Civilstyrelsen vil rette op på ”urimelig lang sagsbehandlingstid”

Fondsmyn­dig­he­den igang­sæt­ter nu ini­ti­a­ti­ver for at ned­brin­ge sags­be­hand­ling­sti­den. Det op­ly­ser Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg.

Lang sagsbehandlingstid
Ci­vilsty­rel­sen går nu i gang med be­kæm­pe bun­ker­ne af fonds­sa­ger for at ned­brin­ge den ”uri­me­ligt lan­ge sags­ben­hand­lings­tid."

Nu skal der gø­res no­get ved de lan­ge sags­be­hand­ling­sti­der hos fondsmyn­dig­he­den i Vi­borg. Det for­tæl­ler Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i et skrift­ligt svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, ef­ter fle­re par­ti­er har bedt mi­ni­ste­ren for­hol­de sig til kri­tik­ken af for­hol­de­ne på fonds­om­rå­det, som har væ­ret frem­sat i Fun­dats.

Al­me­ne fon­de har de se­ne­ste år måt­tet ven­te et helt år el­ler læn­ge­re på at få af­gjort en sag i Ci­vilsty­rel­sen. I lø­bet af 2018 blev pro­ble­mer­ne yder­li­ge­re for­vær­ret, da me­d­ar­bej­der­ne i fond­s­kon­to­ret blev sat til at hjæl­pe med bun­ke­be­kæm­pel­se på helt an­dre om­rå­der in­den­for sty­rel­sens res­sort.

Fond­s­kon­to­ret fik des­u­den på­lagt nye op­ga­ver fra ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment uden sam­ti­dig at få til­ført fle­re res­sour­cer. I 2018 over­tog fond­s­kon­to­ret så­le­des op­ga­ven med at vur­de­re an­søg­nin­ger om er­hver­vel­se af fast ejen­dom fra per­so­ner, der ik­ke har fast bopæl i Dan­mark.

Som kon­se­kvens af den hår­de ned­pri­o­ri­te­ring af fonds­om­rå­det vok­se­de bun­ken af fonds­sa­ger yder­li­ge­re og ved ind­gan­gen til 2019 var me­d­ar­bej­der­ne bag­ud med 876 fonds­sa­ger i for­hold til sty­rel­sens re­sul­tat­kon­trakt med mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef. Det fik pro­fes­sor i of­fent­lig øko­no­mi­sty­ring og of­fent­lig le­del­se, Per Ni­ko­laj Bukh, til her i Fun­dats at ud­ta­le al­vor­lig kri­tik af pri­o­ri­te­rin­gen af de al­me­ne fon­de.

Men ef­ter fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get kort før jul bad ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup for­hol­de sig til de se­ne­ste op­for­drin­ger fra fon­de og eks­per­ter, vil mi­ni­ste­ri­et nu iværk­sæt­te til­tag, der kan ned­brin­ge sags­be­hand­ling­sti­den.

”Ci­vilsty­rel­sen kan en­de­lig i for­hold til sty­rel­sens sags­be­hand­lings­tid for fonds­sa­ger, som er uri­me­lig lang, op­ly­se, at sty­rel­sen kort før års­skif­tet har ind­ført et nyt drifts­sty­rings­sy­stem for bl.a. fonds­sa­ger. Sty­rel­sen ar­bej­der end­vi­de­re med at ef­fek­ti­vi­se­re sags­pro­ces­ser,” frem­går det af ju­stits­mi­ni­ste­rens skrift­li­ge svar til rets­ud­val­get.

Bunkebekæmpelse

En af mu­lig­he­der­ne for at lø­se de aku­t­te pro­ble­mer er at ind­hen­te ek­stra res­sour­cer til fond­s­kon­to­ret en­ten in­ter­nt fra mi­ni­ste­r­om­rå­det el­ler ved at få hjælp fra sta­tens ad­vo­kat, Kam­me­rad­vo­ka­ten til at gen­nem­gå og af­gø­re det sto­re an­tal uaf­slut­te­de fondsa­ger. Net­op hjælp fra kam­me­rad­vo­ka­ten har tid­li­ge­re væ­ret be­nyt­tet i Ci­vilsty­rel­sen i for­bin­del­se med bun­ke­be­kæm­pel­se af of­fe­rer­stat­nings­sa­ger, hvor sty­rel­sen ek­stra­or­di­nært fik til­ført en mer­be­vil­ling ef­ter stor me­di­eom­ta­le af den lan­ge ven­te­tid for voldsof­re.

Dis­se til­tag har iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger end­nu ik­ke væ­ret for­søgt, men og­så her er der nye to­ner fra Ci­vilsty­rel­sen.

”Sty­rel­sen un­der­sø­ger end­vi­de­re, om der kan til­fø­res fonds­om­rå­det fle­re res­sour­cer med hen­blik på en må­l­ret­tet be­hand­ling af en stør­re mæng­de æl­dre sa­ger sam­ti­dig med, at det skal sik­res, at nye hen­ven­del­ser til sty­rel­sen kan be­hand­les in­den for ri­me­lig tid,” frem­går det af mi­ni­ster­sva­ret.

Læs og­så: Ju­stits­mi­ni­ster kri­ti­se­res for at neg­li­ge­re fonds­om­rå­det

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.