LB Fonden laver call om verdensmål

LB Fonden lancerer tema-indkaldelse om fire af verdensmålene.

LB Fonden

Den ene af fon­de­ne i den al­ment vel­gø­ren­de kon­struk­tion om­kring Læ­rer­stan­dens Brand­for­sik­ring, LB Fon­den, har net­op be­slut­tet at årets ud­de­lings­te­ma skal ba­se­res på fi­re af FN’s verdensmål.

Fon­dens pri­mæ­re ud­de­lings­for­mål lig­ger in­den for un­der­vis­nings­om­rå­det og i 2018 vil fon­den der­for læg­ge vægt på at støt­te pro­jek­ter, der er med til at ud­bre­de ver­dens­må­le­ne; 3: sund­hed og triv­sel, 4: kva­li­tets­ud­dan­nel­se, 10: min­dre ulig­hed og 13: kli­maind­sats gen­nem pæ­da­go­gik og læring.

”Be­sty­rel­sen me­ner, at det er vig­tigt at fle­re bak­ker op om ver­dens­må­le­ne. Med te­ma­et vil LB Fon­den der­for ger­ne væ­re med til at un­der­støt­te ver­dens­må­le­ne i Dan­mark og gø­re dem til hver­dags­mål – ver­dens­må­le­ne er nem­lig vo­res al­le­sam­mens,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand, Finn Pedersen.

Fon­den har en sam­let ba­lan­cesum på cir­ka 29 mio. kr. og med te­maind­kal­del­sen af­sæt­ter be­sty­rel­sen 1 mio. kr. til årets uddelinger.

Fon­den mod­ta­ger som re­gel om­kring 100 an­søg­nin­ger, ty­pisk fra ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner el­ler forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner. Be­sty­rel­sen ud­væl­ger 5-10 pro­jek­ter, der til­de­les alt fra 5.000 til 500.000 kroner.

LB Fon­den til Al­men­vel­gø­ren­de For­mål har gen­nem de sid­ste 20 år ud­delt pen­ge til kul­tu­rel­le, ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge og forsk­nings­mæs­si­ge for­mål til gavn for undervisningsområdet.

LB Fon­den ud­sprin­ger af LB For­e­nin­gen, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i LB For­sik­ring A/S, der blandt an­det står bag Læ­rer­stan­dens Brand­for­sik­ring. LB For­e­nin­gen fo­re­ta­ger og­så selv ud­de­lin­ger. Der­u­d­over fin­des der LB For­e­nin­gens Fond samt en ræk­ke min­dre le­ga­ter. I alt ud­de­ler de for­skel­li­ge or­ga­ner til­sam­men op mod 10 mio. kr. årligt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer