Vanførefonden giver pris til handicappolitisk ildsjæl

Årets opmuntringspris fra Vanførefonden går til Monica Lylloff, der som mor til tre børn med særlige behov, arbejder for at bakke op om pårørende til mennesker med et handicap eller psykisk sårbarhed.

Vanførefondens Opmuntringspris 2019
Mo­ni­ca Lyl­lof (tv.) mod­ta­ger Van­fø­re­fon­dens Op­mun­trings­pris 2019, som blev over­rakt af fon­dens for­mand, Pia Gjel­lerup (th.).

For­man­den for Van­fø­re­fon­den, fhv. Fi­nans­mi­ni­ster Pia Gjel­lerup, over­rak­te den 21. maj fon­dens op­mun­trings­pris til Mo­ni­ca Lylloff.

Hun er mor til tre børn med sær­li­ge be­hov og står bag ini­ti­a­ti­vet ’Bak op om de på­rø­ren­de til han­di­cap og psy­kisk sårbarhed.’

”Van­fø­re­fon­den vil ger­ne på­s­køn­ne Mo­ni­ca Lyl­lof­fs ind­sats og vir­ke i for­hold til det han­di­cap­po­li­ti­ske om­rå­de, hvor rets­sik­ker­he­den for Mo­ni­ca Lyl­loff er den rø­de tråd i ar­bej­det,” si­ger Pia Gjel­lerup i pres­se­med­del­el­sen i for­bin­del­se over­ræk­kel­se af Van­fø­re­fon­dens Op­mun­trings­pris 2019.

”Selv i en me­get res­sour­cestærk fa­mi­lie er det en ud­for­dring at ha­ve han­di­cap­pe­de børn, som vil få de fle­ste til at ka­ste hånd­klæ­det i rin­gen. Mo­ni­ca be­slut­te­de sig der­i­mod for, at de er­fa­rin­ger og den vi­den om at le­ve li­vet med tre børn, som hver især stil­ler helt sær­li­ge krav til en mor, skul­le ud at le­ve et liv, hvor det kom­mer an­dre til glæ­de. Der­for skrev og ud­gav Mo­ni­ca bo­gen ’Se­je mor’, som er en stærk, per­son­lig øjen­vid­ne­be­ret­ning fra det liv, der ud­fol­der sig, når til­væ­rel­sen slår en kol­bøt­te,” si­ger Pia Gjellerup.

Den 22. fe­bru­ar i år etab­le­re­de Mo­ni­ca Lyl­loff Face­book-grup­pen ’Bak op om de på­rø­ren­de til han­di­cap og psy­kisk sår­bar­hed’. Grup­pens for­mål er at bak­ke op om de på­rø­ren­de til men­ne­sker i al­le al­ders­grup­per med et han­di­cap, psy­kisk sår­bar­hed el­ler i øv­rigt sær­li­ge be­hov over he­le lan­det på tværs af diagnoser.

”Græs­rod­s­be­væ­gel­sen har gan­ske hur­tigt få­et ca. 9.300 med­lem­mer på de­res Face­book-pro­fil. Det vi­ser med al ty­de­lig­hed de so­ci­al me­di­ers styr­ke, som her bli­ver fint an­vendt i den go­de sags tje­ne­ste,” si­ger Pia Gjellerup.

Van­fø­re­fon­dens Op­mun­trings­pris blev indstif­tet i 1994 og er på 25.000 kr. Pri­sen ud­de­les på Van­fø­re­fon­dens års­mø­de, ”til en per­son, som har gjort en ue­gen­nyt­tig og be­mær­kel­ses­vær­dig ind­sats for at let­te dag­lig­da­gen for fy­sisk handicappede.”

Van­fø­re­fon­dens for­mål er at støt­te fy­sisk han­di­cap­pe­de, i det om­fang så­dan støt­te ik­ke ydes af det of­fent­li­ge. Van­fø­re­fon­den blev stif­tet den 24. maj 1955 af tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Vig­go Kampmann.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer