Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

En version af de fondsfinansierede danske målepunkter for FN’s verdensmål skal være et ‘afgørende politisk kompas’ i al politikudvikling på tværs af samtlige ministerier, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Høring om Verdensmålene (foto: Tv fra Folketinget)
Iføl­ge fi­nans­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men (S) og re­ge­rin­gen er det på hø­je tid, at FN’s ver­dens­mål bli­ver til kon­kret po­li­tik (fo­to: Tv fra Folketinget).

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver en vig­tig inspiration.

Så­dan sag­de fi­nans­mi­ni­ster Ni­co­lai Wam­men (S) til den åb­ne kon­fe­ren­ce ‘A deca­de of action – 10 år til­ba­ge’, som for ny­lig blev af­holdt i Landstings­sa­len på Christiansborg.

Mel­din­gen fra Ni­co­lai Wam­men faldt i slut­nin­gen af den tre ti­mer lan­ge kon­fe­ren­ce, der og­så bød på en kort præ­sen­ta­tion af de fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter for FN’s ver­dens­mål. Må­le­punk­ter­ne er ud­ar­bej­det af Dan­marks Sta­ti­stik og kon­su­lent­hu­set De­loit­te med 2030-pa­ne­let som over­ord­net projektansvarlig.

Iføl­ge Ni­co­lai Wam­men og re­ge­rin­gen er det på hø­je tid, at FN’s ver­dens­mål bli­ver til kon­kret po­li­tik. Der­for be­gyn­der re­ge­rin­gen nu et stør­re ar­bej­de for at gø­re ver­dens­må­le­ne – i en dansk ud­ga­ve – til en cen­tral del af al ny politik.

“Jeg tror, at rig­tig man­ge her i lo­ka­let tæn­ker som mig: Nu skal vi og­så vi­de­re. Kon­kret hand­ling. Kon­kret po­li­tik. Der­for sæt­ter re­ge­rin­gen nu gang i ar­bej­det med en ny dansk hand­lings­plan for en bæ­re­dyg­tig frem­tid. Re­ge­rin­gen øn­sker at for­ank­re ar­bej­det med ver­dens­må­le­ne bredt og dybt i he­le re­ge­rin­gens ar­bej­de. Al­le mi­ni­ste­ri­er bli­ver der­for in­vol­ve­ret. Må­let er at få sat ver­dens­må­le­ne i spil i he­le re­ge­rin­gen,” sag­de Ni­co­lai Wammen.

Vi vil for­plig­te os på at kon­se­kvens­vur­de­re al­le re­le­van­te lov­for­slag ud fra verdensmålene.

Ni­co­lai Wam­men – fi­nans­mi­ni­ster, Socialdemokratiet

Fi­nans­mi­ni­ste­ren un­der­stre­ge­de, at ver­dens­må­le­ne skal ha­ve en kon­kret ind­fly­del­se på re­ge­rin­gens po­li­tik. Der­for skal al­le re­le­van­te lov­for­slag frem­over må­les på, hvor­dan de frem­mer op­fyl­del­sen af verdensmålene.

“Ver­dens­må­le­ne skal væ­re en helt af­gø­ren­de del af det kom­pas, vi bru­ger, når vi i frem­ti­den sæt­ter po­li­tik i sø­en. Der­for vil vi ha­ve ver­dens­må­le­ne for øje, når vi la­ver ny lov­giv­ning, og når vi vur­de­rer ef­fek­ten af po­li­ti­ske til­tag. Vi vil for­plig­te os på at kon­se­kvens­vur­de­re al­le re­le­van­te lov­for­slag ud fra ver­dens­må­le­ne. Det skal sik­re, at vi he­le ti­den skub­ber til bar­ren for en me­re bæ­re­dyg­tig og so­ci­alt ret­fær­dig frem­tid. At de skridt vi ta­ger brin­ger os fremad og bli­ver set i en stør­re sammenhæng.”

De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-rap­por­ten bli­ver i den sam­men­hæng en vig­tig in­spira­tion for re­ge­rin­gens ar­bej­de, lo­ve­de Ni­co­lai Wam­men og tak­ke­de for rapporten.

“Ver­dens­må­le­ne er vo­res pej­le­mær­ke for en bæ­re­dyg­tig frem­tid. De skal gø­res ope­ra­tio­nel­le og må­l­ba­re i en dansk kon­tekst. Det er for­må­let med den hand­lings­plan, som vi nu går i gang med. Og her kan Vo­res Mål-pro­jek­tet væ­re en vig­tig in­spira­tion, så tak igen for det.”

En verdensbegivenhed

Før fi­nans­mi­ni­ste­ren gik på ta­ler­sto­len, in­tro­du­ce­re­de pro­fes­sor Ste­en Hil­de­brandt, for­mand for 2030-pa­ne­let, de fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter for FN’s verdensmål.

Han un­der­stre­ge­de fle­re gan­ge be­tyd­nin­gen af de kon­kre­te, dan­ske målepunkter.

“For at si­ge det, som det er: Rap­por­ten og ar­bej­det med rap­por­ten er en ver­dens­be­gi­ven­hed. Så vidt vi kan se, er der in­gen an­dre, der har gjort det her før. Rap­por­ten er et ene­stå­en­de værk­tøj,” lød det blandt an­det fra Ste­en Hildebrandt.

Iføl­ge Ste­en Hil­de­brandt skal rap­por­ten med dan­ske må­le­punk­ter gø­re det ty­de­ligt, hvor “al­le, der le­der og sty­rer i Dan­mark på al­le ni­veau­er” bør sæt­te ind for at ska­be mest mu­lig impact.

Vi har me­re end nok at gø­re med at fo­ku­se­re på vo­res egen si­tu­a­tion og vo­res eg­ne tiltag.

Ste­en Hil­de­brandt – pro­fes­sor og for­mand for 2030-panelet

“Det bli­ver mu­ligt – me­nings­fyldt og præ­cist, po­li­tisk, sty­rings­mæs­sigt og le­del­ses­mæs­sigt – at sæt­te ind dér, hvor der er størst be­hov for at sæt­te ind, og hvor det vil ha­ve den stør­ste ef­fekt, at der bli­ver sat ind i for­hold til ver­dens­må­le­ne med kon­kre­te be­slut­nin­ger og ini­ti­a­ti­ver. Det er nu op til po­li­ti­ke­re, em­beds­per­so­ner, eks­per­ter og ana­ly­ti­ke­re fra mi­ni­ste­ri­er, virk­som­he­der og ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner at ana­ly­se­re rap­por­ten og fin­de frem til de ak­ti­vi­te­ter, man ger­ne vil i gang med og de be­slut­nin­ger, som skal træf­fes,” sag­de han.

Selv­om Dan­mark med de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de er i den ab­so­lut­te glo­ba­le top må­lt på lan­de­nes op­fyl­del­se af ver­dens­må­le­ne, så op­for­dre­de Ste­en Hil­de­brandt al­le i sa­len til at be­va­re fo­kus på at ska­be fle­re fremskridt.

Om rap­por­ten og konferencen
  • Kon­fe­ren­cen kan ses i sin hel­hed på Fol­ke­tin­gets hjem­mesi­de:
  • Rap­por­ten med dan­ske målepunkter for FN’s verdensmål er fi­nan­si­e­ret In­du­stri­ens Fond, Lund­beck­fon­den, Nor­dea-fon­den, Re­al­da­nia, Ram­bøll Fon­den og Spar Nord Fonden.
  • Den kan læ­ses her: vo​re​s​maal​.dk

“Der er lan­de, der er end­nu læn­ge­re fra mål, end vi er. Men det bli­ver det jo ik­ke bed­re af. Vi har me­re end nok at gø­re med at fo­ku­se­re på vo­res egen si­tu­a­tion og vo­res eg­ne til­tag,” sag­de Ste­en Hildebrandt.

Ni­co­lai Wam­men op­for­dre­de og­så al­le til at se frem mod 2030, da han run­de­de da­gen af med et af si­ne ynd­lings­ci­ta­ter fra ame­ri­kan­ske Bru­ce Springsteen.

“Hey, I know it's la­te; we can ma­ke it if we run,” sag­de Ni­co­lai Wammen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer