Civilstyrelsen vil rette op på ”urimelig lang sagsbehandlingstid”

Fondsmyn­dig­he­den igang­sæt­ter nu ini­ti­a­ti­ver for at ned­brin­ge sags­be­hand­ling­sti­den. Det op­ly­ser Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg.

Lang sagsbehandlingstid
Ci­vilsty­rel­sen går nu i gang med be­kæm­pe bun­ker­ne af fonds­sa­ger for at ned­brin­ge den ”uri­me­ligt lan­ge sags­ben­hand­lings­tid."

Nu skal der gø­res no­get ved de lan­ge sags­be­hand­ling­sti­der hos fondsmyn­dig­he­den i Vi­borg. Det for­tæl­ler Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i et skrift­ligt svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, ef­ter fle­re par­ti­er har bedt mi­ni­ste­ren for­hol­de sig til kri­tik­ken af for­hol­de­ne på fonds­om­rå­det, som har væ­ret frem­sat i Fun­dats.

Al­me­ne fon­de har de se­ne­ste år måt­tet ven­te et helt år el­ler læn­ge­re på at få af­gjort en sag i Ci­vilsty­rel­sen. I lø­bet af 2018 blev pro­ble­mer­ne yder­li­ge­re for­vær­ret, da me­d­ar­bej­der­ne i fond­s­kon­to­ret blev sat til at hjæl­pe med bun­ke­be­kæm­pel­se på helt an­dre om­rå­der in­den­for sty­rel­sens res­sort.

Fond­s­kon­to­ret fik des­u­den på­lagt nye op­ga­ver fra ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment uden sam­ti­dig at få til­ført fle­re res­sour­cer. I 2018 over­tog fond­s­kon­to­ret så­le­des op­ga­ven med at vur­de­re an­søg­nin­ger om er­hver­vel­se af fast ejen­dom fra per­so­ner, der ik­ke har fast bopæl i Dan­mark.

Som kon­se­kvens af den hår­de ned­pri­o­ri­te­ring af fonds­om­rå­det vok­se­de bun­ken af fonds­sa­ger yder­li­ge­re og ved ind­gan­gen til 2019 var me­d­ar­bej­der­ne bag­ud med 876 fonds­sa­ger i for­hold til sty­rel­sens re­sul­tat­kon­trakt med mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef. Det fik pro­fes­sor i of­fent­lig øko­no­mi­sty­ring og of­fent­lig le­del­se, Per Ni­ko­laj Bukh, til her i Fun­dats at ud­ta­le al­vor­lig kri­tik af pri­o­ri­te­rin­gen af de al­me­ne fon­de.

Men ef­ter fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get kort før jul bad ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup for­hol­de sig til de se­ne­ste op­for­drin­ger fra fon­de og eks­per­ter, vil mi­ni­ste­ri­et nu iværk­sæt­te til­tag, der kan ned­brin­ge sags­be­hand­ling­sti­den.

”Ci­vilsty­rel­sen kan en­de­lig i for­hold til sty­rel­sens sags­be­hand­lings­tid for fonds­sa­ger, som er uri­me­lig lang, op­ly­se, at sty­rel­sen kort før års­skif­tet har ind­ført et nyt drifts­sty­rings­sy­stem for bl.a. fonds­sa­ger. Sty­rel­sen ar­bej­der end­vi­de­re med at ef­fek­ti­vi­se­re sags­pro­ces­ser,” frem­går det af ju­stits­mi­ni­ste­rens skrift­li­ge svar til rets­ud­val­get.

Bunkebekæmpelse

En af mu­lig­he­der­ne for at lø­se de aku­t­te pro­ble­mer er at ind­hen­te ek­stra res­sour­cer til fond­s­kon­to­ret en­ten in­ter­nt fra mi­ni­ste­r­om­rå­det el­ler ved at få hjælp fra sta­tens ad­vo­kat, Kam­me­rad­vo­ka­ten til at gen­nem­gå og af­gø­re det sto­re an­tal uaf­slut­te­de fondsa­ger. Net­op hjælp fra kam­me­rad­vo­ka­ten har tid­li­ge­re væ­ret be­nyt­tet i Ci­vilsty­rel­sen i for­bin­del­se med bun­ke­be­kæm­pel­se af of­fe­rer­stat­nings­sa­ger, hvor sty­rel­sen ek­stra­or­di­nært fik til­ført en mer­be­vil­ling ef­ter stor me­di­eom­ta­le af den lan­ge ven­te­tid for voldsof­re.

Dis­se til­tag har iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger end­nu ik­ke væ­ret for­søgt, men og­så her er der nye to­ner fra Ci­vilsty­rel­sen.

”Sty­rel­sen un­der­sø­ger end­vi­de­re, om der kan til­fø­res fonds­om­rå­det fle­re res­sour­cer med hen­blik på en må­l­ret­tet be­hand­ling af en stør­re mæng­de æl­dre sa­ger sam­ti­dig med, at det skal sik­res, at nye hen­ven­del­ser til sty­rel­sen kan be­hand­les in­den for ri­me­lig tid,” frem­går det af mi­ni­ster­sva­ret.

Læs og­så: Ju­stits­mi­ni­ster kri­ti­se­res for at neg­li­ge­re fonds­om­rå­det

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…