Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

For­ske­re fra In­sti­tut for So­cio­lo­gi og So­ci­alt Ar­bej­de ved Aal­borg Uni­ver­si­tet vil i lø­bet af de kom­men­de to år un­der­sø­ge, hvor­dan fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner på det so­ci­a­le om­rå­de kan bli­ve bed­re til at re­k­rut­te­re og fast­hol­de fri­vil­li­ge. Ve­lux Fon­den be­vil­ger to mil­li­o­ner kro­ner til forskningsundersøgelsen.

Fastholdelse af frivillige (foto: Velux Fonden / iStock)
Ve­lux Fon­den har be­vil­get to mil­li­o­ner kro­ner til en forsk­nings­un­der­sø­gel­se, der skal sam­le og sy­ste­ma­ti­se­re er­fa­rin­ger med re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af fri­vil­li­ge i so­ci­a­le ind­sat­ser (fo­to: Ve­lux Fon­den / iStock).

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af?

Det spørgs­mål står øverst på dags­or­de­nen for en grup­pe af for­ske­re fra In­sti­tut for So­cio­lo­gi og So­ci­alt Ar­bej­de ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, som i de næ­ste to år skal gra­ve sig ned i pro­ble­ma­tik­ken til for­hå­bent­lig stor glæ­de for blandt an­dre de fri­vil­li­ge organisationer.

Ve­lux Fon­den har be­vil­get to mil­li­o­ner kro­ner til forsk­nings­un­der­sø­gel­sen, og pro­gram­chef Vi­be­ke Ly­beck­er fra Ve­lux Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de for so­ci­a­le ind­sat­ser hå­ber, at out­put­tet kan gi­ve brug­bar vi­den til organisationerne.

”I vo­res di­a­log med fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark er vi ble­vet gjort op­mærk­som på, at man­ge af dem har ud­for­drin­ger med at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de­res fri­vil­li­ge. De fri­vil­li­ge er alt­af­gø­ren­de for or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ar­bej­de med at for­bed­re vil­kå­re­ne for men­ne­sker i en so­ci­alt ud­sat po­si­tion. For at un­der­støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ind­sats har vi igang­s­at un­der­sø­gel­sen, der skal sam­le og sy­ste­ma­ti­se­re er­fa­rin­ger med re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af fri­vil­li­ge i so­ci­a­le ind­sat­ser. Vi hå­ber, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kan bru­ge den vi­den, der kom­mer ud af un­der­sø­gel­sen i de­res fri­vil­lig­heds­ar­bej­de,” si­ger Vi­be­ke Ly­beck­er i en nyhed på Ve­lux og Vil­lum Fon­de­nes hjemmeside.

Vil undersøge, om frivillige lærer noget af arbejdet

Re­sul­ta­ter­ne af forsk­nings­un­der­sø­gel­sen vil i sam­ar­bej­de med Cen­ter for Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de blandt an­det bli­ve for­mid­let i en rap­port med op­sam­ling af frem­men­de og hæm­men­de fak­to­rer for re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se samt i en ræk­ke kon­kre­te go­de råd og anbefalinger.

Cen­ter For Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de ud­gi­ver i for­vej­en ‘Fri­vil­li­grap­por­ten’ hvert an­det år, der sæt­ter tal på fri­vil­lig­he­den i Dan­mark og be­skri­ver for­e­nin­ger­nes vilkår.

Pro­fes­sor Lars Skov Hen­rik­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet er tov­hol­der på den nye forsk­nings­un­der­sø­gel­se. Han un­der­stre­ger, at for­sker­ne er me­get op­ta­get af at for­stå, hvor­dan or­ga­ni­sa­tio­ner­ne kan un­der­støt­te, at der sker et godt match mel­lem de fri­vil­li­ges øn­sker og res­sour­cer på den ene si­de og or­ga­ni­sa­tio­ner­nes op­ga­ver og be­hov på den anden.

”Der­for vil vi blandt an­det un­der­sø­ge de fri­vil­li­ges vur­de­ring af, om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne le­ver op til de for­vent­nin­ger, den en­kel­te har til mu­lig­he­der­ne for ek­sem­pel­vis at læ­re no­get gen­nem sit fri­vil­li­ge en­ga­ge­ment, ud­vik­le sig per­son­ligt el­ler bli­ve en del af so­ci­a­le fæl­les­ska­ber,” si­ger Lars Skov Henriksen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: