Spar Nord Fonden lancerer crowdfunding-platform til ildsjæle

Ved at kombinere crowdfunding med uddelinger håber Spar Nord Fonden at nå endnu læn­ge­re ud til de lokale ildsjæle. I løbet af en måneds tid sætter fonden derfor ’strøm til raslebøssen’ og lancerer en crowdfunding-platform.

Strøm på sparebøssen
"Det, der be­ty­der mest for os, er, at vi får lo­kalt en­ga­ge­ment og op­bak­ning til pro­jek­tet,” si­ger fond­sko­or­di­na­tor i Spar Nord Fon­den, Claus Hald Andreasen.

In­den for gan­ske få uger lan­ce­rer Spar Nord Fon­den et nyt fun­dra­i­sing-red­skab til fon­dens an­sø­ge­re. Med en ny­ud­vik­let crowd­fun­ding-plat­form vil fon­den kom­bi­ne­re si­ne do­na­tio­ner med pen­ge, som an­sø­ger­ne selv har sam­let sam­men med op­bak­ning fra lokalbefolkningen.

”Crowd­fun­ding er at sæt­te strøm til ras­lebøs­sen,” si­ger fond­sko­or­di­na­tor i Spar Nord Fon­den, Claus Hald Andreasen.

Bag­grun­den for Spar Nord Fon­dens nye til­tag er et øn­ske om at kom­me end­nu læn­ge­re ud til ildsjæ­le, som ud­vik­ler ak­ti­vi­te­ter, der hen­ven­der sig til lo­kal­sam­fun­det. Pro­jek­ter­ne skal med­vir­ke til at ska­be ud­vik­ling, glæ­de og sammenhold.

”Vi vil ger­ne sik­re, at de ting, der får støt­te og­så har en fol­ke­lig op­bak­ning. Vi mod­ta­ger man­ge lo­ka­le an­søg­nin­ger fra sto­re de­le af lan­det, og det kan væ­re svært at gen­nem­skue, om det er no­get lo­kal­be­folk­nin­gen vir­ke­lig øn­sker,” si­ger Claus Hald Andreasen.

Idéen med det nye crowd­fun­ding-in­stru­ment er der­for, at fon­den på bag­grund af an­søg­ning­er be­slut­ter sig for at do­ne­re en vis an­del af pro­jekt­sum­men un­der for­ud­sæt­ning af, at an­sø­ger­ne selv kan sam­le det re­ste­ren­de be­løb ind ved at præ­sen­te­re pro­jek­tet på fon­dens crowdfunding-platform.

”Vi har og­så et håb om, at me­to­den sam­ti­dig kan få vo­res mid­ler til at stræk­ke læn­ge­re. Men det, der be­ty­der mest for os, er, at vi får lo­kalt en­ga­ge­ment og op­bak­ning til pro­jek­tet. Fon­den går for­re­st og lover at do­ne­re et be­løb, hvis pro­jek­tet selv kan rej­se sin an­del,” si­ger Claus Hald Andreasen.

Spar Nord Fon­des ud­de­lings­ni­veau har væ­ret sti­gen­de i de se­ne­re år, og i 2017 ud­del­te fon­den 58,7 mio. kr. til 813 mod­ta­ge­re. Fon­den er des­u­den vant til at hånd­te­re stor tra­fik fra fore­ning­er og lo­kal­sam­fund rundt om i lan­det. Igen­nem en år­ræk­ke har fon­den nem­lig hver må­ned af­holdt af­stem­nin­ger i ini­ti­a­ti­vet ’10 til for­skel’, hvor folk kan stem­me på det pro­jekt, de sy­nes skal ha­ve må­ne­dens 10.000 kr.

’Backers’ skal have noget igen

I for­bin­del­se med ud­vik­lin­gen af crowd­fun­ding-plat­for­men har Spar Nord Fon­den sam­men med si­ne ad­vo­ka­ter af­søgt for­skel­li­ge ty­per af crowdfunding.

Den så­kaldt do­na­tions­ba­se­re­de form for ik­ke-fi­nan­si­el crowd­fun­ding er prin­ci­pi­elt den form for fun­ding, som pas­ser bedst til fon­dens øn­ske om, at pro­jek­te­jer­ne kan skaf­fe sig den re­ste­ren­de fi­nan­si­e­ring via de men­ne­sker, som har en in­ter­es­se i, at pro­jek­tet re­a­li­se­res. Pro­ble­met er blot, at den form for fun­ding i Dan­mark er un­der­lagt reg­ler for of­fent­lig ind­sam­ling. Det be­ty­der, at hvert en­kelt pro­jekt – for ek­sem­pel fi­nan­si­e­ring af en ny le­ge­plads – skal god­kend­es af Ind­sam­lingsnæv­net, på­læg­ges et ge­byr og af­slut­tes med et re­visor­på­teg­net regnskab.

Da det vil­le bli­ve alt for bøv­let for langt de fle­ste ildsjæle­pro­jek­ter, er val­get i ste­det fal­det på den reward­ba­se­re­de crowd­fun­ding, som man ken­der fra Ki​ck​star​ter​.com. Men det be­ty­der, at støt­ter­ne, de så­kald­te ba­ck­ers, skal ha­ve en form for be­løn­ning, som no­gen­lun­de mod­sva­rer den vær­di, som de støt­ter pro­jek­tet med.

”Det er ik­ke nok, at si­ge tak el­ler næv­ne nog­le på Face­book. Pro­jek­te­jer­ne skal gi­ve no­get til­ba­ge til de en­kel­te støt­ter, el­lers får det ka­rak­ter af en of­fent­lig ind­sam­ling, som skal god­kend­es,” si­ger Claus Hald Andreasen.

Der­for gæl­der det for an­sø­ger­ne om at væ­re kre­a­ti­ve, når de præ­sen­te­rer de­res pro­jekt på platformen.

”Det er op til folks fan­ta­si. Man kun­ne for ek­sem­pel fo­re­stil­le sig en reward, hvor støt­ter­ne in­vi­te­res til mid­dags­ar­ran­ge­ment og sam­ti­dig bli­ver præ­sen­te­ret for det fær­di­ge pro­jekt. De der la­ver pro­jek­tet vil ty­pisk sam­men­sæt­te tre for­skel­li­ge pak­ker, som ek­sem­pel­vis kun­ne ko­ste 100, 200 og 300 kr.,” si­ger Claus Hald Andreasen.

Om­kost­nin­ger­ne til mid­da­gen kan så ek­sem­pel­vis dæk­kes via sponsora­ter fra det lo­ka­le erhvervsliv.

Fol­ke­ne i Spar Nord Fon­den er i øje­blik­ket i test­fa­sen med plat­for­men og hå­ber at kun­ne lan­ce­re det før­ste lo­ka­le pi­lot­pro­jekt i slut­ning af ju­ni måned.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer