Fondstilsyn udsteder stribevis af påbud efter uddelingskontrol

Fondstilsynets uddelings­kon­trol resul­terede sidste år i påbud til 10 pct. af de er­hvervs­dri­ven­de fonde. Langt stør­ste­de­len hand­le­de dog om le­ga­tar­for­teg­nelser. Tilsynet gav kun enkelte alvorlige påbud – bl.a. med krav om tilbage­be­taling af ulovlige ud­de­ling­er. Det for­talte kon­tor­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen, Chri­sti­ne Max­ner, på JUC’s år­li­ge fonds­kon­fe­ren­ce, hvor hun også af­slø­re­de te­ma­et for dette års kon­trol­ind­sats.

Christine Maxner – JUC’s årlige fondskonference 2019
”Vi har haft fo­kus på fon­de­nes ud­de­lin­ger, for­di vi af og til op­le­ver, at fon­de­ne ud­de­ler uden at ha­ve frie re­ser­ver el­ler in­dreg­ner ud­de­lin­ger­ne for­kert i regn­ska­bet, el­ler de de­ci­de­ret har ud­delt ulov­ligt,” sag­de kon­tor­chef i Er­hvervs­sty­rel­sen Chri­sti­ne Max­ner på JUC’s år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce (fo­to: JUC).

Be­sty­rel­ser­ne i 139 er­hvervs­dri­ven­de fon­de fik sid­ste år på­bud om at ret­te ind ef­ter ud­de­lings­reg­ler­ne i er­hvervs­fonds­lo­ven. Der­u­d­over be­hand­ler fondstil­sy­net i øje­blik­ket 15 kon­trolsa­ger om fon­de, som har ud­delt pen­ge uden at ha­ve til­stræk­ke­li­ge frie kapitalreserver.

Det er det fo­re­lø­bi­ge re­sul­tat af Er­hvervs­sty­rel­sens an­meld­te te­ma­kon­trol om ud­de­lin­ger i de 1.370 er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Danmark.

”Vi har haft fo­kus på fon­de­nes ud­de­lin­ger, for­di vi af og til op­le­ver, at fon­de­ne ud­de­ler uden at ha­ve frie re­ser­ver el­ler in­dreg­ner ud­de­lin­ger­ne for­kert i regn­ska­bet, el­ler de de­ci­de­ret har ud­delt ulov­ligt,” sag­de kon­tor­chef Chri­sti­ne Max­ner, da hun frem­lag­de re­sul­ta­ter­ne på JUC’s år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce den 21. marts.

”Ud­de­lin­ger er en ret af­gø­ren­de del af fon­de­nes vir­ke­om­rå­de og ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se, men det er og­så et kom­plekst om­rå­de, som det kan væ­re svært at få over­blik over. For­må­let med te­ma­kon­trol­len har først og frem­mest væ­ret at få et over­blik over hvor man­ge fon­de, der ud­de­ler og hvor­dan com­pli­an­ce­ni­veau­et helt ge­ne­relt ligger.”

Manglende legatarfortegnelser

Te­ma­kon­trol om uddelinger
  • 2 fon­de fik på­bud om at ud­de­le me­re li­ge­ligt mel­lem uddelingsformål.
  • 6 fon­de har fo­re­ta­get ud­de­lin­ger el­ler ydet lån til et el­ler fle­re med­lem­mer af be­sty­rel­sen. To fon­de fik på­bud om tilbagebetaling.
  • 15 fon­de har ud­delt ud over de frie re­ser­ver. Til­sy­net har rejst kon­trolsa­ger på dem alle.
  • 20 fon­de blev ud­ta­get til kon­trol af for­hol­det mel­lem frie re­ser­ver og uddelinger.
  • 135 fon­de fik på­bud om at ind­sen­de legatarfortegnelse.

Kil­de: Erhvervsstyrelsen

Fondsmyn­dig­he­dens sy­ste­ma­ti­ske gen­nem­gang vi­ste, at det er cir­ka en tred­je­del af er­hvervs­fon­de­ne, der ud­de­ler. Si­den den nye er­hvervs­fonds­lov trå­d­te i kraft i 2015, har det væ­ret et lov­krav, at ud­de­len­de fon­de skal ind­sen­de en le­ga­ta­r­for­teg­nel­se over ud­de­lin­ger­ne og mod­ta­ger­ne. De fle­ste fon­de har styr på for­ma­lia, men al­li­ge­vel var det net­op mang­len­de be­vil­lings­over­sig­ter, som teg­ne­de sig for ho­ved­par­ten af påbuddene.

”Blandt de fon­de, vi har kig­get på, har vi på­budt 135 fon­de at ind­sen­de le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser. Det dre­je­de sig om ca. 34 pct. af de fon­de, der hav­de ud­delt, som skul­le ha­ve en på­min­del­se om, at de skal ind­sen­de li­sten. Den skal in­de­hol­de navn og be­løb for de en­kel­te mod­ta­ge­re af ud­de­lin­ger­ne. Le­ga­ta­r­for­teg­nel­sen skal ind­sen­des sam­ti­dig med, at man ind­sen­der års­rap­por­ten. Og man kan væl­ge at ind­sen­de den som et sær­skilt do­ku­ment, så­le­des at li­sten ik­ke bli­ver of­fent­lig­gjort. Men man kan og­så væl­ge at la­de for­teg­nel­sen væ­re en del af le­del­ses­be­ret­nin­gen el­ler no­ter­ne,” for­kla­re­de Chri­sti­ne Maxner.

Fondstil­sy­net vil nu op­da­te­re vej­led­nin­gen om ud­de­lin­ger og præ­ci­se­re af­snit­tet om legatarfortegnelsen.

Ligestillede uddelingsformål

En af de pro­blem­stil­lin­ger, som for ti­den op­ta­ger man­ge fonds­juri­ster, er spørgs­må­let om hvor­vidt der lig­ger en pligt til over tid at ud­de­le li­ge me­get til ud­de­lings­for­mål, der er er li­ge­stil­le­de i vedtægterne.

Li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål ind­gik så­le­des og­så i fondstil­sy­nets te­ma­kon­trol, og til­syns­che­fen for­kla­re­de, hvor­dan Er­hvervs­sty­rel­sen for­tol­ker reg­ler­ne om li­ge­stil­le­de uddelingsformål.

”Der er ik­ke no­gen for­plig­tel­se til at ud­de­le li­ge me­get til hvert for­mål, men man bør ha­ve fo­kus på ik­ke helt at over­se et el­ler fle­re ud­de­lings­for­mål i vedtæg­ter­ne,” sag­de Chri­sti­ne Maxner.

Fondstil­sy­nets gen­nem­gang vi­ste dog, at en­kel­te fonds­be­sty­rel­ser net­op har en ud­de­lings­prak­sis, som en­si­digt be­gun­sti­ger et af ud­de­lings­for­må­le­ne. Det før­te til på­ta­le fra fondsmyndigheden.

”Vi har på­budt to fon­de frem­over at ud­de­le me­re li­ge­ligt mel­lem de­res ud­de­lings­for­mål. I den ene fond var der ta­le om en gan­ske en­si­dig ud­de­ling på om­kring 97 pct. til det ene for­mål. Der­for har vi ind­skær­pet over for fonds­le­del­ser­ne, at de frem­over skal sik­re en me­re li­ge­lig fordeling.”

Ingen pengesække samler støv

Fondstil­sy­net har gran­sket er­hvervs­fon­de­nes års­regn­ska­ber for blandt an­det at vur­de­re for­hol­det mel­lem frie re­ser­ver og ud­de­lin­ger. Iføl­ge fonds­lo­ven må fon­de­ne kun ud­de­le, hvis de har frie re­ser­ver at ta­ge af.

”Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at 15 af de fon­de, vi har kig­get på, har ud­delt uden at ha­ve frie re­ser­ver til det. Der­for rej­ste vi kon­trolsa­ger på dem al­le,” sag­de Chri­sti­ne Maxner.

Om­vendt in­de­hol­der fonds­lo­ven og­så en be­stem­mel­se, som be­ty­der, at fonds­be­sty­rel­sen ik­ke blot kan op­byg­ge for­mue uden at bru­ge pen­ge­ne til en­ten det er­hvervs­mæs­si­ge for­mål el­ler til ud­de­lin­ger. På den bag­grund un­der­søg­te til­sy­net 20 fon­de, som en­ten ik­ke hav­de ud­delt, el­ler hvor for­hol­det mel­lem det der var ud­delt og de frie re­ser­ver mu­lig­vis ik­ke helt harmonerede.

”Her var der dog ik­ke an­led­ning til at gå vi­de­re med no­gen af sa­ger­ne, da det vi­ste sig, at al­le fon­de hav­de de­res frie re­ser­ver bun­det i ak­ti­ver, og der der­for ik­ke var ta­le om fon­de, som hav­de en stor sæk pen­ge, der lå og sam­le­de støv,” sag­de Chri­sti­ne Maxner.

Tilbagebetaling af uddelinger

I den al­vor­li­ge en­de af ud­de­lings­reg­ler­ne gæl­der og­så for­bud­det mod at ud­de­le pen­ge el­ler yde lån til fon­dens stif­ter, be­sty­rel­ses­med­lem­mer, di­rek­tion el­ler børn og æg­te­fæl­ler til med­lem­mer af fondsledelsen.

Den­ne form for ulov­li­ge ud­de­lin­ger fandt fondstil­sy­net i seks er­hvervs­dri­ven­de fon­de, for­tal­te kontorchefen.

”I to af de sa­ger har vi på­budt mod­ta­ger­ne at til­ba­ge­be­ta­le de ulov­ligt mod­tag­ne be­løb, og sa­ger­ne er nu afsluttede.”

I for­bin­del­se med te­ma­kon­trol­len for 2018 har me­d­ar­bej­der­ne i Er­hvervs­sty­rel­sen des­u­den gen­nem­læst en stor del af de lov­plig­ti­ge re­de­gø­rel­ser om fon­de­nes ud­de­lings­po­li­tik­ker. Kra­vet om at ha­ve en ud­de­lings­po­li­tik stam­mer og­så fra den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2015, og det var der­for fjer­de gang, at fonds­be­sty­rel­ser­ne skul­le re­de­gø­re for dem.

”Der er dog sta­dig en del fon­de, der blan­der re­de­gø­rel­sen om ud­de­lings­po­li­tik­ken sam­men med le­ga­ta­r­for­teg­nel­sen. Der er dog en for­skel. Re­de­gø­rel­sen for ud­de­lings­po­li­tik­ken skal man la­ve uan­set om man har ud­delt el­ler ej. Den skal in­de­hol­de en over­sigt over de ho­ved­ka­te­go­ri­er, man ud­de­ler til og stør­rel­sen af ud­de­lin­ger­ne in­den for de en­kel­te ka­te­go­ri­er. Hvis man ik­ke har ud­delt, er for­vent­nin­gen at man skal be­skri­ve, hvil­ke tan­ker og pla­ner be­sty­rel­sen har gjort sig, når og hvis fon­den skal til at uddele.”

Og­så i år har fondstil­sy­net pla­ner om at gen­nem­fø­re en te­ma­kon­trol for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Som te­ma for årets sy­ste­ma­ti­ske kon­tro­lind­sats har til­sy­net valgt at se nær­me­re på fon­de­nes ve­der­lag til be­sty­rel­ses­med­lem­mer og di­rek­tio­ner, for­tal­te Chri­sti­ne Maxner.

Kontrol, tilsyn og begrundelser

I Er­hvervs­sty­rel­sen skel­ner fondsmyn­dig­he­den mel­lem to over­ord­ne­de myn­dig­heds­op­ga­ver. Hvoraf sy­ste­ma­ti­ske te­ma­kon­trol­ler hø­rer til den ene.

”Kon­trol­len er den del af vo­res ar­bej­de, hvor vi selv ta­ger ini­ti­a­tiv til at un­der­sø­ge nog­le for­hold, og til­syns­de­len er der, hvor vi får hen­ven­del­ser fra fon­de­ne – for ek­sem­pel i for­bin­del­se med vedtægts­æn­drin­ger el­ler ek­stra­or­di­næ­re dispositioner.”

Sid­ste år be­hand­le­de fondstil­sy­net godt 1.300 sa­ger og iføl­ge kon­tor­che­fen har me­d­ar­bej­der­ne haft fo­kus på at ned­brin­ge sags­be­hand­ling­sti­den på tilsynssager.

Er­hvervs­sty­rel­sens tilsynssager
Stif­tel­ser32
Æn­drin­ger:
– For­mål17
– Øv­ri­ge vedtægtsændringer123
– Le­del­se og revisor680
– Øv­ri­ge æn­drin­ger (f.eks. re­el­le ejere,
adres­se el. kapital)
149
Fu­sio­ner5
Over­gang til erhvervsdrivende12
Over­gang til ikke-erhvervsdrivende18
Til­la­del­se til likvidation13
Re­gi­stre­ring af opløsning15
Øv­ri­ge (f.eks. ek­stra­or­di­næ­re dispositioner,
le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser og aktindsigt)
260
Sa­ger i alt i 20181.324
Kil­de: Erhvervsstyrelsen

”I øje­blik­ket er den på ot­te uger for al­min­de­li­ge sa­ger og fi­re uger for stif­tel­ser og lik­vi­da­tion,” sag­de Chri­sti­ne Max­ner, som og­så be­nyt­te­de an­led­nin­gen til at gi­ve kon­fe­ren­cens fonds­re­præ­sen­tan­ter et god råd, hvis de øn­sker at få sa­ger­ne hur­ti­ge­re ekspederet:

”Vi bru­ger en del tid på at ind­hen­te fyl­dest­gø­ren­de be­grun­del­ser for de øn­sker og be­hov, fon­de­ne har for at fo­re­ta­ge æn­drin­ger. Sær­ligt i for­hold til vedtægts­æn­drin­ger ved­rø­ren­de for­må­le­ne, er det vig­tig at hu­ske at gi­ve go­de be­grun­del­ser. Vel at mær­ke be­grun­del­ser, som og­så er i fon­dens in­ter­es­se. Det gør det me­get enk­le­re for os at ta­ge stil­ling til sa­ger­ne, hvis be­grun­del­ser­ne er på plads. Vi går ger­ne i di­a­log og hol­der mø­der med fon­de­ne, og vi op­le­ver, at vi som re­gel si­ger ja til de be­hov, der er. Vi har en god prag­ma­tisk til­gang til at imø­de­kom­me øn­sker­ne, in­den for de gæl­den­de ram­mer,” slut­te­de Chri­sti­ne Maxner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer