Mary Fonden efter evaluering: Vi vil forbedre og styrke vores program

Pæ­da­go­ger og læ­re­re har svært ved at bru­ge Mary Fon­dens pædago­giske red­skab Læse­leg, som kald­es bå­de ‘omstænde­ligt’, ‘ressour­ce­kræ­vende’ og for ‘am­bi­tiøst’. Til gen­gæld er det fag­lige ind­hold af høj kva­li­tet, konklu­derer en ny evalue­ring af Læse­leg finan­sieret af Eg­mont Fon­den. Mary Fon­den går nu i gang med at videre­udvikle red­ska­bet.

Pædagog læser med børn (foto: Steen Brogaard)
Læ­se­leg fo­re­går ved, at en vok­sen læ­ser en hi­sto­rie højt for en min­dre grup­pe børn tre gan­ge in­den for f.eks. en uge. For hver læs­ning ak­ti­ve­res bør­ne­ne i sti­gen­de grad ved blandt an­det at la­ve kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter for­bun­det med hi­sto­ri­en og spro­get (fo­to: Ste­en Bro­gaard).

Mary Fon­dens pæ­da­go­gi­ske red­skab ved navn ‘Læ­se­leg’ har en høj fag­lig kva­li­tet. Men bå­de pæ­da­go­ger og læ­re­re har for svært ved at bru­ge red­ska­bet.

Det kon­klu­de­rer en ny eva­lu­e­ring af red­ska­bet, som fle­re end 1.300 dag­ple­je­re, vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver samt om­kring 120 sko­ler har ind­købt si­den lan­ce­rin­gen i 2012.

Red­ska­bet skal gø­re det let at ar­bej­de med børns sprog i vug­ge­stue, dag­ple­je, bør­ne­ha­ve og ind­sko­ling. Men på grund af per­so­na­lets pro­ble­mer med at bru­ge ma­te­ri­a­let, bør Mary Fon­den gø­re red­ska­bet me­re jord­nært, til­gæn­ge­ligt og en­kelt, så det pas­ser bed­re ind i in­sti­tu­tio­ner­nes hver­dag, an­be­fa­ler eva­lu­e­rin­gen.

Der­u­d­over bør Mary Fon­den gø­re det ty­de­ligt, at red­ska­bet kan bru­ges til at frem­me bør­ne­nes fæl­les­skab og re­la­tio­ner, så red­ska­bet for­bin­des tæt­te­re til pæ­da­go­ger­nes ker­ne­op­ga­ve.

Eva­lu­e­rin­gen får nu Mary Fon­den til at re­a­ge­re:

“Eva­lu­e­rin­gen har ud­pe­get op­mærk­som­heds­punk­ter, hvor vi kan ud­vik­le me­to­den og ik­ke mindst bli­ve skar­pe­re på, hvor­dan vi kom­mu­ni­ke­rer bedst mu­ligt med vo­res bru­ge­re, så Læ­se­leg ik­ke vir­ker me­re om­fat­ten­de i prak­sis, end det er,” si­ger Mary Fon­dens di­rek­tør Hel­le Øster­gaard og ud­dy­ber:

“Næ­ste skridt er, at vi skal vi­de­re­ud­vik­le Læ­se­leg ud fra de an­be­fa­lin­ger, vi har få­et fra eva­lu­e­rin­gen, og vo­res eg­ne op­le­vel­ser, når vi be­sø­ger in­sti­tu­tio­ner­ne. Vi vil fremad­ret­tet bru­ge vo­res ny­er­hver­ve­de vi­den til at for­bed­re og styr­ke vo­res pro­gram,” si­ger di­rek­tør Hel­le Øster­gaard.

Eg­mont Fon­den har fi­nan­si­e­ret eva­lu­e­rin­gen, som er fo­re­ta­get af kon­su­lent­fir­ma­et Map­le.

Tre anbefalinger skal gøre Læseleg lettere at bruge

Læ­se­leg fo­re­går ved, at en vok­sen læ­ser en hi­sto­rie højt for en min­dre grup­pe børn tre gan­ge in­den for f.eks. en uge. For hver læs­ning ak­ti­ve­res bør­ne­ne i sti­gen­de grad ved blandt an­det at la­ve kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter for­bun­det med hi­sto­ri­en og spro­get.

Men Læ­se­leg op­le­ves som om­stæn­de­ligt og “kan ha­ve svæ­re vil­kår i en ru­ti­ne­præ­get og travl dag­lig­dag med man­ge krav og med fo­kus på do­ku­men­ta­tion af det pæ­da­go­gi­ske ar­bej­de,” hed­der det i eva­lu­e­rin­gen. Og der­for er dens før­ste an­be­fa­ling, at in­sti­tu­tio­ner­ne får hjælp til at tæn­ke Læ­se­leg ind i hver­da­gen.

An­den an­be­fa­ling hand­ler om gø­re Læ­se­leg me­re en­kelt og til­gæn­ge­ligt for pæ­da­go­ger­ne. Det er for “res­sour­ce­kræ­ven­de og svært at pri­o­ri­te­re, hvis det ik­ke er en skal-op­­ga­ve. Læ­se­legs hø­je am­bi­tions­ni­veau bli­ver en bar­ri­e­re for pæ­da­go­ger­ne ift. at kom­me i gang med at bru­ge Læ­se­leg,” står der i eva­lu­e­rin­gen.

Tred­je an­be­fa­lin­ger går ud på at la­de en stør­re del af pæ­da­go­ger­ne ar­bej­de med red­ska­bet. For red­ska­bet “bru­ges sjæl­dent i sin ful­de form og er of­te en ar­bejds­op­ga­ve ale­ne for ’sprog­per­so­na­let’.”

Mary Fonden: Effektevaluering kommer senere

An­be­fa­lin­ger­ne ta­ger Mary Fon­den nu til sig i ar­bej­det med at vi­de­re­ud­vik­le Læ­se­leg:

“Vi vil vi­de­re­ud­vik­le de kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter og le­ge, som sup­ple­rer ar­bej­det med bo­gen, og bru­ge vo­res kræf­ter på de hjæl­pe­red­ska­ber, som vi tror, ska­ber mest vær­di i prak­sis. Ak­ti­vi­te­ter­ne vil bli­ve fun­de­ret i den styr­ke­de pæ­da­go­gi­ske læ­re­plan, som er højak­tu­el for dag­til­bud­de­ne,” for­tæl­ler di­rek­tør Hel­le Øster­gaard.

Se­ne­re på året er pla­nen at be­gyn­de en ny eva­lu­e­ring, der skal må­le, om Læ­se­leg har en ef­fekt på de børn, som bru­ger red­ska­bet:

“Læ­se­leg ar­bej­der med at styr­ke bør­ne­nes sprog­li­ge og kom­mu­ni­ka­ti­ve kom­pe­ten­cer og sam­ti­dig og­så de­res ev­ne til at ind­gå i so­ci­a­le fæl­les­ska­ber. Der­for vil vi eva­lu­e­re virk­nin­gen på beg­ge om­rå­der,” si­ger Hel­le Øster­gaard.

Den nye eva­lu­e­ring på­be­gyn­des i ef­ter­å­ret 2020. Her vil Mary Fon­den i sam­ar­bej­de med pro­fes­sor Dort­he Ble­ses fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter un­der­sø­ge ef­fek­ten af Læ­se­leg på børns sprog­li­ge og kom­mu­ni­ka­ti­ve fær­dig­he­der.

Fra for­å­ret 2021 un­der­sø­ger fon­den Læ­se­legs be­tyd­ning for børns re­la­tio­ner og del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der i fæl­les­ska­ber. Det sker i sam­ar­bej­de med lek­tor og ph.d. Lo­ne Svinth fra DPU, Dan­marks in­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Ud­dan­nel­se.

Som en del af stu­di­er­ne vil Mary Fon­den ind­dra­ge be­tyd­nin­gen af in­vol­ve­ring af for­æl­dre i ar­bej­det med Læ­se­leg, op­ly­ser fon­den.

Læs he­le eva­lu­e­rin­gen her (pdf).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…