Rambøll Fonden– uddelinger 2018

Ram­bøll Fon­den støt­ter ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål, nød­hjælp og eg­ne me­d­ar­bej­de­re. I 2018 ud­del­te fon­den så­le­des 15 mio. kr. Se pro­jek­ter­ne her.

Ram­bøll Fon­den støt­ter ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål, nød­hjælp og eg­ne me­d­ar­bej­de­re. I 2018 ud­del­te fon­den så­le­des 15 mio. kr. Se pro­jek­ter­ne her.

ModtagerBeløbProjekt
Danish Center for Architecture (DAC)1.000.000SDG11Dashboard
Aalborg Universitarium/Aalborg Science Center100.000Support for the campaign “Watch Out", promoting natural sciences to school children
Martin Kielland4.000Life Beneath the Surface, photo exhibition on marine life
Start NTNU Norway39.264Green Entrepreneurship, conference with the vision to encourage and inspire students to be innovative
Municipality of Aarhus50.000Next generation Smart City at Internet Week Denmark
Ramboll Studio Dreiseitl, Germany755.710PhD on Generative approaches to digital terrain modelling
Danish Fashion lnstitute750.000The Innovations Forum - Bringing sustainable solutions and the production of clothing items together
Rambøll Danmark A/S567.628PhD: Explosion loads of glass in facades
Rambøll Norge AS790.359New centre for fire research, Norway (five-year period)
DTU Space100.000Upgrading and automatization of geomagnetic observatories
Rambøll Danmark A/S485.000Liveability in the Built Environment - Ramboll & CBS Partnership
Copenhagen Business School2.236.978Support for Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) (five-year period)
Rambøll Danmark A/S419.733PhD: Acoustic Virtual Reality in buildings design
Rambøll Danmark A/S300.000PhD: Determination of wind load on high rise buildings using CFD
Rambøll Danmark A/S610.000PhD: Integrated numerical solution for ULS- and SLS analyse of reinforced concrete structures
ATV - the Danish Academy of Technical Sciences250.000ATV Science & Engineering Project, Phase II
UNLEASH1.000.000UNLEASH Innovation Lab
Anonymous149.284Staff well-being (support to employees in difficult circumstances)
Anonymous236.350Staff well-being (support to employees in difficult circumstances)
Ramboll's Humanitarian Association45.000Hearing aids and other equipment for school for the heanng impaired on Sri Lanka
Ramboll's Humanitarian Association60.000Sanitation improvements at school in Arusha, Tanzania
SOS Children's Villages134.834Securing homes and health in SOS children's village, Zanzibar (With EWB (DK))
Rambøll Danmark A/S600.000Hannemann's Park
Human Practice Foundation1.128.361Electricity and clean water at three schools in the Taplejung district of Nepal
Engineers Without Borders (EWB), DK494.413Access to water, sanitation and sustainable energy for young persons with disabilities in Kenema, Sierra Leone
Ramboll Sweden AB & Red Cross844.274Scaling-up safe drinking-water supply in refugee camps of Cox's Bazar, Bangladesh
Filmbureauet ApS325.000Day Zero 41, film on the importance of water, filmed in Cape Town in South Africa
Ramboll UK ltd.59.102Structural design support for Kibuye Eye Hospital, Burundi
Haugesund Rotifunk, Norway330.000Solar energy for Hatfield Archer Memorial Hospital in Rotifunk, Sierra Leone (with EWB (N))
C40 Cities Climate Leadership Group1.000.000The Beneftts and Avoided Damages of Adapting to Extreme Heat
Ramboll Environ Singapore Pte. Ltd.8.166Participation in UNLEASH Singapore
DTU Byg200.000The Mystery of Salt Weathering - a Challenge for the Consultants

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…