Annoncespot_img

Winnie Liljeborg polstrer Liljeborgfonden med 350 mio. kr.

Medstifter af smykke­virksom­heden Pandora, Winnie Liljeborg, lægger yder­ligere 350 mio. kr. af sin private formue i Liljeborg­fonden. På bag­grund af den forøgede grund­kapital ju­ste­rer fonden sine virke­midler i retning af kata­lytisk filantropi.

Winnie Liljeborg, stifter af Liljeborgfonden
”Med etab­le­rin­gen af Lil­je­borg­fon­den har vi sik­ret de op­ti­ma­le ram­mer for mit filan­tro­pi­ske ar­bej­de. For­ø­gel­sen af ka­pi­ta­len er ud­tryk for, at vi er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, det er me­get glæ­de­ligt,” si­ger fon­dens stif­ter, Win­nie Liljeborg.

Med en grund­ka­pi­tal på 50 mio. kr. etab­le­re­de Win­nie Lil­je­borg sid­ste år den al­men­nyt­ti­ge og al­ment vel­gø­ren­de fond, Lil­je­borg­fon­den.

På bag­grund af fon­dens er­fa­rin­ger med det filan­tro­pi­ske ar­bej­de på det so­ci­a­le om­rå­de øn­sker hun nu at gi­ve fon­den end­nu stør­re filan­tro­pi­ske muskler.

Win­nie Lil­je­borg, der er er medstif­ter af smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora og selv er næst­for­mand i fon­dens be­sty­rel­se, op­le­ver gen­nem ar­bej­det i fon­den, at hun kan gø­re den for­skel, som hun hav­de hå­bet på.

”Med etab­le­rin­gen af Lil­je­borg­fon­den har vi sik­ret de op­ti­ma­le ram­mer for mit filan­tro­pi­ske ar­bej­de. For­ø­gel­sen af ka­pi­ta­len er ud­tryk for, at vi er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, det er me­get glæ­de­ligt,” si­ger Win­nie Liljeborg.

Fon­dens ar­bej­de er en vi­dere­fø­rel­se og ud­vik­ling af det vel­gø­ren­de ar­bej­de, som hun i åre­ne for­in­den har væ­ret en­ga­ge­ret i. Fon­den støt­ter ud­sat­te børn og un­ge, ud­sat­te mødre og børn og des­u­den kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskilde-området.

Al­le­re­de i for­bin­del­se med stif­tel­sen af fon­den for­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand, Mar­tin Høy­er-Han­sen, at det var sand­syn­ligt, at man vil­le øge fon­dens ka­pi­tal af­hæn­gig af de re­sul­ta­ter og den for­skel, som fon­den kom til at gø­re. Det er den be­slut­ning, som nu er truffet.

”Vi har kon­sta­te­ret, at fon­den fun­ge­rer, som vi hav­de hå­bet på, og vi kan se på de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger, at vo­res pro­fil og ud­de­lings­kri­te­ri­er er re­le­van­te for or­ga­ni­sa­tio­ner, som er dyg­ti­ge og en­ga­ge­re­de dér, hvor vi ger­ne vil gø­re en for­skel. På den bag­grund, og som det he­le ti­den har væ­ret hen­sig­ten, ifald fon­den ud­vik­le­de sig, som vi øn­ske­de, har Win­nie Lil­je­borg be­slut­tet at øge grund­ka­pi­ta­len med 350 mio. kr. til i alt 400 mio. kr.,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Lil­je­borg­fon­den, Mar­tin Høyer-Hansen.

Flere partnerskaber

Fon­den har i 2018 ud­delt 13,5 mio. kr. og Mar­tin Høy­er-Han­sen vur­de­rer, at ud­de­lin­ger­ne i de kom­men­de år vil lig­ge på et til­sva­ren­de ni­veau med en øv­re græn­se på 20 mio. Det er des­u­den am­bi­tio­nen, ba­se­ret på det før­ste års er­fa­rin­ger, at fon­den vil ind­gå i egent­li­ge part­ner­ska­ber med de or­ga­ni­sa­tio­ner, be­sty­rel­sen væl­ger at støtte.

”Vi me­ner at kun­ne se, at vi kan op­nå mar­kan­te ef­fek­ter gen­nem at løf­te og styr­ke or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og­så på om­rå­der, der ræk­ker ud over den pas­si­ve do­na­tion. Det ar­bej­de stil­ler selv­føl­ge­lig og­så krav til fon­den selv, og vi ser frem til at læ­re en mas­se i de kom­men­de år,” si­ger Mar­tin Høyer-Hansen.

Om Lil­je­borg­fon­den

Lil­je­borg­fon­den har adres­se på Sva­ne­møl­le­vej 16 i Hel­lerup, og det er fa­mi­lie­kon­to­ret North-East Fa­mily Of­fi­ce, som Win­nie Lil­je­borg er me­de­jer af, der står for fon­dens drift.

Fon­dens be­sty­rel­se be­står af:

  • For­mand: Mar­tin Høyer-Hansen
  • Næst­for­mand og med­lem af fon­dens ud­de­lings­ud­valg: Win­nie Liljeborg
  • Med­lem og med­lem af fon­dens ud­de­lings­ud­valg: Ghi­ta Vejlebo
  • Med­lem og med­lem af fon­des in­ve­ste­rings­ud­valg: Jan-Ole Han­sen
  • Med­lem og med­lem af fon­dens in­ve­ste­rings­ud­valg: Las­se Dehn-Baltzer

Det er dog end­nu for tid­ligt at si­ge, hvor­dan fon­den vil op­gra­de­re de ud­de­lings­fag­li­ge res­sour­cer, men be­sty­rel­sen over­ve­jer fle­re muligheder.

”For nu­væ­ren­de kom­mer fon­dens am­bi­tio­ner om part­ner­ska­ber ik­ke til at på­vir­ke vo­res re­k­rut­te­ring, men det er ik­ke ude­luk­ket, at det bli­ver til­fæl­det på læn­ge­re sigt, en­ten in­ter­nt el­ler på kon­su­lent­ba­sis,” si­ger Mar­tin Høyer-Hansen.

I 2018 har Lil­je­borg­fon­den blandt an­det støt­tet or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Børn, Un­ge & Sorg, Men­tor­barn og Julemærkefonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer