Mary Fonden efter evaluering: Vi vil forbedre og styrke vores program

Pæ­da­go­ger og læ­re­re har svært ved at bru­ge Mary Fon­dens pædago­giske red­skab Læse­leg, som kald­es bå­de ‘omstænde­ligt’, ‘ressour­ce­kræ­vende’ og for ‘am­bi­tiøst’. Til gen­gæld er det fag­lige ind­hold af høj kva­li­tet, konklu­derer en ny evalue­ring af Læse­leg finan­sieret af Eg­mont Fon­den. Mary Fon­den går nu i gang med at videre­udvikle redskabet.

Pædagog læser med børn (foto: Steen Brogaard)
Læ­se­leg fo­re­går ved, at en vok­sen læ­ser en hi­sto­rie højt for en min­dre grup­pe børn tre gan­ge in­den for f.eks. en uge. For hver læs­ning ak­ti­ve­res bør­ne­ne i sti­gen­de grad ved blandt an­det at la­ve kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter for­bun­det med hi­sto­ri­en og spro­get (fo­to: Ste­en Brogaard).

Mary Fon­dens pæ­da­go­gi­ske red­skab ved navn ‘Læ­se­leg’ har en høj fag­lig kva­li­tet. Men bå­de pæ­da­go­ger og læ­re­re har for svært ved at bru­ge redskabet.

Det kon­klu­de­rer en ny eva­lu­e­ring af red­ska­bet, som fle­re end 1.300 dag­ple­je­re, vug­ge­stu­er og bør­ne­ha­ver samt om­kring 120 sko­ler har ind­købt si­den lan­ce­rin­gen i 2012.

Red­ska­bet skal gø­re det let at ar­bej­de med børns sprog i vug­ge­stue, dag­ple­je, bør­ne­ha­ve og ind­sko­ling. Men på grund af per­so­na­lets pro­ble­mer med at bru­ge ma­te­ri­a­let, bør Mary Fon­den gø­re red­ska­bet me­re jord­nært, til­gæn­ge­ligt og en­kelt, så det pas­ser bed­re ind i in­sti­tu­tio­ner­nes hver­dag, an­be­fa­ler evalueringen.

Der­u­d­over bør Mary Fon­den gø­re det ty­de­ligt, at red­ska­bet kan bru­ges til at frem­me bør­ne­nes fæl­les­skab og re­la­tio­ner, så red­ska­bet for­bin­des tæt­te­re til pæ­da­go­ger­nes kerneopgave.

Eva­lu­e­rin­gen får nu Mary Fon­den til at reagere:

“Eva­lu­e­rin­gen har ud­pe­get op­mærk­som­heds­punk­ter, hvor vi kan ud­vik­le me­to­den og ik­ke mindst bli­ve skar­pe­re på, hvor­dan vi kom­mu­ni­ke­rer bedst mu­ligt med vo­res bru­ge­re, så Læ­se­leg ik­ke vir­ker me­re om­fat­ten­de i prak­sis, end det er,” si­ger Mary Fon­dens di­rek­tør Hel­le Øster­gaard og uddyber:

“Næ­ste skridt er, at vi skal vi­de­re­ud­vik­le Læ­se­leg ud fra de an­be­fa­lin­ger, vi har få­et fra eva­lu­e­rin­gen, og vo­res eg­ne op­le­vel­ser, når vi be­sø­ger in­sti­tu­tio­ner­ne. Vi vil fremad­ret­tet bru­ge vo­res ny­er­hver­ve­de vi­den til at for­bed­re og styr­ke vo­res pro­gram,” si­ger di­rek­tør Hel­le Østergaard.

Eg­mont Fon­den har fi­nan­si­e­ret eva­lu­e­rin­gen, som er fo­re­ta­get af kon­su­lent­fir­ma­et Maple.

Tre anbefalinger skal gøre Læseleg lettere at bruge

Læ­se­leg fo­re­går ved, at en vok­sen læ­ser en hi­sto­rie højt for en min­dre grup­pe børn tre gan­ge in­den for f.eks. en uge. For hver læs­ning ak­ti­ve­res bør­ne­ne i sti­gen­de grad ved blandt an­det at la­ve kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter for­bun­det med hi­sto­ri­en og sproget.

Men Læ­se­leg op­le­ves som om­stæn­de­ligt og “kan ha­ve svæ­re vil­kår i en ru­ti­ne­præ­get og travl dag­lig­dag med man­ge krav og med fo­kus på do­ku­men­ta­tion af det pæ­da­go­gi­ske ar­bej­de,” hed­der det i eva­lu­e­rin­gen. Og der­for er dens før­ste an­be­fa­ling, at in­sti­tu­tio­ner­ne får hjælp til at tæn­ke Læ­se­leg ind i hverdagen.

An­den an­be­fa­ling hand­ler om gø­re Læ­se­leg me­re en­kelt og til­gæn­ge­ligt for pæ­da­go­ger­ne. Det er for “res­sour­ce­kræ­ven­de og svært at pri­o­ri­te­re, hvis det ik­ke er en skal-op­­ga­ve. Læ­se­legs hø­je am­bi­tions­ni­veau bli­ver en bar­ri­e­re for pæ­da­go­ger­ne ift. at kom­me i gang med at bru­ge Læ­se­leg,” står der i evalueringen.

Tred­je an­be­fa­lin­ger går ud på at la­de en stør­re del af pæ­da­go­ger­ne ar­bej­de med red­ska­bet. For red­ska­bet “bru­ges sjæl­dent i sin ful­de form og er of­te en ar­bejds­op­ga­ve ale­ne for ’sprog­per­so­na­let’.”

Mary Fonden: Effektevaluering kommer senere

An­be­fa­lin­ger­ne ta­ger Mary Fon­den nu til sig i ar­bej­det med at vi­de­re­ud­vik­le Læseleg:

“Vi vil vi­de­re­ud­vik­le de kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter og le­ge, som sup­ple­rer ar­bej­det med bo­gen, og bru­ge vo­res kræf­ter på de hjæl­pe­red­ska­ber, som vi tror, ska­ber mest vær­di i prak­sis. Ak­ti­vi­te­ter­ne vil bli­ve fun­de­ret i den styr­ke­de pæ­da­go­gi­ske læ­re­plan, som er højak­tu­el for dag­til­bud­de­ne,” for­tæl­ler di­rek­tør Hel­le Østergaard.

Se­ne­re på året er pla­nen at be­gyn­de en ny eva­lu­e­ring, der skal må­le, om Læ­se­leg har en ef­fekt på de børn, som bru­ger redskabet:

“Læ­se­leg ar­bej­der med at styr­ke bør­ne­nes sprog­li­ge og kom­mu­ni­ka­ti­ve kom­pe­ten­cer og sam­ti­dig og­så de­res ev­ne til at ind­gå i so­ci­a­le fæl­les­ska­ber. Der­for vil vi eva­lu­e­re virk­nin­gen på beg­ge om­rå­der,” si­ger Hel­le Østergaard.

Den nye eva­lu­e­ring på­be­gyn­des i ef­ter­å­ret 2020. Her vil Mary Fon­den i sam­ar­bej­de med pro­fes­sor Dort­he Ble­ses fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter un­der­sø­ge ef­fek­ten af Læ­se­leg på børns sprog­li­ge og kom­mu­ni­ka­ti­ve færdigheder.

Fra for­å­ret 2021 un­der­sø­ger fon­den Læ­se­legs be­tyd­ning for børns re­la­tio­ner og del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der i fæl­les­ska­ber. Det sker i sam­ar­bej­de med lek­tor og ph.d. Lo­ne Svinth fra DPU, Dan­marks in­sti­tut for Pæ­da­go­gik og Uddannelse.

Som en del af stu­di­er­ne vil Mary Fon­den ind­dra­ge be­tyd­nin­gen af in­vol­ve­ring af for­æl­dre i ar­bej­det med Læ­se­leg, op­ly­ser fonden.

Læs he­le eva­lu­e­rin­gen her (pdf).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Ordførere kritiserer forskningsministeren for nøleri i Forum for Forskningsfinansiering

Det er for dår­ligt, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring ik­ke fin­der løs­nin­ger i et hø­je­re tem­po. Så­dan ly­der det nu enstem­migt fra bå­de re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er Radikale…

Nordea-fonden var oppe at stå på bremsen i 2020

Det er sær­de­les be­ha­ge­ligt at væ­re i en øko­no­misk si­tu­a­tion, hvor man kan væ­re rund­hån­det, skrue sit for­brug op og kø­be stør­re, dy­re­re og…

Social fond skruer op for fortalervirksomhed i ny strategi

Der er ik­ke kun kon­kret hjæl­pe­ar­bej­de for ud­sat­te og hjem­lø­se, der er i fo­kus i fon­den Wes­hel­ters nye stra­te­gi. Fon­den vil nem­lig og­så løf­te sin…

Ugens uddelinger: Fondsmidler til kulturlivet i Aarhus og snedkere i Helsingør

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter i Aar­hus, hvor den nystif­te­de Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond netop…

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Coronakrise

Nordea-fonden var oppe at stå på bremsen i 2020

Det er sær­de­les be­ha­ge­ligt at væ­re i en øko­no­misk si­tu­a­tion, hvor man kan væ­re rund­hån­det, skrue sit for­brug op og kø­be stør­re, dy­re­re og…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…