Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

En ver­sion af de fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter for FN’s ver­dens­mål skal væ­re et ‘af­gø­ren­de po­li­tisk kom­pas’ i al po­li­ti­k­ud­vik­ling på tværs af samt­li­ge mi­ni­ste­ri­er, si­ger fi­nans­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men (S).

Høring om Verdensmålene (foto: Tv fra Folketinget)
Iføl­ge fi­nans­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men (S) og re­ge­rin­gen er det på hø­je tid, at FN’s ver­dens­mål bli­ver til kon­kret po­li­tik (fo­to: Tv fra Fol­ke­tin­get).

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver en vig­tig in­spira­tion.

Så­dan sag­de fi­nans­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men (S) til den åb­ne kon­fe­ren­ce ‘A deca­de of action – 10 år til­ba­ge’, som for ny­lig blev af­holdt i Landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg.

Mel­din­gen fra Ni­co­lai Wam­men faldt i slut­nin­gen af den tre ti­mer lan­ge kon­fe­ren­ce, der og­så bød på en kort præ­sen­ta­tion af de fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter for FN’s ver­dens­mål. Må­le­punk­ter­ne er ud­ar­bej­det af Dan­marks Sta­ti­stik og kon­su­lent­hu­set De­loit­te med 2030-pa­­ne­let som over­ord­net pro­jek­tansvar­lig.

Iføl­ge Ni­co­lai Wam­men og re­ge­rin­gen er det på hø­je tid, at FN’s ver­dens­mål bli­ver til kon­kret po­li­tik. Der­for be­gyn­der re­ge­rin­gen nu et stør­re ar­bej­de for at gø­re ver­dens­må­le­ne – i en dansk ud­ga­ve – til en cen­tral del af al ny po­li­tik.

“Jeg tror, at rig­tig man­ge her i lo­ka­let tæn­ker som mig: Nu skal vi og­så vi­de­re. Kon­kret hand­ling. Kon­kret po­li­tik. Der­for sæt­ter re­ge­rin­gen nu gang i ar­bej­det med en ny dansk hand­lings­plan for en bæ­re­dyg­tig frem­tid. Re­ge­rin­gen øn­sker at for­ank­re ar­bej­det med ver­dens­må­le­ne bredt og dybt i he­le re­ge­rin­gens ar­bej­de. Al­le mi­ni­ste­ri­er bli­ver der­for in­vol­ve­ret. Må­let er at få sat ver­dens­må­le­ne i spil i he­le re­ge­rin­gen,” sag­de Ni­co­lai Wam­men.

Vi vil for­plig­te os på at kon­se­kvens­vur­de­re al­le re­le­van­te lov­for­slag ud fra ver­dens­må­le­ne.

Ni­co­lai Wam­men – fi­nans­mi­ni­ster, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

Fi­nans­mi­ni­ste­ren un­der­stre­ge­de, at ver­dens­må­le­ne skal ha­ve en kon­kret ind­fly­del­se på re­ge­rin­gens po­li­tik. Der­for skal al­le re­le­van­te lov­for­slag frem­over må­les på, hvor­dan de frem­mer op­fyl­del­sen af ver­dens­må­le­ne.

“Ver­dens­må­le­ne skal væ­re en helt af­gø­ren­de del af det kom­pas, vi bru­ger, når vi i frem­ti­den sæt­ter po­li­tik i sø­en. Der­for vil vi ha­ve ver­dens­må­le­ne for øje, når vi la­ver ny lov­giv­ning, og når vi vur­de­rer ef­fek­ten af po­li­ti­ske til­tag. Vi vil for­plig­te os på at kon­se­kvens­vur­de­re al­le re­le­van­te lov­for­slag ud fra ver­dens­må­le­ne. Det skal sik­re, at vi he­le ti­den skub­ber til bar­ren for en me­re bæ­re­dyg­tig og so­ci­alt ret­fær­dig frem­tid. At de skridt vi ta­ger brin­ger os fremad og bli­ver set i en stør­re sam­men­hæng.”

De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-rap­por­ten bli­ver i den sam­men­hæng en vig­tig in­spira­tion for re­ge­rin­gens ar­bej­de, lo­ve­de Ni­co­lai Wam­men og tak­ke­de for rap­por­ten.

“Ver­dens­må­le­ne er vo­res pej­le­mær­ke for en bæ­re­dyg­tig frem­tid. De skal gø­res ope­ra­tio­nel­le og må­l­ba­re i en dansk kon­tekst. Det er for­må­let med den hand­lings­plan, som vi nu går i gang med. Og her kan Vo­res Mål-pro­jek­tet væ­re en vig­tig in­spira­tion, så tak igen for det.”

En verdensbegivenhed

Før fi­nans­mi­ni­ste­ren gik på ta­ler­sto­len, in­tro­du­ce­re­de pro­fes­sor Ste­en Hil­de­brandt, for­mand for 2030-pa­­ne­let, de fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter for FN’s ver­dens­mål.

Han un­der­stre­ge­de fle­re gan­ge be­tyd­nin­gen af de kon­kre­te, dan­ske må­le­punk­ter.

“For at si­ge det, som det er: Rap­por­ten og ar­bej­det med rap­por­ten er en ver­dens­be­gi­ven­hed. Så vidt vi kan se, er der in­gen an­dre, der har gjort det her før. Rap­por­ten er et ene­stå­en­de værk­tøj,” lød det blandt an­det fra Ste­en Hil­de­brandt.

Iføl­ge Ste­en Hil­de­brandt skal rap­por­ten med dan­ske må­le­punk­ter gø­re det ty­de­ligt, hvor “al­le, der le­der og sty­rer i Dan­mark på al­le ni­veau­er” bør sæt­te ind for at ska­be mest mu­lig im­pact.

Vi har me­re end nok at gø­re med at fo­ku­se­re på vo­res egen si­tu­a­tion og vo­res eg­ne til­tag.

Ste­en Hil­de­brandt – pro­fes­sor og for­mand for 2030-pa­­ne­let

“Det bli­ver mu­ligt – me­nings­fyldt og præ­cist, po­li­tisk, sty­rings­mæs­sigt og le­del­ses­mæs­sigt – at sæt­te ind dér, hvor der er størst be­hov for at sæt­te ind, og hvor det vil ha­ve den stør­ste ef­fekt, at der bli­ver sat ind i for­hold til ver­dens­må­le­ne med kon­kre­te be­slut­nin­ger og ini­ti­a­ti­ver. Det er nu op til po­li­ti­ke­re, em­beds­per­so­ner, eks­per­ter og ana­ly­ti­ke­re fra mi­ni­ste­ri­er, virk­som­he­der og ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner at ana­ly­se­re rap­por­ten og fin­de frem til de ak­ti­vi­te­ter, man ger­ne vil i gang med og de be­slut­nin­ger, som skal træf­fes,” sag­de han.

Selv­om Dan­mark med de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de er i den ab­so­lut­te glo­ba­le top må­lt på lan­de­nes op­fyl­del­se af ver­dens­må­le­ne, så op­for­dre­de Ste­en Hil­de­brandt al­le i sa­len til at be­va­re fo­kus på at ska­be fle­re frem­skridt.

Om rap­por­ten og kon­fe­ren­cen
  • Kon­fe­ren­cen kan ses i sin hel­hed på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de:
  • Rap­por­ten med dan­ske målepunkter for FN’s verdensmål er fi­nan­si­e­ret In­du­stri­ens Fond, Lund­beck­fon­den, Nor­­dea-fon­­den, Re­al­da­nia, Ram­bøll Fon­den og Spar Nord Fon­den.
  • Den kan læ­ses her: vo​re​s​maal​.dk

“Der er lan­de, der er end­nu læn­ge­re fra mål, end vi er. Men det bli­ver det jo ik­ke bed­re af. Vi har me­re end nok at gø­re med at fo­ku­se­re på vo­res egen si­tu­a­tion og vo­res eg­ne til­tag,” sag­de Ste­en Hil­de­brandt.

Ni­co­lai Wam­men op­for­dre­de og­så al­le til at se frem mod 2030, da han run­de­de da­gen af med et af si­ne ynd­lings­ci­ta­ter fra ame­ri­kan­ske Bru­ce Springs­te­en.

“Hey, I know it's la­te; we can ma­ke it if we run,” sag­de Ni­co­lai Wam­men.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…