Annoncespot_img

KU vil dokumentere forskningsomkostninger for fonde

Københavns Universitet vil nu arbejde på en full cost-model, der kan dokumen­tere de indirekte omkost­ninger forbundet med konkrete eksterne forsk­nings­bevill­inger. Hvis de øvrige univer­siteter følger KU, er fonde og univer­siteter dermed enige om et hidtil uaf­klaret punkt frem mod det kom­mende møde i Forum for Forsknings­finansiering.

Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor Hen­rik We­ge­ner vil ar­bej­de på en full cost-mo­del for at ska­be gen­nem­sig­tig­hed om KU's in­di­rek­te forsk­nings­om­kost­nin­ger. Fra ven­stre ses For­mand for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond Jens Ke­hlet Nørskov, ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl (DF), ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer Me­re­te Sche­els­beck (K), rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hen­rik We­ge­ner, ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer So­fie Car­sen Ni­el­sen (R), forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den Tho­mas Sinkjær (fo­to Lars Svankjær).

En be­ty­de­lig knast i dis­kus­sio­nen mel­lem fon­de og uni­ver­si­te­ter kan vi­se sig snart at væ­re for­tid. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet vil nem­lig ar­bej­de på en full cost-mo­del, der kan do­ku­men­te­re om­kost­nin­ger­ne ved kon­kre­te forsk­nings­pro­jek­ter fi­nan­si­e­ret af ek­ster­ne be­vil­lin­ger. Det er­klæ­re­de uni­ver­si­te­tets rek­tor Hen­rik We­ge­ner, da der for ny­lig blev af­holdt Forsk­nings­po­li­tisk Års­mø­de i Det Kgl. Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab:

“Fra over­he­ad til full cost. Jeg vil med glæ­de do­ku­men­te­re de ful­de om­kost­nin­ger for­bun­det med den forsk­ning, vi la­ver. Så kan vi få en fuld­stæn­dig op­lyst dis­kus­sion om, hvor me­get de for­skel­li­ge par­ter så vil væ­re med til at dæk­ke. Lad os nu ba­re få tal­le­ne på bor­det. Så kan vi dis­ku­te­re, hvor me­get de for­skel­li­ge så vil væ­re med til at dæk­ke,” sag­de Hen­rik Wegener.

Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab lag­de lo­ka­ler til pa­nel­de­bat­ten om fon­de­nes ind­fly­del­se på den fri forsk­ning (fo­to Lars Svankjær).

Hidtil har dis­kus­sio­nen om forsk­nings­fi­nan­si­e­ring især hand­let om, at de pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger iføl­ge uni­ver­si­te­ter­ne ik­ke dæk­ker al­le om­kost­nin­ger­ne, der bl.a. tæl­ler hus­le­je, vand/varme, ad­mi­ni­stra­tion m.v. Fon­de­ne har mod­sat kri­ti­se­ret, at uni­ver­si­te­ter­ne øn­ske­de at få dæk­ket ud­gif­ter, som ik­ke er ty­de­ligt dokumenteret.

Med en full cost-mo­del kan Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ska­be øget gen­nem­sig­tig­hed om de en­kel­te ud­gif­ter for­bun­det med uni­ver­si­te­tets forsk­nings­pro­jek­ter. Og hvis de øv­ri­ge uni­ver­si­te­ter væl­ger at føl­ge den nye ud­mel­ding fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, så la­der en vig­tig for­hin­dring for de vi­de­re for­hand­lin­ger til at kun­ne ryd­des af vej­en før det kom­men­de mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring den 9. april 2019.

Fonde: Vil vide, hvad pengene går til

Hen­rik We­ge­ners kom­men­tar faldt i en pa­nel­de­bat om fon­de­nes ind­fly­del­se på den frie forsk­ning i Dan­mark, ef­ter Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Sinkjær be­nyt­te­de sin åb­nings­replik til at op­for­dre uni­ver­si­te­ter­ne til at væ­re me­re gen­nem­sig­ti­ge om de in­di­rek­te omkostninger:

“I de pri­va­te fon­de bry­der vi os ik­ke om be­gre­bet ‘over­he­ad’. Punk­tum. Vi vil vi­de, hvad vo­res pen­ge går til. Vi er vil­li­ge til at be­ta­le til den forsk­ning, som vi in­ve­ste­rer i. Men det er svært for os at få at vi­de, hvad den fak­tisk ko­ster. Hvis man vil hjæl­pe sig selv som uni­ver­si­tet, så bør man ta­le på tværs af al­le uni­ver­si­te­ter­ne i lan­det og bli­ve eni­ge om, hvor­dan man reg­ner si­ne ud­gif­ter ud og så bli­ve me­get me­re syn­li­ge om­kring de fak­ti­ske ud­gif­ter. Det vil­le hjæl­pe fon­de­ne, når vi ta­ger be­slut­nin­ger om, hvor stor en del af ka­gen, vi vil be­ta­le,” sag­de Tho­mas Sinkjær således.

Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den Tho­mas Sinkjær op­for­drer uni­ver­si­te­ter­ne til at ta­le på tværs og bli­ve syn­li­ge om­kring de fak­ti­ske ud­gif­ter (fo­to Lars Svankjær).

Hvis uni­ver­si­te­ter­ne lyk­kes med at ska­be gen­nem­sig­tig­hed om om­kost­nings­struk­tu­ren i de in­di­rek­te om­kost­nin­ger, så bli­ver en del af det kom­men­de ar­bej­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring at fin­de en mo­del for, hvor­dan de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i sid­ste en­de kan dæk­kes af hen­holds­vis uni­ver­si­te­ter­nes in­ter­ne ba­sis­mid­ler og fon­de­nes ek­ster­ne forskningsbevillinger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Artikler om indirekte omkostninger

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer