Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet vil i løbet af de kommende to år undersøge, hvordan frivillige organisationer på det sociale område kan blive bedre til at rekruttere og fastholde frivillige. Velux Fonden bevilger to millioner kroner til forskningsundersøgelsen.

Fastholdelse af frivillige (foto: Velux Fonden / iStock)
Ve­lux Fon­den har be­vil­get to mil­li­o­ner kro­ner til en forsk­nings­un­der­sø­gel­se, der skal sam­le og sy­ste­ma­ti­se­re er­fa­rin­ger med re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af fri­vil­li­ge i so­ci­a­le ind­sat­ser (fo­to: Ve­lux Fon­den / iStock).

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af?

Det spørgs­mål står øverst på dags­or­de­nen for en grup­pe af for­ske­re fra In­sti­tut for So­cio­lo­gi og So­ci­alt Ar­bej­de ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, som i de næ­ste to år skal gra­ve sig ned i pro­ble­ma­tik­ken til for­hå­bent­lig stor glæ­de for blandt an­dre de fri­vil­li­ge organisationer.

Ve­lux Fon­den har be­vil­get to mil­li­o­ner kro­ner til forsk­nings­un­der­sø­gel­sen, og pro­gram­chef Vi­be­ke Ly­beck­er fra Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le ind­sat­ser hå­ber, at out­put­tet kan gi­ve brug­bar vi­den til organisationerne.

”I vo­res di­a­log med fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark er vi ble­vet gjort op­mærk­som på, at man­ge af dem har ud­for­drin­ger med at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de­res fri­vil­li­ge. De fri­vil­li­ge er alt­af­gø­ren­de for or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ar­bej­de med at for­bed­re vil­kå­re­ne for men­ne­sker i en so­ci­alt ud­sat po­si­tion. For at un­der­støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ind­sats har vi igang­s­at un­der­sø­gel­sen, der skal sam­le og sy­ste­ma­ti­se­re er­fa­rin­ger med re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af fri­vil­li­ge i so­ci­a­le ind­sat­ser. Vi hå­ber, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kan bru­ge den vi­den, der kom­mer ud af un­der­sø­gel­sen i de­res fri­vil­lig­heds­ar­bej­de,” si­ger Vi­be­ke Ly­beck­er i en nyhed på Ve­lux og Vil­lum Fon­de­nes hjemmeside.

Vil undersøge, om frivillige lærer noget af arbejdet

Re­sul­ta­ter­ne af forsk­nings­un­der­sø­gel­sen vil i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de blandt an­det bli­ve for­mid­let i en rap­port med op­sam­ling af frem­men­de og hæm­men­de fak­to­rer for re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se samt i en ræk­ke kon­kre­te go­de råd og anbefalinger.

Cen­ter For Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de ud­gi­ver i for­vej­en ‘Fri­vil­li­grap­por­ten’ hvert an­det år, der sæt­ter tal på fri­vil­lig­he­den i Dan­mark og be­skri­ver for­e­nin­ger­nes vilkår.

Pro­fes­sor Lars Skov Hen­rik­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet er tov­hol­der på den nye forsk­nings­un­der­sø­gel­se. Han un­der­stre­ger, at for­sker­ne er me­get op­ta­get af at for­stå, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kan un­der­støt­te, at der sker et godt match mel­lem de fri­vil­li­ges øn­sker og res­sour­cer på den ene si­de og or­ga­ni­sa­tio­ner­nes op­ga­ver og be­hov på den anden.

”Der­for vil vi blandt an­det un­der­sø­ge de fri­vil­li­ges vur­de­ring af, om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne le­ver op til de for­vent­nin­ger, den en­kel­te har til mu­lig­he­der­ne for ek­sem­pel­vis at læ­re no­get gen­nem sit fri­vil­li­ge en­ga­ge­ment, ud­vik­le sig per­son­ligt el­ler bli­ve en del af so­ci­a­le fæl­les­ska­ber,” si­ger Lars Skov Henriksen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer