Annoncespot_img

Anja Bechmann er indtrådt i Jyllands-Postens Fonds bestyrelse

Humanistisk it-ekspert Anja Bechmann er tiltrådt som nyt bestyrelsesmedlem i Jyllands-Postens Fond.

Anja Bechmann
Anja Be­ch­mann (fo­to: Aar­hus Universitet)

Anja Be­ch­mann er den 17. maj til­t­rå­dt som be­sty­rel­ses­med­lem i Jyl­lands-Po­stens Fond. Hun er an­sat som lek­tor i Me­di­e­vi­den­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor hun bl.a. for­sker i di­gi­tal so­cio­lo­gi og fun­ge­rer som le­der af Di­gi­tal Foot­prints Re­search Group og af Da­ta­lab – Cen­ter for Di­gi­tal So­ci­al Research.

I et in­ter­view med In­sti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion og Kul­tur for­tæl­ler Anja Be­ch­mann, hvad hun kan bi­dra­ge med i Jyl­lands-Po­stens Fonds bestyrelse:

“Min pro­fil er in­ter­di­sci­pli­nær. Jeg har en bag­grund på hu­ma­ni­o­ra, hvor jeg pri­mært har ar­bej­det med for­stå­el­sen af bru­ger­ne i sam­fun­det. Det har jeg koblet med fag fra da­ta­lo­gi og in­for­ma­tions­vi­den­skab. Det gi­ver mig en mu­lig­hed for at for­stå tek­no­lo­gi­en i en me­re ho­lis­tisk sam­funds­mæs­sig ram­me og sam­ti­dig i et bru­ger­nært perspektiv.”

Anja Be­ch­mann sid­der og­så i Rå­det for Di­gi­tal Sik­ker­hed, er med­lem af EU-Kom­mis­sio­nens eks­pert­grup­pe High Le­vel Group on Fa­ke News og er des­u­den ud­pe­get til Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Vi­den­ska­bers Di­gi­ta­le Vismandsråd. 

I Jyl­lands-Po­stens Fonds be­sty­rel­se af­lø­ser hun tid­li­ge­re di­rek­tør og che­fre­dak­tør på Ritzaus Bu­reau, Uf­fe Ri­is Sø­ren­sen, der fyl­der 75 år og der­med fal­der for aldersgrænsen.

Fon­den ud­del­te i 2017 3,1 mio. kr. til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le samt pres­se- og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål og har i 2018 en ud­de­lings­ram­me på 4,5 mio. kr. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer