Tuborgfondet overvejer at stoppe samarbejde med ngo efter sager om mobning og seksuelle krænkelser

Tu­borg­fon­det har måt­tet læ­se i pres­sen om et us­undt psy­kisk arbejds­miljø i den selv­styrende in­st­itu­tion Trampo­lin­huset, som fon­den se­ne­st har støt­tet med 2,2 mil­li­o­ner kro­ner. Tuborg­fondet vil nu ha­ve klar­lagt, om Trampo­lin­huset har le­vet op til den ind­gåede sam­arbejds­aftale, og over­vejer sam­tidig at ind­fø­re et etisk ko­deks for mod­tagere af bevil­linger.

Trampolinhuset (foto: Anna Emy, Trampolinhuset)
Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­vet do­na­tio­ner til Tram­po­lin­hu­set (fo­to: An­na Emy, Tram­po­lin­hu­set).

Ef­ter at ha­ve støt­tet den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion Tram­po­lin­hu­set i Kø­ben­havn med 100.000 kro­ner i 2015 og knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, vil Tu­borg­fon­det nu mu­lig­vis klap­pe lå­get til pen­ge­kas­sen i. Fre­dag i den­ne uge kom­mer le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set til mø­de hos Tu­borg­fon­det for at gø­re re­de for de sa­ger om dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø, som den se­ne­ste uges tid har væ­ret be­skre­vet i pres­sen.

Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i Tu­borg­fon­det Ti­ne Sko­v­møl­ler vil der­for end­nu ik­ke sva­re på, hvad fon­dens næ­ste skridt bli­ver.

”Når vi ind­går sam­ar­bej­der, bli­ver der la­vet en sam­ar­bejds­af­ta­le, som beg­ge par­ter skri­ver un­der på. Her står der blandt an­det, at der lø­ben­de hol­des sta­tus­mø­der, og at vi har en for­vent­ning om, at man ind­be­ret­ter even­tu­el­le ud­for­drin­ger, der kan ha­ve be­tyd­ning for pro­jek­tet. Om Tram­po­lin­hu­set har le­vet op til den sam­ar­bejds­af­ta­le, vi har med dem, er vi ved at kig­ge på nu. Vi er sta­dig ved at fin­de ud af, hvad der er op og ned, og det er der­for, vi ger­ne vil ha­ve en nær­me­re drøf­tel­se med dem,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler til Fun­dats.

Den nu­væ­ren­de sam­ar­bejds­af­ta­le ud­lø­ber i ok­to­ber i år, men Ti­ne Sko­v­møl­ler vil ik­ke af­vi­se, at Tu­borg­fon­det væl­ger at af­bry­de sam­ar­bej­det.

”Det er end­nu alt for tid­ligt at si­ge no­get i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge sam­ar­bej­de. Nu er det vig­tigt, at vi får en god snak på fre­dag, når Tram­po­lin­hu­sets le­del­se kom­mer he­r­ind, og så må vi ta­ge stil­ling til, hvad der skal ske bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler.

Ledelsessvigt, særbehandling og seksuelle krænkelser

Tram­po­lin­hu­set be­teg­ner sig selv som et sted, hvor flygt­nin­ge, asylan­sø­ge­re og an­dre med­bor­ge­re i Dan­mark sam­les i en fæl­les mis­sion om at ska­be bed­re mu­lig­he­der for bæ­re­dyg­tig in­te­gra­tion. Den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion har en be­sty­rel­se, be­talt per­so­na­le og en grup­pe prak­ti­kan­ter og fri­vil­li­ge, og hu­set mod­ta­ger øko­no­misk støt­te fra of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de, støt­tear­ran­ge­men­ter og do­na­tio­ner.

Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver do­na­tio­ner til Tram­po­lin­hu­set.

I ar­tik­ler i me­di­et A4 Ar­bejds­mil­jø er det på det se­ne­ste ble­vet af­slø­ret, hvor­dan en ræk­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har op­le­vet det at væ­re an­sat i Tram­po­lin­hu­set. Det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø har væ­ret dår­ligt, og der be­ret­tes om le­del­ses­svigt, sær­be­hand­ling af ud­valg­te me­d­ar­bej­de­re, mob­ning og til­fæl­de, hvor bru­ge­re af hu­set har kræn­ket me­d­ar­bej­de­re seksu­elt.

De tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har i et 77 si­ders langt brev til Tram­po­lin­hu­sets be­sty­rel­se gjort op­mærk­som på ar­bejds­for­hol­de­ne. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tram­po­lin­hu­set Mor­ten Goll ”ærg­rer” sig iføl­ge A4 Ar­bejds­mil­jø over de tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­res op­le­vel­ser, som han dog me­ner, er et over­stå­et ka­pi­tel.

Da Tu­borg­fon­det i sid­ste uge læ­ste om sa­ger­ne i pres­sen, blev Tram­po­lin­hu­set i før­ste om­gang af­kræ­vet en re­de­gø­rel­se, og den skal der føl­ges op på ved fre­da­gens mø­de.

”Vi øn­sker at få en ge­ne­rel ud­dyb­ning af de ting, der står i re­de­gø­rel­sen og vil ha­ve kla­re svar på, hvad der er fo­re­gå­et i Tram­po­lin­hu­set, og hvad le­del­sen ef­ter­føl­gen­de har gjort. Når man har et sam­ar­bej­de og får en re­de­gø­rel­se er det al­tid me­get rart li­ge at ta­ge den an­sigt til an­sigt bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler.

Overvejer etisk kodeks for modtagere af bevillinger

Som sam­ar­bejds­part­ner vil­le Tu­borg­fon­det ger­ne ha­ve væ­ret in­for­me­ret på for­hånd frem for at skul­le læ­se i pres­sen om for­hol­de­ne i Tram­po­lin­hu­set. Fon­den for­ven­ter at bli­ve in­for­me­ret di­rek­te om even­tu­el­le ud­for­drin­ger, som kan ha­ve be­tyd­ning for det pro­jekt, do­na­tions­mod­ta­ger­ne har få­et pen­ge til, og sa­gen får iføl­ge Ti­ne Sko­v­møl­ler Tu­borg­fon­det til at over­ve­je, om der li­ge­frem skal for­mu­le­res et etisk ko­deks for be­vil­lings­mod­ta­ge­re.

”Det er klart, at en sag som den­ne, hvor vi oven i kø­bet er ble­vet in­for­me­ret på bag­kant, gi­ver an­led­ning til den slags over­vej­el­ser. Jeg tror, det er en svær ba­ne at be­væ­ge sig ud ad, men det er klart, at det (etisk ko­deks, red.) er no­get, vi vil kig­ge på, om der er be­hov for. Jeg tror grund­læg­gen­de, at det vig­tig­ste er et tæt sam­ar­bej­de og en åben di­a­log, hvor man in­for­me­rer hin­an­den om al­le ting, som kan ha­ve ind­fly­del­se på pro­jek­tet,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler.

Mor­ten Goll fra Tram­po­lin­hu­set si­ger til A4 Ar­bejds­mil­jø, at der ek­si­ste­rer ”et godt, for­tro­ligt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de” med Tram­po­lin­hu­sets sponso­rer og do­no­rer.

”Vi ori­en­te­rer dis­se om væ­sent­li­ge for­hold i det om­fang, vi fin­der det nød­ven­digt,” har Mor­ten Goll for­kla­ret til me­di­et.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…