Tuborgfondet overvejer at stoppe samarbejde med ngo efter sager om mobning og seksuelle krænkelser

Tuborgfondet har måttet læse i pressen om et usundt psykisk arbejds­miljø i den selv­styrende in­st­itu­tion Trampo­lin­huset, som fonden senest har støttet med 2,2 millioner kroner. Tuborg­fondet vil nu have klar­lagt, om Trampo­lin­huset har levet op til den ind­gåede sam­arbejds­aftale, og over­vejer sam­tidig at indføre et etisk kodeks for mod­tagere af bevil­linger.

Trampolinhuset (foto: Anna Emy, Trampolinhuset)
Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­vet do­na­tio­ner til Tram­po­lin­hu­set (fo­to: An­na Emy, Trampolinhuset).

Ef­ter at ha­ve støt­tet den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion Tram­po­lin­hu­set i Kø­ben­havn med 100.000 kro­ner i 2015 og knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, vil Tu­borg­fon­det nu mu­lig­vis klap­pe lå­get til pen­ge­kas­sen i. Fre­dag i den­ne uge kom­mer le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set til mø­de hos Tu­borg­fon­det for at gø­re re­de for de sa­ger om dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø, som den se­ne­ste uges tid har væ­ret be­skre­vet i pressen.

Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i Tu­borg­fon­det Ti­ne Sko­v­møl­ler vil der­for end­nu ik­ke sva­re på, hvad fon­dens næ­ste skridt bliver.

”Når vi ind­går sam­ar­bej­der, bli­ver der la­vet en sam­ar­bejds­af­ta­le, som beg­ge par­ter skri­ver un­der på. Her står der blandt an­det, at der lø­ben­de hol­des sta­tus­mø­der, og at vi har en for­vent­ning om, at man ind­be­ret­ter even­tu­el­le ud­for­drin­ger, der kan ha­ve be­tyd­ning for pro­jek­tet. Om Tram­po­lin­hu­set har le­vet op til den sam­ar­bejds­af­ta­le, vi har med dem, er vi ved at kig­ge på nu. Vi er sta­dig ved at fin­de ud af, hvad der er op og ned, og det er der­for, vi ger­ne vil ha­ve en nær­me­re drøf­tel­se med dem,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler til Fundats.

Den nu­væ­ren­de sam­ar­bejds­af­ta­le ud­lø­ber i ok­to­ber i år, men Ti­ne Sko­v­møl­ler vil ik­ke af­vi­se, at Tu­borg­fon­det væl­ger at af­bry­de samarbejdet.

”Det er end­nu alt for tid­ligt at si­ge no­get i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge sam­ar­bej­de. Nu er det vig­tigt, at vi får en god snak på fre­dag, når Tram­po­lin­hu­sets le­del­se kom­mer he­r­ind, og så må vi ta­ge stil­ling til, hvad der skal ske bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Skovmøller.

Ledelsessvigt, særbehandling og seksuelle krænkelser

Tram­po­lin­hu­set be­teg­ner sig selv som et sted, hvor flygt­nin­ge, asylan­sø­ge­re og an­dre med­bor­ge­re i Dan­mark sam­les i en fæl­les mis­sion om at ska­be bed­re mu­lig­he­der for bæ­re­dyg­tig in­te­gra­tion. Den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion har en be­sty­rel­se, be­talt per­so­na­le og en grup­pe prak­ti­kan­ter og fri­vil­li­ge, og hu­set mod­ta­ger øko­no­misk støt­te fra of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de, støt­tear­ran­ge­men­ter og donationer.

Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver do­na­tio­ner til Trampolinhuset.

I ar­tik­ler i me­di­et A4 Ar­bejds­mil­jø er det på det se­ne­ste ble­vet af­slø­ret, hvor­dan en ræk­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har op­le­vet det at væ­re an­sat i Tram­po­lin­hu­set. Det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø har væ­ret dår­ligt, og der be­ret­tes om le­del­ses­svigt, sær­be­hand­ling af ud­valg­te me­d­ar­bej­de­re, mob­ning og til­fæl­de, hvor bru­ge­re af hu­set har kræn­ket me­d­ar­bej­de­re seksuelt.

De tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har i et 77 si­ders langt brev til Tram­po­lin­hu­sets be­sty­rel­se gjort op­mærk­som på ar­bejds­for­hol­de­ne. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tram­po­lin­hu­set Mor­ten Goll ”ærg­rer” sig iføl­ge A4 Ar­bejds­mil­jø over de tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­res op­le­vel­ser, som han dog me­ner, er et over­stå­et kapitel.

Da Tu­borg­fon­det i sid­ste uge læ­ste om sa­ger­ne i pres­sen, blev Tram­po­lin­hu­set i før­ste om­gang af­kræ­vet en re­de­gø­rel­se, og den skal der føl­ges op på ved fre­da­gens møde.

”Vi øn­sker at få en ge­ne­rel ud­dyb­ning af de ting, der står i re­de­gø­rel­sen og vil ha­ve kla­re svar på, hvad der er fo­re­gå­et i Tram­po­lin­hu­set, og hvad le­del­sen ef­ter­føl­gen­de har gjort. Når man har et sam­ar­bej­de og får en re­de­gø­rel­se er det al­tid me­get rart li­ge at ta­ge den an­sigt til an­sigt bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Skovmøller.

Overvejer etisk kodeks for modtagere af bevillinger

Som sam­ar­bejds­part­ner vil­le Tu­borg­fon­det ger­ne ha­ve væ­ret in­for­me­ret på for­hånd frem for at skul­le læ­se i pres­sen om for­hol­de­ne i Tram­po­lin­hu­set. Fon­den for­ven­ter at bli­ve in­for­me­ret di­rek­te om even­tu­el­le ud­for­drin­ger, som kan ha­ve be­tyd­ning for det pro­jekt, do­na­tions­mod­ta­ger­ne har få­et pen­ge til, og sa­gen får iføl­ge Ti­ne Sko­v­møl­ler Tu­borg­fon­det til at over­ve­je, om der li­ge­frem skal for­mu­le­res et etisk ko­deks for bevillingsmodtagere.

”Det er klart, at en sag som den­ne, hvor vi oven i kø­bet er ble­vet in­for­me­ret på bag­kant, gi­ver an­led­ning til den slags over­vej­el­ser. Jeg tror, det er en svær ba­ne at be­væ­ge sig ud ad, men det er klart, at det (etisk ko­deks, red.) er no­get, vi vil kig­ge på, om der er be­hov for. Jeg tror grund­læg­gen­de, at det vig­tig­ste er et tæt sam­ar­bej­de og en åben di­a­log, hvor man in­for­me­rer hin­an­den om al­le ting, som kan ha­ve ind­fly­del­se på pro­jek­tet,” si­ger Ti­ne Skovmøller.

Mor­ten Goll fra Tram­po­lin­hu­set si­ger til A4 Ar­bejds­mil­jø, at der ek­si­ste­rer ”et godt, for­tro­ligt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de” med Tram­po­lin­hu­sets sponso­rer og donorer.

”Vi ori­en­te­rer dis­se om væ­sent­li­ge for­hold i det om­fang, vi fin­der det nød­ven­digt,” har Mor­ten Goll for­kla­ret til mediet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer