Ny fond vil investere i genopretning af natur og bæredygtig virksomhedsdrift

Den nye erhvervsdrivende fond Planetary Responsibility Foundation har netop foretaget sin første impact-investering og vil i de kommende 10 år skyde 100 mio. kr. ind i klima- og miljøprojekter blandt andet indenfor byggeri. Pengene kommer fra ejendomsudviklerparret Andreea Kaiser og Erik Ludvig Find.

Ejen­doms­ud­vik­ler­par­ret Erik Lud­vig Find og An­dre­ea Kai­ser, der står bag virk­som­he­den Al­fa De­ve­l­op­ment, sky­der 100 mil­li­o­ner kro­ner ind i den nye klimafond.

Kli­maam­bi­tio­ner­ne er en­dog sær­de­les sto­re hos den nye dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fond Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion, der blev stif­tet sid­ste år og net­op har lan­ce­ret sin hjem­mesi­de samt fo­re­ta­get sin før­ste impact-investering.

Med 100 mil­li­o­ner kro­ner som start­ka­pi­tal vil fon­den, som det er for­mu­le­ret i vedtæg­ter­ne, ar­bej­de på ”at ska­be en grøn­ne­re, sun­de­re og min­dre foru­re­net frem­tid ved at be­va­re, be­skyt­te og genop­byg­ge vo­res na­tur­li­ge ver­den glo­balt, hvor­ved der genop­ret­tes en bæ­re­dyg­tig ba­lan­ce mel­lem men­ne­sker og natur.”

Det am­bi­tiø­se for­mål skal for­sø­ges ind­fri­et ved dels øko­no­misk at un­der­støt­te for­søg på at ret­te op på na­tu­ren og mil­jø­ets til­stand rundt om­kring i ver­den, dels ved at in­ve­ste­re i ge­ne­re­ring af vi­den om og drift af virk­som­he­der på en me­re bæ­re­dyg­tig må­de in­den for blandt an­det byggeri.

Pen­ge­ne kom­mer fra det i Eng­land bo­sid­den­de ejen­doms­ud­vik­ler­par An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find, hvis fir­ma i for­som­me­ren 2022 i for­bin­del­se med en in­ter­na­tio­nal eks­pan­sion skif­te­de navn fra Elf De­ve­l­op­ment til Al­fa De­ve­l­op­ment. Virk­som­he­den har knap 50 me­d­ar­bej­de­re i Dan­mark og står bag byg­ge­ri­er af blandt an­det Ir­ma­by­en i Rø­d­ov­re, Ama­ger Strand­park og Ka­j­kan­ten i Malmö.

An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find har på det per­son­li­ge plan en op­rig­tig in­ter­es­se og be­kym­ring for kli­ma­et og mil­jø­et, her­un­der den kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tetskri­se, som bli­ver me­re og me­re aktuel

Jens Böh­me – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Foundation

I for­bin­del­se med eks­pan­sio­nen og nav­neskif­tet stif­te­de det ame­ri­kansk-dan­ske par den nye er­hvervs­dri­ven­de fond, og i år er Jens Böh­me, tid­li­ge­re se­kre­ta­ri­ats­chef i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, til­t­rå­dt som fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

”An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find har på det per­son­li­ge plan en op­rig­tig in­ter­es­se og be­kym­ring for kli­ma­et og mil­jø­et, her­un­der den kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tetskri­se, som bli­ver me­re og me­re ak­tu­el. Der­for har de valgt at de­di­ke­re 100 mil­li­o­ner kro­ner til start­ka­pi­tal i en fond, der skal ar­bej­de net­op med det­te for­mål,” si­ger Jens Böhme.

Rovdrift på naturens ressourcer

På trods af, at An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Finds for­ret­nin­ger pri­mært er sket på dansk grund, har Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion iføl­ge Jens Böh­me et in­ter­na­tio­nalt sigte.

”Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion er ’born glo­bal’, men med af­sæt i Dan­mark, for­di stif­ter­ne har de­res for­ret­ning her. Pla­nen er, at vi skal ar­bej­de in­ter­na­tio­nalt, og det skal ske på en en­tre­prenant, agil må­de. Vi vil fo­re­ta­ge im­pact-in­ve­ste­rin­ger ud fra to stra­te­gi­ske spor: Det ene hand­ler om na­tur­genop­ret­ning – alt­så in­ve­ste­re i pro­jek­ter og virk­som­he­der, som skal for­sø­ge at ret­te op på den na­tur, der er ble­vet øde­lagt. Det an­det spor hand­ler om at dri­ve virk­som­hed på en me­re bæ­re­dyg­tig vis, i sær­de­les­hed in­den­for byg­ge­ri­et,” si­ger Jens Böhme.

Ud­gangs­punk­tet er, for­kla­rer fon­dens di­rek­tør, at der i man­ge år er ble­vet dre­vet rov­drift på na­tu­rens ressourcer.

”Det er sket in­den for land­brug, fi­ske­ri, fø­de­va­re­pro­duk­tion, byg­ge­ri og man­ge an­dre sek­to­rer. Der­for vil vi in­ve­ste­re i virk­som­he­der, der ud­vik­ler og for­mid­ler vi­den, der kan un­der­støt­te en bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling i byg­ge­ri­et og by­ud­vik­lin­gen. Vi har en ka­ta­ly­tisk og fag­ligt fun­de­ret til­gang til tin­ge­ne, og vi vil ger­ne ind­gå stær­ke sam­ar­bej­der med pro­fes­sio­nel­le part­ne­re så­som an­dre in­ve­sto­rer el­ler filan­tro­per, som sam­men med os kan bi­dra­ge til at, at der kom­mer ny uaf­hæn­gig og fak­ta­ba­se­ret vi­den på bor­det blandt an­det om, hvor­dan man kan byg­ge me­re bæ­re­dyg­tigt,” si­ger Jens Böhme.

Jens Böh­me, der i ni år var se­kre­ta­ri­ats­chef i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Foundation.

Kon­kret vil Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion in­den for na­tur­genop­ret­ning for ek­sem­pel ger­ne in­ve­ste­re i re­ge­ne­ra­ti­ve land­brug, sko­v­drift el­ler økoturisme.

”I for­hold til det an­det stra­te­gi­ske spor om at ska­be og de­le vi­den om et me­re bæ­re­dyg­tigt byg­ge­ri, er fon­dens før­ste in­ve­ste­ring et godt ek­sem­pel på, hvad vi ger­ne vil. Med in­ve­ste­rin­gen i Fo­re­sight Me­dia Group, som la­ver dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stik og ana­ly­ser om den grøn­ne om­stil­ling, for­ven­ter vi at med­vir­ke til, at man­ge fle­re be­slut­nings­ta­ge­re glo­balt får ny vi­den, der fø­rer til, at der træf­fes fle­re bæ­re­dyg­ti­ge be­slut­nin­ger in­den­for ener­gi­sek­to­ren og i det byg­ge­de mil­jø,” si­ger Jens Böhme.

In­ve­ste­rin­gen i det dan­ske­je­de en­gelsk­spro­ge­de me­die er, som om­talt i Fun­dats tid­li­ge­re i au­gust, sket hånd i hånd med me­di­et Zetland.

Fo­re­sight Me­dia Group vil bru­ge pen­ge­ne fra Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion og Zet­land til at op­ret­te en ny sek­tion med fo­kus på kli­ma og bi­o­di­ver­si­tet om­kring by­er og byg­nin­ger. In­ve­ste­rin­gens stør­rel­se øn­sker Jens Böh­me ef­ter af­ta­le med Fo­re­sight Me­dia Group ik­ke at oplyse.

På jagt efter medinvestorer

Iføl­ge Jens Böh­me er pla­nen, at de 100 mil­li­o­ner kro­ner, fon­den har at gø­re godt med, skal for­de­les no­gen­lun­de li­ge­ligt med im­pact-in­ve­ste­rin­ger for cir­ka 10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt i de kom­men­de 10 år.

”Der­til kom­mer må­ske yder­li­ge­re mid­ler, som an­dre øn­sker at do­ne­re ind i vo­res fond, el­ler fra no­gen, som øn­sker at me­din­ve­ste­re i pro­jek­ter med os. Vi vil gea­re vo­res mid­ler, så vi kan kom­me så langt som mu­ligt, og det er min op­ga­ve sam­men med be­sty­rel­sen at få in­vol­ve­ret an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re, som kan se en in­ter­es­se i en­ten at sky­de mid­ler ind i PRF el­ler bli­ve me­din­ve­stor i kon­kre­te pro­jek­ter,” for­kla­rer Jens Böhme.

Kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tetskri­sen er en stor stør­rel­se, så selv sto­re ak­tø­rer vil iso­le­ret set ha­ve en lil­le ef­fekt – der fin­des in­gen ’sil­ver bul­let’ i for­hold til at lø­se dis­se problemer

Jens Böh­me – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Foundation

Di­rek­tø­ren un­der­stre­ger, at man ik­ke kan sø­ge fon­den om midler.

