Danmarks Fonde udvider dækningen af fondsverdenen

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har modtaget tilsagn om mediestøtte fra In­no­va­tions­pul­jen under Kultur­ministeriet. Over de næste tre år skal dækningen af de filan­tropiske fon­de udvides både i bredden og i dybden.

Me­di­e­næv­net har den 25. maj imø­de­kom­met Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de an­søg­ning om støt­te på 2,4 mio. kr. fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets Innovationspulje. 

Støt­ten er gi­vet til et tre-årigt pro­jekt på i alt fi­re mio. kr., som skal sæt­te Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de i stand til at ud­vi­de dæk­nin­gen af de ud­de­len­de fon­des og for­e­nin­gers sam­funds­mæs­sige be­tyd­ning. Blandt an­det ved og at øge fre­kven­sen og an­tal­let af nyhedsbreve. 

Ind­holds­mæs­sigt er det am­bi­tio­nen at øge det jour­na­li­sti­ske fo­kus på ud­de­lin­ger, ef­fek­ter og re­sul­ta­ter af de pro­fes­sio­na­li­se­re­de fon­de­nes må­l­ret­te­de filan­tro­pi­ske indsatser.

Der­u­d­over skal Dan­marks Fon­de frem­over blandt an­det sæt­te yder­li­ge­re fo­kus på ram­me­vil­kåre­ne for de al­men­nyt­ti­ge, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. De tu­sind­vis af ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de ny­der i mod­sæt­ning til er­hvervs­fon­de­ne ik­ke den sto­re po­li­ti­ske be­vå­gen­hed, men le­ver of­te et ano­nymt liv på lan­dets advokatkontorer. 

”På sam­me må­de er der be­hov for at in­ten­si­ve­re dæk­nin­gen af de sty­rings­mæs­si­ge vil­kår for de ind­sam­len­de fon­de, som yder væ­sent­li­ge vel­gø­ren­de, syg­doms­be­kæm­pen­de og hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser i kryds­fel­tet mel­lem fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner, ind­sam­lings­stra­te­gi­er og fonds­lov­giv­ning,” si­ger stif­ten­de part­ner i Dan­marks Fon­de, Ja­nus Moos.

In­nova­tions­pul­jens for­mål er ”at frem­me et al­si­digt og mang­fol­digt ud­bud af nyhe­der af sam­funds­mæssig og kul­tu­rel ka­rak­ter med hen­blik på at styr­ke det dan­ske de­mo­kra­ti og den de­mo­kra­ti­ske de­bat i Danmark.” 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer