Annoncespot_img

Civilstyrelsen vil rette op på ”urimelig lang sagsbehandlingstid”

Fondsmyndigheden igangsætter nu initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det oplyser Justitsminister Nick Hækkerup til Folketingets retsudvalg.

Lang sagsbehandlingstid
Ci­vilsty­rel­sen går nu i gang med be­kæm­pe bun­ker­ne af fonds­sa­ger for at ned­brin­ge den ”uri­me­ligt lan­ge sagsbenhandlingstid."

Nu skal der gø­res no­get ved de lan­ge sags­be­hand­ling­sti­der hos fondsmyn­dig­he­den i Vi­borg. Det for­tæl­ler Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i et skrift­ligt svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, ef­ter fle­re par­ti­er har bedt mi­ni­ste­ren for­hol­de sig til kri­tik­ken af for­hol­de­ne på fonds­om­rå­det, som har væ­ret frem­sat i Fun­dats.

Al­me­ne fon­de har de se­ne­ste år måt­tet ven­te et helt år el­ler læn­ge­re på at få af­gjort en sag i Ci­vilsty­rel­sen. I lø­bet af 2018 blev pro­ble­mer­ne yder­li­ge­re for­vær­ret, da me­d­ar­bej­der­ne i fond­s­kon­to­ret blev sat til at hjæl­pe med bun­ke­be­kæm­pel­se på helt an­dre om­rå­der in­den­for sty­rel­sens ressort.

Fond­s­kon­to­ret fik des­u­den på­lagt nye op­ga­ver fra ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment uden sam­ti­dig at få til­ført fle­re res­sour­cer. I 2018 over­tog fond­s­kon­to­ret så­le­des op­ga­ven med at vur­de­re an­søg­nin­ger om er­hver­vel­se af fast ejen­dom fra per­so­ner, der ik­ke har fast bopæl i Danmark.

Som kon­se­kvens af den hår­de ned­pri­o­ri­te­ring af fonds­om­rå­det vok­se­de bun­ken af fonds­sa­ger yder­li­ge­re og ved ind­gan­gen til 2019 var me­d­ar­bej­der­ne bag­ud med 876 fonds­sa­ger i for­hold til sty­rel­sens re­sul­tat­kon­trakt med mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef. Det fik pro­fes­sor i of­fent­lig øko­no­mi­sty­ring og of­fent­lig le­del­se, Per Ni­ko­laj Bukh, til her i Fun­dats at ud­ta­le al­vor­lig kri­tik af pri­o­ri­te­rin­gen af de al­me­ne fon­de.

Men ef­ter fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get kort før jul bad ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup for­hol­de sig til de se­ne­ste op­for­drin­ger fra fon­de og eks­per­ter, vil mi­ni­ste­ri­et nu iværk­sæt­te til­tag, der kan ned­brin­ge sagsbehandlingstiden.

”Ci­vilsty­rel­sen kan en­de­lig i for­hold til sty­rel­sens sags­be­hand­lings­tid for fonds­sa­ger, som er uri­me­lig lang, op­ly­se, at sty­rel­sen kort før års­skif­tet har ind­ført et nyt drifts­sty­rings­sy­stem for bl.a. fonds­sa­ger. Sty­rel­sen ar­bej­der end­vi­de­re med at ef­fek­ti­vi­se­re sags­pro­ces­ser,” frem­går det af ju­stits­mi­ni­ste­rens skrift­li­ge svar til retsudvalget.

Bunkebekæmpelse

En af mu­lig­he­der­ne for at lø­se de aku­t­te pro­ble­mer er at ind­hen­te ek­stra res­sour­cer til fond­s­kon­to­ret en­ten in­ter­nt fra mi­ni­ste­r­om­rå­det el­ler ved at få hjælp fra sta­tens ad­vo­kat, Kam­me­rad­vo­ka­ten til at gen­nem­gå og af­gø­re det sto­re an­tal uaf­slut­te­de fondsa­ger. Net­op hjælp fra kam­me­rad­vo­ka­ten har tid­li­ge­re væ­ret be­nyt­tet i Ci­vilsty­rel­sen i for­bin­del­se med bun­ke­be­kæm­pel­se af of­fe­rer­stat­nings­sa­ger, hvor sty­rel­sen ek­stra­or­di­nært fik til­ført en mer­be­vil­ling ef­ter stor me­di­eom­ta­le af den lan­ge ven­te­tid for voldsofre.

Dis­se til­tag har iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger end­nu ik­ke væ­ret for­søgt, men og­så her er der nye to­ner fra Civilstyrelsen.

”Sty­rel­sen un­der­sø­ger end­vi­de­re, om der kan til­fø­res fonds­om­rå­det fle­re res­sour­cer med hen­blik på en må­l­ret­tet be­hand­ling af en stør­re mæng­de æl­dre sa­ger sam­ti­dig med, at det skal sik­res, at nye hen­ven­del­ser til sty­rel­sen kan be­hand­les in­den for ri­me­lig tid,” frem­går det af ministersvaret.

Læs og­så: Ju­stits­mi­ni­ster kri­ti­se­res for at neg­li­ge­re fondsområdet

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer