Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Le­go Fon­den ind­går part­ner­skab med bå­de of­fent­li­ge myn­dig­he­der i Dan­mark og USA for at frem­me fon­dens stra­te­gi­ske mål om bed­re ud­dan­nel­se i en ræk­ke ud­vik­ling­s­lan­de. Part­ner­ska­ber med re­ge­rin­ger er vo­res vig­tig­ste værk­tøj, ly­der det fra fon­den.

Rasmus Prehn og John Goodwin (foto: Lego Fonden)
Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev Le­go Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jo­hn Goodwin (t.h.) en sam­ar­bejds­af­ta­le med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et med mi­ni­ster for ud­vik­lings­sam­ar­bej­de Ras­mus Pre­hn (S) (fo­to: Le­go Fon­den).

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et med mi­ni­ster for ud­vik­lings­sam­ar­bej­de Ras­mus Pre­hn (S).

Og kun tre da­ge se­ne­re of­fent­lig­gjor­de Le­go Fon­den et lig­nen­de part­ner­skab med USA’s stats­li­ge ud­vik­lings­sam­ar­bej­de, USAID.

Un­der­skrif­ter­ne er en cen­tral del af fon­dens stra­te­gi. Må­let med part­ner­ska­ber­ne med de dan­ske og ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der er nem­lig iføl­ge Le­go Fon­den at gø­re størst mu­lig po­si­tiv for­skel for børns ud­dan­nel­se i ud­vik­ling­s­lan­de, hu­ma­ni­tæ­re kri­ser og an­dre kri­ser gen­nem ‘lear­ning through play’ el­ler ‘læ­ring gen­nem leg’, som er den sær­li­ge pæ­da­go­gi­ske til­gang til ud­dan­nel­se, der står cen­tralt i fon­dens filan­tro­pi­ske vir­ke.

Det si­ger Sa­rah Bou­chie, som er He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes ved Le­go Fon­den:

Part­ne­re som Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og USAID ar­bej­der me­get tæt sam­men med ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer rundt om i ver­den, og med vo­res støt­te kan de gø­re en for­skel for end­nu fle­re børn, fa­mi­li­er og ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer.

Sa­rah Bou­chie – He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes, Le­go Fon­den

“Le­go Fon­dens mål er at nå flest mu­li­ge børn i ver­den med læ­ring gen­nem leg, og vi ud­vik­ler og in­ve­ste­rer i pro­gram­mer, der er bæ­re­dyg­ti­ge, ska­ler­ba­re og mu­li­ge at repli­ke­re. Den ene­ste må­de at op­nå det­te på er gen­nem stra­te­gi­ske part­ner­ska­ber, og end­nu vig­ti­ge­re, part­ner­ska­ber med re­ge­rin­ger. Vi sam­ar­bej­der med og støt­ter re­ge­rin­ger, der øn­sker at re­for­me­re, el­ler for­bed­re, ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer til at ha­ve fo­kus på he­le bar­net og på læ­ring gen­nem leg. Part­ne­re som Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og USAID ar­bej­der me­get tæt sam­men med ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer rundt om i ver­den, og med vo­res støt­te kan de gø­re en for­skel for end­nu fle­re børn, fa­mi­li­er og ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer,” si­ger Sa­rah Bou­chie i en skrift­lig kom­men­tar til Fun­dats om de nye part­ner­ska­ber.

Forskning for at påvirke

Den kon­kre­te ma­ni­fe­sta­tion af Le­go Fon­dens nye sam­ar­bej­de med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et er en tre si­der lang hen­sigt­ser­klæ­ring med Ras­mus Pre­hns og Jo­hn Goodwins un­der­skrif­ter si­de om si­de. Af­ta­len sæt­ter ord på, hvor­dan par­ter­ne i fæl­les­skab vil ar­bej­de for at frem­me de­res in­ter­es­ser i de kom­men­de år.

Le­go Fon­den og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et skal blandt an­det dri­ve fæl­les for­ta­ler­virk­som­hed over for an­dre re­ge­rin­ger for ‘lear­ning through play’, li­ge­som par­ter­ne og­så vil dri­ve fæl­les me­di­e­kampag­ner.

Det frem­går og­så af hen­sigt­ser­klæ­rin­gen, at Le­go Fon­den vil ar­bej­de for, at ‘lear­ning through play’ im­ple­men­te­res i ud­dan­nel­ses­sy­ste­mer­ne i de lan­de, hvor fon­den er ak­tiv. Det skal ske ved at på­vir­ke po­li­ti­k­ud­vik­lin­gen i lan­de­ne, ved at ud­fø­re el­ler fi­nan­si­e­re forsk­ning for at på­vir­ke hold­nin­ger, og ved der­i­gen­nem at at øge hand­le­kraf­ten fra for­æl­dre el­ler for­e­nin­ger.

Des­u­den op­rid­ser af­ta­len en ræk­ke af de over­lap, der al­le­re­de i dag fin­des mel­lem Le­go Fon­dens og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets ar­bej­de. Beg­ge par­ter be­vil­ger f.eks. pen­ge til ud­dan­nel­se i kri­se­ram­te om­rå­der gen­nem or­ga­ni­sa­tio­ner som Educa­tion Can­not Wait og Uni­cef.

Konkrete forskelle

Iføl­ge Sa­rah Bou­chie er part­ner­ska­ber­ne mel­lem Le­go Fon­den og na­tio­na­le re­ge­rin­ger et cen­tralt værk­tøj i fon­dens stra­te­gi, som kan væ­re med til at gø­re en kon­kret po­si­tiv for­skel for børn ude i ver­den på fle­re må­der. Ik­ke mindst gen­nem vi­den­de­ling og på­virk­ning af re­ge­rin­ger i an­dre lan­de til at pri­o­ri­te­re ud­dan­nel­se.

“For det før­ste vil part­ner­ska­ber­ne gi­ve os mu­lig­hed for at ud­veks­le tek­nisk vi­den og for­bed­re ef­fek­ten af vo­res ar­bej­de. Når vi kom­bi­ne­rer vo­res eks­per­ti­se, kan vi styr­ke de­sign og im­ple­men­te­ring af de pro­gram­mer, vi fi­nan­si­e­rer, og der­med bi­dra­ge til at ska­be en me­re po­si­tiv ud­vik­ling for børn og fa­mi­li­er,” skri­ver Sa­rah Bou­chie og fort­sæt­ter:

Når vi sam­men kan hen­ven­de os til Etio­pi­ens re­ge­ring om­kring de­res re­form­dags­or­den, kan vi styr­ke de respek­ti­ve for­plig­tel­ser til at op­byg­ge ud­dan­nel­ses­sy­ste­met på en ho­li­stisk må­de.

Sa­rah Bou­chie – He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes, Le­go Fon­den

“Det an­det vig­ti­ge om­rå­de er vo­res for­plig­tel­se til at sam­ar­bej­de om pro­gra­mind­sat­ser. Når do­no­rer ko­or­di­ne­rer, er det let­te­re for vært­s­re­ge­rin­ger at igang­sæt­te re­for­mer. For ek­sem­pel har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et for­plig­tet sig til at støt­te ud­dan­nel­se i Etio­pi­en, og Le­go Fon­den har et stort ud­dan­nel­ses­pro­jekt for flygt­nin­gebørn i Etio­pi­en. Når vi sam­men kan hen­ven­de os til Etio­pi­ens re­ge­ring om­kring de­res re­form­dags­or­den, kan vi styr­ke de respek­ti­ve for­plig­tel­ser til at op­byg­ge ud­dan­nel­ses­sy­ste­met på en ho­li­stisk må­de. I for­hold til USAID kun­ne et ek­sem­pel væ­re støt­ten til ud­vik­lin­gen af ud­dan­nel­ses­sy­ste­met i Gha­na, hvor USAID støt­ter børns mu­lig­he­der for ud­dan­nel­se un­der covid-19-pan­­de­­mi­en, og Le­go Fon­den har hjul­pet dem med at gø­re den­ne læ­ring me­re le­gen­de,” skri­ver hun.

Flere partnerskaber med regeringer

Part­ner­ska­ber­ne med de dan­ske og ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der er langt fra de før­ste af sin slags for Le­go Fon­den. Fon­den har al­le­re­de lig­nen­de part­ner­ska­ber med Syd­afri­kas un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­um, Me­xi­cos se­kre­ta­ri­a­ter for hen­holds­vis fol­kes­und­hed og of­fent­lig ud­dan­nel­se og Gha­nas un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­um. Og stra­te­gi­en har iføl­ge Le­go Fon­den bå­ret frugt.

“Det­te er ik­ke før­ste gang, at Le­go Fon­den ind­går part­ner­ska­ber med re­ge­rin­ger, og ik­ke al­le vo­res part­ner­ska­ber med of­fent­li­ge in­stan­ser er i højind­komst­lan­de el­ler i do­nor­lan­de. Til­ba­ge i 2010 star­te­de Le­go Fon­den et sam­ar­bej­de med det ukrain­ske un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­um med fo­kus på at brin­ge læ­ring gen­nem leg til min­dre børn. Ved at træ­ne læ­re­re og do­ne­re le­ge­ma­te­ri­a­le er den pæ­da­go­gi­ske prak­sis nu æn­dret fra en tra­di­tio­nel un­der­vis­ning med læ­re­ren i cen­trum, til at bør­ne­ne er i cen­trum, og hvor en le­ge­ba­se­ret un­der­vis­ning un­der­støt­ter børns na­tur­li­ge ev­ne til at læ­re. Ved part­ner­ska­bets 10-års ju­bilæum kun­ne vi fejre, at læ­ring gen­nem leg nu er en del af hver­da­gen for om­kring 1 mil­li­on børn mel­lem 2 og 10 år, 50.000 læ­re­re i 16.000 of­fent­li­ge grund­sko­ler og 250 bør­ne­ha­ver i Ukrai­ne,” skri­ver Sa­rah Bou­chie.

Ved part­ner­ska­bets 10-års ju­bilæum kun­ne vi fejre, at læ­ring gen­nem leg nu er en del af hver­da­gen for om­kring 1 mil­li­on børn mel­lem 2 og 10 år, 50.000 læ­re­re i 16.000 of­fent­li­ge grund­sko­ler og 250 bør­ne­ha­ver i Ukrai­ne.

Sa­rah Bou­chie – He­ad of Glo­bal Pro­gram­mes, Le­go Fon­den

Hen­sigt­ser­klæ­rin­gen mel­lem Le­go Fon­den og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et dæk­ker pe­ri­o­den 2020-2021. Her­ef­ter skal den eva­lu­e­res og even­tu­elt ju­ste­res for at ta­ge høj­de for nye el­ler æn­dre­de pri­o­ri­te­rin­ger.

Tid­li­ge­re i år kun­ne Le­go Fon­den i Dan­mark løf­te slø­ret for et stra­te­gisk part­ner­skab med KL. Sam­ar­bej­det har del­ta­gel­se af en lang ræk­ke in­ter­es­sen­ter på bør­ne­om­rå­det. Det har form af et tre-årigt pi­lot­pro­jekt, som skal skaf­fe vi­den om og styr­ke over­gan­gen fra bør­ne­ha­ve til sko­le.

“Vi ved, at over­gan­gen mel­lem dag­in­sti­tu­tion og sko­le er et kri­tisk tids­punkt for at sik­re et mo­ti­ve­ren­de sko­le­liv, hvor bør­ne­ne en­ga­ge­rer sig i de­res egen ud­vik­ling. Forsk­ning har gen­tag­ne gan­ge på­vist, at leg ik­ke ba­re er sjov – leg har og­så en vig­tig og af­gø­ren­de rol­le i læ­ring og i at for­be­re­de børn på de ud­for­drin­ger, de mø­der igen­nem li­vet. Der­for er det af­gø­ren­de, at vi gen­tæn­ker le­gens vær­di i for­bin­del­se med den svæ­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, og det er fan­ta­stisk, at vi med det­te sam­ar­bej­de kan væ­re med til at sam­le for­æl­dre, pæ­da­go­ger og læ­re­re om­kring den­ne op­ga­ve,” sag­de Vi­ce Presi­dent i Le­go Fon­den Kas­per Ot­tos­son Kan­strup den­gang.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…