Løn: Sådan honoreres fondenes topchefer

Der er langt fra top til bund, når det hand­ler om fonds­di­rek­tø­rer­nes løn i 2018. Bå­de når det kom­mer til den sam­le­de løn og dens for­holds­mæs­si­ge ud­vik­ling si­den sid­ste år. Det vi­ser en ny op­gø­rel­se af ve­der­lag til de øver­ste di­rek­tø­rer i en ræk­ke sto­re dan­ske fon­de. BRF­fon­dens di­rek­tør teg­ner sig for årets stør­ste løn­stig­ning i pro­cent.

Direktørlønninger
Årsløn­nen for den bedst løn­ne­de fonds­di­rek­tør lå i 2018 me­re end ti gan­ge over ni­veau­et for di­rek­tør­løn­nen i den ned­re del af li­sten over 20 af de stør­ste fon­de, vi­ser Fun­dats’ nye op­gø­rel­se.

Den dan­ske fonds­sek­tor er en bro­get stør­rel­se, men én ting har di­rek­tø­rer­ne i de stør­ste fon­de til fæl­les: In­gen mod­ta­ger un­der en mil­li­on kro­ner i løn om året.

Det er én af kon­klu­sio­ner­ne fra en ny op­gø­rel­se over løn­ni­veau­et hos 20 af de stør­ste dan­ske fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger, der øn­sker trans­pa­rens om ve­der­lag til di­rek­tø­rer­ne (se ske­ma her­un­der).

Op­gø­rel­sen vi­ser sam­ti­dig sto­re for­skel­le på bå­de løn­ni­veau og -løn­ud­vik­ling hos de 20 fon­de.

Hos Bit­ten & Mads Clau­sens Fond lig­ger di­rek­tør­løn­nen så­le­des me­re end ti gan­ge over ni­veau­et for løn­nen i den ned­re del af li­sten.

Og mens løn­ni­veau­et hos de fle­ste fon­de på li­sten lig­ger tæt på sid­ste års ni­veau, så skil­ler sær­ligt BRF­fon­den sig ud med en stor stig­ning.

BRFfonden: Indsatsen forklarer lønstigningen

Hos BRF­fon­den modt­og di­rek­tør Kri­sti­an May så­le­des 1,08 mio. kr. for sin ind­sats i 2017. I 2018 var tal­let til sam­men­lig­ning 1,58 mio. kr. Det er lig med en stig­ning på 46 pro­cent.

In­gen an­dre fon­de på li­sten vi­ser sam­me for­holds­mæs­si­ge stig­ning i ve­der­lag til di­rek­tø­ren. Hos langt de fle­ste fon­de lig­ger løn­ni­veau­et nem­lig om­trent på linje med 2017-ni­veau­et, dog med en min­dre stig­ning hos en ræk­ke fon­de som ge­ne­rel ten­dens.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Lars Munch fra BRF­fon­den af­spej­ler løn­ud­vik­lin­gen fra 2017 til 2018 di­rek­tø­rens ind­sats. På spørgs­må­let om, hvil­ke kon­kre­te fak­to­rer, der har ud­løst be­sty­rel­sens be­slut­ning om at hæ­ve di­rek­tør­løn­nen, op­ly­ser Lars Munch:

”Be­sty­rel­sen me­ner, at Kri­sti­an Mays løn­ni­veau er pas­sen­de og stig­nin­gen er be­grun­det i ind­sat­sen in­den­for fon­dens ak­ti­vi­tets­om­rå­der, som er va­re­ta­gel­se af de­le­jer­skab i Jy­ske Bank, etab­le­ring af hånd­værks­kol­le­gi­er og for­mu­e­for­valt­ning,” op­ly­ser Lars Munch i en skrift­lig kom­men­tar.

Bitten & Mads Clausens Fond: Bonus gør en forskel

Det hø­je­ste løn­ni­veau blandt de trans­pa­ren­te fon­de fin­des hos Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, der blandt an­det ejer Dan­foss A/S. Dét frem­går af fon­dens regn­skab. Her er be­sty­rel­sens og di­rek­tio­nens sam­le­de ve­der­lag op­gjort til i alt 22 mio. kr.

Her­af ud­gør be­sty­rel­sens ve­der­lag 2,8 mio. kr. Og der­med mod­ta­ger di­rek­tio­nen, som be­står af Per E. Ha­ve, iføl­ge regn­ska­bet i alt 19,2 mio. kr.

Af regn­ska­bet frem­går det og­så, at fon­den bå­de i for­hold til le­del­ses­ve­der­lag og på an­dre punk­ter ak­tivt sø­ger at ram­me det ge­ne­rel­le mar­keds­ni­veau.

Så­le­des fo­re­ta­ger fon­dens le­del­se ek­sem­pel­vis hvert an­det år en ben­ch­mark af ni­veau­et for be­sty­rel­ses­ho­norar mod an­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de for at sik­re et mar­keds­kon­formt ni­veau. Og det gæl­der og­så ni­veau­et for di­rek­tør­løn­nen, der dog og­så på­vir­kes af en sær­lig bonus, op­ly­ser be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Mads Clau­sen:

“Bit­ten & Mads Clau­sens Fond fo­re­ta­ger lø­ben­de ben­ch­mark for at sik­re mar­keds­kon­for­mi­tet, så­vel in­den for bestyrelseshonorar/aflønning, men og­så i ad­skil­li­ge an­dre drifts­mæs­si­ge for­hold,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen i en mail og ud­dy­ber:

“An­gå­en­de di­rek­tø­rens løn er der he­ri til­li­ge in­de­holdt en ’stay-on’ bonus grun­det nød­ven­dig­he­den for at fast­hol­de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer i vo­res in­ter­ne gover­nan­ce pro­ces­ser - ejer­for­hold, ge­ne­ra­tions­skif­te, m.m.,” skri­ver Pe­ter Mads Clau­sen.

Stor forskel på transparens

Et af for­må­le­ne med An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se er at sik­re åben­hed om fon­de­nes for­hold, her­un­der ve­der­lags­ni­veau­et, over for of­fent­lig­he­den:

“Det an­be­fa­les, at der i års­regn­ska­bet gi­ves op­lys­ning om det sam­le­de ve­der­lag, hvert med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra an­dre virk­som­he­der i kon­cer­nen. End­vi­de­re bør der op­ly­ses om even­tu­el­le an­dre ve­der­lag som be­sty­rel­ses­med­lem­mer, bort­set fra me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen, mod­ta­ger for va­re­ta­gel­sen af op­ga­ver for fon­den, dat­ter­virk­som­he­der af fon­den el­ler til­knyt­te­de virk­som­he­der til fon­den,” ly­der for­mu­le­rin­gen så­le­des i af­snit 3.2 i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se.

Kun er­hvervs­dri­ven­de fon­de har pligt til at ta­ge stil­ling til An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se.

Fle­re al­me­ne fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger væl­ger dog al­li­ge­vel at la­ve af­rap­por­te­rin­gen. I fonds­for­e­nig­nen Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er det en be­tin­gel­se for op­ta­gel­se, at med­lem­mer­ne af­rap­por­te­rer om god Fonds­le­del­se.

Bitten & Mads Clausens Fond er lønførende på direktørposten i 2018

Fonds­navnDi­rek­tørSam­let ve­der­lag fra kon­cern
(i kr.)
Her­af fra mo­der­fon­den
(i kr.)
Bit­ten & Mads Clau­sens Fond no­te 1Per Ha­ve19.200.00019.200.000
Lund­beck­fon­denLe­ne Sko­le11.400.0004.600.000
No­vo Nor­disk Fon­den no­te 2Bir­git­te Naun­tof­te / Ni­els Pe­der Ni­el­sen6.000.0006.000.000
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondJes­per Loi­borg5.022.0005.022.000
Re­al­da­niaJes­per Ny­gård4.800.0004.800.000
Det dan­ske He­de­sel­skabLars Jo­hans­son3.751.0001.044.000
El­sass Fon­den no­te 3Pe­ter Lin­de­gaard / Pe­der Es­ben Bil­le3.458.0003.458.000
Leo Fon­detJes­per Mai­lind3.000.0003.000.000
Tryg­heds­grup­pen no­te 4Sø­ren Kri­sti­an­sen2.990.0002.990.000
In­du­stri­ens FondTho­mas Hof­­man-Bang2.770.0002.770.000
Fær­ch­fon­den no­te 5Ole Bri­dal / Mar­tin Vang Han­sen2.726.0002.726.000
Bi­ku­ben­fon­denSø­ren Kaa­re An­der­sen2.228.0002.228.000
Nor­­dea-fon­­denHen­rik Le­h­mann An­der­sen2.200.0002.200.000
Au­gusti­nus Fon­denFrank Re­chen­dor­ff Møl­ler2.046.0002.046.000
Fon­den Syd­fyns El­for­sy­ningAn­ders Jør­gen Ban­ke1.894.0000
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fondMi­cha­el Bjørn Nel­le­mann1.867.6001.867.600
Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fondAn­ders Skov1.593.2521.593.252
BRF­fon­denKri­sti­an May1.583.334791.667
Hem­pel Fon­denAn­ders Holm1.336.9441.336.944
Spar Nord Fon­denSt­ef­fen Nør­gaard1.280.8791.280.879
Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber.

An­mærk­ning: Ta­bel­len in­de­hol­der stør­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger med en re­gi­stre­ret di­rek­tør, som des­u­den føl­ger An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se 3.2 om trans­pa­rens i le­del­ses­ve­der­lag.

No­ter:
  1. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond op­t­rå­d­te ik­ke på sid­ste års li­ste, da det ik­ke den­gang var mu­ligt at få be­kræf­tet ve­der­la­get.
  2. Be­lø­bet in­de­hol­der og­så ve­der­lag til vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ni­els Pe­der Ni­el­sen, som til­t­rå­d­te den 1. au­gust 2018. No­vo Nor­disk Fon­den op­ly­ser, at den i sin kom­men­de års­rap­port vil op­ly­se ve­der­la­get for hvert en­kelt di­rek­tions­med­lem.
  3. Be­lø­bet er in­klu­siv løn til Pe­der Es­ben Bil­le, som fra­t­rå­d­te El­sass Fon­dens di­rek­tion i novem­ber 2018
  4. Sø­ren Kri­sti­an­sen fra­t­rå­d­te den 30. sep­tem­ber 2018
  5. Fon­den skif­te­de di­rek­tør i regn­skabsår­et.

Sådan gjorde vi

Ske­ma­et ta­ger ud­gangs­punkt i Er­hvervs­sty­rel­sens op­gø­rel­se over de 50 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på sel­vind­ta­stet egen­ka­pi­tal pr. 1. ja­nu­ar 2017. Den­ne op­gø­rel­se er sup­ple­ret med en­kel­te stør­re filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger.

Her­ef­ter er li­sten be­græn­set til de fon­de og for­e­nin­ger med en re­gi­stre­ret di­rek­tion, som sam­ti­dig føl­ger An­be­fa­ling 3.2 for God Fonds­le­del­se om trans­pa­rens ved­rø­ren­de le­del­ses­ve­der­lag.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…