Annoncespot_img

Realdania lancerer ny bymidtepulje på 100 millioner kroner

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra den tidligere regerings ’Partnerskab for levende bymidter’ har Realdania netop søsat en pulje til projekter, der kan bidrage til en levende bymidte i små og mellemstore byer.

”Vi støt­ter fy­si­ske, bli­ven­de pro­jek­ter, som kan få stra­te­gisk be­tyd­ning for by­mid­ter­nes liv og sam­men­hængs­kraft," si­ger pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, Dit­te Marquard Jes­sen om den nye bymidtepulje.

I sid­ste uge åb­ne­de Re­al­da­nia for an­søg­nin­ger til en helt ny by­mid­te­pul­je, hvor den filan­tro­pi­ske for­e­ning har af­sat 80 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter, der kan bi­dra­ge til en le­ven­de og bæ­re­dyg­tig by­mid­te og til ska­bel­se af nye fæl­les­ska­ber, der kan mod­vir­ke af­mat­nin­gen af by­mid­ter­ne i små og mel­lem­sto­re byer.

Man­ge ste­der er det ho­ved­sa­ge­ligt op til de bu­tiks­dri­ven­de og lo­ka­le han­del­stands­for­e­nin­ger at ska­be liv og ak­ti­vi­te­ter, men iføl­ge Re­al­da­nia kan han­del og bu­tiks­liv ik­ke ale­ne sik­re le­ven­de og at­trak­ti­ve bymiljøer.

Der­for har den filan­tro­pi­ske for­e­ning sø­sat ’By­mid­te­pulj­en’ til at støt­te lo­ka­le om­dan­nel­ses- og byg­ge­pro­jek­ter, som bi­dra­ger til en om­stil­ling fra han­dels­by til en langt me­re mul­ti­funk­tio­nel by­mid­te med mø­de­ste­der for bå­de lo­ka­le og besøgende.

”Vo­res ind­sats ’Ho­ved­by­er på for­kant’ hav­de sam­me fo­kus, men hav­de kon­kret til for­mål at støt­te pro­jek­ter, som fandt nyt ind­hold til tom­me bu­tikslo­ka­ler. Nu ud­vi­der vi fo­kus lidt, så det hand­ler om at ska­be fy­si­ske ram­mer for fæl­les­ska­ber i by­mid­ter i by­er med et ind­byg­ger­tal på mel­lem 4.000 og 20.000. Sam­ti­dig ud­vi­der vi an­sø­ger­fel­tet. I den tid­li­ge­re pul­je kun­ne ude­luk­ken­de kom­mu­ner an­sø­ge, nu kan al­le i prin­cip­pet sø­ge,” for­tæl­ler Dit­te Marquard Jes­sen, pro­jek­t­chef på ’By­mid­te­pulj­en’.

Et dokumenteret behov

Den nye by­mid­te­pul­je er ik­ke ta­get ud af den blå luft. Iføl­ge Dit­te Marquard Jes­sen har de 12 an­be­fa­lin­ger i den tid­li­ge­re re­ge­rings ’Part­ner­skab for le­ven­de by­mid­ter’ dan­net af­sæt for ’By­mid­te­pulj­en’.

Part­ner­ska­bet frem­lag­de de­res an­be­fa­lin­ger i 2021 med ud­gangs­punkt i en gen­nem­gang af bå­de dan­ske og uden­land­ske er­fa­rin­ger med at ud­vik­le og fast­hol­de le­ven­de bymidter.

”Part­ner­ska­bets an­be­fa­lin­ger er for­mu­le­ret på tværs af by­mid­ter­nes ak­tø­rer. An­be­fa­lin­ger­ne står på skul­dre­ne af den vi­den, vi har nu, men det skal og­så un­der­stre­ges, at én af part­ner­ska­bets an­be­fa­lin­ger er at ud­vik­le me­re vi­den om by­mid­ter­nes ram­me­vil­kår,” si­ger Dit­te Marquard Jessen.

”Vi ved dog al­le­re­de nu, at der er et do­ku­men­te­ret be­hov for at ar­bej­de med lo­ka­le pro­jek­ter, der kan mod­vir­ke af­mat­nin­gen af by­mid­ter­ne og som kan in­spi­re­re an­dre, for der er be­hov for en om­stil­ling, så by­mid­ter­ne i de små og mel­lem­sto­re by­er kan me­re og ta­ler til fle­re, end de gør i dag,” fort­sæt­ter hun.

Projekter med strategisk betydning

’By­mid­te­pulj­en’ er må­l­ret­tet pro­jek­ter, som på en el­ler an­den må­de un­der­støt­ter, at by­mid­ten for­bli­ver le­ven­de, ak­tiv og smuk.

Der kan sø­ges støt­te til at om­dan­ne en el­ler fle­re ek­si­ste­ren­de byg­nin­ger – el­ler und­ta­gel­ses­vist at byg­ge nyt, hvis der ik­ke er eg­ne­de fy­si­ske ram­mer i bymidten.
By­mid­te­pulj­en støt­ter og­så pro­jek­ter, som gi­ver et bud på, hvor­dan man kan om­dan­ne og ud­vik­le lo­ka­le, hi­sto­ri­ske ejen­dom­me til ny brug, og som sik­rer, at byg­nin­gen ved­li­ge­hol­des og må­ske energirenoveres.

Det kan væ­re pro­jek­ter, der hand­ler om at etab­le­re et fri­vil­lig­hus, for­e­nings­hus el­ler kul­tur­hus. Pro­jek­ter, der gi­ver plads til leg, kunst, be­væ­gel­se el­ler na­tur. Pro­jek­ter, der ska­ber nye ru­ter mel­lem vig­ti­ge ste­der, la­ver an­der­le­des mø­de­ste­der, hvor man kan mø­des på tværs af ge­ne­ra­tio­ner el­ler pro­jek­ter, der ud­vi­der en bu­tik, en sko­le el­ler et mu­se­um, så der kan fo­re­gå fle­re ak­ti­vi­te­ter. Bå­de in­den­dørs og udendørs.

”Vi støt­ter fy­si­ske, bli­ven­de pro­jek­ter, som kan få stra­te­gisk be­tyd­ning for by­mid­ter­nes liv og sam­men­hængs­kraft. Det kan væ­re en ek­si­ste­ren­de ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion el­ler kul­turin­sti­tu­tion, som øn­sker at åb­ne sig op og bli­ve et mø­de­sted i by­en, el­ler det kan væ­re en ek­si­ste­ren­de bu­tik, som in­tro­du­ce­rer nye, by­livs­ska­ben­de funk­tio­ner – til en bred, al­men må­l­grup­pe,” si­ger Dit­te Marquard Jes­sen og un­der­stre­ger, at der al­tid stil­les krav til for­ret­nings­plan, så der er sik­ker­hed for en bæ­re­dyg­tig drift.

Især civile aktører

Re­al­da­nia le­der især ef­ter pro­jek­ter, som er for­ank­ret i lo­kal­sam­fun­dets ci­vi­le ak­tø­rer og fæl­les­ska­ber, men al­le kan sø­ge – li­ge fra byg­nings­e­je­re til in­sti­tu­tio­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner, bo­lig­for­e­nin­ger, kom­mu­ner og erhvervsdrivende.

”Men al­drig for at frem­me en­kelt­per­so­ner­nes in­ter­es­se. Det skal hand­le om at ska­be nye fæl­les­ska­ber og me­re liv i by­mid­ten,” kon­sta­te­rer Dit­te Marquard Jessen.

Re­al­da­nia støt­ter med op til 15 mil­li­o­ner kro­ner – og al­tid kun mak­si­malt med halv­de­len af den sam­le­de projektsum.

Over­ve­jer man at sø­ge ’ By­mid­te­pulj­en’ er før­ste skridt at ud­fyl­de en in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­se på Re­al­da­ni­as hjem­mesi­de. Hvor­ef­ter Re­al­da­nia så vur­de­rer, om pro­jek­tet over­ho­ve­det fal­der ind un­der puljen.

”Det er ik­ke no­get, vi al­tid gør brug af, men den her pul­je hen­ven­der sig især til ci­vi­le ak­tø­rer, hvor man­ge bru­ger de­res fri­tid til at for­mu­le­re an­søg­nin­ger, så vi har la­vet in­ter­es­se­til­ken­de­gi­vel­sen for at und­gå, at vi ik­ke spil­der en mas­se men­ne­skers tid og for at sik­re, at pro­jek­ter­ne er re­le­van­te i for­hold til pul­jens for­mål,” for­kla­rer Dit­te Marquard Jessen.

Løbende ansøgning

Ud over de 80 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter in­de­hol­der pulj­en yder­li­ge­re 20 mil­li­o­ner kro­ner til et sær­ligt vi­dens­spor, hvor Re­al­da­nia vil sik­re ny og op­da­te­ret vi­den om ram­me­vil­kår, ud­for­drin­ger og po­ten­ti­a­ler i for­hold til at ska­be le­ven­de og bæ­re­dyg­ti­ge by­mid­ter i små og mel­lem­sto­re byer.

Der­u­d­over skal de 20 mil­li­o­ner kro­ner og­så gå til at ska­be spar­rings­net­værk mel­lem Re­al­da­nia, eks­per­ter og så del­ta­ger­ne i de støt­te­de projekter.

”Ud over at vi hå­ber, at vi med pulj­en kan re­a­li­se­re nog­le go­de pro­jek­ter, som kan in­spi­re­re an­dre og som mod­vir­ker af­mat­nin­gen, så hå­ber vi og­så, at vi kan væ­re med til at ska­be me­re vi­den, ud­vik­le me­to­der og fa­ci­li­te­re net­værk på tværs af men­ne­sker, der ar­bej­der med ud­vik­ling af by­mid­ter,” si­ger Dit­te Marquard Jessen.

’By­mid­te­pulj­en’ kø­rer med lø­ben­de an­søg­ning og lø­ber frem til 2027.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer