Annoncespot_img

Ikke en eneste dansk fond betaler den reelle pris for forskning

Højere uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan præcist prisfastsætte, hvad et projekt koster. Prisen vil være forskellig fra institution til institution, men me­to­den for beregningen er overordnet den samme. Ingen dansk fond har nogensinde betalt prisen – offentlig som privat. Det mener projektkonsulent ved Pro­fes­sions­høj­sko­len Ab­sa­lon, ph.d. Asger Bo Skjerning Steffensen.

Asger Bo Skjerning Steffensen, projektkonsulent, ph.d.
As­ger Bo Skjer­ning St­ef­fen­sen, pro­jekt­kon­su­lent ved Pro­fes­sions­højsko­len Absa­lon, ph.d.

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

I Dan­mark skal of­fent­li­ge ak­tø­rer kon­kur­re­re på fair og li­ge vil­kår med pri­va­te ak­tø­rer. Det er slå­et fast fle­re gan­ge, ik­ke mindst her i star­ten af april hvor Re­ge­rin­gen, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Dansk Fol­ke­par­ti og Ra­di­ka­le Ven­stre blev eni­ge om em­net i en delaftale.

Par­ter­ne er bl.a. eni­ge om, at of­fent­li­ge ak­tø­rer skal pris­fast­sæt­te de­res til­bud ved er­hvervs­ak­ti­vi­tet (el­ler ind­tægts­dæk­ket virk­som­hed) på en så­dan må­de, at det ik­ke er kon­kur­ren­ce­for­vri­den­de over for pri­va­te aktører.

Det er der så­dan set ik­ke no­get nyt i. Øko­no­mi­sty­rel­sen fast­lag­de be­reg­nings­mo­del­len for selv sam­me i den sta­digt gæl­den­de Vej­led­ning om pris­fast­sæt­tel­se i 2006. Det nye er nær­me­re, at den of­fent­li­ge ak­tørs om­kost­nin­ger skal til­læg­ges en end­nu stør­re mæng­de af fik­ti­ve po­ster – om­kost­nin­ger som en pri­vat ak­tør er un­der­lagt – samt fortje­ne­ste for at fast­sæt­te en fair og li­ge pris.

Det er re­le­vant, for­di den of­fent­li­ge ak­tør, nu som før, som ud­gangs­punkt skal sik­re sig, at der op­nås dæk­ning af al­le om­kost­nin­ger, di­rek­te og in­di­rek­te, i for­bin­del­se med sal­get. Der­med er der en bredt an­er­kendt be­reg­nings­mo­del, der an­gi­ver, hvor­dan en of­fent­lig ak­tør pris­fastsætter en ak­ti­vi­tet, her­un­der at de in­di­rek­te om­kost­nin­ger er en del af pri­sen.

Prisen for forskning ved indtægtsdækket virksomhed

Hø­je­re ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark kan hver især præ­cist an­gi­ve, hvad det ko­ster at dri­ve in­sti­tu­tio­nen. Det gør de i de­res års­rap­por­ter – hvor det dog skal ind­røm­mes, at der er for­skel­le på års­rap­por­ter­nes ud­se­en­de og må­ske og­så de­res opgørelsesmetoder.

Fæl­les er dog, at om­kost­nin­ger­ne ved hø­je­re ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark groft kan op­de­les i:

 1. Om­kost­nin­ger ved in­sti­tu­tio­nens for­mer for virksomhed: 
  • Al­min­de­lig drift
  • Til­skud­s­fi­nan­si­e­ret virksomhed
  • Ind­tægts­dæk­ket virksomhed
 2. Om­kost­nin­ger for­bun­det med in­sti­tu­tio­nens formål: 
  • Di­rek­te omkostninger
  • In­di­rek­te omkostninger

Hvor man må­ske ik­ke fin­der op­de­ling b) nævnt i års­rap­por­ter­ne, så lad os i ste­det be­reg­ne di­rek­te om­kost­nin­ger som om­kost­nin­ger, der er di­rek­te for­bun­det med in­sti­tu­tio­nens lov­mæs­sige for­mål (ud­dan­nel­se, forsk­ning, for­mid­ling og an­dre viden­over­førsels­akti­viteter), og in­di­rek­te om­kost­nin­ger som om­kost­nin­ger, der ik­ke er di­rek­te for­bun­det med sam­me (fx hus­le­je, ren­gø­ring, øko­no­mi­af­de­lin­gen mv.).

Lad os an­ta­ge, at en lil­le forsk­nings­in­sti­tu­tion i de­res års­rap­port an­gi­ver, at de har forsk­nings­op­ga­ver, der i di­rek­te om­kost­nin­ger ko­ster en mil­li­on kro­ner. De in­di­rek­te om­kost­nin­ger an­gi­ver de til 800.000 kr. Samt­li­ge omkost­ninger be­ta­les af sta­ten over fi­nans­lo­ven. De 1,8 mil­li­o­ner kro­ner sva­rer alt­så til forsknings­institutionens al­min­de­li­ge drift.

Sim­pel ho­ved­reg­ning til­si­ger nu, at forsk­nings­in­sti­tu­tio­nen, for at pris­fast­sæt­te en op­ga­ve med én kro­ne i di­rek­te om­kost­nin­ger, skal til­læg­ge 0,8 kr. i in­di­rek­te om­kost­nin­ger for at kom­me til den pris, der som ud­gangs­punkt dæk­ker al­le forsk­nings­insti­tutionens om­kost­ning­er ved opgaven.

Prisen for forskning ved tilskudsfinansieret virksomhed

Oven­for er be­reg­net de di­rek­te og in­di­rek­te om­kost­nin­ger for pris­fast­sæt­tel­se ved ind­tægts­dæk­ket virk­som­hed. Det er nøj­ag­tig sam­me omkost­ninger, der gør sig gæl­den­de for tilskuds­finan­sieret virk­som­hed, hvil­ket er den virksom­hedsform fonds­finansierede ak­ti­vi­te­ter hø­rer un­der for of­fent­li­ge aktører.

Forsk­nings­in­sti­tu­tio­nen i ek­semp­let bør alt­så og­så pris­fast­sæt­te en op­ga­ve med én kro­ne i di­rekte forsknings­omkostninger til 1,8 kr., når op­ga­ven skal fi­nan­si­e­res af en fond. Med an­dre ord bør forsknings­institutionen an­sø­ge om 80 pct. i over­he­ad af de di­rek­te omkostninger.

Be­mærk ven­ligst, at hvis en fond fi­nan­si­e­rer samt­li­ge 1,8 kr., op­ga­ven ko­ster, så fi­nan­si­e­rer fon­den på in­gen må­de forsk­nings­in­sti­tu­tio­nens al­min­de­li­ge drift. De 1,8 kr. dæk­ker ale­ne de for­ven­te­de di­rek­te og in­di­rek­te om­kost­nin­ger for­bun­det med opgaven.

113 pct. i overhead

Her tæn­ker du må­ske, at ek­semp­let med 80 pct. i over­he­ad er ure­a­li­stisk højt, og at in­gen dansk forsk­nings­in­sti­tu­tion har så hø­je in­di­rek­te om­kost­nin­ger, at de bør sø­ge om 80 pct. i overhead.

Det tæn­ker du må­ske især, når du i Dan­marks Fon­des ar­ti­kel­se­rie om in­di­rek­te om­kost­nin­ger har læst pro­ble­met som om, det hand­ler om, at pri­va­te fon­de gi­ver en min­dre (el­ler in­gen) over­headsats end de of­fent­li­ge forsk­nings­fon­des gav­mil­de 44 pct.

Vir­ke­lig­he­den er dog, at fle­re in­sti­tu­tio­ner har in­di­rek­te om­kost­nin­ger, der er langt hø­je­re end 44 pct. Aar­hus Uni­ver­si­tet be­reg­ne­de i 2017 de­res over­he­ad­sats til 113 pct. på bag­grund af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i de­res års­rap­port. Aal­borg Uni­ver­si­tet be­reg­ne­de i 2017 de­res over­head­sats til 90 pct. på bag­grund af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i de­res årsrapport.

Det skal si­ges, at de to uni­ver­si­te­ter (desvær­re) bru­ger for­skel­li­ge be­reg­nings­me­to­der til at kom­me frem til sat­ser­ne, men fæl­les er dog, at de langt over­sti­ger bå­de nul pct. og 44 pct., og der­med kan jeg med no­gen sik­ker­hed si­ge: In­gen dansk fond har no­gen­sin­de be­talt den re­el­le pris for forsk­ning – of­fent­lig som privat.

Må­ske det ba­re er godt køb­mand­skab fra fon­de­nes si­de, men som ved an­den køb­mands­virk­som­hed gæl­der reg­len: be­ta­ler den ene kun­de ik­ke, så gør en an­den, for om­kost­nin­ger­ne skal hen­tes hjem.

Direkte vs. indirekte omkostninger

Al­le der har ar­bej­det med pro­jek­t­regn­ska­ber ved, at man i prin­cip­pet kan fak­tu­re­re in­di­rek­te om­kost­nin­ger ned på en ak­ti­vi­tet og der­ved gø­re de in­di­rek­te om­kost­nin­ger kon­trol­lér- og spor­ba­re (”full cost ac­co­un­ting”). Det vil lø­se et par pro­ble­mer, of­fent­li­ge ak­tø­rer har med in­di­rek­te om­kost­nin­ger, nem­lig trans­pa­ren­sen af og regn­skab på in­di­rek­te om­kost­nin­ger på aktivitetsniveau.

Men som den kvik­ke læ­ser al­le­re­de har fan­get, vil full cost ac­co­un­ting ik­ke gø­re de in­di­rek­te om­kost­nin­ger til di­rek­te om­kost­nin­ger i hen­hold til de­fi­ni­tio­nen oven­for – om­kost­nin­ger­ne er sta­dig kun in­di­rek­te for­bund­ne med forsk­nings­op­ga­ven i ak­ti­vi­te­ten. Af sam­me grund kan fon­de­nes fun­dat­ser sta­dig umu­lig­gø­re fi­nan­si­e­ring af om­kost­nin­ger­ne – det er ik­ke forskning!

Full cost ac­co­un­ting er en ad­mi­ni­stra­tiv tung byr­de, som må­ske ik­ke står til mål med den po­ten­tielle ind­tægt ved at kun­ne mod­ta­ge en hø­je­re over­he­ad­sats, og da slet ik­ke hvis man al­li­ge­vel ik­ke mod­ta­ger en hø­je­re over­he­ad­sats pga. fon­de­nes fundatser.

Jeg ser frem til at føl­ge med i, hvad Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring fin­der frem til. Tak til Dan­marks Fon­de for at gø­re det muligt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Artikler om indirekte omkostninger

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer