Winnie Liljeborg polstrer Liljeborgfonden med 350 mio. kr.

Medstif­ter af smykke­virksom­heden Pan­dora, Win­nie Lil­je­borg, læg­ger yder­ligere 350 mio. kr. af sin pri­va­te for­mue i Liljeborg­fonden. På bag­grund af den for­ø­ge­de grund­kapital ju­ste­rer fon­den si­ne virke­midler i ret­ning af kata­lytisk filan­tro­pi.

Winnie Liljeborg, stifter af Liljeborgfonden
”Med etab­le­rin­gen af Lil­je­borg­fon­den har vi sik­ret de op­ti­ma­le ram­mer for mit filan­tro­pi­ske ar­bej­de. For­ø­gel­sen af ka­pi­ta­len er ud­tryk for, at vi er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, det er me­get glæ­de­ligt,” si­ger fon­dens stif­ter, Win­nie Lil­je­borg.

Med en grund­ka­pi­tal på 50 mio. kr. etab­le­re­de Win­nie Lil­je­borg sid­ste år den al­men­nyt­ti­ge og al­ment vel­gø­ren­de fond, Lil­je­borg­fon­den.

På bag­grund af fon­dens er­fa­rin­ger med det filan­tro­pi­ske ar­bej­de på det so­ci­a­le om­rå­de øn­sker hun nu at gi­ve fon­den end­nu stør­re filan­tro­pi­ske mus­k­ler.

Win­nie Lil­je­borg, der er er medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora og selv er næst­for­mand i fon­dens be­sty­rel­se, op­le­ver gen­nem ar­bej­det i fon­den, at hun kan gø­re den for­skel, som hun hav­de hå­bet på.

”Med etab­le­rin­gen af Lil­je­borg­fon­den har vi sik­ret de op­ti­ma­le ram­mer for mit filan­tro­pi­ske ar­bej­de. For­ø­gel­sen af ka­pi­ta­len er ud­tryk for, at vi er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, det er me­get glæ­de­ligt,” si­ger Win­nie Lil­je­borg.

Fon­dens ar­bej­de er en vi­dere­fø­rel­se og ud­vik­ling af det vel­gø­ren­de ar­bej­de, som hun i åre­ne for­in­den har væ­ret en­ga­ge­ret i. Fon­den støt­ter ud­sat­te børn og un­ge, ud­sat­te mødre og børn og des­u­den kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskil­­de-om­­rå­­det.

Al­le­re­de i for­bin­del­se med stif­tel­sen af fon­den for­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand, Mar­tin Høy­er-Han­­sen, at det var sand­syn­ligt, at man vil­le øge fon­dens ka­pi­tal af­hæn­gig af de re­sul­ta­ter og den for­skel, som fon­den kom til at gø­re. Det er den be­slut­ning, som nu er truf­fet.

”Vi har kon­sta­te­ret, at fon­den fun­ge­rer, som vi hav­de hå­bet på, og vi kan se på de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger, at vo­res pro­fil og ud­de­lings­kri­te­ri­er er re­le­van­te for or­ga­ni­sa­tio­ner, som er dyg­ti­ge og en­ga­ge­re­de dér, hvor vi ger­ne vil gø­re en for­skel. På den bag­grund, og som det he­le ti­den har væ­ret hen­sig­ten, ifald fon­den ud­vik­le­de sig, som vi øn­ske­de, har Win­nie Lil­je­borg be­slut­tet at øge grund­ka­pi­ta­len med 350 mio. kr. til i alt 400 mio. kr.,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den, Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

Flere partnerskaber

Fon­den har i 2018 ud­delt 13,5 mio. kr. og Mar­tin Høy­er-Han­­sen vur­de­rer, at ud­de­lin­ger­ne i de kom­men­de år vil lig­ge på et til­sva­ren­de ni­veau med en øv­re græn­se på 20 mio. Det er des­u­den am­bi­tio­nen, ba­se­ret på det før­ste års er­fa­rin­ger, at fon­den vil ind­gå i egent­li­ge part­ner­ska­ber med de or­ga­ni­sa­tio­ner, be­sty­rel­sen væl­ger at støt­te.

”Vi me­ner at kun­ne se, at vi kan op­nå mar­kan­te ef­fek­ter gen­nem at løf­te og styr­ke or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og­så på om­rå­der, der ræk­ker ud over den pas­si­ve do­na­tion. Det ar­bej­de stil­ler selv­føl­ge­lig og­så krav til fon­den selv, og vi ser frem til at læ­re en mas­se i de kom­men­de år,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

Om Lil­je­borg­fon­den

Lil­je­borg­fon­den har adres­se på Sva­ne­møl­le­vej 16 i Hel­lerup, og det er fa­mi­lie­kon­to­ret North-East Fa­mily Of­fi­ce, som Win­nie Lil­je­borg er me­de­jer af, der står for fon­dens drift.

Fon­dens be­sty­rel­se be­står af:

  • For­mand: Mar­tin Høy­er-Han­­sen
  • Næst­for­mand og med­lem af fon­dens ud­de­lings­ud­valg: Win­nie Lil­je­borg
  • Med­lem og med­lem af fon­dens ud­de­lings­ud­valg: Ghi­ta Vej­le­bo
  • Med­lem og med­lem af fon­des in­ve­ste­rings­ud­valg: Jan-Ole Han­sen
  • Med­lem og med­lem af fon­dens in­ve­ste­rings­ud­valg: Las­se De­hn-Baltzer

Det er dog end­nu for tid­ligt at si­ge, hvor­dan fon­den vil op­gra­de­re de ud­de­lings­fag­li­ge res­sour­cer, men be­sty­rel­sen over­ve­jer fle­re mu­lig­he­der.

”For nu­væ­ren­de kom­mer fon­dens am­bi­tio­ner om part­ner­ska­ber ik­ke til at på­vir­ke vo­res re­k­rut­te­ring, men det er ik­ke ude­luk­ket, at det bli­ver til­fæl­det på læn­ge­re sigt, en­ten in­ter­nt el­ler på kon­su­lent­ba­sis,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­­sen.

I 2018 har Lil­je­borg­fon­den blandt an­det støt­tet or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Børn, Un­ge & Sorg, Men­tor­barn og Ju­le­mær­ke­fon­den.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.