Civilstyrelsen vil rette op på ”urimelig lang sagsbehandlingstid”

Fondsmyn­dig­he­den igang­sæt­ter nu ini­ti­a­ti­ver for at ned­brin­ge sags­be­hand­ling­sti­den. Det op­ly­ser Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup til Fol­ke­tin­gets retsudvalg. 

Lang sagsbehandlingstid
Ci­vilsty­rel­sen går nu i gang med be­kæm­pe bun­ker­ne af fonds­sa­ger for at ned­brin­ge den ”uri­me­ligt lan­ge sagsbenhandlingstid."

Nu skal der gø­res no­get ved de lan­ge sags­be­hand­ling­sti­der hos fondsmyn­dig­he­den i Vi­borg. Det for­tæl­ler Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i et skrift­ligt svar til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, ef­ter fle­re par­ti­er har bedt mi­ni­ste­ren for­hol­de sig til kri­tik­ken af for­hol­de­ne på fonds­om­rå­det, som har væ­ret frem­sat i Fun­dats.

Al­me­ne fon­de har de se­ne­ste år måt­tet ven­te et helt år el­ler læn­ge­re på at få af­gjort en sag i Ci­vilsty­rel­sen. I lø­bet af 2018 blev pro­ble­mer­ne yder­li­ge­re for­vær­ret, da me­d­ar­bej­der­ne i fond­s­kon­to­ret blev sat til at hjæl­pe med bun­ke­be­kæm­pel­se på helt an­dre om­rå­der in­den­for sty­rel­sens ressort.

Fond­s­kon­to­ret fik des­u­den på­lagt nye op­ga­ver fra ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment uden sam­ti­dig at få til­ført fle­re res­sour­cer. I 2018 over­tog fond­s­kon­to­ret så­le­des op­ga­ven med at vur­de­re an­søg­nin­ger om er­hver­vel­se af fast ejen­dom fra per­so­ner, der ik­ke har fast bopæl i Danmark.

Som kon­se­kvens af den hår­de ned­pri­o­ri­te­ring af fonds­om­rå­det vok­se­de bun­ken af fonds­sa­ger yder­li­ge­re og ved ind­gan­gen til 2019 var me­d­ar­bej­der­ne bag­ud med 876 fonds­sa­ger i for­hold til sty­rel­sens re­sul­tat­kon­trakt med mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef. Det fik pro­fes­sor i of­fent­lig øko­no­mi­sty­ring og of­fent­lig le­del­se, Per Ni­ko­laj Bukh, til her i Fun­dats at ud­ta­le al­vor­lig kri­tik af pri­o­ri­te­rin­gen af de al­me­ne fon­de.

Men ef­ter fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get kort før jul bad ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup for­hol­de sig til de se­ne­ste op­for­drin­ger fra fon­de og eks­per­ter, vil mi­ni­ste­ri­et nu iværk­sæt­te til­tag, der kan ned­brin­ge sagsbehandlingstiden.

”Ci­vilsty­rel­sen kan en­de­lig i for­hold til sty­rel­sens sags­be­hand­lings­tid for fonds­sa­ger, som er uri­me­lig lang, op­ly­se, at sty­rel­sen kort før års­skif­tet har ind­ført et nyt drifts­sty­rings­sy­stem for bl.a. fonds­sa­ger. Sty­rel­sen ar­bej­der end­vi­de­re med at ef­fek­ti­vi­se­re sags­pro­ces­ser,” frem­går det af ju­stits­mi­ni­ste­rens skrift­li­ge svar til retsudvalget.

Bunkebekæmpelse

En af mu­lig­he­der­ne for at lø­se de aku­t­te pro­ble­mer er at ind­hen­te ek­stra res­sour­cer til fond­s­kon­to­ret en­ten in­ter­nt fra mi­ni­ste­r­om­rå­det el­ler ved at få hjælp fra sta­tens ad­vo­kat, Kam­me­rad­vo­ka­ten til at gen­nem­gå og af­gø­re det sto­re an­tal uaf­slut­te­de fondsa­ger. Net­op hjælp fra kam­me­rad­vo­ka­ten har tid­li­ge­re væ­ret be­nyt­tet i Ci­vilsty­rel­sen i for­bin­del­se med bun­ke­be­kæm­pel­se af of­fe­rer­stat­nings­sa­ger, hvor sty­rel­sen ek­stra­or­di­nært fik til­ført en mer­be­vil­ling ef­ter stor me­di­eom­ta­le af den lan­ge ven­te­tid for voldsofre.

Dis­se til­tag har iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger end­nu ik­ke væ­ret for­søgt, men og­så her er der nye to­ner fra Civilstyrelsen.

”Sty­rel­sen un­der­sø­ger end­vi­de­re, om der kan til­fø­res fonds­om­rå­det fle­re res­sour­cer med hen­blik på en må­l­ret­tet be­hand­ling af en stør­re mæng­de æl­dre sa­ger sam­ti­dig med, at det skal sik­res, at nye hen­ven­del­ser til sty­rel­sen kan be­hand­les in­den for ri­me­lig tid,” frem­går det af ministersvaret.

Læs og­så: Ju­stits­mi­ni­ster kri­ti­se­res for at neg­li­ge­re fondsområdet

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…