Løn: Sådan honoreres fondenes topchefer

Der er langt fra top til bund, når det hand­ler om fonds­di­rek­tø­rer­nes løn i 2018. Bå­de når det kom­mer til den sam­le­de løn og dens for­holds­mæs­si­ge ud­vik­ling si­den sid­ste år. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se af ve­der­lag til de øver­ste di­rek­tø­rer i en ræk­ke sto­re dan­ske fon­de. BRF­fon­dens di­rek­tør teg­ner sig for årets stør­ste løn­stig­ning i pro­cent.

Direktørlønninger
Årsløn­nen for den bedst løn­ne­de fonds­di­rek­tør lå i 2018 me­re end ti gan­ge over ni­veau­et for di­rek­tør­løn­nen i den ned­re del af li­sten over 20 af de stør­ste fon­de, vi­ser Fun­dats’ nye op­gø­rel­se.

Den dan­ske fonds­sek­tor er en bro­get stør­rel­se, men én ting har di­rek­tø­rer­ne i de stør­ste fon­de til fæl­les: In­gen mod­ta­ger un­der en mil­li­on kro­ner i løn om året.

Det er én af kon­klu­sio­ner­ne fra en ny op­gø­rel­se over løn­ni­veau­et hos 20 af de stør­ste dan­ske fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger, der øn­sker trans­pa­rens om ve­der­lag til di­rek­tø­rer­ne (se ske­ma her­un­der).

Op­gø­rel­sen vi­ser sam­ti­dig sto­re for­skel­le på bå­de løn­ni­veau og -løn­ud­vik­ling hos de 20 fon­de.

Hos Bit­ten & Mads Clau­sens Fond lig­ger di­rek­tør­løn­nen så­le­des me­re end ti gan­ge over ni­veau­et for løn­nen i den ned­re del af li­sten.

Og mens løn­ni­veau­et hos de fle­ste fon­de på li­sten lig­ger tæt på sid­ste års ni­veau, så skil­ler sær­ligt BRF­fon­den sig ud med en stor stig­ning.

BRFfonden: Indsatsen forklarer lønstigningen

Hos BRF­fon­den modt­og di­rek­tør Kri­sti­an May så­le­des 1,08 mio. kr. for sin ind­sats i 2017. I 2018 var tal­let til sam­men­lig­ning 1,58 mio. kr. Det er lig med en stig­ning på 46 pro­cent.

In­gen an­dre fon­de på li­sten vi­ser sam­me for­holds­mæs­si­ge stig­ning i ve­der­lag til di­rek­tø­ren. Hos langt de fle­ste fon­de lig­ger løn­ni­veau­et nem­lig om­trent på linje med 2017-ni­veau­et, dog med en min­dre stig­ning hos en ræk­ke fon­de som ge­ne­rel ten­dens.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch fra BRF­fon­den af­spej­ler løn­ud­vik­lin­gen fra 2017 til 2018 di­rek­tø­rens ind­sats. På spørgs­må­let om, hvil­ke kon­kre­te fak­to­rer, der har ud­løst be­sty­rel­sens be­slut­ning om at hæ­ve di­rek­tør­løn­nen, op­ly­ser Lars Munch:

”Be­sty­rel­sen me­ner, at Kri­sti­an Mays løn­ni­veau er pas­sen­de og stig­nin­gen er be­grun­det i ind­sat­sen in­den­for fon­dens ak­ti­vi­tets­om­rå­der, som er va­re­ta­gel­se af de­le­jer­skab i Jy­ske Bank, etab­le­ring af hånd­værks­kol­le­gi­er og for­mu­e­for­valt­ning,” op­ly­ser Lars Munch i en skrift­lig kom­men­tar.

Bitten & Mads Clausens Fond: Bonus gør en forskel

Det hø­je­ste løn­ni­veau blandt de trans­pa­ren­te fon­de fin­des hos Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der blandt an­det ejer Dan­foss A/S. Dét frem­går af fon­dens regn­skab. Her er be­sty­rel­sens og di­rek­tio­nens sam­le­de ve­der­lag op­gjort til i alt 22 mio. kr.

Her­af ud­gør be­sty­rel­sens ve­der­lag 2,8 mio. kr. Og der­med mod­ta­ger di­rek­tio­nen, som be­står af Per E. Ha­ve, iføl­ge regn­ska­bet i alt 19,2 mio. kr.

Af regn­ska­bet frem­går det og­så, at fon­den bå­de i for­hold til le­del­ses­ve­der­lag og på an­dre punk­ter ak­tivt sø­ger at ram­me det ge­ne­rel­le mar­keds­ni­veau.

Så­le­des fo­re­ta­ger fon­dens le­del­se ek­sem­pel­vis hvert an­det år en ben­ch­mark af ni­veau­et for be­sty­rel­ses­ho­norar mod an­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de for at sik­re et mar­keds­kon­formt ni­veau. Og det gæl­der og­så ni­veau­et for di­rek­tør­løn­nen, der dog og­så på­vir­kes af en sær­lig bonus, op­ly­ser be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Mads Clau­sen:

“Bit­ten & Mads Clau­sens Fond fo­re­ta­ger lø­ben­de ben­ch­mark for at sik­re mar­keds­kon­for­mi­tet, så­vel in­den for bestyrelseshonorar/aflønning, men og­så i ad­skil­li­ge an­dre drifts­mæs­si­ge for­hold,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen i en mail og ud­dy­ber:

“An­gå­en­de di­rek­tø­rens løn er der he­ri til­li­ge in­de­holdt en ’stay-on’ bonus grun­det nød­ven­dig­he­den for at fast­hol­de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer i vo­res in­ter­ne gover­nan­ce pro­ces­ser - ejer­for­hold, ge­ne­ra­tions­skif­te, m.m.,” skri­ver Pe­ter Mads Clau­sen.

Stor forskel på transparens

Et af for­må­le­ne med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se er at sik­re åben­hed om fon­de­nes for­hold, her­un­der ve­der­lags­ni­veau­et, over for of­fent­lig­he­den:

“Det an­be­fa­les, at der i års­regn­ska­bet gi­ves op­lys­ning om det sam­le­de ve­der­lag, hvert med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra an­dre virk­som­he­der i kon­cer­nen. End­vi­de­re bør der op­ly­ses om even­tu­el­le an­dre ve­der­lag som be­sty­rel­ses­med­lem­mer, bort­set fra me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen, mod­ta­ger for va­re­ta­gel­sen af op­ga­ver for fon­den, dat­ter­virk­som­he­der af fon­den el­ler til­knyt­te­de virk­som­he­der til fon­den,” ly­der for­mu­le­rin­gen så­le­des i af­snit 3.2 i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se.

Kun er­hvervs­dri­ven­de fon­de har pligt til at ta­ge stil­ling til An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se.

Fle­re al­me­ne fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger væl­ger dog al­li­ge­vel at la­ve af­rap­por­te­rin­gen. I fonds­for­e­nig­nen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er det en be­tin­gel­se for op­ta­gel­se, at med­lem­mer­ne af­rap­por­te­rer om god Fonds­le­del­se.

Bitten & Mads Clausens Fond er lønførende på direktørposten i 2018

Fonds­navnDi­rek­tørSam­let ve­der­lag fra kon­cern
(i kr.)
Her­af fra mo­der­fon­den
(i kr.)
Bit­ten & Mads Clau­sens Fond no­te 1Per Ha­ve19.200.00019.200.000
Lund­beck­fon­denLe­ne Sko­le11.400.0004.600.000
No­vo Nor­disk Fon­den no­te 2Bir­git­te Naun­tof­te / Ni­els Pe­der Ni­el­sen6.000.0006.000.000
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondJes­per Loi­borg5.022.0005.022.000
Re­al­da­niaJes­per Ny­gård4.800.0004.800.000
Det dan­ske He­de­sel­skabLars Jo­hans­son3.751.0001.044.000
El­sass Fon­den no­te 3Pe­ter Lin­de­gaard / Pe­der Es­ben Bil­le3.458.0003.458.000
Leo Fon­detJes­per Mai­lind3.000.0003.000.000
Tryg­heds­grup­pen no­te 4Sø­ren Kri­sti­an­sen2.990.0002.990.000
In­du­stri­ens FondTho­mas Hof­­man-Bang2.770.0002.770.000
Fær­ch­fon­den no­te 5Ole Bri­dal / Mar­tin Vang Han­sen2.726.0002.726.000
Bi­ku­ben­fon­denSø­ren Kaa­re An­der­sen2.228.0002.228.000
Nor­­dea-fon­­denHen­rik Le­h­mann An­der­sen2.200.0002.200.000
Au­gusti­nus Fon­denFrank Re­chen­dor­ff Møl­ler2.046.0002.046.000
Fon­den Syd­fyns El­for­sy­ningAn­ders Jør­gen Ban­ke1.894.0000
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fondMi­cha­el Bjørn Nel­le­mann1.867.6001.867.600
Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fondAn­ders Skov1.593.2521.593.252
BRF­fon­denKri­sti­an May1.583.334791.667
Hem­pel Fon­denAn­ders Holm1.336.9441.336.944
Spar Nord Fon­denSt­ef­fen Nør­gaard1.280.8791.280.879
Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber.

An­mærk­ning: Ta­bel­len in­de­hol­der stør­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger med en re­gi­stre­ret di­rek­tør, som des­u­den føl­ger An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se 3.2 om trans­pa­rens i le­del­ses­ve­der­lag.

No­ter:
  1. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond op­t­rå­d­te ik­ke på sid­ste års li­ste, da det ik­ke den­gang var mu­ligt at få be­kræf­tet ve­der­la­get.
  2. Be­lø­bet in­de­hol­der og­så ve­der­lag til vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ni­els Pe­der Ni­el­sen, som til­t­rå­d­te den 1. au­gust 2018. No­vo Nor­disk Fon­den op­ly­ser, at den i sin kom­men­de års­rap­port vil op­ly­se ve­der­la­get for hvert en­kelt di­rek­tions­med­lem.
  3. Be­lø­bet er in­klu­siv løn til Pe­der Es­ben Bil­le, som fra­t­rå­d­te El­sass Fon­dens di­rek­tion i novem­ber 2018
  4. Sø­ren Kri­sti­an­sen fra­t­rå­d­te den 30. sep­tem­ber 2018
  5. Fon­den skif­te­de di­rek­tør i regn­skabsår­et.

Sådan gjorde vi

Ske­ma­et ta­ger ud­gangs­punkt i Er­hvervs­sty­rel­sens op­gø­rel­se over de 50 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på sel­vind­ta­stet egen­ka­pi­tal pr. 1. ja­nu­ar 2017. Den­ne op­gø­rel­se er sup­ple­ret med en­kel­te stør­re filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger.

Her­ef­ter er li­sten be­græn­set til de fon­de og for­e­nin­ger med en re­gi­stre­ret di­rek­tion, som sam­ti­dig føl­ger An­be­fa­ling 3.2 for God Fonds­le­del­se om trans­pa­rens ved­rø­ren­de le­del­ses­ve­der­lag.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.