KU: Fondsmidler skal fremover dække husleje til staten

Københavns Universitet vil fremover bede de private fonde om at dække husleje, der i sid­ste ende havner i stats­kassen. Det fortæller univer­sitets­direk­tør Jesper Olesen. Hus­le­je­tilskud­det skal hjælpes på vej af en ny budgetmodel, der skal dokumentere universi­tetets udgifter til forsk­ning tydeligere. Hos Novo Nordisk Fonden ønsker man dog i ud­gangs­punk­tet ikke at bevilge penge til husleje.

Copenhagen Plant Science Centre
Byg­nin­ger som Co­pen­ha­gen Plant Sci­en­ce Cen­tre (bil­le­det) med mas­ser af la­bo­ra­to­ri­er er dy­re i hus­le­je for KU. Uni­ver­si­tets­di­rek­tør Jes­per Ole­sen hå­ber der­for på, at bl.a. pri­va­te fon­de i frem­ti­den vil væ­re med til at fi­nan­si­e­re lej­en, som i sid­ste en­de hav­ner i statskas­sen (fo­to: Lund­gaard & Tran­berg Arkitekter).

En ny bud­get­mo­del skal nu ryd­de op i ud­gifts­jung­len på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, så øko­no­mi­en bli­ver me­re gen­nem­sku­e­lig. Mo­del­len skal kom­me pri­va­te fon­de og an­dre ek­ster­ne be­vil­lings­gi­ve­re i mø­de, så uni­ver­si­tet kan få dæk­ket en stør­re del af om­kost­nin­ger­ne ved forsk­nings­ak­ti­vi­tet, for­tæl­ler uni­ver­si­tets­di­rek­tør Jes­per Olesen.

“Vi skif­ter ret­ning, så vi nu får et stør­re om­kost­nings­fo­kus. Det gør vi for at fin­de ud af, hvad tin­ge­ne egent­lig ko­ster. Og det be­ty­der jo og­så no­get for fonds­om­rå­det,” si­ger Jes­per Olesen.

Jes­per Ole­sen hå­ber, at fon­de­ne med den nye bud­get­mo­del frem­over vil væ­re med til at dæk­ke fle­re ud­gif­ter, end de gør i øjeblikket:

“I takt med at fon­de­ne bli­ver stør­re, og vi sam­ti­dig bli­ver pres­set på an­dre de­le af øko­no­mi­en, så kan vi ik­ke med­fi­nan­si­e­re forsk­nin­gen i det om­fang, vi har gjort hidtil. Det kan ma­te­ma­tisk set ik­ke la­de sig gø­re. Vi har til gen­gæld en pligt over for fon­de­ne til at kun­ne teg­ne et æd­ru­e­ligt bil­le­de af, hvad de fak­ti­ske om­kost­nin­ger er på et kon­kret pro­jekt,” si­ger han.

Kon­kret in­de­bæ­rer mo­del­len, at uni­ver­si­te­tet vil be­ta­le sin hus­le­je til sta­ten med fondsmidler.

Husleje stiger i takt med fondsmidler

Den nye bud­get­mo­del skal væ­re med til at teg­ne det æd­ru­e­li­ge bil­le­de. Og det er ef­ter Jes­per Ole­sens me­ning på ti­de at få ud­gif­ter­ne frem i lyset.

“Jeg sy­nes fak­tisk, at det er ri­me­ligt, at de pri­va­te fon­de ik­ke ba­re vil be­ta­le et fuld­stæn­dig uspe­ci­fi­ce­ret over­he­ad, som kun­ne gå til flø­de­skum­ska­ger til uni­ver­si­tets­di­rek­tø­ren. De har et le­gi­timt an­dra­gen­de om rent fak­tisk at ha­ve or­dent­lig trans­pa­rens i for­hold til om­kost­nin­ger­ne,” si­ger Jes­per Olesen.

På Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ud­gør ind­tæg­ter­ne fra ek­ster­ne be­vil­lin­ger i øje­blik­ket over 30 pct. af det sam­le­de bud­get. De ek­ster­ne be­vil­lin­ger går ho­ved­sa­ge­ligt til forsk­ning in­den for me­di­cin og na­tur­vi­den­skab, og net­op dis­se forsk­nings­om­rå­der be­ta­ler den hø­je­ste hus­le­je, for­kla­rer Jes­per Olesen.

“Der­for er der grund til at an­ta­ge, at de ek­ster­ne be­vil­lin­ger fak­tisk går til ak­ti­vi­te­ter­ne på de dy­re­ste kva­drat­me­ter, vi har. Nem­lig der hvor vi har la­bo­ra­to­ri­er. At si­ge at en tred­je­del af vo­res byg­nings­drift fak­tisk hi­d­rø­rer fra ek­stern virk­som­hed, det er et kon­ser­va­tivt bud.”

Når den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring nu har run­det en tred­je­del af om­sæt­nin­gen, så er der in­gen grund til ik­ke at an­ta­ge, at hvis ik­ke vi hav­de den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring, så kun­ne vi fak­tisk og­så und­væ­re en tred­je­del af vo­res kvadratmeter.

Jes­per Ole­sen – uni­ver­si­tets­di­rek­tør, Kø­ben­havns Universitet

For­di ek­ster­ne be­vil­lin­ger fyl­der me­get i det sam­le­de bud­get, så er ti­den og­så kom­met til at er­ken­de sam­men­hæn­gen mel­lem be­vil­lin­ger og hus­le­je, me­ner Jes­per Olesen:

“Når den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring nu har run­det en tred­je­del af om­sæt­nin­gen, så er der in­gen grund til ik­ke at an­ta­ge, at hvis ik­ke vi hav­de den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring, så kun­ne vi fak­tisk og­så und­væ­re en tred­je­del af vo­res kva­drat­me­ter. Og så er det fak­tisk ble­vet en di­rek­te om­kost­ning for os,” si­ger han.

Fonde bliver vigtigere for KU

Mens de ek­ster­ne be­vil­lin­ger alt­så i øje­blik­ket ud­gør cir­ka en tred­je­del af Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets ind­tæg­ter, så kom­mer de i frem­ti­den til at fyl­de end­nu me­re, for­kla­rer Jes­per Olesen:

“I fonds­ver­de­nen skal nog­le af de sto­re fon­de til at de­le end­nu fle­re pen­ge ud, end de ple­jer. Ale­ne fra No­vo Nor­disk Fon­den ser vi jo en vold­som vækst på det om­rå­de. Så po­ten­ti­a­let lig­ger jo så­dan set der­ov­re, og det er en me­get stor del af vo­res virk­som­hed, der bli­ver fi­nan­si­e­ret på den må­de. I lø­bet af gan­ske kort tid kom­mer vi til at run­de 50 pct.”

Indtægtskilder (i mio. kr.)

KU – indtægtskilder 2019
Kil­de: Kø­ben­havns Universitet

Og den sti­gen­de be­tyd­ning af fon­de­nes be­vil­lin­ger skær­pes yder­li­ge­re af re­ge­rin­gens så­kald­te grønt­hø­ster, der hvert år skæ­rer to pct. af de mid­ler, som uni­ver­si­te­ter­ne får til at fi­nan­si­e­re de­res ud­dan­nel­ser. Der­for pres­ses uni­ver­si­te­ter­ne til i sti­gen­de grad at bru­ge de så­kald­te ba­sis­mid­ler til at ret­te op ef­ter grønthøsteren:

“Det her med he­le ti­den at hen­te to pct. er svært. Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at du hvert år skul­le bli­ve to pct. hur­ti­ge­re til at læ­se et spe­ci­a­le fra en stu­de­ren­de. Så på den må­de er vi ble­vet me­re og me­re af­hæn­gi­ge af at bru­ge vo­res ba­sis­mid­ler og­så til at dæk­ke ud­dan­nel­ses­om­kost­nin­ger,” si­ger Jes­per Olesen.

Husleje går til staten

For at om­stil­le sig til den nye vir­ke­lig­hed, er­ken­der Jes­per Ole­sen, at det er på ti­de, at le­del­sen ta­ger ar­bejds­hand­sker­ne på. Og­så så det bli­ver mu­ligt at tak­ke nej til ek­ster­ne be­vil­lin­ger, som er dy­re i medfinansiering.

Og her pe­ger Jes­per Ole­sen især på, at ek­ster­ne be­vil­lin­ger uden støt­te til hus­le­je kan bli­ve svæ­re at få råd til.

Man kan jo godt i for­hold til mar­ke­det an­slå en ri­me­lig om­kost­ning i ste­det for at fo­ku­se­re på vo­res fak­ti­ske om­kost­ning, som er una­tur­ligt høj.

Jes­per Ole­sen – uni­ver­si­tets­di­rek­tør, Kø­ben­havns Universitet

“Vi skal step­pe op som le­del­se, og vi skal la­ve nog­le bud­get­mo­del­ler, der gør, at vi selv er me­get be­vid­ste om, hvad de fak­ti­ske om­kost­nin­ger er, når vi si­ger ja til no­get. Så har vi selv­føl­ge­lig og­så en bøn om at få støt­te til de om­kost­nin­ger, nu hvor ek­ster­ne mid­ler er ble­vet så stor en del af vo­res om­sæt­ning, at det ik­ke læn­ge­re er en mar­gi­nal post. Det er alt­så en me­get stor del af byg­nings­mas­sen, som så­dan set hi­d­rø­rer fra den for­ø­ge­de virk­som­hed, vi hel­dig­vis har kun­net la­ve på grund af stor fonds­støt­te. Men det ko­ster og­så,” si­ger Jes­per Olesen.

– Så frem­over skal fon­de­ne iføl­ge KU’s nye bud­get­mo­del fi­nan­si­e­re ud­gif­ter, der i sid­ste en­de ry­ger ind i statskassen?

“Ja. Og jeg kan da godt for­stå, at ek­ster­ne par­ter sy­nes, at det er ir­ri­te­ren­de at skul­le be­ta­le en hus­le­je, som man må­ske kun­ne kri­ti­se­re for at væ­re for høj. Det æn­drer ba­re ik­ke på, at det er en fak­tisk om­kost­ning ved det kon­kre­te forsk­nings­pro­jekt,” si­ger Jes­per Olesen.

– Hvad si­ger du til de fon­de, som er be­tæn­ke­li­ge ved at be­ta­le hus­le­je til staten?

“Det har jeg me­re end al­min­de­lig for­stå­el­se for, at de er. Men om­kost­nin­gen er der jo sta­dig­væk. Og jeg vil jo så tæn­ke, at man kun­ne la­ve en af­ta­le med dem om at se på, hvad hus­lej­en bur­de ko­ste. På den må­de vil­le vi ik­ke ta­ge den ful­de om­kost­ning til sta­ten med i an­søg­nin­ger­ne. Man kan jo godt i for­hold til mar­ke­det an­slå en ri­me­lig om­kost­ning i ste­det for at fo­ku­se­re på vo­res fak­ti­ske om­kost­ning, som er una­tur­ligt høj,” si­ger Jes­per Olesen.

Novo Nordisk Fonden: Yder generelt ikke støtte til husleje

Hos No­vo Nor­disk Fon­den har man i ud­gangs­punk­tet ik­ke no­get imod at støt­te de om­kost­nin­ger, der føl­ger med et forsk­nings­pro­jekt, for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Lüders:

”Vi støt­ter ger­ne en lang ræk­ke af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger, der lig­ger i for­læn­gel­se af et forsk­nings­pro­jekt. Det kan f.eks. væ­re bench fe­es, ser­vi­ce kon­trak­ter, drifts- og ved­li­ge­hol­del­ses­om­kost­nin­ger for ud­styr, it-om­kost­nin­ger, kon­tor­hold el­ler an­dre ser­vi­cey­del­ser. Det af­gø­ren­de for os er, at vi ved, hvad vi støt­ter, og at det har med det kon­kre­te forsk­nings­pro­jekt at gøre.”

Det er til en­hver tid le­del­sen på uni­ver­si­te­ter­ne, der be­stem­mer, om de øn­sker at hu­se et gi­vent pro­jekt, samt at an­sø­ge om og mod­ta­ge en bevilling.

St­ef­fen Lü­ders – kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fonden

Men St­ef­fen Lü­ders til­fø­jer dog og­så, at No­vo Nor­disk Fon­den ik­ke ge­ne­relt yder støt­te til dæk­ning af hus­le­jeom­kost­nin­ger. An­dre ‘ba­sa­le om­kost­nin­ger’ kan dog godt dækkes:

”I man­ge til­fæl­de går vo­res be­vil­lin­ger til at støt­te per­so­ner, der al­le­re­de er an­sat på in­sti­tu­tio­nen samt mer­ud­nyt­tel­se af fa­ci­li­te­ter, der ek­si­ste­rer i for­vej­en som en del af in­sti­tu­tio­nens grund­læg­gen­de ram­mer. Der­ved er vi med til yde et be­ty­de­ligt bi­drag til fi­nan­si­e­rin­gen af uni­ver­si­te­ter­nes ba­sa­le om­kost­nin­ger,” si­ger St­ef­fen Lü­ders og slutter:

”Det er til en­hver tid le­del­sen på uni­ver­si­te­ter­ne, der be­stem­mer, om de øn­sker at hu­se et gi­vent pro­jekt, samt at an­sø­ge om og mod­ta­ge en bevilling.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer