Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Lego Fonden indgår partnerskab med både offentlige myndigheder i Danmark og USA for at fremme fondens strategiske mål om bedre uddannelse i en række udviklingslande. Partnerskaber med regeringer er vores vigtigste værktøj, lyder det fra fonden.

Rasmus Prehn og John Goodwin (foto: Lego Fonden)
Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev Le­go Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jo­hn Goodwin (t.h.) en sam­ar­bejds­af­ta­le med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et med mi­ni­ster for ud­vik­lings­sam­ar­bej­de Ras­mus Pre­hn (S) (fo­to: Le­go Fonden).

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et med mi­ni­ster for ud­vik­lings­sam­ar­bej­de Ras­mus Pre­hn (S).

Og kun tre da­ge se­ne­re of­fent­lig­gjor­de Le­go Fon­den et lig­nen­de part­ner­skab med USA’s stats­li­ge ud­vik­lings­sam­ar­bej­de, USAID.

Un­der­skrif­ter­ne er en cen­tral del af fon­dens stra­te­gi. Må­let med part­ner­ska­ber­ne med de dan­ske og ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der er nem­lig iføl­ge Le­go Fon­den at gø­re størst mu­lig po­si­tiv for­skel for børns ud­dan­nel­se i ud­vik­ling­s­lan­de, hu­ma­ni­tæ­re kri­ser og an­dre kri­ser gen­nem ‘lear­ning through play’ el­ler ‘læ­ring gen­nem leg’, som er den sær­li­ge pæ­da­go­gi­ske til­gang til ud­dan­nel­se, der står cen­tralt i fon­dens filan­tro­pi­ske virke.

Det si­ger Sa­rah Bou­chie, som er He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes ved Le­go Fonden:

Part­ne­re som Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og USAID ar­bej­der me­get tæt sam­men med ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer rundt om i ver­den, og med vo­res støt­te kan de gø­re en for­skel for end­nu fle­re børn, fa­mi­li­er og uddannelsessystemer.

Sa­rah Bou­chie – He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes, Le­go Fonden

“Le­go Fon­dens mål er at nå flest mu­li­ge børn i ver­den med læ­ring gen­nem leg, og vi ud­vik­ler og in­ve­ste­rer i pro­gram­mer, der er bæ­re­dyg­ti­ge, ska­ler­ba­re og mu­li­ge at repli­ke­re. Den ene­ste må­de at op­nå det­te på er gen­nem stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber, og end­nu vig­ti­ge­re, part­ner­ska­ber med re­ge­rin­ger. Vi sam­ar­bej­der med og støt­ter re­ge­rin­ger, der øn­sker at re­for­me­re, el­ler for­bed­re, ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer til at ha­ve fo­kus på he­le bar­net og på læ­ring gen­nem leg. Part­ne­re som Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og USAID ar­bej­der me­get tæt sam­men med ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer rundt om i ver­den, og med vo­res støt­te kan de gø­re en for­skel for end­nu fle­re børn, fa­mi­li­er og ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer,” si­ger Sa­rah Bou­chie i en skrift­lig kom­men­tar til Fun­dats om de nye partnerskaber.

Forskning for at påvirke

Den kon­kre­te ma­ni­fe­sta­tion af Le­go Fon­dens nye sam­ar­bej­de med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et er en tre si­der lang hen­sigt­ser­klæ­ring med Ras­mus Pre­hns og Jo­hn Goodwins un­der­skrif­ter si­de om si­de. Af­ta­len sæt­ter ord på, hvor­dan par­ter­ne i fæl­les­skab vil ar­bej­de for at frem­me de­res in­ter­es­ser i de kom­men­de år.

Le­go Fon­den og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et skal blandt an­det dri­ve fæl­les for­ta­ler­virk­som­hed over for an­dre re­ge­rin­ger for ‘lear­ning through play’, li­ge­som par­ter­ne og­så vil dri­ve fæl­les mediekampagner.

Det frem­går og­så af hen­sigt­ser­klæ­rin­gen, at Le­go Fon­den vil ar­bej­de for, at ‘lear­ning through play’ im­ple­men­te­res i ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer­ne i de lan­de, hvor fon­den er ak­tiv. Det skal ske ved at på­vir­ke po­li­ti­k­ud­vik­lin­gen i lan­de­ne, ved at ud­fø­re el­ler fi­nan­si­e­re forsk­ning for at på­vir­ke hold­nin­ger, og ved der­i­gen­nem at at øge hand­le­kraf­ten fra for­æl­dre el­ler foreninger.

Des­u­den op­rid­ser af­ta­len en ræk­ke af de over­lap, der al­le­re­de i dag fin­des mel­lem Le­go Fon­dens og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets ar­bej­de. Beg­ge par­ter be­vil­ger f.eks. pen­ge til ud­dan­nel­se i kri­se­ram­te om­rå­der gen­nem or­ga­ni­sa­tio­ner som Educa­tion Can­not Wait og Unicef.

Konkrete forskelle

Iføl­ge Sa­rah Bou­chie er part­ner­ska­ber­ne mel­lem Le­go Fon­den og na­tio­na­le re­ge­rin­ger et cen­tralt værk­tøj i fon­dens stra­te­gi, som kan væ­re med til at gø­re en kon­kret po­si­tiv for­skel for børn ude i ver­den på fle­re må­der. Ik­ke mindst gen­nem vi­den­de­ling og på­virk­ning af re­ge­rin­ger i an­dre lan­de til at pri­o­ri­te­re uddannelse.

“For det før­ste vil part­ner­ska­ber­ne gi­ve os mu­lig­hed for at ud­veks­le tek­nisk vi­den og for­bed­re ef­fek­ten af vo­res ar­bej­de. Når vi kom­bi­ne­rer vo­res eks­per­ti­se, kan vi styr­ke de­sign og im­ple­men­te­ring af de pro­gram­mer, vi fi­nan­si­e­rer, og der­med bi­dra­ge til at ska­be en me­re po­si­tiv ud­vik­ling for børn og fa­mi­li­er,” skri­ver Sa­rah Bou­chie og fortsætter:

Når vi sam­men kan hen­ven­de os til Etio­pi­ens re­ge­ring om­kring de­res re­form­dags­or­den, kan vi styr­ke de respek­ti­ve for­plig­tel­ser til at op­byg­ge ud­dan­nel­ses­sy­ste­met på en ho­li­stisk måde.

Sa­rah Bou­chie – He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes, Le­go Fonden

“Det an­det vig­ti­ge om­rå­de er vo­res for­plig­tel­se til at sam­ar­bej­de om pro­gra­mind­sat­ser. Når do­no­rer ko­or­di­ne­rer, er det let­te­re for vært­s­re­ge­rin­ger at igang­sæt­te re­for­mer. For ek­sem­pel har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et for­plig­tet sig til at støt­te ud­dan­nel­se i Etio­pi­en, og Le­go Fon­den har et stort ud­dan­nel­ses­pro­jekt for flygt­nin­gebørn i Etio­pi­en. Når vi sam­men kan hen­ven­de os til Etio­pi­ens re­ge­ring om­kring de­res re­form­dags­or­den, kan vi styr­ke de respek­ti­ve for­plig­tel­ser til at op­byg­ge ud­dan­nel­ses­sy­ste­met på en ho­li­stisk må­de. I for­hold til USAID kun­ne et ek­sem­pel væ­re støt­ten til ud­vik­lin­gen af ud­dan­nel­ses­sy­ste­met i Gha­na, hvor USAID støt­ter børns mu­lig­he­der for ud­dan­nel­se un­der covid-19-pan­de­mi­en, og Le­go Fon­den har hjul­pet dem med at gø­re den­ne læ­ring me­re le­gen­de,” skri­ver hun.

Flere partnerskaber med regeringer

Part­ner­ska­ber­ne med de dan­ske og ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der er langt fra de før­ste af sin slags for Le­go Fon­den. Fon­den har al­le­re­de lig­nen­de part­ner­ska­ber med Syd­afri­kas un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­um, Me­xi­cos se­kre­ta­ri­a­ter for hen­holds­vis fol­kes­und­hed og of­fent­lig ud­dan­nel­se og Gha­nas un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­um. Og stra­te­gi­en har iføl­ge Le­go Fon­den bå­ret frugt.

“Det­te er ik­ke før­ste gang, at Le­go Fon­den ind­går part­ner­ska­ber med re­ge­rin­ger, og ik­ke al­le vo­res part­ner­ska­ber med of­fent­li­ge in­stan­ser er i højind­komst­lan­de el­ler i do­nor­lan­de. Til­ba­ge i 2010 star­te­de Le­go Fon­den et sam­ar­bej­de med det ukrain­ske un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­um med fo­kus på at brin­ge læ­ring gen­nem leg til min­dre børn. Ved at træ­ne læ­re­re og do­ne­re le­ge­ma­te­ri­a­le er den pæ­da­go­gi­ske prak­sis nu æn­dret fra en tra­di­tio­nel un­der­vis­ning med læ­re­ren i cen­trum, til at bør­ne­ne er i cen­trum, og hvor en le­ge­ba­se­ret un­der­vis­ning un­der­støt­ter børns na­tur­li­ge ev­ne til at læ­re. Ved part­ner­ska­bets 10-års ju­bilæum kun­ne vi fejre, at læ­ring gen­nem leg nu er en del af hver­da­gen for om­kring 1 mil­li­on børn mel­lem 2 og 10 år, 50.000 læ­re­re i 16.000 of­fent­li­ge grund­sko­ler og 250 bør­ne­ha­ver i Ukrai­ne,” skri­ver Sa­rah Bouchie.

Ved part­ner­ska­bets 10-års ju­bilæum kun­ne vi fejre, at læ­ring gen­nem leg nu er en del af hver­da­gen for om­kring 1 mil­li­on børn mel­lem 2 og 10 år, 50.000 læ­re­re i 16.000 of­fent­li­ge grund­sko­ler og 250 bør­ne­ha­ver i Ukraine.

Sa­rah Bou­chie – He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes, Le­go Fonden

Hen­sigt­ser­klæ­rin­gen mel­lem Le­go Fon­den og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et dæk­ker pe­ri­o­den 2020-2021. Her­ef­ter skal den eva­lu­e­res og even­tu­elt ju­ste­res for at ta­ge høj­de for nye el­ler æn­dre­de prioriteringer.

Tid­li­ge­re i år kun­ne Le­go Fon­den i Dan­mark løf­te slø­ret for et stra­te­gisk part­ner­skab med KL. Sam­ar­bej­det har del­ta­gel­se af en lang ræk­ke in­ter­es­sen­ter på bør­ne­om­rå­det. Det har form af et tre-årigt pi­lot­pro­jekt, som skal skaf­fe vi­den om og styr­ke over­gan­gen fra bør­ne­ha­ve til skole.

“Vi ved, at over­gan­gen mel­lem dag­in­sti­tu­tion og sko­le er et kri­tisk tids­punkt for at sik­re et mo­ti­ve­ren­de sko­le­liv, hvor bør­ne­ne en­ga­ge­rer sig i de­res egen ud­vik­ling. Forsk­ning har gen­tag­ne gan­ge på­vist, at leg ik­ke ba­re er sjov – leg har og­så en vig­tig og af­gø­ren­de rol­le i læ­ring og i at for­be­re­de børn på de ud­for­drin­ger, de mø­der igen­nem li­vet. Der­for er det af­gø­ren­de, at vi gen­tæn­ker le­gens vær­di i for­bin­del­se med den svæ­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, og det er fan­ta­stisk, at vi med det­te sam­ar­bej­de kan væ­re med til at sam­le for­æl­dre, pæ­da­go­ger og læ­re­re om­kring den­ne op­ga­ve,” sag­de Vi­ce Presi­dent i Le­go Fon­den Kas­per Ot­tos­son Kan­strup dengang.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer