Pandora-stifter etablerer velgørende fond

Medstifter af smykkevirksomheden Pandora, Winnie Liljeborg, har netop etableret en almennyttig erhvervsdrivende fond til fordel for udsatte børn, unge og mødre.

Liljeborgfonden
Sid­ste år fi­nan­si­e­re­de Lil­je­borg­kon­cer­nen op­fø­rel­sen af et nyt ju­le­mær­ke­hjem i Roskil­de. Nu har Win­nie Lil­je­borg stif­tet en fond, der skal stå for de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de aktiviteter.

Med mid­ler, der stam­mer fra smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, har den ene af grund­læg­ger­ne, Win­nie Lil­je­borg net­op stif­tet en al­men­nyt­tig er­hvervs­dri­ven­de fond. Fon­den skal blandt and­et vi­dere­fø­re det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, som Win­nie Lil­je­borg i en år­ræk­ke har ud­ført gen­nem sin virk­som­hed, Liljeborg-koncernen.

”Jeg har læn­ge vidst, at jeg ger­ne vil­le ar­bej­de med vel­gø­ren­hed og har, si­den jeg slut­te­de mit ak­ti­ve ar­bejds­liv i 2012, gjort mig en ræk­ke go­de er­fa­rin­ger. Med etab­le­rin­gen af Liljeborg­fon­den for­ma­li­se­rer vi det vel­gø­ren­de ar­bej­de, og jeg ser frem til at en­ga­ge­re mig i man­ge go­de og spæn­den­de pro­jek­ter i de kom­men­de år,” si­ger Win­nie Liljeborg.

Sid­ste år fi­nan­si­e­re­de Lil­je­borg­kon­cer­nen ek­sem­pel­vis op­fø­rel­sen af et nyt ju­le­mær­ke­hjem i Roskil­de og be­tal­te sam­ti­dig drif­ten af hjem­met i fem år. Der­med blev Ju­le­mær­ke­fon­dens ka­pa­ci­tet mar­kant ud­vi­det, og hvert år kan yder­li­ge­re 240 børn få hjælp.

Og net­op ar­bej­det for børn, der kæm­per med mob­ning, en­som­hed og lavt selv­værd er et af de tre ud­de­lings­om­rå­der, som Lil­je­borg­fon­den har til for­mål at støt­te. Ud­over sår­ba­re børn og un­ge skal fon­den og­så støt­te ud­sat­te mødre og de­res børn.

Støt­ten vil pri­mært gå til etab­le­re­de og an­er­kend­te in­sti­tu­tio­ner in­den for de to vel­gø­ren­de om­rå­der, og der er ik­ke lagt op til, at fon­den mod­ta­ger an­søg­nin­ger fra enkeltpersoner:

”Det er bå­de et spørgs­mål om fon­dens res­sour­cer og om at sik­re, at pen­ge­ne i sid­ste en­de kom­mer de rig­ti­ge ste­der hen. In­gen har glæ­de af, at fon­den får tu­sind­vis af an­søg­nin­ger, som den ik­ke har mu­lig­hed for at vur­de­re. Der er ty­pisk en me­re struk­tu­re­ret og fag­ligt ba­se­ret ud­væl­gel­ses­pro­ces i en al­le­re­de etab­le­ret hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tion,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Mar­tin Høyer-Hansen.

Kulturlivet i Roskilde

Som det tred­je ud­de­lings­ben har Lil­je­borg­fon­den des­u­den til for­mål at støt­te kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Roskil­de og omegn.

”Win­nie flyt­te­de i sin tid fra Rø­d­ov­re til Roskil­de og op­le­ve­de her en sær­lig by og nog­le men­ne­sker, som tog rig­tig godt imod hen­de. Hun er enormt glad for at bo i Roskil­de og fø­ler sig hjem­me her. Det er bag­grun­den for hen­des øn­ske om at gi­ve no­get igen ved at støt­te kul­tur­be­gi­ven­he­der og al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver i by­en,” si­ger Mar­tin Høy­er-Han­sen og næv­ner male­ren L.A. Rings ate­li­er, som Win­nie Lil­je­borg køb­te for at be­va­re og re­stau­re­re byg­nin­gen, som i dag er åbent for be­sø­gen­de. Til­sva­ren­de har Win­nie Lil­je­borg købt, re­stau­re­ret og sik­ret drif­ten af re­stau­rantski­bet Sa­gafjord, der er en sær­lig kul­turin­sti­tu­tion i Roskilde.

Lil­je­borg­fon­den er etab­le­ret med 100 mio. kr., og be­sty­rel­sen for­ven­ter at kun­ne ud­de­le mel­lem 10 og 20 mio. kr. om året i de kom­men­de år. Hen­sig­ten er at til­fø­re fon­den yder­li­ge­re ka­pi­tal, men det af­hæn­ger af, hvil­ke re­sul­ta­ter fon­den op­når i de kom­men­de år.

”Vi har en er­hvervs­dri­ven­de fond, der er stif­tet fra bun­den uden ind­skud af en ek­si­ste­ren­de virk­som­hed, og der er mid­ler fra start, der kan ud­de­les af. Nu star­ter vi op og ar­bej­der mod at lyk­kes med det vel­gø­ren­de og al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de. Så kan der til­fø­res mid­ler i takt med, at fon­den dra­ger si­ne er­fa­rin­ger og bli­ver dyg­ti­ge­re til det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Så hvor man­ge mid­ler, der bli­ver til­ført er der in­gen, der ved end­nu – det kom­mer an på, om fon­den kom­mer til at gø­re den for­skel, som Win­nie Lil­je­borg øn­sker,” si­ger Mar­tin Høyer-Hansen.

Erhvervsdrivende med rent almennyttigt fokus

Ved at stif­te fon­den som en er­hvervs­dri­ven­de fond er der skabt mu­lig­hed for, at fon­den ek­sem­pel­vis kan kø­be en ejen­dom og le­je den ud til de al­men­nyt­ti­ge fun­dats­be­stem­te for­mål, for­kla­rer Mar­tin Høyer-Hansen.

”Det er jo sjæl­dent, at en stif­ter af en er­hvervs­dri­ven­de fond fort­sat er i li­ve, og det er sjæl­dent, at stif­ter er med til at op­byg­ge en fond. Det er en mo­del, hvor Win­nie øn­sker at ska­be en tran­si­tion for hen­des filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter ved at få dem løf­tet over i en fond. Det er en mu­lig­hed for på læn­ge­re sigt at få skabt no­get ind­komst­dri­ven­de er­hvervs­mæs­sig ak­ti­vi­tet, som kan bru­ges til ud­de­lin­ger,” si­ger Mar­tin Høyer-Hansen.

Kon­struk­tio­nen be­ty­der, at fon­den kan in­ve­ste­re i no­te­re­de og uno­te­re­de ak­ti­ver, her­un­der in­ve­ste­rings­fon­de og di­rek­te investeringer.

 

Fak­ta om Liljeborgfonden

Lil­je­borg­fon­dens mid­ler stam­mer fra smyk­ke­virk­som­he­den Pan­dora, som Win­nie Lil­je­borg var med­stif­ter af i 1982 og var med til at ud­vik­le frem til virk­som­he­den blev del­vist solgt i 2008 og ef­ter­føl­gen­de børsnoteret.

Lil­je­borg­fon­den har adres­se på Sva­ne­møl­le­vej 16 i Hel­lerup, og det er fa­mi­lie­kon­to­ret North-East Fa­mily Of­fi­ce, som Win­nie Lil­je­borg er me­de­jer af, der står for fon­dens drift.

Fon­dens be­sty­rel­se be­står af:

  • For­mand: Mar­tin Høyer-Hansen
  • Næst­for­mand og med­lem af do­na­tions­ud­valg: Win­nie Liljeborg
  • Med­lem og med­lem af fon­dens do­na­tions­ud­valg: Ghi­ta Vejlebo
  • Med­lem og med­lem af fon­des in­ve­ste­rings­ud­valg: Jan-Ole Hansen
  • Med­lem og med­lem af fon­dens in­ve­ste­rings­ud­valg: Las­se Dehn-Baltzer

Hjem­mesi­de: lil​je​borg​fon​den​.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer