Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

For­ske­re fra In­sti­tut for So­cio­lo­gi og So­ci­alt Ar­bej­de ved Aal­borg Uni­ver­si­tet vil i lø­bet af de kom­men­de to år un­der­sø­ge, hvor­dan fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner på det so­ci­a­le om­rå­de kan bli­ve bed­re til at re­k­rut­te­re og fast­hol­de fri­vil­li­ge. Ve­lux Fon­den be­vil­ger to mil­li­o­ner kro­ner til forsk­nings­un­der­sø­gel­sen.

Fastholdelse af frivillige (foto: Velux Fonden / iStock)
Ve­lux Fon­den har be­vil­get to mil­li­o­ner kro­ner til en forsk­nings­un­der­sø­gel­se, der skal sam­le og sy­ste­ma­ti­se­re er­fa­rin­ger med re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af fri­vil­li­ge i so­ci­a­le ind­sat­ser (fo­to: Ve­lux Fon­den / iSto­ck).

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af?

Det spørgs­mål står øverst på dags­or­de­nen for en grup­pe af for­ske­re fra In­sti­tut for So­cio­lo­gi og So­ci­alt Ar­bej­de ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, som i de næ­ste to år skal gra­ve sig ned i pro­ble­ma­tik­ken til for­hå­bent­lig stor glæ­de for blandt an­dre de fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner.

Ve­lux Fon­den har be­vil­get to mil­li­o­ner kro­ner til forsk­nings­un­der­sø­gel­sen, og pro­gram­chef Vi­be­ke Ly­beck­er fra Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le ind­sat­ser hå­ber, at out­put­tet kan gi­ve brug­bar vi­den til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne.

”I vo­res di­a­log med fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark er vi ble­vet gjort op­mærk­som på, at man­ge af dem har ud­for­drin­ger med at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de­res fri­vil­li­ge. De fri­vil­li­ge er alt­af­gø­ren­de for or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ar­bej­de med at for­bed­re vil­kå­re­ne for men­ne­sker i en so­ci­alt ud­sat po­si­tion. For at un­der­støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ind­sats har vi igang­s­at un­der­sø­gel­sen, der skal sam­le og sy­ste­ma­ti­se­re er­fa­rin­ger med re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af fri­vil­li­ge i so­ci­a­le ind­sat­ser. Vi hå­ber, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kan bru­ge den vi­den, der kom­mer ud af un­der­sø­gel­sen i de­res fri­vil­lig­heds­ar­bej­de,” si­ger Vi­be­ke Ly­beck­er i en nyhed på Ve­lux og Vil­lum Fon­de­nes hjem­mesi­de.

Vil undersøge, om frivillige lærer noget af arbejdet

Re­sul­ta­ter­ne af forsk­nings­un­der­sø­gel­sen vil i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de blandt an­det bli­ve for­mid­let i en rap­port med op­sam­ling af frem­men­de og hæm­men­de fak­to­rer for re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se samt i en ræk­ke kon­kre­te go­de råd og an­be­fa­lin­ger.

Cen­ter For Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de ud­gi­ver i for­vej­en ‘Fri­vil­li­grap­por­ten’ hvert an­det år, der sæt­ter tal på fri­vil­lig­he­den i Dan­mark og be­skri­ver for­e­nin­ger­nes vil­kår.

Pro­fes­sor Lars Skov Hen­rik­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet er tov­hol­der på den nye forsk­nings­un­der­sø­gel­se. Han un­der­stre­ger, at for­sker­ne er me­get op­ta­get af at for­stå, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kan un­der­støt­te, at der sker et godt match mel­lem de fri­vil­li­ges øn­sker og res­sour­cer på den ene si­de og or­ga­ni­sa­tio­ner­nes op­ga­ver og be­hov på den an­den.

”Der­for vil vi blandt an­det un­der­sø­ge de fri­vil­li­ges vur­de­ring af, om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne le­ver op til de for­vent­nin­ger, den en­kel­te har til mu­lig­he­der­ne for ek­sem­pel­vis at læ­re no­get gen­nem sit fri­vil­li­ge en­ga­ge­ment, ud­vik­le sig per­son­ligt el­ler bli­ve en del af so­ci­a­le fæl­les­ska­ber,” si­ger Lars Skov Hen­rik­sen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…