Hempel Fonden og KR Foundation indgår nyt samarbejde med fokus på biodiversitet

Hempel Fonden og KR Foundation vil tilveje­bringe ny viden om det eskale­rende tab af jord­ens biodiver­sitet. Det skal få verdens beslutnings­tagere til at vende den nedad­gående udvikling på området.

Biodiversitet (foto: Jeanette Frank Nielsen)
"Vi valg­te at gå ind i pro­jek­tet, for­di det er vig­tigt, at vi får me­re vi­den om, hvor­dan det står til med bi­o­di­ver­si­te­ten og øko­sy­ste­mer­ne – hvor langt har vi pres­set dem, hvor­når de even­tu­elt vil kol­lap­se, og hvad kan vi gø­re for at for­hin­dre det­te," si­ger Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen, di­rek­tør i KR Fo­un­da­tion (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

”Jo fle­re, der løf­ter op­ga­ven, og jo fle­re, der kig­ger på det her og kig­ger på det med for­skel­li­ge per­spek­ti­ver, jo bed­re er det.”

Or­de­ne hand­ler om bi­o­di­ver­si­tet og kom­mer fra di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm. For ny­lig valg­te Hem­pel Fon­den at in­klu­de­re bi­o­di­ver­si­tet som et fo­ku­s­om­rå­de, og det har al­le­re­de ka­stet støt­te til fle­re nye pro­jek­ter af sig. Ét af dem er et vi­denspro­jekt, hvor Hem­pel Fon­den er gå­et sam­men med KR Fo­un­da­tion om hver at støt­te med en mil­li­on kroner.

“Vi vil rig­tigt ger­ne sam­ar­bej­de med an­dre fon­de. Der­med er det let­te­re for os at nå vo­res stra­te­gi­ske mål, og sam­ti­dig får vi en stør­re gen­nem­slags­kraft. Her­u­d­over kan vi løf­te nog­le ting i fæl­les­skab med an­dre, som vi må­ske hver­ken kan el­ler vil gø­re ale­ne,” si­ger An­ders Holm.

Han fort­sæt­ter: ”Det var og er og­så det sig­nal, vi har sendt bredt ud til vo­res fond­skol­le­ga­er. Ef­ter et mø­de med KR Fo­un­da­tions di­rek­tør vend­te han der­for til­ba­ge for at hø­re, om det her pro­jekt kun­ne ha­ve en fæl­les interesse.”

KR Fo­un­da­tion har støt­tet det kon­kre­te vi­denspro­jekt si­den 2015. Her for­tæl­ler di­rek­tør, Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen, at han er glad for, at Hem­pel Fon­den nu og­så er med.

”Da jeg hør­te om Hem­pel Fon­dens pla­ner om at be­væ­ge sig ind på bi­o­di­ver­si­tets­om­rå­det, var det helt na­tur­ligt at til­by­de dem at kom­me om­bord i pro­jek­tet. At fle­re fon­de er med om­bord, gi­ver jo pro­jek­tet et bre­de­re og stær­ke­re fi­nan­si­e­rings­fun­da­ment,” si­ger han.

Et atypisk projekt

Vi­denspro­jek­tet bli­ver dre­vet af den bri­ti­ske ngo WCMC i sam­ar­bej­de med FN og en ræk­ke an­dre vi­den­sin­sti­tu­tio­ner og -or­ga­ni­sa­tio­ner. Pro­jek­tet har til for­mål at skaf­fe ny vi­den om ta­bet af bi­o­di­ver­si­tet. Ny vi­den, som ver­dens­sam­fun­det kan hand­le ud fra.

Selv­om beg­ge fonds­di­rek­tø­rer er be­gej­stre­de for pro­jek­tet, po­in­te­r­er de, at det er et aty­pisk pro­jekt for dem.

”KR Fo­un­da­tion fo­ku­se­rer i langt over­ve­jen­de grad på kli­ma, men vi har støt­tet en­kel­te pro­jek­ter in­den for mil­jø­om­rå­det, og det­te er ét af dem,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

”Vi valg­te at gå ind i pro­jek­tet, for­di det er vig­tigt, at vi får me­re vi­den om, hvor­dan det står til med bi­o­di­ver­si­te­ten og øko­sy­ste­mer­ne – hvor langt har vi pres­set dem, hvor­når de even­tu­elt vil kol­lap­se, og hvad kan vi gø­re for at for­hin­dre det­te. Dén vi­den til­ve­je­brin­ger pro­jek­tet og for­mid­ler til po­li­ti­ke­re og be­slut­nings­ta­ge­re, så ver­dens­sam­fun­det kan hand­le på det. Der­u­d­over hæn­ger kli­ma og mil­jø jo sam­men – f.eks. op­ta­ger øko­sy­ste­mer så­som sko­ve og vå­d­om­rå­der sto­re mæng­der af driv­hus­gas­sen CO2, som er ho­ved­år­sa­gen til kli­ma­for­an­drin­ger­ne,” si­ger han.

I Hem­pel Fon­den for­tæl­ler An­ders Holm, at de sand­syn­lig­vis ik­ke vil­le ha­ve valgt at støt­te pro­jek­tet ale­ne uden KR Foundation.

”I vo­res stra­te­gi er den må­de, vi fo­ku­se­rer på bi­o­di­ver­si­tet, at vi ud­væl­ger nog­le af de skov­om­rå­der i ver­den med den hø­je­ste grad af bi­o­di­ver­si­tet og ar­bej­der på at fin­de bæ­re­dyg­ti­ge, lo­ka­le løs­nin­ger til at be­va­re dem. Det nye pro­jekt er der­for på kan­ten af fon­dens stra­te­gi­ske fo­kus, men vi sy­nes al­li­ge­vel, at det var et godt pro­jekt, for­di det jo in­di­rek­te er med til at re­a­li­se­re den mål­sæt­ning, vi har, om at be­kæm­pe tab af bi­o­di­ver­si­tet,” si­ger han.

På jagt efter ambitiøse klimamål

Hem­pel Fon­den og KR Fo­un­da­tion hå­ber på, at den nye vi­den om bi­o­di­ver­si­tet blandt an­det kan væ­re med til at gø­re en for­skel på et FN-top­mø­de om bi­o­di­ver­si­tet næ­ste år.

”Et stærkt hold af in­ter­na­tio­na­le for­ske­re – her­un­der dan­ske – til­ve­je­brin­ger ny vi­den in­den for et om­rå­de, der har stor be­tyd­ning for vo­res og kom­men­de ge­ne­ra­tio­ners triv­sel på jor­den. Med hjælp fra folk med for­stand på kom­mu­ni­ka­tion ta­ger de så den vi­den og sæt­ter den i spil i de re­le­van­te sam­men­hæn­ge – f.eks. til det vig­ti­ge FN-bi­o­di­ver­si­tets-top­mø­de i Bei­jing i 2020, hvor ver­dens re­ge­rin­ger skal ved­ta­ge mål for, hvor­dan vi kan styr­ke bi­o­di­ver­si­te­ten og øko­sy­ste­mer­ne,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

På Lin­ke­din læg­ger Hem­pel Fon­den hel­ler ik­ke skjul på, at net­op det kom­men­de top­mø­de i Bei­jing er i fo­kus. Her skri­ver fon­den blandt an­det at:

“Mens stør­ste­delen af ver­dens lan­de har ind­gå­et for­plig­tel­ser i for­hold til kli­ma­for­an­drin­ger­ne om at bli­ve godt un­der to gra­der (Pa­ris-af­ta­len), er der ik­ke en lig­nen­de mål­sæt­ning på bi­o­di­ver­si­tets­om­rå­det. På COP15 i år 2020 vil ver­dens le­de­re sæt­te nye mål for at ven­de ud­vik­lin­gen i tab af bi­o­di­ver­si­tet. Hvad skal vo­res fæl­les mål væ­re, og hvor­dan kan vi ska­be op­mærk­som­hed på pro­ble­met og på de po­si­ti­ve ting, vi al­le kan gø­re for at hjælpe?”

I FN-re­gi står for­kor­tel­sen COP bredt for ‘Con­fe­ren­ce of the Par­ties’ – alt­så en kon­fe­ren­ce for de par­ter, der er me­dun­der­skri­ve­re på en kon­kret kon­ven­tion. Det vil si­ge, at be­teg­nel­sen “COP” ik­ke blot er for­be­holdt kli­ma­om­rå­det. Mens tit­len ‘COP15’ for de fle­ste dan­ske­re nok mest af alt væk­ker min­der om den stærkt kri­ti­se­re­de kli­ma­kon­fe­ren­ce i Kø­ben­havn i de­cem­ber 2009, har man på bi­o­di­ver­si­tets­om­rå­det kun af­holdt til og med COP14. Der­med er COP15 på det om­rå­de sta­dig en ti­tel fyldt med håb. På bi­o­di­ver­si­te­tens COP14 var der nem­lig bred in­ter­na­tio­nal enig­hed om at ven­de ud­vik­lin­gen på om­rå­det. Der­u­d­over var der op­bak­ning til at ar­bej­de for kon­kre­te mål for ver­dens bi­o­di­ver­si­tet på COP15, og det er alt­så blandt an­det her, at Hem­pel Fon­den og KR Fo­un­da­tion hå­ber på, at vi­denspro­jek­tet vil gø­re en forskel.

”Det er jo ik­ke nød­ven­dig­vis den en­de­gyl­di­ge sand­hed, der kom­mer her, men det er et højt­kva­li­fi­ce­ret bud, li­ge­som der og­så kom­mer an­dre bud – og jo fle­re go­de og kva­li­fi­ce­re­de bud, der kom­mer, jo bed­re er det,” si­ger di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer