Fond og pensionskasse går sammen med kommuner om at bygge plejehjem

Den er­hvervs­dri­ven­de fond OK-Fon­den slår sig sam­men med pen­sions­sel­ska­bet PFA og en ræk­ke kom­mu­ner for at byg­ge ple­je­hjem og se­ni­o­r­bo­li­ger for 2,5 mia. kr.

Ulrik Ahrendt-Jensen og Allan Polack (foto: OK-Fonden)
Ul­rik Ahrendt-Jen­­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i OK-Fon­­den (t.v.) og Al­lan Po­la­ck, Group CEO i pen­sions­sel­ska­bet PFA (fo­to: OK-Fon­­den).

Ti stør­re dan­ske by­er kan i de kom­men­de år se frem til at få op­ført 70 til 100 ple­je­hjems­bo­li­ger og 40 til 50 se­ni­o­r­bo­li­ger. De nye bo­li­ger skal op­fø­res af et nyt jo­int-ven­tu­re-sel­­skab ejet i fæl­les­skab af den er­hvervs­dri­ven­de fond OK-Fon­­den og pen­sions­sel­ska­bet PFA. Den sam­le­de in­ve­ste­rings­sum for­ven­tes at lig­ge på 2,5 mia. kr.

Det op­ly­ser fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Part­ner­ska­bet mel­lem OK-Fon­­den og PFA er al­le­re­de på nu­væ­ren­de tids­punkt i di­a­log med fle­re in­ter­es­se­re­de kom­mu­ner. Det bli­ver OK-Fon­­den, der skal dri­ve de frem­ti­di­ge ple­je­hjem og ad­mi­ni­stre­re se­ni­o­r­bo­li­ger­ne, som jo­int-ven­tu­re sel­ska­bet skal etab­le­re og ud­le­je. Kom­mu­ner­ne be­ta­ler det sam­me for en plads i de kom­men­de bo­li­ger, som for plad­ser på de kom­mu­na­le ple­je­hjem.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i OK-Fon­­den Ul­rik Ahrendt-Jen­­sen glæ­der sig over det fæl­les ini­ti­a­tiv med PFA.

”Vi er me­get gla­de for part­ner­ska­bet med PFA. PFA har stor kom­pe­ten­ce in­den for in­ve­ste­ring og i at rå­d­gi­ve frem­ti­dens se­ni­o­rer og æl­dre. Der er stor søg­ning til vo­res ek­si­ste­ren­de ple­je­hjem og til vo­res se­ni­o­r­bo­li­ger, og vi hå­ber, at PFA’s kun­der vil sø­ge i ret­ning af net­op vo­res fæl­les vær­di­til­bud. Med det fæl­les sel­skab bli­ver vi i stand til at til­by­de end­nu fle­re kom­mu­ner at le­ve­re vel­færds­løs­nin­ger – og der­med til at til­by­de end­nu fle­re men­ne­sker OK-Fon­­den som en valg­mu­lig­hed. Vi læg­ger vægt på, at vo­res til­bud skal ta­ge ud­gangs­punkt i den en­kel­tes be­hov, og at der skal væ­re så man­ge valg­mu­lig­he­der som mu­ligt hos os,” si­ger Ul­rik Ahrendt-Jen­­sen.

Hos PFA er Group CEO Al­lan Po­la­ck glad for sam­ar­bej­det med OK-Fon­­den, der skal væ­re med til at sup­ple­re de of­fent­li­ge vel­færds­til­bud.

”Hos PFA har vi et stort øn­ske om at ska­be go­de og tryg­ge ram­mer, der kan væ­re med til at sik­re det go­de se­ni­o­r­liv. Det gæl­der bå­de i for­hold til over­gan­gen fra ar­bejds­liv til pen­sion, men og­så ved at ud­vik­le nye og at­trak­ti­ve bo­lig­for­mer. Den de­mo­gra­fi­ske ud­vik­ling be­ty­der, at der kom­mer til at mang­le ple­je­hjem­s­plad­ser, og som stort pen­sions­sel­skab ved vi, at det sam­ti­dig er et sta­die i li­vet, som kan væ­re for­bun­det med man­ge be­kym­rin­ger og ut­ryg­hed. Med vo­res part­ner­skab med OK-Fon­­den vil vi ska­be en høj­kva­li­tets­løs­ning, som kan væ­re med til at sup­ple­re det of­fent­li­ge, og som sam­ti­dig sker i en kon­struk­tiv di­a­log med de in­ter­es­se­re­de kom­mu­ner. På den må­de kan vi i fæl­les­skab væ­re med til at sik­re, at fle­re bli­ver til­budt net­op dén ple­je­hjem­s­plads, de øn­sker,” si­ger Al­lan Po­la­ck, Group CEO i PFA.

Det kun­de­e­je­de pen­sions­sel­skab PFA bli­ver ma­jo­ri­tet­sin­ve­stor i det fæl­les sel­skab, sam­ti­dig med at PFA-kun­­der vil få for­trin­s­ret til det fæl­les sel­skabs bo­li­ger og friple­je­hjem.

Re­a­li­se­rin­gen af det fæl­les sel­skab er be­tin­get af kon­kur­ren­ce­myn­dig­he­der­nes god­ken­del­se.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…