Tuborgfondet overvejer at stoppe samarbejde med ngo efter sager om mobning og seksuelle krænkelser

Tu­borg­fon­det har måt­tet læ­se i pres­sen om et us­undt psy­kisk arbejds­miljø i den selv­styrende in­st­itu­tion Trampo­lin­huset, som fon­den se­ne­st har støt­tet med 2,2 mil­li­o­ner kro­ner. Tuborg­fondet vil nu ha­ve klar­lagt, om Trampo­lin­huset har le­vet op til den ind­gåede sam­arbejds­aftale, og over­vejer sam­tidig at ind­fø­re et etisk ko­deks for mod­tagere af bevil­linger.

Trampolinhuset (foto: Anna Emy, Trampolinhuset)
Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­vet do­na­tio­ner til Tram­po­lin­hu­set (fo­to: An­na Emy, Tram­po­lin­hu­set).

Ef­ter at ha­ve støt­tet den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion Tram­po­lin­hu­set i Kø­ben­havn med 100.000 kro­ner i 2015 og knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, vil Tu­borg­fon­det nu mu­lig­vis klap­pe lå­get til pen­ge­kas­sen i. Fre­dag i den­ne uge kom­mer le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set til mø­de hos Tu­borg­fon­det for at gø­re re­de for de sa­ger om dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø, som den se­ne­ste uges tid har væ­ret be­skre­vet i pres­sen.

Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i Tu­borg­fon­det Ti­ne Sko­v­møl­ler vil der­for end­nu ik­ke sva­re på, hvad fon­dens næ­ste skridt bli­ver.

”Når vi ind­går sam­ar­bej­der, bli­ver der la­vet en sam­ar­bejds­af­ta­le, som beg­ge par­ter skri­ver un­der på. Her står der blandt an­det, at der lø­ben­de hol­des sta­tus­mø­der, og at vi har en for­vent­ning om, at man ind­be­ret­ter even­tu­el­le ud­for­drin­ger, der kan ha­ve be­tyd­ning for pro­jek­tet. Om Tram­po­lin­hu­set har le­vet op til den sam­ar­bejds­af­ta­le, vi har med dem, er vi ved at kig­ge på nu. Vi er sta­dig ved at fin­de ud af, hvad der er op og ned, og det er der­for, vi ger­ne vil ha­ve en nær­me­re drøf­tel­se med dem,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler til Fun­dats.

Den nu­væ­ren­de sam­ar­bejds­af­ta­le ud­lø­ber i ok­to­ber i år, men Ti­ne Sko­v­møl­ler vil ik­ke af­vi­se, at Tu­borg­fon­det væl­ger at af­bry­de sam­ar­bej­det.

”Det er end­nu alt for tid­ligt at si­ge no­get i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge sam­ar­bej­de. Nu er det vig­tigt, at vi får en god snak på fre­dag, når Tram­po­lin­hu­sets le­del­se kom­mer he­r­ind, og så må vi ta­ge stil­ling til, hvad der skal ske bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler.

Ledelsessvigt, særbehandling og seksuelle krænkelser

Tram­po­lin­hu­set be­teg­ner sig selv som et sted, hvor flygt­nin­ge, asylan­sø­ge­re og an­dre med­bor­ge­re i Dan­mark sam­les i en fæl­les mis­sion om at ska­be bed­re mu­lig­he­der for bæ­re­dyg­tig in­te­gra­tion. Den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion har en be­sty­rel­se, be­talt per­so­na­le og en grup­pe prak­ti­kan­ter og fri­vil­li­ge, og hu­set mod­ta­ger øko­no­misk støt­te fra of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de, støt­tear­ran­ge­men­ter og do­na­tio­ner.

Ud over Tu­borg­fon­det har blandt an­det Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver do­na­tio­ner til Tram­po­lin­hu­set.

I ar­tik­ler i me­di­et A4 Ar­bejds­mil­jø er det på det se­ne­ste ble­vet af­slø­ret, hvor­dan en ræk­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har op­le­vet det at væ­re an­sat i Tram­po­lin­hu­set. Det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø har væ­ret dår­ligt, og der be­ret­tes om le­del­ses­svigt, sær­be­hand­ling af ud­valg­te me­d­ar­bej­de­re, mob­ning og til­fæl­de, hvor bru­ge­re af hu­set har kræn­ket me­d­ar­bej­de­re seksu­elt.

De tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har i et 77 si­ders langt brev til Tram­po­lin­hu­sets be­sty­rel­se gjort op­mærk­som på ar­bejds­for­hol­de­ne. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tram­po­lin­hu­set Mor­ten Goll ”ærg­rer” sig iføl­ge A4 Ar­bejds­mil­jø over de tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­res op­le­vel­ser, som han dog me­ner, er et over­stå­et ka­pi­tel.

Da Tu­borg­fon­det i sid­ste uge læ­ste om sa­ger­ne i pres­sen, blev Tram­po­lin­hu­set i før­ste om­gang af­kræ­vet en re­de­gø­rel­se, og den skal der føl­ges op på ved fre­da­gens mø­de.

”Vi øn­sker at få en ge­ne­rel ud­dyb­ning af de ting, der står i re­de­gø­rel­sen og vil ha­ve kla­re svar på, hvad der er fo­re­gå­et i Tram­po­lin­hu­set, og hvad le­del­sen ef­ter­føl­gen­de har gjort. Når man har et sam­ar­bej­de og får en re­de­gø­rel­se er det al­tid me­get rart li­ge at ta­ge den an­sigt til an­sigt bag­ef­ter,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler.

Overvejer etisk kodeks for modtagere af bevillinger

Som sam­ar­bejds­part­ner vil­le Tu­borg­fon­det ger­ne ha­ve væ­ret in­for­me­ret på for­hånd frem for at skul­le læ­se i pres­sen om for­hol­de­ne i Tram­po­lin­hu­set. Fon­den for­ven­ter at bli­ve in­for­me­ret di­rek­te om even­tu­el­le ud­for­drin­ger, som kan ha­ve be­tyd­ning for det pro­jekt, do­na­tions­mod­ta­ger­ne har få­et pen­ge til, og sa­gen får iføl­ge Ti­ne Sko­v­møl­ler Tu­borg­fon­det til at over­ve­je, om der li­ge­frem skal for­mu­le­res et etisk ko­deks for be­vil­lings­mod­ta­ge­re.

”Det er klart, at en sag som den­ne, hvor vi oven i kø­bet er ble­vet in­for­me­ret på bag­kant, gi­ver an­led­ning til den slags over­vej­el­ser. Jeg tror, det er en svær ba­ne at be­væ­ge sig ud ad, men det er klart, at det (etisk ko­deks, red.) er no­get, vi vil kig­ge på, om der er be­hov for. Jeg tror grund­læg­gen­de, at det vig­tig­ste er et tæt sam­ar­bej­de og en åben di­a­log, hvor man in­for­me­rer hin­an­den om al­le ting, som kan ha­ve ind­fly­del­se på pro­jek­tet,” si­ger Ti­ne Sko­v­møl­ler.

Mor­ten Goll fra Tram­po­lin­hu­set si­ger til A4 Ar­bejds­mil­jø, at der ek­si­ste­rer ”et godt, for­tro­ligt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de” med Tram­po­lin­hu­sets sponso­rer og do­no­rer.

”Vi ori­en­te­rer dis­se om væ­sent­li­ge for­hold i det om­fang, vi fin­der det nød­ven­digt,” har Mor­ten Goll for­kla­ret til me­di­et.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.