”Vi ta­ger ik­ke imod an­søg­nin­ger. Al­le vo­res mid­ler bru­ges på mis­sions­drev­ne in­ve­ste­rin­ger, som vi tror, kan gø­re en for­skel, hvor­med der for­ven­te­ligt ska­bes et af­kast, der skal re­in­ve­ste­res i nye virk­som­he­der og pro­jek­ter,” fast­slår han.

- Hvor langt for­ven­ter I, at I kan nå for 10 mil­li­o­ner kro­ner om året i re­la­tion til det am­bi­tiø­se for­mål, I har?

”Kli­ma- og bi­o­di­ver­si­tetskri­sen er en stor stør­rel­se, så selv sto­re ak­tø­rer vil iso­le­ret set ha­ve en lil­le ef­fekt – der fin­des in­gen ’sil­ver bul­let’ i for­hold til at lø­se dis­se pro­ble­mer. Net­op der­for hand­ler det me­get om at sam­ar­bej­de om at lø­se ud­for­drin­ger­ne, sam­ti­dig med at der er brug for kon­kret in­nova­tion, re­gu­le­ring og vi­den­de­ling. Hver part, uan­set om det er in­du­stri, en na­tio­nal re­ge­ring, en in­ter­na­tio­nal or­ga­ni­sa­tion, ci­vil­sam­fun­det el­ler os som en lil­le fond, har hver især en rol­le at spil­le, og vi tror på, at vi via vo­res im­pact-in­ve­ste­rin­ger kan med­vir­ke til at gø­re en for­skel. Men det er selv­føl­ge­lig end­nu alt for tid­ligt at si­ge, i hvor høj grad det vil ske,” si­ger Jens Böhme.

Bestyrelse skal udvides

Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion har fy­sisk til hu­se sam­men med Al­fa De­ve­l­op­ment på Knud Høj­gaards Vej i Sø­borg, og i før­ste om­gang be­står fon­dens or­ga­ni­sa­tion kun af di­rek­tø­ren og et par stu­den­ter­med­hjæl­pe­re. Op­ga­ver­ne lø­ses med hjælp fra blandt an­dre ek­ster­ne konsulenter.

Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Foundation
  • Er­hvervs­dri­ven­de fond.
  • Stif­tet i 2022 af An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find.
  • Fon­dens for­mål er ”på al­men­nyt­tigt grund­lag at ska­be en grøn­ne­re, sun­de­re og min­dre foru­re­net frem­tid ved at be­va­re, be­skyt­te og genop­byg­ge vo­res na­tur­li­ge ver­den glo­balt, hvor­ved der genop­ret­tes en bæ­re­dyg­tig ba­lan­ce mel­lem men­ne­sker og natur.”
  • Hav­de i før­ste regn­skabsår (5. april-31. de­cem­ber 2022) et over­skud på 2,5 mio. kr.
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør: Jens Böhme.
  • Be­sty­rel­se: Bru­no Måns­son (for­mand), An­dre­ea Kai­ser, Erik Lud­vig Find og Om­id Gardezi.

”Det er utro­lig svært at si­ge, hvor­dan det ser ud om 5-10 år i for­hold til or­ga­ni­sa­tio­nens stør­rel­se. Li­ge nu er vi en start-up i fonds­ver­de­nen, og så må tin­ge­ne ud­vik­le sig her­fra med ud­gangs­punkt i den kla­re stra­te­gi, der ar­bej­des og in­ve­ste­res ef­ter,” si­ger Jens Böhme.

Han un­der­stre­ger, at An­dre­ea Kai­ser og Erik Lud­vig Find ik­ke kom­mer til at spil­le en ak­tiv rol­le i den dag­li­ge drift af Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Foundation.

”Her be­nyt­ter vi armslæng­de­prin­cip­pet. De sid­der beg­ge i be­sty­rel­sen som stif­te­re, og der­u­d­over sid­der der to uaf­hæn­gi­ge med­lem­mer i be­sty­rel­sen. Vi for­ven­ter in­den for et halvt år at ud­vi­de be­sty­rel­sen med ét til to med­lem­mer, som og­så er uaf­hæn­gi­ge, for der­med at få de sup­ple­ren­de kom­pe­ten­cer ind, som vi kan se et be­hov for,” si­ger Jens Böhme.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer