeløb til forskertalenter

126 mil­li­o­ner kroner.

Det er det sam­le­de be­løb, som 22 for­sker­ta­len­ter in­den for tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning nu mod­ta­ger fra Vil­lum Fon­dens ’Yo­ung Investigator’-program.

Mod­ta­ger­ne er frem­ra­gen­de for­ske­re, og det glæ­der mig at se, at uni­ver­si­te­ter­ne gi­ver man­ge af dem go­de kar­ri­e­re­mu­lig­he­der med te­nu­re track-stillinger

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Pro­gram­met er må­l­ret­tet for­ske­re i be­gyn­del­sen af de­res kar­ri­e­re, så de kan ska­be de bedst mu­li­ge ram­mer for at for­føl­ge de ide­er, de bræn­der al­ler­mest for. Be­vil­lin­ger­ne bli­ver blandt an­det brugt til at op­byg­ge for­sker­grup­per og an­sæt­te fle­re un­ge for­ske­re, som er med til at gen­nem­fø­re projekterne.

“Med Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tor-pro­gram­met un­der­støt­ter vi uni­ver­si­te­ter­nes ud­vik­ling af forsk­nings­mil­jø­er på hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau ved at til­træk­ke og fast­hol­de ta­lent­ful­de yn­gre dan­ske og uden­land­ske for­ske­re. Mod­ta­ger­ne er frem­ra­gen­de for­ske­re, og det glæ­der mig at se, at uni­ver­si­te­ter­ne gi­ver man­ge af dem go­de kar­ri­e­re­mu­lig­he­der med te­nu­re tra­ck-stil­lin­ger,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, der er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, i en pressemeddelelse.

De nye Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors for­de­ler sig på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Syd­dansk Uni­ver­si­tet og IT-Universitetet.

Pro­gram­met har si­den 2012 støt­tet i alt 222 for­sker­ta­len­ter med en sam­let be­vil­lings­sum på over 1,5 mil­li­ar­der kroner.

Nyt center som samlingspunkt for Hærvejens brugere

Med støt­te fra Nor­dea-fon­den på 20 mil­li­o­ner kro­ner kan Vi­borg Kom­mu­ne nu be­gyn­de de­tail­plan­læg­nin­gen af et nyt vel­komst­cen­ter til van­dre­re og cyk­li­ster på Dan­marks læng­ste van­dre- og cy­kel­ru­te, Hær­vej­en. Det skri­ver Nor­dea-fon­den på sin hjemmeside.

Vel­komst­cen­tret etab­le­res i cen­trum af Vi­borg i by­ens rå­d­hus, og kom­mu­nens Ven­stre-borg­me­ster Ul­rik Wil­bek glæ­der sig over fondsstøtten.

”Vi­borg har en vig­tig plads i hi­sto­ri­en. Det skyl­des og­så Hær­vej­en, hvor Vi­borg al­tid har væ­ret en vig­tig desti­na­tion. Der­for er jeg utro­lig glad for, at vi med støt­ten fra Nor­dea-fon­den nu kan be­gyn­de ar­bej­det med at om­dan­ne Vi­borgs flot­te gam­le rå­d­hus til et mo­der­ne vel­komst­cen­ter, hvor van­dre­re og cyk­li­ster på Hær­vej­en – og al­le an­dre – kan hvi­le be­ne­ne og få vi­den om bå­de Hær­vej­en og Vi­borgs spæn­den­de hi­sto­rie,” si­ger Ul­rik Wilbek.

Vi­borg har en vig­tig plads i hi­sto­ri­en. Det skyl­des og­så Hær­vej­en, hvor Vi­borg al­tid har væ­ret en vig­tig destination

Ul­rik Wil­bek – Borg­me­ster (V), Vi­borg Kommune

Om­kring 14 mil­li­o­ner kro­ner af støt­ten fra Nor­dea-fon­den går til etab­le­rin­gen af vel­komst­cen­tret, mens de re­ste­ren­de mid­ler blandt an­det skal bru­ges til for­bed­ring af her­ber­ger­ne ved Hald Ho­ved­gård og i Sct. Mo­gens Ga­de i Vi­borg, etab­le­ring af cy­kel og van­dresløj­fer og etab­le­ring af en for­mid­lings- og ser­vi­ce­pavil­lon i Lys­gård ved mu­se­et E Bindstouw.

Vi­borg Kom­mu­ne for­ven­ter, at vel­komst­cen­tret bli­ver ind­vi­et i an­det kvar­tal 2025.

10 nye vandaktiviteter på Langeland og Strynø

”Jeg er næ­sten tom for ord, og det sker el­lers sjældent.”

Så­dan si­ger Ton­ni Han­sen, borg­me­ster på Lan­geland, ef­ter at Nor­dea-fon­den net­op har gi­vet 13,4 mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt kal­det ’Sho­res Lan­geland’, som in­klu­de­rer fem lo­ka­tio­ner med i alt 10 for­skel­li­ge van­dak­ti­vi­te­ter på Lan­geland og Stry­nø. Ak­ti­vi­te­ter­ne spæn­der li­ge fra stand-up pad­dling over ka­jak, dyk­ning og sejlads til fiskeri.

Jeg er næ­sten tom for ord, og det sker el­lers sjældent

Ton­ni Han­sen – Borg­me­ster (SF), Lan­geland Kommune

”At Nor­dea-fon­den kom­mer med så stor en be­vil­ling, der sam­ti­dig be­ty­der, at Sho­res er fuldt fi­nan­si­e­ret, gør mig me­get be­væ­get og gør, at vi nu kan vir­ke­lig­gø­re det enor­me po­ten­ti­a­le, der er langs vo­res dej­li­ge kyst­stræk­nin­ger i kom­mu­nen,” si­ger SF-borg­meste­ren i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

De fem lo­ka­tio­ner el­ler ’spots’ lig­ger fi­re for­skel­li­ge ste­der: I Ba­gen­kop, Rud­kø­bing, Lo­hals og Bukkemose.

Pro­jek­tet har et sam­let bud­get på cir­ka 30 mil­li­o­ner kro­ner. Ud over Nor­dea-fon­den bi­dra­ger blandt an­dre Lan­geland Kom­mu­ne, Lo­ka­le og An­lægs­fon­den og Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond.

Flygtninge og indvandrere får bedre jobmuligheder

Vi slut­ter ugens fonds­ud­de­lings­over­blik med nyhe­den om, at Tu­borg­fon­det net­op har be­vil­get 2,3 mil­li­o­ner kro­ner til it-sko­len Re­DI School of Di­gi­tal In­te­gra­tion i Aarhus. 

Fond­s­pen­ge­ne skal iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Re­DI School of Di­gi­tal In­te­gra­tion bru­ges til via it-kur­ser at hjæl­pe un­ge kvin­der med flygt­nin­ge- og ind­van­drer­bag­grund til en bed­re over­gang fra ung­doms­liv til arbejdsliv. 

Iføl­ge Vi­be Lind­gård Bach, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for it-sko­len, be­ty­der sam­ar­bej­det med Tu­borg­fon­det, at sko­len kan nå ud til end­nu fle­re kvin­der i Aarhus.

”Re­DI Schools re­sul­ta­ter på bag­grund af to et halvt års ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark vi­ser, at vo­res kur­ser gi­ver kvin­der­ne et af­gø­ren­de skub ind på ar­bejds­mar­ke­det. Vi le­ve­rer, i tæt sam­ar­bej­de med for­skel­li­ge part­ne­re, et unikt se­tup, som vi hå­ber, vi kan for­stør­re væ­sent­ligt de kom­men­de år,” si­ger Vi­be Lind­gård Bach i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer