Ansat i Realdania-koncernen politianmeldt for bedrageri

En medarbejder i Realdanias helejede datterselskab, Realdania By & Byg er bortvist og politianmeldt for millionbedrageri.

Realdania, Jarmers Plads (foto: Realdania)
Re­al­da­nia, Jar­mers Plads (fo­to: Realdania)

Re­al­da­nia By & Byg har bort­vist og po­li­ti­an­meldt en nu tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der på bag­grund af kon­sta­te­ret do­ku­ment­falsk og bedrageri.

Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

”Vi ser på sa­gen med dyb al­vor og be­kym­ring. Or­dent­lig­hed er en ker­ne­vær­di for Re­al­da­nia og for dat­ter­sel­ska­bet Re­al­da­nia By & Byg. Det er en vær­di, vi vær­ner me­get om, og sa­gen er der­for over­gi­vet til po­li­ti­mæs­sig ef­ter­forsk­ning,” si­ger adm. di­rek­tør i Re­al­da­nia By & Byg Pe­ter Cederfeld.

Det er end­nu ik­ke fuldt af­dæk­ket, hvor stort et be­løb, sa­gen vedrører.

”Med det sto­re for­be­hold, at gen­nem­gan­gen og ef­ter­forsk­nin­gen kan vi­se no­get an­det, så er vo­res bed­ste bud, at sa­gen om­hand­ler et be­løb i om­eg­nen af 15 mio. kr. Vi ta­ger sa­gen me­get al­vor­ligt. Og selv om vi al­le­re­de har me­get grun­di­ge kon­trol­sy­ste­mer, er vi i gang med at gen­nem­gå dem om­hyg­ge­ligt for at sik­re, at al­le sy­ste­mer og kon­trol­mil­jø­er bli­ver te­stet og ju­ste­ret med det for­mål at und­gå no­get lig­nen­de i frem­ti­den,” si­ger Pe­ter Cederfeld.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer