Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Familien Hede-Nielsens Fond overgår til at være en erhvervsdrivende fond efter etableringen af et nyt kollegium i Horsens.

Hede Nielsen Kollegiet (foto: Familien Hede-Nielsens Fond)
He­de Ni­el­sen Kol­le­gi­et åb­ne­de i fe­bru­ar sid­ste år. Ejen­doms­be­sid­del­sen af kol­le­gi­et og le­je­ind­tæg­ter­ne fra kol­le­gi­a­ner­ne be­ty­der sam­let set, at Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fonds er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter nu be­trag­tes som er­hvervs­dri­ven­de (fo­to: Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond).

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om god fondsledelse.

”Det er en helt na­tur­lig kon­se­kvens af, at er­hvervs­drif­ten i fon­den nu fyl­der me­re end 10 pro­cent af om­sæt­nin­gen. Det skyl­des, at fon­den, med Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se, køb­te et ho­tel i Hor­sens og har om­dan­net det til et kol­le­gi­um,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond, Hen­rik Hede-Nielsen.

Han hen­vi­ser der­med til de al­min­de­li­ge reg­ler i den så­kald­te ’be­kendt­gø­rel­se om be­græn­set er­hvervs­drift’, som be­stem­mer, hvor­når en fonds er­hvervs­drift an­ses for så om­fat­ten­de, at fon­den skal re­gi­stre­res sig som erhvervsdrivende.

Net­op ejen­doms­be­sid­del­sen af kol­le­gi­et og le­je­ind­tæg­ter­ne fra kol­le­gi­a­ner­ne be­ty­der sam­let set, at fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter nu be­trag­tes som er­hvervs­dri­ven­de. Og­så selv­om drif­ten af kol­le­gi­et lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af fon­dens for­mål og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter in­den for uddannelsesområdet.

”Vi får rig­tig man­ge an­søg­nin­ger fra stu­de­ren­de. Og vi har læn­ge over­ve­jet, hvor­dan vi kun­ne un­der­støt­te den del af vo­res fun­dats­mæs­si­ge for­mål end­nu me­re. Og i en by som Hor­sens, der i for­vej­en har en cam­pus, Via Uni­ver­si­ty Col­le­ge og uden­land­ske stu­de­ren­de, var det op­lagt at om­dan­ne et ek­si­ste­ren­de og kendt ho­tel til kol­le­gie­bo­li­ger uden at skul­le byg­ge no­get helt nyt,” si­ger Hen­rik Hede-Nielsen.

Be­sty­rel­sen har valgt at dri­ve kol­le­gi­et som en del af fon­dens eg­ne ak­ti­vi­te­ter, men har out­sour­cet ad­mi­ni­stra­tio­nen af de 44 kollegieværelser.

Der er skabt en fan­ta­stisk stem­ning med go­de for­hold, hvor de stu­de­ren­de stort set ba­re kan kom­me med en dy­ne, så har de en bolig.

Hen­rik He­de-Ni­el­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond

”Kol­le­gi­et åb­ne­de i fe­bru­ar sid­ste år, og det er al­le­re­de vir­ke­lig velan­søgt. Der er skabt en fan­ta­stisk stem­ning med go­de for­hold, hvor de stu­de­ren­de stort set ba­re kan kom­me med en dy­ne, så har de en bo­lig. Vi er rig­tig gla­de for det,” for­tæl­ler Hen­rik Hede-Nielsen.

Som er­hvervs­dri­ven­de fond bli­ver be­sty­rel­sen nu un­der­lagt øge­de krav om blandt an­det trans­pa­rens og reg­ler om re­de­gø­rel­se for god fonds­le­del­se. Men den ek­stra ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­de, er ik­ke no­get som be­sty­rel­sen be­trag­ter som et pro­blem, si­ger Hen­rik Hede-Nielsen.

”Igen­nem de sid­ste år har vi lagt stor vægt på at væ­re me­get trans­pa­ren­te bl.a. via vo­res hjem­mesi­de og vo­res år­li­ge pris­ud­de­ling. I kraft i min be­sty­rel­ses­ud­dan­nel­se har vi læn­ge be­skæf­ti­get os med god fonds­le­del­se og ESG-fak­to­rer og­så på in­ve­ste­rings­si­den. Så for os er det en helt ud­ra­ma­tisk og upro­ble­ma­tisk over­gang. Vi sy­nes, det har væ­ret nemt at ha­ve med at gø­re,” si­ger Hen­rik He­de-Ni­el­sen, der un­der­stre­ger, at fon­den gen­nem al­le åre­ne har haft et godt sam­ar­bej­de med Civilstyrelsen.

Fon­den har en egen­ka­pi­tal på 232 mio. kr., og ud­over vær­di­en af kol­le­gie-ejen­dom­men ejer fon­den fi­nan­si­el­le ak­ti­ver for ca. 200 mio. kr. Iføl­ge fon­dens ud­de­lings­po­li­tik be­vil­ger be­sty­rel­sen støt­te til kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge, so­ci­a­le og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål. Sid­ste år ud­del­te fon­den knap 6 mio. kr. for­delt på 325 be­vil­lin­ger pri­mært in­den­for ud­dan­nel­se og kul­tur. Iføl­ge fun­dat­sen kan fon­den og­så støt­te familieformål.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer