Annoncespot_img

75 pct. af Bornholmer-fonds uddelinger gik til sport og kultur

Sparekassen Bornholms Fond uddelte 4,2 mio. kr. i 2018, et år præget af dårlige afkast på investeringer. Sports- og kulturformål på Bornholm fik størstedelen af de samlede uddelinger.

Hjorths Fabrik
Spa­re­kas­sen Born­holm Fond be­vil­ge­de sid­ste år blandt an­det 600.000 kro­ner til Born­holms Mu­se­um til renove­ring af Hjorts Fa­brik (fo­to: Born­holms Museum).

Spa­re­kas­sen Born­holms Fond blev stif­tet i 1990 i for­bin­del­se med fu­sio­nen af Spa­re­kas­sen Born­holm og Spa­re­kas­sen SDS, og si­den da har fon­den støt­tet op om al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål på Bornholm.

I 2018 ud­del­te fon­den 4,2 mio. kr. for­delt på 82 mod­ta­ge­re, hvil­ket er en mio. kr. me­re end i 2017.

Sær­ligt sports- og kul­tur­for­mål blev støt­tet, og teg­ner sig for 3,1 mio. kr. af de sam­le­de ud­de­lin­ger. To af de stør­ste be­løbs­mod­ta­ge­re på le­ga­ta­r­for­teg­nel­sen er Tejn Idræts­for­e­ning, der modt­og 500.000 til ny­byg­ge­ri af en hal, og Born­holms Mu­se­um der fik be­vil­get 600.000 kro­ner til renove­ring af Hjorts Fa­brik – et for­mål som blandt an­dre og­så Re­al­da­nia støt­te­de op om.

Over halv­de­len af be­vil­lin­ger­ne lå på un­der 25.000 kr. og gik til alt fra film og kon­cer­ter til idrætsudstyr.

Spa­re­kas­sen Born­holms Fond hav­de i 2017 et over­skud på 11,5 mio. kr., mens 2018 bød på et un­der­skud præ­get af de dår­li­ge fi­nan­si­el­le betingelser.

“På grund af den vold­som­me uro på na­tio­na­le og glo­ba­le fi­nans­mar­ke­der i 2018 må fon­den kon­sta­te­re et un­der­skud på kr. 12,6 mio. Re­sul­ta­tet er ik­ke til­freds­stil­len­de,” skri­ver fonds­be­sty­rel­sen i årsrapporten.

Ved ud­gan­gen af 2018 har fon­den en egen­ka­pi­tal på 131,3 mio. kr. mod 148 mio. kr. i 2017.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer