Mary Fonden efter evaluering: Vi vil forbedre og styrke vores program

Pæ­da­go­ger og læ­re­re har svært ved at bru­ge Mary Fon­dens pædago­giske red­skab Læse­leg, som kald­es bå­de ‘omstænde­ligt’, ‘ressour­ce­kræ­vende’ og for ‘am­bi­tiøst’. Til gen­gæld er det fag­lige ind­hold af høj kva­li­tet, konklu­derer en ny evalue­ring af Læse­leg finan­sieret af Eg­mont Fon­den. Mary Fon­den går nu i gang med at videre­udvikle red­ska­bet.

Pædagog læser med børn (foto: Steen Brogaard)
Læ­se­leg fo­re­går ved, at en vok­sen læ­ser en hi­sto­rie højt for en min­dre grup­pe børn tre gan­ge in­den for f.eks. en uge. For hver læs­ning ak­ti­ve­res bør­ne­ne i sti­gen­de grad ved blandt an­det at la­ve kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter for­bun­det med hi­sto­ri­en og spro­get (fo­to: Ste­en Bro­gaard).

Mary Fon­dens pæ­da­go­gi­ske red­skab ved navn ‘Læ­se­leg’ har en høj fag­lig kva­li­tet. Men bå­de pæ­da­go­ger og læ­re­re har for svært ved at bru­ge red­ska­bet.

Det kon­klu­de­rer en ny eva­lu­e­ring af red­ska­bet, som fle­re end 1.300 dag­ple­je­re, vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver samt om­kring 120 sko­ler har ind­købt si­den lan­ce­rin­gen i 2012.

Red­ska­bet skal gø­re det let at ar­bej­de med børns sprog i vug­ge­stue, dag­ple­je, bør­ne­ha­ve og ind­sko­ling. Men på grund af per­so­na­lets pro­ble­mer med at bru­ge ma­te­ri­a­let, bør Mary Fon­den gø­re red­ska­bet me­re jord­nært, til­gæn­ge­ligt og en­kelt, så det pas­ser bed­re ind i in­sti­tu­tio­ner­nes hver­dag, an­be­fa­ler eva­lu­e­rin­gen.

Der­u­d­over bør Mary Fon­den gø­re det ty­de­ligt, at red­ska­bet kan bru­ges til at frem­me bør­ne­nes fæl­les­skab og re­la­tio­ner, så red­ska­bet for­bin­des tæt­te­re til pæ­da­go­ger­nes ker­ne­op­ga­ve.

Eva­lu­e­rin­gen får nu Mary Fon­den til at re­a­ge­re:

“Eva­lu­e­rin­gen har ud­pe­get op­mærk­som­heds­punk­ter, hvor vi kan ud­vik­le me­to­den og ik­ke mindst bli­ve skar­pe­re på, hvor­dan vi kom­mu­ni­ke­rer bedst mu­ligt med vo­res bru­ge­re, så Læ­se­leg ik­ke vir­ker me­re om­fat­ten­de i prak­sis, end det er,” si­ger Mary Fon­dens di­rek­tør Hel­le Øster­gaard og ud­dy­ber:

“Næ­ste skridt er, at vi skal vi­de­re­ud­vik­le Læ­se­leg ud fra de an­be­fa­lin­ger, vi har få­et fra eva­lu­e­rin­gen, og vo­res eg­ne op­le­vel­ser, når vi be­sø­ger in­sti­tu­tio­ner­ne. Vi vil fremad­ret­tet bru­ge vo­res ny­er­hver­ve­de vi­den til at for­bed­re og styr­ke vo­res pro­gram,” si­ger di­rek­tør Hel­le Øster­gaard.

Eg­mont Fon­den har fi­nan­si­e­ret eva­lu­e­rin­gen, som er fo­re­ta­get af kon­su­lent­fir­ma­et Map­le.

Tre anbefalinger skal gøre Læseleg lettere at bruge

Læ­se­leg fo­re­går ved, at en vok­sen læ­ser en hi­sto­rie højt for en min­dre grup­pe børn tre gan­ge in­den for f.eks. en uge. For hver læs­ning ak­ti­ve­res bør­ne­ne i sti­gen­de grad ved blandt an­det at la­ve kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter for­bun­det med hi­sto­ri­en og spro­get.

Men Læ­se­leg op­le­ves som om­stæn­de­ligt og “kan ha­ve svæ­re vil­kår i en ru­ti­ne­præ­get og travl dag­lig­dag med man­ge krav og med fo­kus på do­ku­men­ta­tion af det pæ­da­go­gi­ske ar­bej­de,” hed­der det i eva­lu­e­rin­gen. Og der­for er dens før­ste an­be­fa­ling, at in­sti­tu­tio­ner­ne får hjælp til at tæn­ke Læ­se­leg ind i hver­da­gen.

An­den an­be­fa­ling hand­ler om gø­re Læ­se­leg me­re en­kelt og til­gæn­ge­ligt for pæ­da­go­ger­ne. Det er for “res­sour­ce­kræ­ven­de og svært at pri­o­ri­te­re, hvis det ik­ke er en skal-op­­ga­ve. Læ­se­legs hø­je am­bi­tions­ni­veau bli­ver en bar­ri­e­re for pæ­da­go­ger­ne ift. at kom­me i gang med at bru­ge Læ­se­leg,” står der i eva­lu­e­rin­gen.

Tred­je an­be­fa­lin­ger går ud på at la­de en stør­re del af pæ­da­go­ger­ne ar­bej­de med red­ska­bet. For red­ska­bet “bru­ges sjæl­dent i sin ful­de form og er of­te en ar­bejds­op­ga­ve ale­ne for ’sprog­per­so­na­let’.”

Mary Fonden: Effektevaluering kommer senere

An­be­fa­lin­ger­ne ta­ger Mary Fon­den nu til sig i ar­bej­det med at vi­de­re­ud­vik­le Læ­se­leg:

“Vi vil vi­de­re­ud­vik­le de kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter og le­ge, som sup­ple­rer ar­bej­det med bo­gen, og bru­ge vo­res kræf­ter på de hjæl­pe­red­ska­ber, som vi tror, ska­ber mest vær­di i prak­sis. Ak­ti­vi­te­ter­ne vil bli­ve fun­de­ret i den styr­ke­de pæ­da­go­gi­ske læ­re­plan, som er højak­tu­el for dag­til­bud­de­ne,” for­tæl­ler di­rek­tør Hel­le Øster­gaard.

Se­ne­re på året er pla­nen at be­gyn­de en ny eva­lu­e­ring, der skal må­le, om Læ­se­leg har en ef­fekt på de børn, som bru­ger red­ska­bet:

“Læ­se­leg ar­bej­der med at styr­ke bør­ne­nes sprog­li­ge og kom­mu­ni­ka­ti­ve kom­pe­ten­cer og sam­ti­dig og­så de­res ev­ne til at ind­gå i so­ci­a­le fæl­les­ska­ber. Der­for vil vi eva­lu­e­re virk­nin­gen på beg­ge om­rå­der,” si­ger Hel­le Øster­gaard.

Den nye eva­lu­e­ring på­be­gyn­des i ef­ter­å­ret 2020. Her vil Mary Fon­den i sam­ar­bej­de med pro­fes­sor Dort­he Ble­ses fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter un­der­sø­ge ef­fek­ten af Læ­se­leg på børns sprog­li­ge og kom­mu­ni­ka­ti­ve fær­dig­he­der.

Fra for­å­ret 2021 un­der­sø­ger fon­den Læ­se­legs be­tyd­ning for børns re­la­tio­ner og del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der i fæl­les­ska­ber. Det sker i sam­ar­bej­de med lek­tor og ph.d. Lo­ne Svinth fra DPU, Dan­marks in­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se.

Som en del af stu­di­er­ne vil Mary Fon­den ind­dra­ge be­tyd­nin­gen af in­vol­ve­ring af for­æl­dre i ar­bej­det med Læ­se­leg, op­ly­ser fon­den.

Læs he­le eva­lu­e­rin­gen her (pdf).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.