Tuborgfondet overvejer at stoppe samarbejde med ngo efter sager om mobning og seksuelle krænkelser

Tu­borg­fon­det har måt­tet læ­se i pres­sen om et us­undt psy­kisk arbejds­miljø i den selv­styrende in­st­itu­tion Trampo­lin­huset, som fon­den se­ne­st har støt­tet med 2,2 mil­li­o­ner kro­ner. Tuborg­fondet vil nu ha­ve klar­lagt, om Trampo­lin­huset har le­vet op til den ind­gåede sam­arbejds­aftale, og over­vejer sam­tidig at ind­fø­re et etisk ko­deks for mod­tagere af bevillinger.

Trampolinhuset (foto: Anna Emy, Trampolinhuset)
Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­vet do­na­tio­ner til Tram­po­lin­hu­set (fo­to: An­na Emy, Trampolinhuset).

Ef­ter at ha­ve støt­tet den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion Tram­po­lin­hu­set i Kø­ben­havn med 100.000 kro­ner i 2015 og knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, vil Tu­borg­fon­det nu mu­lig­vis klap­pe lå­get til pen­ge­kas­sen i. Fre­dag i den­ne uge kom­mer le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set til mø­de hos Tu­borg­fon­det for at gø­re re­de for de sa­ger om dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø, som den se­ne­ste uges tid har væ­ret be­skre­vet i pressen.

Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i Tu­borg­fon­det Ti­ne Sko­v­møl­ler vil der­for end­nu ik­ke sva­re på, hvad fon­dens næ­ste skridt bliver.

”Når vi ind­går sam­ar­bej­der, bli­ver der la­vet en sam­ar­bejds­af­ta­le, som beg­ge par­ter skri­ver un­der på. Her står der blandt an­det, at der lø­ben­de hol­des sta­tus­mø­der, og at vi har en for­vent­ning om, at man ind­be­ret­ter even­tu­el­le ud­for­drin­ger, der kan ha­ve be­tyd­ning for pro­jek­tet. Om Tram­po­lin­hu­set har le­vet op til den sam­ar­bejds­af­ta­le, vi har med dem, er vi ved at kig­ge på nu. Vi er sta­dig ved at fin­de ud af, hvad der er op og ned, og det er der­for, vi ger­ne vil ha­ve en nær­me­re drøf­tel­se med dem,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler til Fundats.

Den nu­væ­ren­de sam­ar­bejds­af­ta­le ud­lø­ber i ok­to­ber i år, men Ti­ne Sko­v­møl­ler vil ik­ke af­vi­se, at Tu­borg­fon­det væl­ger at af­bry­de samarbejdet.

”Det er end­nu alt for tid­ligt at si­ge no­get i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge sam­ar­bej­de. Nu er det vig­tigt, at vi får en god snak på fre­dag, når Tram­po­lin­hu­sets le­del­se kom­mer he­r­ind, og så må vi ta­ge stil­ling til, hvad der skal ske bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Skovmøller.

Ledelsessvigt, særbehandling og seksuelle krænkelser

Tram­po­lin­hu­set be­teg­ner sig selv som et sted, hvor flygt­nin­ge, asylan­sø­ge­re og an­dre med­bor­ge­re i Dan­mark sam­les i en fæl­les mis­sion om at ska­be bed­re mu­lig­he­der for bæ­re­dyg­tig in­te­gra­tion. Den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion har en be­sty­rel­se, be­talt per­so­na­le og en grup­pe prak­ti­kan­ter og fri­vil­li­ge, og hu­set mod­ta­ger øko­no­misk støt­te fra of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de, støt­tear­ran­ge­men­ter og donationer.

Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver do­na­tio­ner til Trampolinhuset.

I ar­tik­ler i me­di­et A4 Ar­bejds­mil­jø er det på det se­ne­ste ble­vet af­slø­ret, hvor­dan en ræk­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har op­le­vet det at væ­re an­sat i Tram­po­lin­hu­set. Det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø har væ­ret dår­ligt, og der be­ret­tes om le­del­ses­svigt, sær­be­hand­ling af ud­valg­te me­d­ar­bej­de­re, mob­ning og til­fæl­de, hvor bru­ge­re af hu­set har kræn­ket me­d­ar­bej­de­re seksuelt.

De tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har i et 77 si­ders langt brev til Tram­po­lin­hu­sets be­sty­rel­se gjort op­mærk­som på ar­bejds­for­hol­de­ne. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tram­po­lin­hu­set Mor­ten Goll ”ærg­rer” sig iføl­ge A4 Ar­bejds­mil­jø over de tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­res op­le­vel­ser, som han dog me­ner, er et over­stå­et kapitel.

Da Tu­borg­fon­det i sid­ste uge læ­ste om sa­ger­ne i pres­sen, blev Tram­po­lin­hu­set i før­ste om­gang af­kræ­vet en re­de­gø­rel­se, og den skal der føl­ges op på ved fre­da­gens møde.

”Vi øn­sker at få en ge­ne­rel ud­dyb­ning af de ting, der står i re­de­gø­rel­sen og vil ha­ve kla­re svar på, hvad der er fo­re­gå­et i Tram­po­lin­hu­set, og hvad le­del­sen ef­ter­føl­gen­de har gjort. Når man har et sam­ar­bej­de og får en re­de­gø­rel­se er det al­tid me­get rart li­ge at ta­ge den an­sigt til an­sigt bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Skovmøller.

Overvejer etisk kodeks for modtagere af bevillinger

Som sam­ar­bejds­part­ner vil­le Tu­borg­fon­det ger­ne ha­ve væ­ret in­for­me­ret på for­hånd frem for at skul­le læ­se i pres­sen om for­hol­de­ne i Tram­po­lin­hu­set. Fon­den for­ven­ter at bli­ve in­for­me­ret di­rek­te om even­tu­el­le ud­for­drin­ger, som kan ha­ve be­tyd­ning for det pro­jekt, do­na­tions­mod­ta­ger­ne har få­et pen­ge til, og sa­gen får iføl­ge Ti­ne Sko­v­møl­ler Tu­borg­fon­det til at over­ve­je, om der li­ge­frem skal for­mu­le­res et etisk ko­deks for bevillingsmodtagere.

”Det er klart, at en sag som den­ne, hvor vi oven i kø­bet er ble­vet in­for­me­ret på bag­kant, gi­ver an­led­ning til den slags over­vej­el­ser. Jeg tror, det er en svær ba­ne at be­væ­ge sig ud ad, men det er klart, at det (etisk ko­deks, red.) er no­get, vi vil kig­ge på, om der er be­hov for. Jeg tror grund­læg­gen­de, at det vig­tig­ste er et tæt sam­ar­bej­de og en åben di­a­log, hvor man in­for­me­rer hin­an­den om al­le ting, som kan ha­ve ind­fly­del­se på pro­jek­tet,” si­ger Ti­ne Skovmøller.

Mor­ten Goll fra Tram­po­lin­hu­set si­ger til A4 Ar­bejds­mil­jø, at der ek­si­ste­rer ”et godt, for­tro­ligt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de” med Tram­po­lin­hu­sets sponso­rer og donorer.

”Vi ori­en­te­rer dis­se om væ­sent­li­ge for­hold i det om­fang, vi fin­der det nød­ven­digt,” har Mor­ten Goll for­kla­ret til mediet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…