Rambøll Fonden ansætter direktør

"Jeg glæ­der mig me­get til sam­men med fonds­be­sty­rel­sen at ud­vik­le ejer­ska­bet og tæn­ke lang­sig­tet sam­men med Ram­bøll, samt sik­re, at vi fort­sat er en ejer på veg­ne af me­d­ar­bej­der­ne bå­de i ord og hand­ling," si­ger Sø­ren Stau­gaard Ni­el­sen, der bli­ver den før­ste ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ram­bøll Fonden.

Ram­bøll Fon­den etab­le­rer for før­ste gang et fonds­se­kre­ta­ri­at og har pr. 1. ja­nu­ar an­sat Sø­ren Stau­gaard Ni­el­sen som ad­mi­ni­stre­ren­de fondsdirektør.

Det op­ly­ser Ram­bøll Fon­den i en pressemeddelelse.

Hidtil har den dag­li­ge le­del­se og drift væ­ret va­re­ta­get af fon­dens be­sty­rel­se, der be­står af nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re medarbejdere.

”Med Sø­ren Stau­gaard Ni­el­sen får vi en am­bi­tiøs og stærk le­der af Ram­bøll Fon­dens se­kre­ta­ri­at til at ska­be de ret­te ram­mer for fon­dens frem­ti­di­ge vir­ke som en ak­tiv ejer af en af Eu­ro­pas stør­ste rå­d­gi­ven­de virk­som­he­der,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ram­bøll Fon­den, Ro­bert Arpe.

Han frem­hæ­ver blandt an­det Sø­ren Stau­gaard Ni­el­sens man­ge­åri­ge er­fa­ring som en del af Ram­bølls ledelse.

”Ef­ter man­ge år i Ram­bøll, her­un­der som en del af den øver­ste le­del­se i Dan­mark, ken­der Sø­ren Stau­gaard Ni­el­sen Ram­bøll in­de­fra og har en dyb for­stå­el­se for de vær­di­er og det sær­li­ge sam­funds­sind, som er en del af Ram­bølls DNA. Han er der­for den helt ret­te per­son til at sik­re, at Ram­bøll Fon­den for­bli­ver en ak­tiv og en­ga­ge­ret ejer af et Ram­bøll, der fort­sat dri­ves i over­ens­stem­mel­se med de vær­di­er, der har teg­net den suc­ces­ful­de virk­som­hed ind­til nu,” si­ger Ro­bert Arpe.

Om sit nye job si­ger Sø­ren Stau­gaard Nielsen:

”Ef­ter 24 år i Ram­bøll er jeg fort­sat dybt in­spi­re­ret af virk­som­he­dens over­be­vi­sen­de mis­sion og en­ga­ge­ment i sam­fun­dets ud­vik­ling, som bun­der i et op­rig­tigt øn­ske om at præ­ge sam­fun­det mod en me­re bæ­re­dyg­tig fremtid”

”Det er med en blan­ding af yd­myg­hed og en­tu­si­as­me, at jeg nu stil­ler mig ved ro­ret hos virk­som­he­dens ejer. Ram­bøll går en spæn­den­de tid i mø­de med am­bi­tio­ner om end­nu stør­re vækst in­ter­na­tio­nalt. Jeg glæ­der mig me­get til sam­men med fonds­be­sty­rel­sen at ud­vik­le ejer­ska­bet og tæn­ke lang­sig­tet sam­men med Ram­bøll, samt sik­re, at vi fort­sat er en ejer på veg­ne af me­d­ar­bej­der­ne bå­de i ord og hand­ling. Det er min am­bi­tion, at Ram­bøll på den lan­ge ba­ne kom­mer til at få en end­nu me­re vær­di­ba­se­ret til­gang til de ty­per af kun­der og pro­jek­ter, virk­som­he­den be­skæf­ti­ger sig med,” si­ger Sø­ren Stau­gaard Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer