Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond over­går til at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond ef­ter etab­le­rin­gen af et nyt kol­le­gi­um i Hor­sens.

Hede Nielsen Kollegiet (foto: Familien Hede-Nielsens Fond)
He­de Ni­el­sen Kol­le­gi­et åb­ne­de i fe­bru­ar sid­ste år. Ejen­doms­be­sid­del­sen af kol­le­gi­et og le­je­ind­tæg­ter­ne fra kol­le­gi­a­ner­ne be­ty­der sam­let set, at Fa­mi­li­en He­­de-Ni­el­­sens Fonds er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter nu be­trag­tes som er­hvervs­dri­ven­de (fo­to: Fa­mi­li­en He­­de-Ni­el­­sens Fond).

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­­de-Ni­el­­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om god fonds­le­del­se.

”Det er en helt na­tur­lig kon­se­kvens af, at er­hvervs­drif­ten i fon­den nu fyl­der me­re end 10 pro­cent af om­sæt­nin­gen. Det skyl­des, at fon­den, med Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se, køb­te et ho­tel i Hor­sens og har om­dan­net det til et kol­le­gi­um,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Fa­mi­li­en He­­de-Ni­el­­sens Fond, Hen­rik He­­de-Ni­el­­sen.

Han hen­vi­ser der­med til de al­min­de­li­ge reg­ler i den så­kald­te ’be­kendt­gø­rel­se om be­græn­set er­hvervs­drift’, som be­stem­mer, hvor­når en fonds er­hvervs­drift an­ses for så om­fat­ten­de, at fon­den skal re­gi­stre­res sig som er­hvervs­dri­ven­de.

Net­op ejen­doms­be­sid­del­sen af kol­le­gi­et og le­je­ind­tæg­ter­ne fra kol­le­gi­a­ner­ne be­ty­der sam­let set, at fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter nu be­trag­tes som er­hvervs­dri­ven­de. Og­så selv­om drif­ten af kol­le­gi­et lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af fon­dens for­mål og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter in­den for ud­dan­nel­ses­om­rå­det.

”Vi får rig­tig man­ge an­søg­nin­ger fra stu­de­ren­de. Og vi har læn­ge over­ve­jet, hvor­dan vi kun­ne un­der­støt­te den del af vo­res fun­dats­mæs­si­ge for­mål end­nu me­re. Og i en by som Hor­sens, der i for­vej­en har en cam­pus, Via Uni­ver­si­ty Col­le­ge og uden­land­ske stu­de­ren­de, var det op­lagt at om­dan­ne et ek­si­ste­ren­de og kendt ho­tel til kol­le­gie­bo­li­ger uden at skul­le byg­ge no­get helt nyt,” si­ger Hen­rik He­­de-Ni­el­­sen.

Be­sty­rel­sen har valgt at dri­ve kol­le­gi­et som en del af fon­dens eg­ne ak­ti­vi­te­ter, men har out­sour­cet ad­mi­ni­stra­tio­nen af de 44 kol­le­gie­væ­rel­ser.

Der er skabt en fan­ta­stisk stem­ning med go­de for­hold, hvor de stu­de­ren­de stort set ba­re kan kom­me med en dy­ne, så har de en bo­lig.

Hen­rik He­­de-Ni­el­­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Fa­mi­li­en He­­de-Ni­el­­sens Fond

”Kol­le­gi­et åb­ne­de i fe­bru­ar sid­ste år, og det er al­le­re­de vir­ke­lig velan­søgt. Der er skabt en fan­ta­stisk stem­ning med go­de for­hold, hvor de stu­de­ren­de stort set ba­re kan kom­me med en dy­ne, så har de en bo­lig. Vi er rig­tig gla­de for det,” for­tæl­ler Hen­rik He­­de-Ni­el­­sen.

Som er­hvervs­dri­ven­de fond bli­ver be­sty­rel­sen nu un­der­lagt øge­de krav om blandt an­det trans­pa­rens og reg­ler om re­de­gø­rel­se for god fonds­le­del­se. Men den ek­stra ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­de, er ik­ke no­get som be­sty­rel­sen be­trag­ter som et pro­blem, si­ger Hen­rik He­­de-Ni­el­­sen.

”Igen­nem de sid­ste år har vi lagt stor vægt på at væ­re me­get trans­pa­ren­te bl.a. via vo­res hjem­mesi­de og vo­res år­li­ge pris­ud­de­ling. I kraft i min be­sty­rel­ses­ud­dan­nel­se har vi læn­ge be­skæf­ti­get os med god fonds­le­del­se og ESG-fak­to­rer og­så på in­ve­ste­rings­si­den. Så for os er det en helt ud­ra­ma­tisk og upro­ble­ma­tisk over­gang. Vi sy­nes, det har væ­ret nemt at ha­ve med at gø­re,” si­ger Hen­rik He­­de-Ni­el­­sen, der un­der­stre­ger, at fon­den gen­nem al­le åre­ne har haft et godt sam­ar­bej­de med Ci­vilsty­rel­sen.

Fon­den har en egen­ka­pi­tal på 232 mio. kr., og ud­over vær­di­en af kol­le­­gie-ejen­­dom­­men ejer fon­den fi­nan­si­el­le ak­ti­ver for ca. 200 mio. kr. Iføl­ge fon­dens ud­de­lings­po­li­tik be­vil­ger be­sty­rel­sen støt­te til kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge, so­ci­a­le og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål. Sid­ste år ud­del­te fon­den knap 6 mio. kr. for­delt på 325 be­vil­lin­ger pri­mært in­den­for ud­dan­nel­se og kul­tur. Iføl­ge fun­dat­sen kan fon­den og­så støt­te fa­mi­lie­for­mål.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…