Harboefonden etablerer nyt kollegium på Nørrebro

Harboefonden opkøbte i 2018 en ejendom på Jagtvej i København. Ejendommen er blevet omlagt til et kollegium, der nu bærer navnet Harboekollegiet.

Harboekollegiet
Har­bo­e­fon­dens kol­le­gie på Nør­re­bro i Kø­ben­havn (fo­to: Harboekollegiet).

Bag en hi­sto­risk fa­ca­de fra slut­nin­gen af 1800-tal­let lig­ger en lang, smal byg­ning i tre eta­ger. Jagt­vej 111 er pla­ce­ret mel­lem to af Kø­ben­havns grøn­ne ån­de­hul­ler i form af As­si­stens Kir­ke­gård og Fæl­led­par­ken, og blev i 2018 over­ta­get af Har­bo­e­fon­den og etab­le­ret som kollegium.

Ud­over kol­le­gi­et ejer Har­bo­e­fon­den en an­den ejen­dom på Fre­de­riks­berg. Og det er med af­sæt i det ejer­skab, at be­sty­rel­sen be­slut­te­de at ud­vi­de erhvervsaktiviteterne.

“Ind­tæg­ten fra den ejen­dom sat i for­hold til fon­dens sti­gen­de for­mue gør, at før el­ler se­ne­re kun­ne vi ri­si­ke­re at mi­ste ret­ten til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond, hvis ik­ke vo­res ak­ti­vi­te­ter kun­ne bli­ve kraf­tigt for­bed­ret,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Vig­go Harboe.

“Sam­ti­dig kun­ne vi kom­bi­ne­re det med at af­hjæl­pe lidt af de stu­de­ren­des bo­lig­pro­ble­mer in­de i Kø­ben­havn,” si­ger han og fort­sæt­ter: ”Vi har fyldt al­le de bo­li­ger op vi kan. Det er ik­ke svært i den­ne tid og kol­le­gi­et lig­ger fan­ta­stisk godt.”

Har­bo­e­fon­den blev stif­tet i 1983 af grund­læg­ger­ne af fir­ma­et Dako A/S, der pro­du­ce­rer kræft­di­ag­nostisk ud­styr. Det er og­så net­op det sund­heds­fag­li­ge, der fyl­der mest i fon­dens uddelingspolitik.

“Har­bo­e­fon­den har til for­mål at støt­te den fri forsk­ning in­den for om­rå­der, der har re­la­tion til den til en­hver tid af Dako A/S og det­te sel­skabs dat­ter­sel­ska­ber drev­ne virk­som­hed, at støt­te an­dre vi­den­ska­be­li­ge for­mål, at støt­te an­dre al­men­nyt­ti­ge for­mål, at yde støt­te til sy­geple­je­per­so­na­les vi­de­reud­dan­nel­se og pro­jek­t­re­la­te­re­de rej­ser og at yde støt­te til om­sorg for æl­dre, der er i øko­no­misk trang,” skri­ver be­sty­rel­sen i fon­dens årsrapport.

I 2018 blev det til ud­de­lin­ger for 3,7 mio. kr., hvor fi­nan­si­e­ring af forsk­ning ud­gjor­de 2,2 mio. kr. I 2017 lå ud­de­lin­ger­ne sam­let på 2,6 mio. kr. Se den præ­ci­se for­de­ling af mid­ler­ne på de for­skel­li­ge for­mål i over­sig­ten ne­derst i artiklen.

Fon­den går ud af 2018 med et drifts­re­sul­tat på -4 mio. kr. mod et til­sva­ren­de over­skud på 5,9 mio. kr. året forinden.

I års­rap­por­ten frem­går det, at: “Årets re­sul­tat er på­vir­ket væ­sent­ligt af fal­det i børs­kur­sen på en­kel­te af fon­dens ak­tie­in­ve­ste­rin­ger, og re­sul­ta­tet for 2018 er ef­ter be­sty­rel­sens vur­de­ring iso­le­ret set ik­ke tilfredsstillende.”

Uddelinger fordelt på formål (kr. ekskl. tilbageførte bevillinger)

20172018
Al­men­nyt­ti­ge formål364.000517.000
Støt­te til æl­dre i øko­no­misk trang458.000656.000
Sy­geple­jer­le­gat400.000420.000
Forsk­ning1.616.0002.153.000
I alt2.838.0003.746.000

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer