Fond og pensionskasse går sammen med kommuner om at bygge plejehjem

Den erhvervsdrivende fond OK-Fonden slår sig sammen med pensionsselskabet PFA og en række kommuner for at bygge plejehjem og seniorboliger for 2,5 mia. kr.

Ulrik Ahrendt-Jensen og Allan Polack (foto: OK-Fonden)
Ul­rik Ahrendt-Jen­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i OK-Fon­den (t.v.) og Al­lan Po­la­ck, Group CEO i pen­sions­sel­ska­bet PFA (fo­to: OK-Fonden).

Ti stør­re dan­ske by­er kan i de kom­men­de år se frem til at få op­ført 70 til 100 ple­je­hjems­bo­li­ger og 40 til 50 se­ni­o­r­bo­li­ger. De nye bo­li­ger skal op­fø­res af et nyt jo­int-ven­tu­re-sel­skab ejet i fæl­les­skab af den er­hvervs­dri­ven­de fond OK-Fon­den og pen­sions­sel­ska­bet PFA. Den sam­le­de in­ve­ste­rings­sum for­ven­tes at lig­ge på 2,5 mia. kr.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Part­ner­ska­bet mel­lem OK-Fon­den og PFA er al­le­re­de på nu­væ­ren­de tids­punkt i di­a­log med fle­re in­ter­es­se­re­de kom­mu­ner. Det bli­ver OK-Fon­den, der skal dri­ve de frem­ti­di­ge ple­je­hjem og ad­mi­ni­stre­re se­ni­o­r­bo­li­ger­ne, som jo­int-ven­tu­re sel­ska­bet skal etab­le­re og ud­le­je. Kom­mu­ner­ne be­ta­ler det sam­me for en plads i de kom­men­de bo­li­ger, som for plad­ser på de kom­mu­na­le plejehjem.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i OK-Fon­den Ul­rik Ahrendt-Jen­sen glæ­der sig over det fæl­les ini­ti­a­tiv med PFA.

”Vi er me­get gla­de for part­ner­ska­bet med PFA. PFA har stor kom­pe­ten­ce in­den for in­ve­ste­ring og i at rå­d­gi­ve frem­ti­dens se­ni­o­rer og æl­dre. Der er stor søg­ning til vo­res ek­si­ste­ren­de ple­je­hjem og til vo­res se­ni­o­r­bo­li­ger, og vi hå­ber, at PFA’s kun­der vil sø­ge i ret­ning af net­op vo­res fæl­les vær­di­til­bud. Med det fæl­les sel­skab bli­ver vi i stand til at til­by­de end­nu fle­re kom­mu­ner at le­ve­re vel­færds­løs­nin­ger – og der­med til at til­by­de end­nu fle­re men­ne­sker OK-Fon­den som en valg­mu­lig­hed. Vi læg­ger vægt på, at vo­res til­bud skal ta­ge ud­gangs­punkt i den en­kel­tes be­hov, og at der skal væ­re så man­ge valg­mu­lig­he­der som mu­ligt hos os,” si­ger Ul­rik Ahrendt-Jensen.

Hos PFA er Group CEO Al­lan Po­la­ck glad for sam­ar­bej­det med OK-Fon­den, der skal væ­re med til at sup­ple­re de of­fent­li­ge velfærdstilbud.

”Hos PFA har vi et stort øn­ske om at ska­be go­de og tryg­ge ram­mer, der kan væ­re med til at sik­re det go­de se­ni­o­r­liv. Det gæl­der bå­de i for­hold til over­gan­gen fra ar­bejds­liv til pen­sion, men og­så ved at ud­vik­le nye og at­trak­ti­ve bo­lig­for­mer. Den de­mo­gra­fi­ske ud­vik­ling be­ty­der, at der kom­mer til at mang­le ple­je­hjem­s­plad­ser, og som stort pen­sions­sel­skab ved vi, at det sam­ti­dig er et sta­die i li­vet, som kan væ­re for­bun­det med man­ge be­kym­rin­ger og ut­ryg­hed. Med vo­res part­ner­skab med OK-Fon­den vil vi ska­be en høj­kva­li­tets­løs­ning, som kan væ­re med til at sup­ple­re det of­fent­li­ge, og som sam­ti­dig sker i en kon­struk­tiv di­a­log med de in­ter­es­se­re­de kom­mu­ner. På den må­de kan vi i fæl­les­skab væ­re med til at sik­re, at fle­re bli­ver til­budt net­op dén ple­je­hjem­s­plads, de øn­sker,” si­ger Al­lan Po­la­ck, Group CEO i PFA.

Det kun­de­e­je­de pen­sions­sel­skab PFA bli­ver ma­jo­ri­tet­sin­ve­stor i det fæl­les sel­skab, sam­ti­dig med at PFA-kun­der vil få for­trin­s­ret til det fæl­les sel­skabs bo­li­ger og friplejehjem.

Re­a­li­se­rin­gen af det fæl­les sel­skab er be­tin­get af kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­nes godkendelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer