Otto Mønsteds Fond debuterer med pris til lys klima-idé

Otto Mønsteds Fond føjer et nyt virkemiddel til uddelingspolitikken og uddeler for første gang prisen The Bright Idea. Førstepræmien går til et klimateknologisk projekt, der om­dan­ner C02 til protein.

The Bright Idea 2019
Min­gyi Xu (tv.) fik over­rakt The Bright Idea-pri­sen 2019 af be­sty­rel­ses­for­mand i Ot­to Møn­steds Fond, Bo Stærmose (th.).

Man­den bag den ’fat­ti­ge mands smør’, Ot­to Møn­sted, fik sin del af ram­pe­ly­set, da be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose den 25. maj ud­del­te Ot­to Møn­sted Fonds nye pris, The Bright Idea, i In­du­stri­ens Hus.

”Ot­to Møn­sted hav­de et ci­tat, som jeg godt kan li­de: ’Pen­ge er ik­ke det bed­ste, men at tje­ne dem er yderst for­nø­je­ligt’. Da han dø­de i 1916 var han lan­dets ri­ge­ste mand og ef­ter­lod sig en for­mue, der sva­re­de til en tred­je­del af lan­dets na­tio­nal­bud­get,” sag­de Bo Stærmose.
For­mu­en over­gik til fon­den, som har til for­mål at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Dan­marks in­du­stri og handel.

Det er der­for sær­ligt in­den for de om­rå­der, at fon­den støt­ter for­ske­re og stu­de­ren­de, bl.a. via rej­se­le­ga­ter. Som et nyt vir­ke­mid­del i ud­de­lings­po­li­tik­ken har fon­den lan­ce­ret en ny pris, der skal frem­me in­nova­ti­ve, yn­gre forskere.

”Han­dels­man­den Ot­to Møn­sted for­stod selv at kom­bi­ne­re han­del og tek­no­lo­gi og at an­ven­de tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger til at in­du­stri­a­li­se­re pro­duk­tio­nen og der­med og­så gø­re sig gæl­den­de på de in­ter­na­tio­na­le mar­ke­der. Der­for har vi indstif­tet den­ne pris for at hjæl­pe an­dre med net­op det,” si­ger Ni­na Movin, adm. di­rek­tør i Ot­to Møn­steds Fond og A/S.

Fon­den ind­gik tid­li­ge­re i år et sam­ar­bej­de med MADE (Ma­nu­fa­c­turing Aca­de­my Den­mark un­der Dansk In­du­stri) om at over­ta­ge sponsora­tet af de­res forskerpris.

”Sam­ti­dig hav­de vi i et styk­ke tid gå­et og pus­let lidt med tan­ken om at stif­te vo­res egen pris,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose.

Og det var drøf­tel­ser­ne med de er­far­ne pris­ud­de­le­re i MADE, der led­te til be­slut­nin­gen om at fø­re tan­ker­ne om en ny pris ud i li­vet ved at stif­te Ot­to Møn­sted Fonds pris til The Bright Idea.

”Vi øn­sker, at vo­res ud­de­lin­ger skal gø­re en for­skel, hvor­for pri­sen gi­ves til yn­gre for­ske­re med pro­jek­ter, der har po­ten­ti­a­le til at ud­vik­les til en frem­ti­dig for­ret­ning. Her kan net­op de før­ste pen­ge gø­re en for­skel for det vi­de­re for­løb af pro­jek­tet. Vin­der­pro­jek­ter­ne er spæn­den­de og for­skel­li­ge,” si­ger Bo Stærmose.

Overbefolkning og fødevarebehov

Blandt pro­jekt­for­sla­ge­ne hav­de jury­en indstil­let tre vin­de­re til tre pri­ser på hen­holds­vis 200.000 kr., 100.000 kr. og 50.000 kr.

Før­ste­pri­sen gik til den ki­ne­si­ske ph.d.-studerende ved DTU En­viron­ment, Min­gyi Xu, som har ud­vik­let en kli­ma­ven­lig me­to­de til frem­stil­ling af fødevareprotein.

”Mit for­slag til The Bright Idea er at pro­du­ce­re ani­malsk pro­te­in ud af CO2, vand og elek­tri­ci­tet. Vi ved, at med den ha­sti­ge be­folk­nings­til­vækst i ver­den vil pro­te­in­be­ho­vet væ­ret for­doblet i 2050. Hvis vi skal imø­de­kom­me be­ho­vet ved hjælp af kon­ven­tio­nel fø­de­va­re­pro­duk­tion, har det nog­le kli­ma­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, som ek­sem­pel­vis stør­re ud­led­ning af driv­hus­gas­ser,” for­kla­re­de Min­gyi Xu i sin præsentation.

Vin­de­re – The Bright Idea-prisen
 1. Min­gyi Xu, ph.d.-studerende, DTU 
  • The Bright Idea: Frem­stil­ling af fø­de­va­re­pro­te­in fra kul­dioxid, vand og elek­tri­ci­tet (eMe­al).
  • Be­grun­del­se: ”Jury­en er især im­po­ne­ret over pro­jek­tets nye til­gang til frem­stil­ling af pro­te­in til fø­de­va­re­pro­duk­tion og ser et stort po­ten­ti­a­le for tek­no­lo­gi­en, når den er fuldt udviklet.”
 2. Mar­kus Bo­ck­holt, ph.d, Mi­che­le Col­li, ph.d., og Jes­per Hem­d­rup Kri­sten­sen, po­st­doc, al­le fra Aal­borg Universitet. 
  • The Bright Idea: At ud­vik­le en for­stå­el­se for gen­brugs­møn­stre i in­du­stri­el­le or­ga­ni­sa­tio­ner, in­spi­re­ret af rov­dyr og byt­te­dyr i na­tu­ren, så virk­som­he­der i hø­je­re grad kan op­nå en cir­ku­lær produktion.
  • Be­grun­del­se: ”Jury­en har lagt sær­lig vægt på, at grup­pen af for­ske­re har an­vendt og va­li­de­ret de­res me­to­de og op­nå­et be­ty­de­li­ge re­sul­ta­ter i en in­du­stri­el kontekst.”
 3. Eyt­hor Ei­riks­son, po­st­doc, David Bue Pe­der­sen, ph.d., beg­ge fra DTU og Jakob Wilm, ph.d, SDU. 
  • The Bright Idea: Ud­vik­ling af en ny me­get hur­tig 3D-print­tek­no­lo­gi, der er fri for trap­pe­trins ar­te­fak­ter og re­du­ce­rer print­ti­den fra da­ge til ti­mer el­ler en­dog minutter.
  • Be­grun­del­se: ”Jury­en er me­get im­po­ne­ret over pro­jek­tets dis­rup­ti­ve po­ten­ti­a­le og hol­dets iværksætter-ambitioner.”

Der­for ind­send­te han sit pro­jekt­for­slag, som har po­ten­ti­a­le til på én gang at lø­se be­ho­vet for me­re pro­te­in og re­du­ce­re C02-udledningen.

”Pri­sen vil hjæl­pe mig til at ud­vik­le kon­cep­tet i la­bo­ra­to­ri­et og til at sam­ar­bej­de med an­dre for­ske­re og virk­som­he­der på området.”

Jury­en bag The Bright Idea be­står af:

 • Kig­ge Hvid, part­ner, JA studio
 • Ole Kring, In­ve­st­ment Di­rector, Vækstfonden
 • Bjar­ne Kjær Ers­bøll, pro­fes­sor DTU Com­pu­te og med­lem af Ot­to Møn­steds Fonds bestyrelse
 • Jes­per Høj­berg Chri­sten­sen, ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på CBS
 • Bør­ge Obel, Pro­fes­sor ved År­hus Universitet
 • Bo Stærmose, be­sty­rel­ses­for­mand Ot­to Møn­steds Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer